Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Cario - Ordenanza fiscal reguladora da taxa por licencias urbansticas, declaracins responsables e comunicacins previas

Publicación provisional : 14-03-2018 BOP N 50 -- Publicación definitiva : 08-05-2018 BOP N 86
Redacción Aplicable desde 09-05-2018

Redacciones Redacciones
 - ARTIGO 1: FUNDAMENTO E NATUREZA.
 - ARTIGO 2: FEITO IMPOIBLE
 - ARTIGO 3: SUXEITO PASIVO
 - ARTIGO 4: RESPONSABLES
 - ARTIGO 5: BASE IMPOIBLE
 - ARTIGO 6: COTA TRIBUTARIA
 - ARTIGO 7: BENEFICIOS FISCAIS
 - ARTIGO 8: DEVENGO
 - ARTIGO 9: LIQUIDACIN E INGRESO
 - ARTIGO 10: COMPROBACIN E INVESTIGACIN.
 - ARTIGO 11: INFRACCINS E SANCINS
 - DISPOSICIN DERROGATORIA
 - DISPOSICIN FINAL
   
  ARTIGO 1: FUNDAMENTO E NATUREZA.  
 

1.- En uso das facultades conferidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin e polo artigo 106 da Lei 7/85, de 2 de abril, reguladora das bases de rxime local, e de conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 do Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, o Concello de Cario establece a taxa por licencias urbansticas, declaracin responsables e comunicacin previas que se rexer pola presente Ordenanza fiscal.

   
  ARTIGO 2: FEITO IMPOIBLE  
 

Constite o feito impoible da taxa a actividade municipal tcnica e administrativa de prestacin de servizos de control e comprobacin, previa ou posterior, referentes outorgamento das licencias urbansticas, cando as sexa esixible, as como das autorizacins e/ou comprobacins urbansticas de conformidad eco regulado na Ordenanza reguladora das comunicacin previas en obras e actividades publicada no BOP n 140 de data 24/07/2014.

   
  ARTIGO 3: SUXEITO PASIVO  
 

1.- Son suxeitos pasivos da taxa, a ttulo de contribuntes, as persoas fsicas ou xurdicas e as entidades a que se refire o artigo 35.4 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, xeral tributaria, que soliciten ou resulten beneficiarios ou afectados pola prestacin deste servizo ou actividade municipal que constite o obxecto da presente taxa, xa sexan propietarios ou poseedores ou, no seu caso, arrendatarios dos inmobles nos que se realicen as construccin ou instalacins ou se executen as obras.

2.- En todo caso, tern a consideracin de substitutos do contribunte os constructores e contratistas das obras.

No suposto de que a construccin, instalacin ou obra non sexa realizada polo suxeito pasivo contribunte tern a consideracin de suxeitos pasivos substitutos do contribunte quenes soliciten as correspondentes licencias ou presenten as correspondentes comunicacins previas ou quenes realicen as construccin, instalacin ou obras.

3.- O substituto poder requirir do contribunte o importe da cota tributaria satisfeita.

   
  ARTIGO 4: RESPONSABLES  
 

1.- Son responsables solidarios da dbeda tributaria as persoas ou entidades a que se refire o artigo 41, 42 e 43 da Lei xeral tributaria.

2.- Sern responsables subsidiarios os administradores das sociedades e os sndicos, interventores ou liquidadores de quebras, concursos, sociedades e entidades en xeral, nos supostos e co alcance que sinala o artigo 43 da Lei xeral tributaria.

   
  ARTIGO 5: BASE IMPOIBLE  
 

1.- A base impoible deste imposto est constituda polo custo real e efectivo da construccin, instalacin ou obra, e entndese por tal, a estes efectos, o custo de execucin material daquela.

2.- Queda excludos da base impoible o Imposto sobre o Valor Engadido e demais impostos anlogos propios de rximes especiais, as taxas, prezos pblicos, prestacins patrimoniais de carcter pblico local relacionadas coa construccin, honorarios profesionais, o beneficio empresarial do contratista, e calquera outro concepto que non integre estritamente o custo de execucin material.

   
  ARTIGO 6: COTA TRIBUTARIA  
 

1.- Con carcter xeral a cota tributaria resultar de aplicar base impoible o tipo de graveame do 0,30 % cun mnimo de 75 euros.

2.- Non obstante, establcese unha cota fixa segundo a natureza dos documentos ou expedientes a tramitar e/ou dos servizos tcnicos e administrativos a prestar nos seguintes casos:

a) Licencias de segregacin/agrupacin de aprcelas: 37,50 euros.

b) Licencias, declaracin responsables ou comunicacins previas relativas a obra menor: 7,50 euros.

c) Tramitacin prrroga de licencia, declaracin responsables ou comunicacins previas relativas a obra menor: 11,25 euros.

d) Tramitacin de prrroga de licencia de obra maior:

1) Se se trata de vivenda unifamiliar: 22,50 euros.

2) Se se trata de edificacin en rxime de propiedade horizontal: 22,50 euros por cada unidade susceptible de propiedade individual.

3) Se se trata de edificios de carcter industrial ou comercial: 30 euros.

e) Tramitacin expediente de cambio de titularidade de licencia, declaracin responsable ou comunicacin previa de obras: 11,25 euros.

f) Tramitacin expediente de estudos de detalle: 500,00 euros.

g) Tramitacin expedientes de plans especiais, plans parciais e plans de sectorizacin: 820,00 euros.

   
  ARTIGO 7: BENEFICIOS FISCAIS  
 

Non sern aplicables outros beneficios fiscais que os expresamente previstos nas normas con rango de lei e os derivados da aplicacin de Tratados internacionais.

   
  ARTIGO 8: DEVENGO  
 

1.- Devngase a taxa e nace a obriga de contribuir cando se inicie a actividade municipal que constite o feito impoible. A estes efectos, entenderase iniciada dita actividade na data de presentacin da oportuna solicitude de licencia urbanstica ou da comunicacin previa.

2.- Cando as obras se iniciasen ou executasen sen obter a oportuna licenza o usen haberse presentado a comunicacin previa a taxa devengarase cando se inicie efectivamente a actividade municipal conducente a determinar se a obra en cuestin ou non autorizable con independencia da iniciacin do expediente administrativo que poidera instruirse para a legalizacin desas obras ou a sa demolicin se non fosen autorizables.

3.- A obriga de contribur unha vez nacida non se ver afectada en modo algn pola denegacin da licenza solicitada nin pola renuncia ou desistimento do solicitante unha vez concedida a licenza.

   
  ARTIGO 9: LIQUIDACIN E INGRESO  
 

1.- A taxa esixirase en rxime de autoliquidacin.

2.- solicitarse a realizacin da actividade administrativa que constite o feito impoible da taxa, deber acreditarse mediante a presentacin da declaracin-liquidacin, o ingreso das cantidades correspondentes.

3.- A autoliquidacin ter carcter provisional, procedndose posterior comprobacin municipal e, no seu caso, prctica da liquidacin definitiva que proceda.

4.- O pago da taxa non presupn nin outorga a autorizacin urbanstica, ata ter obtido a correspondente resolucin administrativa.

   
  ARTIGO 10: COMPROBACIN E INVESTIGACIN.  
 

1. A Adminsitracin municipal poder, por calquera dos medios previstos nos artigos 57 e 131 e seguintes da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral tributaria, levar a cabo os procedementos de verificacin de datos, comprobacin de valores e comprobacin limitada.

   
  ARTIGO 11: INFRACCINS E SANCINS  
 

1.- Nos casos de incumprimento das obrigas establecidas na presente Ordenanza, aplicarase o rxime de infraccins e sancins regulado na Lei xeral tributaria e nas disposicins que a complementen e desenvolvan.

   
  DISPOSICIN DERROGATORIA  
 

Esta Ordenanza derroga expresamente os apartados 9, 10 e 11 do epgrafe 4 (servizos xurdicos, secretara e contratacin) e os apartados 4, 5, 6, 7, 8, 21, 22 e 23 do epgrafe 5 (servizos tcnicos, urbanismo, obras, actividades e servizos) da Ordenanza reguladora da taxa por expedicin de documentos administrativos do Concello de Cario publicada no Boletn Oficial da Provincia n 27, de data 9 de febreiro de 201, na sa redaccin dada mediante modificacin publicada no Boletn Oficial da Provincia n 185, de data 29 de setembro de 2014.

   
  DISPOSICIN FINAL  
 

A presente Ordenanza fiscal entrar en vigor ao da seguinte da sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia, de conformidade co disposto no artigo 70.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de rxime local, permanecendo en vigor ata a sa modificacin ou derrrogacin expresa.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios