Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Cario - Ordenanza de transparencia, acceso informacin pblica e reutilizacin de datos do Concello de Cario

Publicación provisional : 12-02-2018 BOP N 30 -- Publicación definitiva : 03-04-2018 BOP N 62
Redacción Aplicable desde 20-04-2018

Redacciones Redacciones
 - EXPOSICIN DE MOTIVOS
 - Artigo 1. Obxecto e rxime xurdico
 - Artigo 2. mbito de aplicacin.
 - Artigo 3. Principios xerais.
 - Artigo 4. Dereitos das persoas.
 - Artigo 5. Obrigas de transparencia, acceso informacin e reutilizacin.
 - Artigo 6. Informacin pblica.
 - Artigo 7. Dereito de acceso informacin pblica.
 - Artigo 8. Lmites.
 - Artigo 9. Proteccin de datos persoais.
 - Artigo 10. Unidades responsables da informacin pblica.
 - Artigo 11. Medios de acceso
 - Artigo 12. Obxecto e finalidade
 - Artigo 13. Lugar de publicacin.
 - Artigo 14. rgano competente e forma de publicacin.
 - Artigo 15. Prazos de publicacin e actualizacin.
 - Artigo 16. Informacin sobre a institucin, a sa organizacin, planificacin e personal.
 - Artigo 17. Informacin sobre altos cargos e persoas que exercen a mxima responsabilidade
 - Artigo 18. Informacin de relevancia xurdica e patrimonial.
 - Artigo 19. Informacin sobre contratacin, convenios e subvencins.
 - Artigo 20. Informacin econmica, financieira e orzamentaria.
 - Artigo 21. Informacin sobre servizos e procedimentos.
 - Artigo 22. Informacin medioambiental e urbanstica
 - Artigo 23. Competencia.
 - Artigo 24. Solicitude.
 - Artigo 25. Inadmisin.
 - Artigo 26. Tramitacin.
 - Artigo 27. Resolucin.
 - Artigo 28. Materializacin do acceso.
 - Artigo 29. Definicin de reutilizacin da informacin
 - Artigo 30. Rxime aplicable a documentos reutilizables suxeitos a dereitos de propiedade intelectual e dereitos exclusivos.
 - Artigo 31. Criterios xerais
 - Artigo 32. Condicins de reutilizacin.
 - Artigo 33. Exaccins.
 - Artigo 34. Exclusividade da reutilizacin.
 - Artigo 35. Modalidades de reutilizacin da informacin.
 - Artigo 36. Publicacin de informacin reutilizable.
 - Artigo 37. Procedemento de tramitacin de solicitudes de reutilizacin.
 - Artigo 38. Reclamacins
 - Artigo 39. Infraccins
 - Artigo 40. Sancins
 - Artigo 41. Rxime xurdico.
 - Artigo 42. rgano competente.
 - Artigo 43. Rxime disciplinario.
 - Artigo 44. rgano responsable.
 - Disposicin final nica. Entrada en vigor.
   
  EXPOSICIN DE MOTIVOS  
 

A transparencia e a sa consecuencia prctica, a participacin, son dous principios fundamentais nos estados modernos. A Constitucin espaola incorpraos ao seu texto en forma de dereitos, nos seus artigos 20.1 d), 23.1 e 105.b). Posteriormente, e a travs de diversa normativa, as distintas administracins desenvolveron estes preceptos constitucionais bsicos.

O artculo 70 bis.3 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Rxime Local, dispn que:

as entidades locais e, especialmente, os municipios, debern impulsar a utilizacin interactiva das tecnoloxas da informacin e a comunicacin para facilitar a participacin e a comunicacin cos vecios, para a presentacin de documentos e para a realizacin de trmites administrativos, de enquisas e, no seu caso, de consultas cidads.

Este precepto debe ser posto en conexin co pargrafo ) do artigo 25.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril, introducido pola Lei 27/2013, de 27 de decembro, de racionalizacin e sostibilidade da Administracin Local, segundo o cal corresponde aos Concellos a promocin no seu termo municipal da participacin dos cidads no uso eficiente e sostible das tecnoloxas da informacin e as comunicacins.

A Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso informacin pblica e bo goberno, un paso mis neste contexto, para seguir avanzando cara o denominado goberno aberto. Esta Lei, na DF 9, determina que os rganos das Comunidades Autnomas e entidades locais disporn dun prazo mximo de dous anos para adaptarse s obrigas contidas nesta lei, polo que necesario que as Entidades Locais inicien un proceso interno de adaptacin a dita norma, sendo convinte, entre outras medidas, regular integralmente a materia a travs de unha Ordenanza. Unha das finalidades, polo tanto, de esta Ordenanza , xunto habitual de desenvolver a lei, xerar un incentivo e iniciar a efectiva implantacin nas Entidades Locales das medidas propias dos gobernos locais transparentes, con un grado de anticipacin e eficacia moi superior ao que derivara dun escenario baldeiro de Ordenanzas, ou con algunha delas ditada aisladamente. Neste sentido a Ordenanza ten un doble obxectivo: o regulatorio e o de fomento da efectividade do principio de transparencia.

   
  Artigo 1. Obxecto e rxime xurdico  
 

A presente Ordenanza ten por obxecto a aplicacin e desenvolvemento da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso informacin pblica e bo goberno, as como o exercicio de reutilizacin e acceso informacin pblica, establecendo os medios necesarios para elo.

   
  Artigo 2. mbito de aplicacin.  
 

1. As disposicins desta Ordenanza sern de aplicacin a:

a) O Concello de Cario

b) Os organismos autnomos, as entidades pblicas empresariais e as entidades de dereito pblico con personalidade xurdica propia, vinculadas ou dependentes do Concello de Cario.

c) As sociedades mercants en cuxo capital social a participacin, directa ou indirecta, das entidades previstas neste artigo sexa superior ao 50 por 100.

d) As fundacins de iniciativa pblica local ou de participacin maioritaria da entidade local, xa sexa na sa dotacin fundacional ou nos seus rganos de goberno.

e) As asociacins constituidas pola Entidade Local, organismos e demis entidades previstas neste artigo.

2. Calquera persona fsica ou xurdica que preste servizos pblicos ou exerza potestades administrativas de titularidade local, en todo o referido prestacin dos mencionados servizos ou no exercicio de potestades administrativas, deber proporcionalle ao Concello a informacin que sexa precisa para cumprir coas obrigas previstas na presente Ordenanza. Os adxudicatarios de contratos estarn suxeitos mesma obriga nos termos que se establezan nos respectivos contratos.

   
  Artigo 3. Principios xerais.  
 

Sern de aplicacin para os suxeitos includos no artigo 2.1 os seguintes principios xerais:

1. Publicidade da informacin pblica: presmese o carcter pblico da informacin obrante no Concello. O acceso poder denegarse nos supostos expresamente previstos nas leis e nesta ordenanza, mediante resolucin motivada. Asimesmo, publicarase por iniciativa propia aquela informacin que sexa relevante para garantizar a transparencia da actividade as como a que poida ser de maior utilidade para a sociedade e para a economa, permitindo o control da sa actuacin e o exercicio dos dereitos das persoas.

2. Reutilizacin da informacin: a informacin pblica poder ser reutilizada nos termos previstos na Ley 37/2007 e na presente Ordenanza.

3. Accesibilidade universal: garantirase o acceso universal das persoas informacin pblica nos termos establecidos na Lei 19/2013, do 9 de decembro e na presente Ordenanza, e especficamente s persoas con discapacidade.

4. Acceso inmediato: o acceso informacin pblica poder realizarse a travs de medios electrnicos, sen necesidade de solicitude previa e de forma inmediata. Tamn se procurar que a publicacin e posta a disposicin se realice inclundo ademis formatos electrnicos reutilizables sempre que sexa posible, todo isto sen prexuzo do dereito que asiste s persoas a elexir a va de comunicacin.

5. Calidade da informacin: a informacin pblica que se facilite s persoas debe ser veraz, fehaciente e actualizada. En toda publicacin e posta a disposicin se indicar a unidade responsable da informacine a data da ltima actualizacin. Asimesmo, os responsables da publicacin adaptarn a informacin a publicar, dotndoa de unha estrutura, presentacin e redaccin que facilite a sa completa comprensin por calquera persoa.

6. Compromiso de servizo: a provisin de informacin pblica deber ser en todo momento eficaz, rpida e de calidade, debendo os empregados pblicos locais axudar s persoas cando stas o soliciten e mantndose un canle de comunicacin especfico entre o Concello e os destinatarios da informacin.

   
  Artigo 4. Dereitos das persoas.  
 

1.No mbito do establecido nesta Ordenanza, as persoas teen os seguintes dereitos:

a) A acceder informacin suxeita s obrigas de publicidade de acordo co establecido nesta Ordenanza.

b) A ser informados se os documentos que conteen a informacin solicitada ou dos que poida derivar dita informacin, obran ou non en poder da Administracin, e, no caso de que non obren, a que se lles informe sobre a entidade que poden dirixirse na bsqueda de dita informacin.

c) A ser asistidas na sa bsqueda de informacin.

d) A recibir o asesoramento adecuado, e en termos comprensibles, para o exercicio do seu dereito.

e) A recibir a informacin solicitada dentro dos prazos, e na forma ou formato elixido, de acordo co establecido na presente Ordenanza.

f) A coecer as razns en que se fundamenta a denegacin do acceso informacin solicitada, e se o caso, nunha forma ou formato distinto ao elixido.

g) A obter a informacin solicitada de forma gratuta, sen prexuzo do aboamento, se o caso, das exaccins que correspondan pola expedicin de copias ou transposicin a formatos diferentes do orixinal.

2. Calquera persoa fsica ou xurdica, pblica ou privada, poder exercer os dereitos contemplados nesta Ordenanza, sen que caiba esixir para iso requisitos tales como a posesin dunha nacionalidade, cidadana, vecianza ou residencia determinada.

   
  Artigo 5. Obrigas de transparencia, acceso informacin e reutilizacin.  
 

As entidades mencionadas no artigo 2.1 deben:

a) Elaborar, manter actualizada e difundir, preferentemente por medios electrnicos, a travs das sas pxinas web ou sedes electrnicas, a informacin cuxa divulgacin se considere de maior relevancia para garantir a transparencia da sa actividade relacionada co funcionamento e control da actuacin pblica, permitir a reutilizacin da informacin e facilitar o acceso mesma.

b) Elaborar, manter actualizado e difundir un catlogo de informacin pblica que obre no seu poder, con indicacins claras de onde pode atoparse dita informacin e ofrecer tamn dito catlogo en formatos electrnicos abertos, lexibles por mquinas que permitan a sa redistribucin, realizacin ou aproveitamento.

c) Establecer e manter medios de consulta adecuados informacin solicitada.

d) Adoptar as medidas de xestin da informacin que fagan fcil a sa localizacin e divulgacin, as como a sa accesibilidade , interoperabilidade e calidade.

e) Publicar a informacin dunha maneira clara, estruturada e entendible para as persoas.

f) Publicar e difundir a informacin relativa ao contido do dereito de acceso informacin, ao procedemento para o seu exercicio e ao rgano competente para resolver.

g) Publicar e difundir a informacin relativa aos termos da reutilizacin da informacin de forma clara e precisa para os cidadns.

h) Difundir os dereitos que recoece esta Ordenanza s persoas, asesorar a stas para o seu correcto exercicio e asistilas na bsqueda de informacin.

i) Facilitar a informacin solicitada nos prazos mximos e na forma e formato elixido de acordo co establecido na presente Ordenanza.

   
  Artigo 6. Informacin pblica.  
 

Entndese por informacin pblica todo documento ou contido, calquera que sexa o seu formato ou soporte, que estea en poder dalgn dos suxeitos includos no mbito de aplicacin desta Ordenanza e que fosen elaborados ou adquiridos no exercicio das sas funcins.

   
  Artigo 7. Dereito de acceso informacin pblica.  
 

1. Todas as persoas teen dereito a acceder informacin pblica nos termos previstos no artigo 105.b) da CE e desenvoltos pola Lei 19/2013.

2. A capacidade de obrar para exercitar este dereito, incluso cando se trate de menores de idade, rexerase polo disposto na Lei 39/2015, de 1 de outubro, de procedemento administrativo comn das AAPP.

   
  Artigo 8. Lmites.  
 

1. A informacin pblica regulada nesta Ordenanza poder ser limitada, ademis dos supostos recollidos no artigo 14.1 da Lei 19/2013, en relacin ao exercicio delegado doutras competencias estatais e autonmicas, segundo prevexa a norma de delegacin ou, no seu caso, respecto a calquera informacin que a Entidad Local posa e que puidera afectar a competencias propias ou exclusivas doutra Administracin, cuxo dereito de acceso estea igualmente limitado polas Leis.

2. En todo caso, s se denegar o acceso informacin pblica afectada por algn dos lmites enumerados no artigo 9 desta Ordenanza e no punto anterior do presente artigo cando, trala resolucin motivada previa, quede acreditado o prexuzo para aquelas materias e non exista un interese pblico ou privado superior que xustifique o acceso.

3. Se do resultado de dita ponderacin, procedese a denegacin do acceso, analizarase previamente a posibilidade de conceder o acceso parcial trala omisin previa da informacin afectada polo lmite de que se trate, salvo que de iso resulte una informacin distorsionada ou que careza de sentido. Cando se conceda o acceso parcial, deber garantirse a reserva da informacin afectada polas limitacins e a advertencia de constancia desa reserva.

   
  Artigo 9. Proteccin de datos persoais.  
 

1. Toda utilizacin da informacin pblica a travs dos distintos mecanismos previstos nesta Ordenanza realizarase con total respecto aos dereitos derivados da proteccin de datos de carcter persoal, nos termos regulados na lexislacin especfica sobre dita materia e nos artigos 5.3 e 15 da Lei 19/2013.

2. A proteccin dos datos de carcter persoal non supor un lmite para a publicidade activa e o acceso informacin pblica cando o titular do dato falecera, salvo que concorran outros dereitos. Igualmente, non se aplicar este lmite cando os titulares dos datos os fixeran manifestamente pblicos previamente ou fora posible a disociacin dos datos de carcter persoal sen que resulte informacin enganosa ou distorsionada e sen que sexa posible a identificacin das persoas afectadas.

3. Considranse datos meramente identificativos relacionados coa organizacin, funcionamento ou actividade pblica dos rganos, os datos das persoas fsicas que presten os seus servizos en tales rganos, consistentes nicamente no seu nome e apelidos, as funcins ou postos desempeados, as como a direccin postal ou electrnica, telfono e nmero de fax profesionais.

   
  Artigo 10. Unidades responsables da informacin pblica.  
 

1. O Concello establecer sistemas para integrar a xestin das solicitudes de informacin dos cidadns no funcionamento da organizacin interna que exercern as seguintes funcin:

-A tramitacin das solicitudes de acceso informacin ou das correspondentes reclamacins.

-O asesoramento s persoas para o exercicio do dereito de acceso e a asistencia a aquelas na bsqueda de informacin.

-A inscricin, no seu caso, no rexistro de solicitudes de acceso.

-Crear e manter actualizado un catlogo de informacin pblica que obre en poder do Concello, con indicacin claras de onde pode atoparse dita informacin.

-A elaboracin dos informes en materia de transparencia administrativa, reutilizacin e dereito informacin pblica.

-A difusin da informacin pblica creando e mantendo actualizados enlaces con enderezos electrnicos a travs dos cales poida accederse a ela.

-A adopcin das medidas oportunas para asegurar a paulatina difusin da informacin pblica e a sa posta a disposicin dos cidadns da maneira mis ampla e sistemtica posible.

-A adopcin das medidas necesarias para garantir que a informacin pblica se faga disponible en bases de datos electrnicas.

-Outras funcins que se lle poidan atribur na materia necesarias para asegurar a aplicacin das disposicins da presente Ordenanza.

   
  Artigo 11. Medios de acceso  
 

1. As entidades includas no mbito de aplicacin da presente Ordenanza estn obrigadas a habilitar diferentes medios para facilitar a informacin pblica, de modo que resulte garantizado o acceso de todas as persoas, con independencia da sa formacin, recursos, circunstancias persoais ou condicin social. En todo caso, darase preferencia ao emprego de medios electrnicos e telemticos.

2. Para estes efectos, ofrecerase acceso informacin pblica a travs dalgn dos seguintes medios: oficinas de informacin, pxina web ou sede electrnica ou servizos de atencin telefnica.

   
  Artigo 12. Obxecto e finalidade  
 

1. Os suxeitos enumerados no artigo 2.1 publicarn, a iniciativa propia, a informacin pblica cuxo coecemento sexa relevante para garantir a transparencia da sa actividade e reutilizacin da informacin.

2. Concretamente, estarn obrigadas a publicar a informacin que se estrutura en 7 reas:

a) Institucional, organizativa, planificacin e persoal.

b) Altos cargos e persoas que exercen a mxima responsabilidade.

c) Xurdica e patrimonial.

d) Contratacin, convenios e subvencins,

e) Econmica,financieira e orzamentaria.

f) Urbanismo e Medio Ambiente.

3. Esta informacin ten carcter de mnima e obrigatoria, sen prexuzo da aplicacin doutras disposicins especficas que prevexan un rxime mis amplo en materia de publicidade, ou da posibilidade de ampliar o seu contido a vontade dos suxeitos obrigados.

4. Para o cumprimento da mesma, o Concello poder requirir a informacin que sexa precisa das persoas fsicas e xurdicas que presten servizos pblicos ou exerzan competencias administrativas, e dos contratistas, nos termos previstos no respectivo contrato.

5. Tamn ser obxecto de publicidade activa aquela informacin cuxo acceso se solicite con maior frecuencia, e as resolucins que deneguen ou limiten o acceso informacin unha vez fosen notificadas s persoas interesadas, previa disociacin dos datos de carcter persoal que contiveran.

   
  Artigo 13. Lugar de publicacin.  
 

1. A informacin publicarase na pxina web ou sede electrnica das entidades incluidas no seu mbito de aplicacin, ou, no seu caso, no portal especfico de transparencia.

2. A pxina web ou sede electrnica da entidade local conter asimesmo, os enlaces s respectivas pxinas web ou sedes electrnicas dos entes dependentes da entidade local e o resto de suxeitos e entidades vinculadas mesma con obrigas de publicidade activa impostas pola normativa que lles sexa de aplicacin.

3. O Concello poder adoptar outras medidas complementarias e de colaboracin co resto de administracins pblicas para o cumprimento das sas obrigas de publicidade activa, inclundo a utilizacin de portais de transparencia e de datos abertos doutras entidades.

   
  Artigo 14. rgano competente e forma de publicacin.  
 

1. O Concello identificar e dar publicidade suficiente informacin relativa aos rganos competentes responsables da publicacin activa regulada nesta Ordenanza.

2. A informacin publicarase de maneira clara e estruturada, e fcil de entender, utilizando unha lenguaxe accesible.

3. Incluirse o catlogo completo de informacin obxecto de publicidade activa, indicando o rgano ou servizo do que procede a informacin, a frecuencia da sa actualizacin, a ltima data de actualizacin, os termos da sa reutilizacin e, no seu caso, a informacin semntica necesaria para a sa interpretacin.

   
  Artigo 15. Prazos de publicacin e actualizacin.  
 

1. Deber proporcionarse informacin actualizada, atendendo s peculiaridades propias da informacin de que se trate.

2. A informacin pblica manterse publicada durante os seguintes prazos:

a) A informacin das reas a), b), c) e f) indicadas no artigo 12.2, mentres mantea a sa vixencia.

b) A informacin da rea d) relacionada no artigo 12.2, mentres persistan as obrigas derivadas destes e, polo menos, dous anos despois de que stas cesen.

c) A informacin da rea e) relacionada no artigo 12.2, durante cinco anos contados dende que foi xerada.

d) A informacin da rea g) relacionada no artigo 12.2, mentres mantea a sa vixencia e, polo menos, cinco anos despois de que cese esta.

3. A informacin publicada deber ser obxecto de actualizacin no prazo mis breve posible e, en todo caso, respectando a frecuencia de actualizacin anunciada, de acordo coas caractersticas da informacin, as posibilidades tcnicas e os medios dispoibles.

4. En todo caso, adoptaranse as medidas oportunas para garantizar que no mesmo lugar en que se publica a informacin pblica se mantea a informacin que deixa de ser actual.

   
  Artigo 16. Informacin sobre a institucin, a sa organizacin, planificacin e personal.  
 

1. As entidades enumeradas no artigo 2.1, co alcance previsto na Lei 19/2013, de 9 de decembro e na Lei 7/1985, de 2 de abril, publicarn informacin relativa a:

a) As competencias e funcins que exercen, tanto propias como atribuidas por delegacin.

b) A normativa que lles sexa de aplicacin.

c) Identificacin dos entes dependentes, participados e aos que pertenza o Concello, inclundo enlaces s sas pxinas web corporativas.

d) Organigrama descritivo da estrutura organizativa: identificacin dos distintos rganos decisorios, consultivos, de participacin ou de xestin, especificando a sa sede, composicin e competencias

e) Identificacin dos responsables dos distintos rganos sinalados no pargrafo d), especificando o seu perfil e traxectoria profesional.

f) Estrutura administrativa da entidade, con identificacin dos mximos responsables.

g) As resolucins de autorizacin ou recoecemento de compatibilidade que afecten aos empregados pblicos.

h) Os plans e mapas estratxicos, as como outros documentos de planificacin, especificando os seus obxectivos concretos, actividades, medios e tempo previsto para a sa consecucin. Tamn os documentos que reflexen o seu grao de cumprimento e resultados, xunto cos indicadores de medida e valoracin, sern publicados peridicamente, con unha frecuencia mnima anual.

i) Os programas anuais e plurianuais, especificando os seus obxectivos concretos, actividades, medios e tempo previsto para a sa consecucin. Tamn os documentos que reflexen o seu grao de cumprimento e resultados,xunto cos indicadores de medida e valoracin, sern publicados peridicamente, con unha frecuencia mnima anual.

j) Nmero de postos de traballo reservados a persoal eventual.

k) Relacins de postos de traballo, catlogos ou outros instrumentos de planificacin de persoal.

l) A oferta de emprego pblico ou outros instrumentos similares de xestin da provisin de necesidades de persoal.

m) Os procesos de seleccin e provisin de postos de traballo.

n) A identificacin das persoas que forman parte dos rganos de representacin do persoal.

   
  Artigo 17. Informacin sobre altos cargos e persoas que exercen a mxima responsabilidade  
 

En relacin coas persoas incluidas no mbito de aplicacin do artigo 75 e a disposicin adicional decimoquinta da Lei 7/1985, de 2 de abril, publicarase, como mnimo, a seguinte informacin:

a) As retribucins percibidas anualmente.

b) As indemnizacins percibidas, no seu caso, con ocasin do abandono do cargo.

c) As resolucins que autoricen o exercicio de actividade privada con motivo do cese dos mesmos.

d) As declaracins anuais de bens e actividades nos termos previstos na Lei 7/1985, de 2 de abril.

   
  Artigo 18. Informacin de relevancia xurdica e patrimonial.  
 

As entidades enumeradas no artigo 2.1 a) e b) publicarn informacin relativa a:

a) O texto completo das Ordenanzas, Regulamentos e outras disposicins da entidade local.

b) Os proxectos de Ordenanzas, Regulamentos e outras disposicins de carcter normativo cuxa iniciativa lles corresponda, inclundo as memorias e informes que conformen os expedientes de elaboracin de ditas normas. Cando sexa preceptiva a solicitude de ditmenes, a publicacin producirase unha vez que estes foran solicitados aos rganos consultivos correspondentes sen que elo supoa, necesariamente, a apertura de un trmite de audiencia pblica.

c) As directrices, instrucins, acordos, circulares ou respostas a consultas plantexadas polos particulares ou outros rganos na medida en que supoan unha interpretacin do Dereito ou tean efectos xurdicos.

d) Os documentos que, conforme lexislacin vixente, deban ser sometidos a un periodo de informacin pblica durante a sa tramitacin.

e) Relacin de bens inmobles que sexan da sa propiedade ou sobre os que ostenten algn dereito real.

   
  Artigo 19. Informacin sobre contratacin, convenios e subvencins.  
 

As entidades enumeradas no artigo 2.1 publicarn informacin relativa a:

a) Todos os contratos formalizados pola Entidade Local, con indicacin do obxecto, o importe de licitacin e de adxudicacin, duracin, con expresin das prrrogas, o procedimento utilizado para a sa celebracin, os instrumentos a travs dos que, no seu caso, se publicitou, o nmero de licitadores participantes no procedimento e a identidade do adxudicatario, as como as modificacins do contrato. A publicacin da informacin relativa aos contratos menores poder realizarse, alomenos, trimestralmente.

b) As modificacins e as decisins de desistimento e renuncia dos contratos sinalados no pargrafo a).

c) O perfil do contratante.

d) Datos estatsticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario de contratos adxudicados a travs de cada un dos procedimentos previstos na lexislacin de contratos do sector pblico.

e) A relacin dos convenios subscritos, con mencin das partes asinantes, o seu obxecto, duracin, modificacins realizadas, obrigados realizacin das prestacins e, no seu caso, as obrigas econmicas convidas.

f) As encomendas de xestin que se asinen, con indicacin do seu obxecto, orzamento, duracin, obrigas econmicas e as subcontratacins que se realicen con mencin dos adxudicatarios, procedimento seguido para a adxudicacin e importe da mesma.

g) As subvencins e axudas pblicas concedidas, con indicacin do seu importe, obxectivo ou finalidade e beneficiarios.

   
  Artigo 20. Informacin econmica, financieira e orzamentaria.  
 

1. As entidades enumeradas no artigo 2.1 publicarn informacin relativa a:

a) Os orzamentos anuais, con descricin das principais partidas orzamentarias e informacin actualizada alomenos trimestralmente sobre o seu estado de execucin.

b) As modificacins orzamentarias realizadas.

c) Informacin sobre o cumprimento dos obxectivos de estabilidade orzamentaria e sostibilidade financieira.

d) A liquidacin do orzamento.

e) As contas anuais que deban rendirse e os informes de auditora de contas e de fiscalizacin por parte dos rganos de control externo que sobre ditas contas se emitan.

f) Masa salarial do persoal laboral do sector pblico local, nos termos regulados no artigo 103 bis da Lei 7/1985, de 2 de abril.

   
  Artigo 21. Informacin sobre servizos e procedimentos.  
 

As entidades enumeradas no artigo 2.1 publicarn informacin relativa a:

a) O catlogo xeral dos servizos que presta, con informacin adecuada sobre o contido dos mesmos, ubicacin e disponibilidade, as como o procedemento para presentar queixas sobre o funcionamento dos mesmos.

b) Sedes dos servizos e equipamentos da entidade, direccin, horarios de atencin ao pblico e enlaces s sas pxinas web corporativas e direccins de correo electrnico ou canles de prestacin dos servizos..

c) As Cartas de Servizos e outros documentos de compromisos de niveis de calidade estandarizados cos cidadns, as como os documentos que reflexen o seu grao de cumprimento a travs de indicadores de medida e valoracin.

d) O catlogo dos procedementos administrativos da sa competencia, con indicacin do obxecto, formas de iniciacin, documentacin a aportar, trmites, normativa aplicable, prazos de resolucin e sentido do silencio administrativo, as como, no seu caso, as instancias e formularios que tean asociados, especificando os que son realizables va electrnica.

   
  Artigo 22. Informacin medioambiental e urbanstica  
 

A Entidade Local publicar informacin relativa a:

a) Os textos normativos aplicables en materia de medioambiente.

b) As polticas, programas e plans da Entidade Local relativos ao medioambiente, as como os informes de seguimento dos mesmos.

c) Os datos relativos calidade dos recursos naturais e do medio ambiente urbano, inclundo a calidade do aire e da auga, informacin sobre niveis polnicos e contaminacin acstica.

d) Os estudos de impacto ambiental, paisaxsticos e avaliacins do risco relativos a elementos medioambientais.

e) O texto completo e a planimetra dos instrumentos de planeamento urbanstico e as sas modificacins, as como os convenios urbansticos.

   
  Artigo 23. Competencia.  
 

1. As entidades locais includas no mbito de aplicacin do artigo 2.1 identificarn e darn publicidade suficiente informacin relativa aos rganos competentes para resolver as solicitudes de acceso informacin pblica.

2. Os rganos das entidades a que se refire o artigo 2.1 que reciban as solicitudes de acceso inhibiranse de tramitalas cando, anda tratndose de informacin pblica que posan, fora elaborada ou xerada na sa integridade ou parte principal por outra entidade. Asimesmo, inhibiranse cando non posan a informacin solicitada, pero coezan qu rgano competente para resolver, a posa. Nos casos mencionados no pargrafo anterior, remitirselle a solicitude ao rgano que se estime competente e notificarselle tal circunstancia ao solicitante.

3. Nos supostos nos que a informacin pblica solicitada deba requirirse a persoas fsicas ou xurdicas que presten servizos pblicos ou exerzan potestades administrativas, a resolucin sobre o acceso ser ditada polo organismo ao que se atope vinculado.

   
  Artigo 24. Solicitude.  
 

1. O procedemento para o exercicio do dereito de acceso iniciarase coa presentacin da correspondente solicitude, que se deber dirixir ao titular do rgano administrativo ou entidade que posa a informacin. Cando se trate de informacin en posesin de persoas fsicas ou xurdicas que presten servizos pblicos ou exerzan potestades administrativas, a solicitude dirixirase Administracin, organismo ou entidade das previstas no artigo 2.1 a que se atopen vinculadas.

2. A solicitude poderase presentar por calquera medio que permita ter constancia: a) da identidade do solicitante; b) da informacin que se solicita; c) dun enderezo de contacto, preferentemente electrnico, para efectos de comunicacin; d) se o caso, a modalidade que se prefira para acceder informacin solicitada.

3. O solicitante non est obrigado a motivar a sa solicitude de acceso informacin. Non obstante, poder expoer os motivos polos cales solicita a informacin e que podern ser tidos en conta cando se dite a resolucin. En todo caso, a ausencia de motivacin non ser por si soa causa de rexeitamento da solicitude.

   
  Artigo 25. Inadmisin.  
 

1. Non se admitirn a trmite, mediante resolucin motivada, as solicitudes:

a) que se refiran a informacin que estea en curso de elaboracin ou de publicacin xeral.

b) referidas a informacin que tea carcter auxiliar ou de apoio como a contida en notas, borradores, resumos, comunicacin ou informes internos ou entre rganos ou entidades administrativas.

c) relativas a informacin para cuxa divulgacin sexa necesaria unha accin previa de reelaboracin.

d) dirixidas a un rgano en cuxo poder non conste a informacin cando se descoeza o competente. Neste caso, indicarase na resolucin o rgano que puidera ser competente para coecer a informacin solicitada.

e) que sexan manifiestamente repetitivas ou tean un carcter abusivo non xustificado coa finalidade de transparencia desta Ordenanza.

As causas de inadmisin enumeradas no artigo 18 da Lei 19/2013, de 9 de decembro, sern interpretadas restrictivamente en favor do principio de mxima accesibilidade da informacin pblica.

   
  Artigo 26. Tramitacin.  
 

1. Se a solicitude se refire a informacin que non conste en poder do suxeito a que se dirixe, este remitiralla ao competente, se o coecera, e informar desta circunstancia solicitante.

2. Cando a solicitude non identifique de forma suficiente a informacin, pedirselle ao solicitante que concrete no prazo de dez das, con indicacin de que, en caso de non facelo, terselle por desistido, as como da suspensin do prazo para ditar resolucin.

3. Se a informacin solicitada puidera afectar a dereitos ou intereses de terceiros, debidamente identificados, concederselles un prazo de quince das para que poidan realizar as alegacins que estimen oportunas. O solicitante deber ser informado desta circunstancia, as como da suspensin do prazo para ditar resolucin ata que se recibisen as alegacins ou transcorrese o prazo para a sa prestacin.

4.-Cando a informacin obxecto da solicitude fose elaborada por outro, remitirselle a solicitude a ste para que decida sobre o acceso.

   
  Artigo 27. Resolucin.  
 

1. A resolucin en que se conceda ou denegue o acceso deberselle notificar ao solicitante e aos terceiros afectados que as o solicitasen no prazo mximo dun mes dende a recepcin da solicitude polo rgano competente para resolver: este prazo poderase ampliar por outro mes no caso de que o volume ou a complexidade da informacin que se solicita as o fagan necesario e logo da notificacin ao solicitante.

2. Sern motivadas as resolucin que deneguen o acceso, as que concedan o acceso parcial ou a travs dunha modalidade distinta solicitada e as que permitan o acceso cando houbese oposicin dun terceiro.

3. Cando a simple indicacin da existencia ou non da informacin supoa a vulneracin dalgn dos lmites ao acceso, indicarase esta circunstancia ao desestimarse a solicitude.

4. Transcorrido o prazo mximo para resolver sen que se ditase e notificase resolucin expresa, entenderase que a solicitude foi desestimada.

As resolucins ditadas en materia de acceso informacin pblica son impugnables directamente ante a xurisdicin contencioso-administrativa, sen prexuzo da posibilidade de interposicin da reclamacin potestativa prevista no artigo 24 da Lei 19/2013.

   
  Artigo 28. Materializacin do acceso.  
 

1. O acceso informacin realizarase preferentemente por va electrnica salvo cando non sexa posible ou o solicitante sinale expresamente outro medio.

Cando non se poida dar o acceso no momento da notificacin da resolucin deber outorgarse, en calquera caso, nun prazo non superior a dez das.

2. Se existiu oposicin de terceiro, o acceso s ter lugar cando, tndose concedido este acceso, transcorrese o prazo para interpoer o recurso contencioso-administrativo sen que se formalizase ou fose resolto confirmando o dereito a recibir a informacin.

3. Se a informacin xa fose publicada, a resolucin poderase limitar a indicarlle ao solicitante como pode acceder a ela.

4. O acceso informacin ser gratuto. Non obstante, a expedicin de copias ou a transposicin da informacin a un formato diferente ao orixinal poder dar lugar existencia de exaccins conforme normativa vixente na materia.

   
  Artigo 29. Definicin de reutilizacin da informacin  
 

Entenderase por reutilizacin o uso da informacin e dos documentos que obren en poder da entidade local e os seus organismos vinculados, por persoas fsicas ou xurdicas, con fins comerciais ou non comerciais, sempre que dito uso non constita una actividade administrativa pblica.

   
  Artigo 30. Rxime aplicable a documentos reutilizables suxeitos a dereitos de propiedade intelectual e dereitos exclusivos.  
 

1. A reutilizacin da informacin regulada nesta Ordenanza non se aplica aos documentos sometidos a dereitos de propiedade intelectual ou industrial especialmente por parte de terceiros. Aos efectos desta ordenanza entndese por dereitos de propiedade intelectual os dereitos de autor e dereitos afns, incluidas as formas de proteccin especficas.

2. A presente Ordenanza tampouco afecta existencia de dereitos de propiedade intelectual dos entes incluidos no seu mbito de aplicacin.

3. As entidades incluidas no mbito de aplicacin da presente Ordenanza exercern, en todo caso, os seus dereitos de autor de unha maneira que facilite a reutilizacin.

   
  Artigo 31. Criterios xerais  
 

1. Poderase reutilizar a informacin pblica que se refiren os artigos anteriores dentro dos lmites establecidos pola normativa vixente en materia de reutilizacin da informacin do sector pblico.

2. Con carcter xeral, toda a informacin publicada ou posta a disposicin ser reutilizable e accesible, sen necesidade de autorizacin previa e de forma gratuita, ags que nela se faga constar expresamente o contrario.

3. En particular, a reutilizacin da informacin que tea a consideracin de publicidade activa tanto nesta ordenanza como na Lei 19/2013, de 9 de decembro, seguir sempre a modalidade de reutilizacin sen suxeicin a solicitude previa e/ou condicins especficas e ofrecerse en formatos electrnicos lexibles por mquinas e en formato aberto que permitan a sa redistribucin, reutilizacin e aproveitamento nos termos da lexislacin vixente.

   
  Artigo 32. Condicins de reutilizacin.  
 

1. A reutilizacin da informacin por persoas ou entidades est sometida s seguintes condicins:

a) O contido non poder ser alterado se conleva a perda do sentido e desnaturalizacin da informacin, de forma que poidan darse interpretacins incorrectas sobre o seu significado.

b) Deberase citar sempre entidade que orixinariamente publicou a informacin como fonte e unha mencin expresa da data da ltima actualizacin da informacin reutilizada.

c) Non se dar a entender de ningn modo que a entidade que orixinariamente publicou a informacin patrocina, colabora ou apoia o produto, servizo, proxecto ou accin no que se enmarque a reutilizacin, sen prexuzo de que este patrocinio, apoio ou colaboracin poida existir con base nunha decisin ou acordo especfico da citada entidade, en cuxo caso poder facerse constar nos termos que se contean no mesmo.

d) Deberanse conservar os elementos que garanticen a calidade da informacin, sempre que iso non resulte incompatible coa reutilizacin a realizar.

2. A publicacin ou posta a disposicin de informacin pblica conleva a cesin gratuita e non exclusiva por parte da entidad que orixinariamente publica a informacin dos dereitos de propiedade intelectual que resulten necesarios para desenvolver a actividade de reutilizacin, con carcter universal e polo prazo mximo permitido pola lei.

   
  Artigo 33. Exaccins.  
 

As entidades incluidas no mbito de aplicacin desta Ordenanza podern esixir exaccins sobre a reutilizacin da informacin para permitir cubrir os custes do servizo ou actividade inclundo en ditos custes os relativos recollida, produccin, reproduccin, posta a disposicin e difusin.

   
  Artigo 34. Exclusividade da reutilizacin.  
 

1. Quedan prohibidos os acordos exclusivos en materia de reutilizacin da informacin. A reutilizacin estar aberta a todos os axentes potenciais do mercado, incluso en caso de que un ou mis dos axentes exploten xa produtos con valor engadido baseados en informacin do sector pblico. Os contratos ou acordos de outro tipo existentes que conserven os documentos e os terceiros non outorgarn dereitos exclusivos.

2. Non obstante, cando sexa necesario un dereito exclusivo para a prestacin de un servizo de interese pblico, a entidade incluida no mbito de aplicacin desta Ordenanza revisar peridicamente e como mximo cada tres anos, a validez do motivo que xustificou a concesin do dereito exclusivo.

3. Respecto dos dereitos exclusivos relacionados coa dixitalizacin de recursos culturais, estarase regulacin especfica da materia.

4. Todos os acordos que concedan dereitos exclusivos de reutilizacin sern transparentes e poeranse en coecemento do pblico.

   
  Artigo 35. Modalidades de reutilizacin da informacin.  
 

1. As entidades incluidas no mbito de aplicacin desta Ordenanza clasificarn a reutilizacin de toda a informacin que obra no seu poder e que sexa publicada de acordo con algunha das seguintes modalidades de reutilizacin:

a) Modalidade de reutilizacin sen solicitude previa nin suxeicin a condicins especficas. Esta ser a modalidade de uso prioritaria e xeralizada na que a informacin publicada ou posta a disposicin ser reutilizable e accesible, sen necesidade de autorizacin previa nin condicins especficas.

b) Modalidade de reutilizacin suxeita a modos de uso limitados ou a autorizacin previa. De forma extraordinaria, esta modalidade recoller a reutilizacin de informacin posta a disposicin con suxeicin a condicins especficas establecidas nunha licenza-tipo ou nunha previa autorizacin, a cal poder incorporar, asimesmo, condicins especficas.

2. As condicins especficas respectarn os seguintes criterios:

a) Sern claras, xustas e transparentes.

b) Non debern restrinxir as posibilidades de reutilizacin nin limitar a competencia.

c) Non debern ser discriminatorias para categoras comparables de reutilizacin.

d) Aplicaranse cando exista causa xustificada para elo e previo acordo da entidade titular da informacin.

3. En todo caso, utilizaranse o mnimo nmero posible de modos de uso limitados para regular os distintos supostos de reutilizacin suxeitos a condicins especficas e stes sempre estarn dispoibles en formato dixital, aberto e procesable electrnicamente. Estes modos de uso limitados podern ser elaborados pola propia entidade, anda que sern preferidas as de uso libre e gratuito que gocen de amplia aceptacin nacional e internacional ou aquelas que foran consensuadas con ou por outras Administracins pblicas.

4. As entidades incluidas no mbito de aplicacin desta Ordenanza podern modificar o contido das condicins especficas e modos de uso limitado xa existentes, as como aplicar condicins especficas e modos de uso limitado a conxuntos de datos ou documentos que previamente non as tiveran. Estas modificaciones publicaranse e obrigarn aos reutilizadores a partir da publicacin ou posta a disposicin da primeira actualizacin dos datos ou documentos que se realice despois de que a modificacin fora publicada ou, en calquera caso, transcorridos seis meses dende dita data.

   
  Artigo 36. Publicacin de informacin reutilizable.  
 

1. A publicacin activa de informacin reutilizable incluir o seu contido , natureza, estrutura, formato, frecuencia de actualizacin, modalidade de reutilizacin, as como as condicins aplicables e, no seu caso, a exaccin que est suxeita a reutilizacin que ser accesible por medios electrnicos para que os axentes reutilizadores poidan realizar a autoliquidacin e pago.

2. As entidades incluidas no mbito de aplicacin desta Ordenanza facilitar os seus documentos en calquera formato ou lingua en que existan previamente e, sempre que sexa posible e apropiado, en formato lexible por mquina e conxuntamente cos seus metadatos. Tanto o formato como os metadatos, na medida do posible, deben cumprir as normas formais abertas. Concretamente utilizarse estndares clasificados na sa correspondente categora con tipoloxa de abertos, na sa versin mnima aceptada e estado admitido seguindo o establecido na normativa tcnica de interoperabilidade.

3. O apartado 2 non supn que as entidades incluidas no mbito de aplicacin desta Ordenanza estn obrigadas, para cumprir dito apartado, a crear documentos, adaptalos ou facilitar extractos de documentos, cando elo supoa un esforzo desproporcionado que conleve algo mis que unha simple manipulacin. Non poder esixirse s citadas entidades que mantean a produccin e o almacenamento de un determinado tipo de documento con vistas sa reutilizacin por unha entidade do sector privado ou pblico.

4. Os sistemas de bsqueda de informacin e documentacin publicada permitir a indicacin de bsqueda de informacin reutilizable.

   
  Artigo 37. Procedemento de tramitacin de solicitudes de reutilizacin.  
 

1. O procedemento de tramitacin ser o regulado no artigo 10 da Lei 37/2007, de 17 de novembro, sendo competente para resolver o superior rgano unipersoal de cada entidade.

2. O rgano competente resolver as solicitudes de reutilizacin no prazo mximo de un mes dende a recepcin da solicitude. Cando polo volume e a complexidade da informacin solicitada resulte imposible cumprir o citado prazo, poderase ampliar o prazo de resolucin outros quince das. Neste caso, deber informarse ao solicitante da ampliacin do prazo, as como das razns que o xustifican.

3. Se no prazo mximo previsto para resolver e notificar non se ditara resolucin expresa, o solicitante poder entender desestimada a sa solicitude.

   
  Artigo 38. Reclamacins  
 

1. As persoas que consideren que non se atope dispoible unha informacin de carcter pblico que debera estar publicada, de acordo co principio de publicidade activa que preside esta, poder cursar queixa ante o rgano competente en materia de informacin pblica. Dito rgano deber realizar a comunicacin correspondente nun prazo mximo de 10 das dende que se rexistrou a reclamacin.

2. Frente a toda resolucin, acto ou omisin do rgano competente en materia de acceso informacin pblica, poder interpoerse unha reclamacin ante o Consello de Transparencia e Bo Goberno, con carcter potestativo e previo sa impugnacin en va contencioso-administrativa, de acordo co establecido no artigo 24 da Lei 19/2013, de 9 de decembro, e cos prazos e vas de reclamacin, prazos de resolucin e termos de notificacin que dito artigo establece.

   
  Artigo 39. Infraccins  
 

1. Considranse infraccins moi graves:

a) A desnaturalizacin do sentido da informacin cuxa reutilizacin estea suxeita a modos de uso limitado ou autorizacin previa.

b) A alteracin moi grave do contido da informacin cuxa reutilizacin estea suxeita a modos de uso limitado ou autorizacin previa.

2. Considranse infraccins graves:

a) A reutilizacin de documentacin sen obter a correspondente autorizacin nos casos en que sta sexa requerida.

b) A reutilizacin da informacin para unha finalidade distinta para a que se concedeu.

c) A alteracin grave do contido da informacin cuxa reutilizacin estea suxeita a modos de uso limitado ou autorizacin previa.

d) O incumprimento grave doutras condicins impostas no correspondente modo de uso limitado, na autorizacin previa ou na normativa reguladora aplicable.

3. Considranse infraccins leves:

a) A falta de mencin da data da ltima actualizacin da informacin.

b) A alteracin leve do contido da informacin cuxa reutilizacin est suxeita a modos de uso limitado ou autorizacin previa.

c) A ausencia de cita da fonte de acordo co previsto nesta ordenanza.

d) O incumprimento leve doutras condicins impostas no correspondente modo de uso limitado, na autorizacin previa ou na normativa reguladora aplicable.

   
  Artigo 40. Sancins  
 

1. Pola comisin das infraccins recollidas, impornse as seguintes sancins:

a) Sancin de multa de ata 3.000 euros pola comisin de infraccins moi graves.

b) Sancin de multa de ata 1.500 euros pola comisin de infraccins graves.

c) Sancin de multa de ata 750 euros pola comisin de infraccins leves.

2. Pola comisin de infraccins moi graves e graves recollidas, ademis das sancins previstas nos pargrafos a) e b), poderse sancionar coa prohibicin de reutilizar documentos sometidos a autorizacin ou modo de uso limitado durante un periodo de tempo entre 1 e 5 anos e coa revogacin da autorizacin ou modo de uso limitado concedida.

3. As sancins graduaranse atendendo natureza da informacin reutilizada, ao volume de dita informacin, aos beneficios obtidos, ao grao de intencionalidade, aos danos e prexuzos causados, en particular aos que se refiren proteccin de datos de carcter persoal, reincidencia e a calquera outra circunstancia que sexa relevante para determinar o grao de antixuridicidade e de culpabilidade presentes na concreta actuacin infratora.

   
  Artigo 41. Rxime xurdico.  
 

1. A potestade sancionadora exercerase, en todo o non previsto na presente Ordenanza, de conformidade co disposto na lexislacin de procedemento administrativo.

2. O rxime sancionador previsto nesta ordenanza entndese sen prexuzo da responsabilidade civil ou penal en que puidera incurrirse, que se far efectiva de acordo coas correspondentes normas legais.

   
  Artigo 42. rgano competente.  
 

Ser competente para a imposicin das sancins por infraccins cometidas contra as disposicins da presente Ordenanza o rgano que resulte do disposto na Lei 7/1985, de 2 de abril.

   
  Artigo 43. Rxime disciplinario.  
 

O incumprimento das disposicins desta Ordenanza no mbito da transparencia e o acceso informacin, polo persoal ao servizo da Entidade Local, ser sancionado de conformidade co disposto nos artigos 9.3 e 20.6 da Lei 19/2013, de 9 de decembro e na normativa de carcter disciplinario.

   
  Artigo 44. rgano responsable.  
 

Pola Alcalda-Presidencia, no exercicio das sas facultades de direccin do goberno e da administracin local, exercerase ou delegarse en outros rganos a competencia para a realizacin de cantas actuacins sexan necesarias para o desenvolvemento, implementacin e execucin do contido da presente Ordenanza.

   
  Disposicin final nica. Entrada en vigor.  
 

A presente ordenanza entrar en vigor de acordo co establecido nos artigos 65.2 70.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Rxime Local, unha vez transcorrido o prazo de quince das hbiles dende a sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios