Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Cee - ORDENANZA REGULADORA DA TAXA POR UTILIZACIN DE BENS DE DOMINIO PBLICO

Publicación provisional : 23-11-2004 BOP N 270 -- Publicación definitiva : 29-12-2004 BOP N 298
Redacción Aplicable desde 24-02-2016

Redacciones Redacciones
 - ARTIGO 1. FUNDAMENTO E OBXECTO
 - ARTIGO 2. FEITO IMPOIBLE
 - ARTIGO 3. BENEFICIOS FISCAIS
 - ARTIGO 4. SUXEITOS PASIVOS
 - ARTIGO 5. TARIFAS
 - ARTIGO 6. NORMAS DE XESTIN
 - ARTIGO 7. INFRACCINS E SANCINS TRIBUTARIAS
 - ARTIGO 8. DISPOSICIN FINAL
   
  ARTIGO 1. FUNDAMENTO E OBXECTO  
 

No uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 144 da Constitucin e polo artigo 106 da Lei 7/85, do 2 de abril, reguladora das bases de rxime local, e de conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da lei reguladora das facendas locais, o Concello de Cee establece a taxa por utilizacin privativa de bens de dominio pblico local, a que se refire o artigo 20.3 do citado Real decreto, que se rexer pola presente Ordenanza fiscal e cuxas normas atenden ao previsto no artigo 57 da Lei reguladora das facendas locais.

   
  ARTIGO 2. FEITO IMPOIBLE  
 

Constiten o feito impoible desta taxa o uso e o aproveitamento das instalacins deportivas municipais e de todos aqueles locais que tean o carcter de bens de dominio pblico.

   
  ARTIGO 3. BENEFICIOS FISCAIS  
 

Aplicaranse os beneficios fiscais previstos en normas con rango de lei nos tratados internacionais.

   
  ARTIGO 4. SUXEITOS PASIVOS  
 

1. suxeito pasivo, en concepto de contribunte, a persoa fsica ou xurdica e as entidades a que se refire a Lei xeral tributaria a cuxo favor se outorguen as licenzas ou quen se beneficie ou realice os aproveitamentos, se se procedeu sen a oportuna autorizacin . Respondern solidariamente das obrigas tributarias do suxeito pasivo as persoas fsicas e xurdicas a que se refiren por tal concepto a Lei xeral tributaria.

2. Sern responsables subsidiarios os administradores das sociedades e os sndicos, interventores e liquidadores de quebras, concursos, sociedades e entidades en xeral, nos supostos e co alcance que sinala a Lei xeral tributaria.

   
  ARTIGO 5. TARIFAS  
 

Establcense as seguintes:

1. Utilizacin de polideportivo para espectculos ou actos non deportivos: 350 euros/da de espectculo.

2. Utilizacin das aulas do concello para cursos, charlas, etc. Por persoas entidades sen nimo de lucro, en virtude do perodo solicitado:

Se por das: 10 euros/da.

Se por meses: 7 euros/da.

Se por ano: 5 euros/da.

3. Utilizacin de aulas de informtica nas mesmas condicins que no apartado anterior: 5 euros/da + 1 euros/ordenador ou outro aparato/da.

4. O cobro da taxa non exime de que os usuarios dos mesmos fagan efectivos os danos e prexuzos causados nos bens pblicos como consecuencia da utilizacin dos mesmos.

   
  ARTIGO 6. NORMAS DE XESTIN  
 

1. As cantidades esixibles con arranxo s tarifas liquidaranse por cada aproveitamento solicitado ou realizado.

2. As persoas ou entidades interesadas na concesin de aproveitamentos regulados na presente ordenanza debern cumprimentar o modelo realizado ao efecto, cubrindo todos os datos que nel constan. Coa solicitude de licenza, abonarase a cantidade resultante de aplicar a tarifa.

3. Cando se realicen aproveitamentos sen licenza ou excedendo do autorizado, practicaranse de oficio as liquidacins que correspondan e impoeranse as sancins que procedan.

4. Esta taxa esxese en rxime de autoliquidacin.

5. A solicitude debe facer constar a clase de utilizacin, das, horas e demais circunstancias que se desexen expoer.

6. No caso de espectculos pblicos, s haber dereito devolucin das taxas abonadas cando sexa o propio concello o responsable da non celebracin, non tendo o solicitante dereito a reclamar danos e prexuzos.

   
  ARTIGO 7. INFRACCINS E SANCINS TRIBUTARIAS  
 

Para a cualificacin das infraccins tributarias, as como das sancins que s mesmas corresponden en cada caso, estarase ao disposto na Lei xeral tributaria.

   
  ARTIGO 8. DISPOSICIN FINAL  
 

Esta ordenanza entrar en vigor unha vez aprobada e cumpridos os trmites oportunos de publicidade e producir efectos en tanto non se acorde a sa modificacin ou derrogacin.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios