Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Carral - ORDENANZA REGULADORA DO APROVEITAMENTO DE TERREOS, TANTO DE DOMINIO PBLICO COMA PRIVATIVOS DE USO PBLICO, MEDIANTE A OCUPACIN TEMPORAL CON TERRAZAS E INSTALACINS ANLOGAS, ANEXAS A ESTABLECEMENTOS DE HOSTALARA NO CONCELLO DE CARRAL

Publicación provisional : 11-08-2017 BOP N 152 -- Publicación definitiva : 11-12-2017 BOP N 233
Redacción Aplicable desde 29-12-2017

Redacciones Redacciones
 - ARTIGO 1.- OBXECTO
 - ARTIGO 2.- INSTALACINS AUTORIZABLES
 - ARTIGO 3. AUTORIZACINS
 - ARTIGO 4.- SOLICITUDES
 - ARTIGO 5.-CONDICINS DE UBICACIN
 - ARTIGO 6.- MOBILIARIO
 - ARTIGO 7.- OBRIGAS
 - ARTIGO 8.-PROHIBICINS
 - ARTIGO 9. HORARIOS
 - RXIME SANCIONADOR
 - ARTIGO 10.- INSPECCIN
 - ARTIGO 11.- POTESTADE SANCIONADORA
 - ARTIGO 12.- INFRACCINS
 - ARTIGO 13.- INFRACCINS LEVES
 - ARTIGO 14.- INFRACCINS GRAVES
 - ARTIGO 15.- INFRACCINS MOI GRAVES
 - ARTIGO 16.- SANCINS
 - ARTIGO 17.- PRESCRICIN
 - DISPOSICINS
 - Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios
   
  ARTIGO 1.- OBXECTO  
 

1.-A presente Ordenanza ten por obxecto a regulamentacin do rxime xurdico a que debe someterse o aproveitamento de terreos, tanto de dominio pblico coma privativos de uso pblico, dentro do concello de Carral mediante a ocupacin temporal con terrazas e instalacins anlogas que constitan complemento da actividade que desenvolven os establecementos de hostalera de carcter permanente.

2.-Esta Ordenanza non ser de aplicacin aos actos de ocupacin do dominio pblico de carcter hostaleiro que se realicen con motivo da celebracin das festas patronais, feiras e festexos populares, os que se rexern polas sas normas especficas.

3.-Non son obxecto desta Ordenanza a instalacin de quioscos ou instalacins permanentes en espazos exteriores de dominio pblico municipal. Ditas ocupacins suxeitaranse a previa concesin administrativa.

   
  ARTIGO 2.- INSTALACINS AUTORIZABLES  
 

Aos efectos desta Ordenanza, entenderase por terrazas, as instalacins formadas por mesas, cadeiras, parasoles, toldos, xardineiras e outros elementos de mobiliario urbano mbiles e desmontables, que desenvolven a sa actividade de forma accesoria a un establecemento principal de hostalara tal como bar, caf-bar, cafetera, restaurante o similares.

   
  ARTIGO 3. AUTORIZACINS  
 

1.-A implantacin destas instalacins require a previa obtencin de licenza municipal nos termos previstos nesta ordenanza e na normativa sectorial aplicable. Prohbese a instalacin de terrazas na va pblica sen licenza municipal. Todas as licenzas outorgaranse deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuzo de terceiro, entendndose concedidas en precario. O exercicio da actividade desenvolverase a risco e ventura dos interesados.

2.-O peticionario da licenza non ostenta un dereito preexistente a sa obtencin, polo que nin a presentacin da solicitude de autorizacin de ocupacin de va pblica nin o pagamento das taxas correspondentes, autorizan ao interesado para instalar a terraza.

3.-A instalacin de terrazas sen a preceptiva licenza ou sen axustarse s condicins da licenza, dar lugar a inmediata orde de retirada que, de non ser executada voluntariamente polo interesado, executarase subsidiariamente polo Concello, a custa do obrigado, sen prexuzo das sancins que proceda impoer.

   
  ARTIGO 4.- SOLICITUDES  
 

1.-Podern solicitar licenza para este tipo de ocupacins, os titulares do correspondente ttulo habilitante (licenza ou comunicacin previa) dos establecementos de hostalara que linden co espazo exterior que se pretende ocupar, sempre que a actividade se desenvolva de conformidade coas normas urbansticas e sectoriais que a regulan.

2.-As solicitudes presentaranse, cun mes, como mnimo, de antelacin data de instalacin que se interesa, debendo especificar os datos persoais, nome comercial do establecemento e licenza de actividade del, mbito temporal da instalacin, dimensins da terraza, largo da beirarra libre para pens, nmero de cadeiras, mesas, toldos, parasoles e demais elementos decorativos.

3.-De tratarse da primeira instalacin, a solicitude acompaarase necesariamente da seguinte documentacin:

a).-Copia do ttulo habilitante (licenza ou comunicacin previa) da actividade do establecemento de hostalara. Para a concesin da licenza, o establecemento non poder ter abertos expedientes de disciplina urbanstica ou de contaminacin acstica.

b).-Memoria descritiva do tipo de ocupacin que se vai realizar e do mobiliario que se pretende instalar. Deber expresar o nmero de mesas e cadeiras a instalar e a superficie de m2 a ocupar.

c).-Achegarase unha fotografa do mobiliario e da fachada do establecemento.

d).-Plano de situacin da terraza, no que se reflictan a superficie a ocupar, a lonxitude da fachada do establecemento, largo da beirarra, distancias s esquinas, paradas de autobuses, sadas de emerxencia, pasos de vehculos, as como todos os elementos de mobiliario urbano existentes na rea de influencia da ocupacin.

e).-No caso dunha instalacin xa autorizada en perodos anteriores e sen pretender cambio ningn, non ser necesario presentar a documentacin esixida no apartado anterior, e o interesado far constar na sa solicitude a circunstancia de ter realizado a instalacin de terraza en perodo anterior, indicando o nmero de expediente e a data da licenza de ocupacin de dominio pblico, sinalando que se mantn o mesmo titular, a mesma actividade e as mesmas condicins da instalacin da terraza.

   
  ARTIGO 5.-CONDICINS DE UBICACIN  
 

As instalacins, debern cumprir as seguintes condicins:

1.-Condicins xerais:

-.A colocacin de terrazas nas vas pblicas deber en todo caso respectar o uso comn xeral preferente delas. En consecuencia, non suporn obstculo para o trnsito peonil nin podern prexudicar a seguridade deste ou do trfico rodado. En todo caso, cando o titular da va non sexa o Concello de Carral, deberase presentar a autorizacin do organismo titular da va, previamente presentacin da solicitude no rexistro do Concello.

A autoridade municipal competente denegar a autorizacin destas instalacins temporais en calquera dos seguintes supostos:

-Cando se incumpran os requisitos esixidos na presente Ordenanza.

-Cando a instalacin se pretenda realizar en calzada na zona reservada en exclusiva para o trnsito de vehculos.

-Cando supoa un prexuzo para a seguridade vial (diminucin da visibilidade, distraccin para o condutor, etc...) ou dificulte sensiblemente ao trfico dos pens.

-Cando poida incidir na seguridade (evacuacin) dos edificios e locais prximos.

-Cando supoa para a sa atencin atravesar a calzada.

-Cando impida ou dificulte gravemente o uso de equipamentos ou mobiliarios urbanos (fontes, cabinas telefnicas, etc...).

-Cando resulte inadecuada ou discordante co seu entorno, por exemplo, menoscabando o interese de edificios pblicos ou espazos pblicos ou de carcter histrico-artstico.

-Cando estean en tramitacin expedientes administrativos de disciplina urbanstica e/ou contaminacin acstica que afecten ao establecemento de hostalera.

2.-Condicins particulares:

a).-Condicins no caso de ocupacin das beirarras e ocupacin permitida:

Ser requisito indispensable para autorizar a instalacin da terraza que a beirarra na que se instale tea un largo mnimo de 2,20 metros e que se deixe, cando menos, un espazo de 1,50 metros libres de obstculos para o trnsito dos viandantes.

Nas beirarras de largo igual ou superior a 2,20 metros e inferior a 3 metros, tan s se permitirn das cadeiras por mesa, debendo colocarse a mesa apegada lia da fachada do establecemento principal e as cadeiras enfrontadas, co fin de que quede, cando menos, un espazo de 1,50 metros libres de obstculos para o trnsito dos pens.

b).-Condicins no caso de ocupacin dos espazos de aparcamento:

Se a instalacin ocupase a calzada, e existise desnivel entre a beirarra e a terraza, deber colocarse unha tarima desmontable ao mesmo nivel c da beirarra, para proteccin das persoas que utilicen a instalacin, e para impedir o estacionamento de vehculos no espazo reservado terraza. En ningn caso se poder autorizar a ocupacin de parte dos carrs de circulacin de vehculos na calzada.

En todo caso, debern de colocarse proteccins laterais, tales como varandas ou outros elementos semellantes, que delimiten o permetro mximo de ocupacin autorizada da terraza, salvo na parte que linde coa beirarra. Estes elementos se deberan suxeitar mediante unha base de suficiente peso, de xeito que non produzan ningn deterioro ao pavimento. En ningn caso podern fixarse no pavimento mediante fixacins mecnicas.

A autorizacin quedar supeditada s indicacins que a Polica Local poida realizar para garantir unha maior seguridade da circulacin.

c).-Condicins no caso de ocupacin de vas de plataforma nica, mixtas peons e de circulacin de vehculos:

En ras de coexistencia de pens e vehculos, a instalacin deixar libre para o paso dos pens e dos vehculos polo menos 4 metros.

A autorizacin quedar supeditada s indicacins que a Polica Local poida realizar para garantir unha maior seguridade da circulacin.

   
  ARTIGO 6.- MOBILIARIO  
 

1.-O mobiliario utilizado nestas instalacins deber ser acorde coas caractersticas da zona onde se site.

2.-O Concello poder esixir que o mobiliario se axuste a determinadas caractersticas estticas e de uniformidade entre os diversos establecementos, en concordancia coa realidade arquitectnica do entorno. Ditas caractersticas podern ser esixidas tanto s novas instalacins como s xa autorizadas.

3.-O material do mobiliario que ocupe o espazo acoutado (mesas, cadeiras, etc.) deber ser de boa calidade, discreto, hixinico, sen arestas nin santes e con certo estilo e deseo. Acptase o emprego de materiais tales como madeira, aluminio.

4.-No caso de instalar parasoles, deberanse suxeitar mediante una base de suficiente peso, de xeito que non produzan ningn deterioro ao pavimento e non supoa perigo para os usuarios e viandantes. En ningn caso podern fixarse no pavimento mediante fixacins mecnicas. Tanto o voo como o p de apoio quedarn dentro da superficie que ocupa a terraza, debendo ter os toldos e parasoles unha altura mnima de 2,20 metros para non molestar aos pens.

5.-Non poder obstaculizarse a sada calzada dende os portais das fincas nin dificultar as manobras de entrada ou sada dos vaos permanentes.

   
  ARTIGO 7.- OBRIGAS  
 

Os titulares das licenzas de terrazas quedarn obrigados especialmente a cumprir o seguinte:

1.-Cumprir as condicins impostas polo Concello na autorizacin concedida.

2.-Cinguirse estritamente zona autorizada sen pasala por ningn concepto, evitando que os clientes o fagan. Deixarase expedito o acceso a edificios, vivendas, vaos de vehculos e locais comerciais.

3.-Manter as terrazas e cada un dos elementos que as compoen nas debidas condicins de limpeza, seguridade e ornato.

4.-Fora do horario autorizado para a terraza, o titular da licenza vir obrigado a retirar do exterior a totalidade dos seus elementos de mobiliario, inclundo as bases dos parasoles. As mesas, cadeiras e parasoles sern recollidos diariamente no interior do local ao que pertenza a terraza ou en local habilitado para tal finalidade polo interesado. Non cabe deixalos na ra, amontoados e suxeitos con cadeas. A instalacin e maila recollida da terraza realizarase co menor rudo posible co obxecto de garantir o descanso da cidadana.

5.-Corresponde ao titular da licenza a limpeza da superficie ocupada. En todo caso, o espazo ocupado pola terraza deber quedar limpo todas as noites trala retirada da terraza.

6.-Unha vez retirada a terraza, se resultase afectado o pavimento pola instalacin, o titular da licenza ser responsable dos danos causados, debendo repoer as cousas ao seu estado inicial, nun prazo mximo de quince das hbiles. Igualmente sern responsables dos danos ocasionados s persoas ou s cousas con motivo da instalacin ou retirada da terraza.

   
  ARTIGO 8.-PROHIBICINS  
 

1.-Por razns de esttica, decoro e hixiene, non se permitir almacenar ou amorear produtos, caixas de bebidas e outros materiais xunto as terrazas, as como tampouco residuos propios das instalacins.

2.-Non se permitir a instalacin de mostradores e outros elementos para o servizo da terraza no exterior desta, que deber ser atendida desde o propio establecemento.

3.-Non se permitir a instalacin e uso nas terrazas de aparatos audiovisuais, equipos de msica, amplificadores e outros elementos que produzan emisins acsticas de calquera tipo.

4.-Prohbese instalar nas terrazas billares, futbolns, mquinas recreativas, mquinas expendedoras de produtos ou instalacins anlogas.

   
  ARTIGO 9. HORARIOS  
 

O funcionamento das terrazas axustarase ao seguinte horario (sen prexuzo das limitacins adicionais que poidan establecer outras Administracins competentes na materia):

1.- O inicio do funcionamento das terrazas non poder ser anterior s 08:00 horas da ma.

No caso de ras semipeons nas que, a certas horas do da, a circulacin estea permitida, o horario de inicio de colocacin do mobiliario quedar suxeito ao devandito horario de circulacin,

Os das de celebracin de feiras e mercados, o inicio da colocacin do mobiliario, nas ras nas que se siten os postos, estar supeditado finalizacin do horario da feira ou mercado.

2.- O horario mximo de peche ser:

En das laborables e festivos : 00:00 horas.

En sbados e vsperas de festivos: 01:00 horas.

3.- Durante o perodo comprendido entre o 1 de xuo e o 30 de setembro, os establecementos podern ampliar o seu horario de terraza at as 01:00 horas, excepto os sbados e vsperas de festivos, en que se poder ampliar at as 02:00 horas.

   
  RXIME SANCIONADOR  
 

   
  ARTIGO 10.- INSPECCIN  
 

Corresponde aos Axentes da Polica Local a inspeccin do cumprimento do disposto na presente Ordenanza.

   
  ARTIGO 11.- POTESTADE SANCIONADORA  
 

As infraccins a esta Ordenanza sern sancionadas polo rgano competente municipal, previa instrucin do correspondente expediente, de conformidade cos principios e procedemento regulados nas Leis 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Comn das Administracins Pblicas, e 40/2015, do 1 de outubro, de Rxime Xurdico do Sector Pblico.

   
  ARTIGO 12.- INFRACCINS  
 

Constiten infraccins a esta Ordenanza os actos ou omisins que contravean o disposto nela, que se clasifican en leves, graves e moi graves.

   
  ARTIGO 13.- INFRACCINS LEVES  
 

Considranse infraccins leves:

-Ocupar coa terraza maior superficie que a autorizada na licenza.

-O incumprimento da obrigacin de manter as terrazas e cada un dos elementos que as compoen nas debidas condicins de limpeza, seguridade e ornato.

-O deterioro leve nos elementos do mobiliario e ornamentais urbanos anexos ou lndante ao establecemento que se produzan como consecuencia da actividade obxecto da licenza.

-O incumprimento da obrigacin de retirar do exterior a totalidade dos elementos da terraza ao finalizar o horario autorizado.

-Almacenar produtos, caixas de bebidas e outros materiais xunto as terrazas, as como residuos propios das instalacins.

-Instalar mostradores e outros elementos no exterior da terraza para o servizo desta.

-Instalar e usar nas terrazas aparatos audiovisuais, equipos de msica, amplificadores e outros elementos que produzan emisins acsticas de calquera tipo.

-Instalar nas terrazas billares, futbolines, mquinas recreativas, mquinas expendedoras de produtos ou instalacins anlogas.

-O incumprimento do horario de funcionamento das terrazas establecido no artigo 9.

-As infraccins que non tean o carcter de graves ou moi graves.

   
  ARTIGO 14.- INFRACCINS GRAVES  
 

Considranse infraccins graves:

-A instalacin dunha terraza carecendo da preceptiva licenza municipal.

-A negativa ou obstrucin ao labor inspectora, como sera negarse a facilitar, cando sexa requirida polos Inspectores ou Axentes da Autoridade, a licenza da instalacin autorizada.

-Cando a instalacin da terraza supoa un prexuzo para a seguridade vial (diminucin da visibilidade, distraccin para o condutor, etc...) ou dificulte sensiblemente o trfico dos pens.

-Cando a terraza se instale en xardns pblicos ou comunitarios.

-Cando a instalacin poida incidir na seguridade (evacuacin) dos edificios e locais prximos.

-Cando impida ou dificulte gravemente o uso de equipamentos ou mobiliarios urbanos (fontes, bancos, cabinas telefnicas, etc).

-O deterioro grave nos elementos do mobiliario e ornamentais urbanos anexos ou coldantes ao establecemento que se produzan como consecuencia da actividade obxecto da licenza.

-A reincidencia por das veces, na comisin (no perodo de 1 ano), de infraccins leves da mesma natureza.

   
  ARTIGO 15.- INFRACCINS MOI GRAVES  
 

Considranse infraccins moi graves:

-A ocultacin, manipulacin ou falsidade dos datos consignados na solicitude ou da documentacin anexa aportada en orde obtencin da correspondente autorizacin.

-A reincidencia por das veces, na comisin no perodo de 1 ano, de infraccins graves da mesma natureza.

   
  ARTIGO 16.- SANCINS  
 

As infraccins Ordenanza tipificadas nos artigos anteriores sern sancionadas:

-As leves, con multa de ata 600 .

-As graves, con multa de 601 a 1.200 que poder acompaarse da clausura temporal da terraza por un espazo de tempo non superior a un mes.

-As moi graves, con multa de 1.201 a 2.000 que poder acompaarse da retirada da licenza da terraza con carcter definitivo.

Na imposicin das sancins, deberase gardar a debida adecuacin entre a gravidade da infraccin cometida e a sancin aplicada, debndose seguir para a gradacin da sancin a aplicar os seguintes criterios:

-A gravidade da infraccin.

-O prexuzo causado.

-O beneficio obtido.

-A reiteracin.

-As circunstancias do responsable.

-A reincidencia, na comisin no perodo de 1 ano, de mis dunha infraccin da mesma natureza, cando as se declarase por resolucin firme.

-A intencionalidade.

   
  ARTIGO 17.- PRESCRICIN  
 

1.-As infraccins leves prescriben aos 6 meses, as graves aos dous anos e as moi graves aos 3 anos.

2.-As sancins impostas por faltas leves prescribirn ao ano, as graves aos dous anos e as moi graves aos tres anos.

3.-O prazo de prescricin das infraccins comezar a contarse desde o da en que a infraccin se cometese. No caso de infraccins continuadas ou permanentes, o prazo comezar a correr dende que finalizou a conduta infractora.

O prazo de prescricin das sancins comezar a contarse dende o da seguinte a aquel en que sexa executable aa resolucin pola que se impn a sancin ou transcorrese o prazo para recurrila

   
  DISPOSICINS  
 

DISPOSICIN TRANSITORIA NICA

As licenzas concedidas con anterioridade entrada en vigor da presente Ordenanza debern axustarse ao disposto nela no prazo mximo de 6 meses dende a entrada en vigor.

DISPOSICIN DERROGATORIA

Queda derrogada a Ordenanza reguladora do aproveitamento de terreos mediante a ocupacin temporal con terrazas e instalacins anlogas que constitan complemento da actividade que desenvolven os establecementos de hostelara de carcter permanente publicada no BOP N 188 de 30/09/2011.

DISPOSICIN FINAL

A presente ordenanza entrar en vigor, logo da sa publicacin ntegra no BOP da Corua, despois de transcorrer o prazo previsto no artigo 70 en relacin co 65.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das Bases de Rxime Local.

   
  Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios  
 

A ordenanza dispn a sa entrada en vigor unha vez publicado o seu texto completo no Boletn oficial da Provincia, e transcorrido o prazo previsto ao que se refiren os artigos 70.2 e 65.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases do Rxime Local:

Artigo 70.2: ..Las ordenanzas, includos el articulado de las normas de los planes urbansticos, as como los acuerdos correspondientes a stos cuya aprobacin definitiva sea competencia de los entes locales, se publicarn en el Boletn Oficial de la provincia y no entrarn en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en elartculo 65.2salvo los presupuestos y las ordenanzas fiscales que se publican y entran en vigor en los trminos establecidos en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales..... (desde el 10 de marzo de 2004 RDL 2/2004, de 5 de marzo).

Artigo 65.2: El requerimiento deber ser motivado y expresar la normativa que se estime vulnerada. Se formular en el plazo de quince das hbiles a partir de la recepcin de la comunicacin del acuerdo.

no ter coecemento da fecha exacta da recepcin da comunicacin do acordo, o Servizo de Asistencia Econmica a Municipios toma como fecha estimada da sa entrada en vigor o prazo de quince das hbiles a partir da publicacin definitiva.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios