Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Cario - Ordenanza fiscal n 11.-reguladora da taxa pola ocupacin de terreos de uso pblico por mesas, cadeiras e elementos auxiliares con finalidade lucrativa

Publicación provisional : 30-12-1998 BOP N 298 -- Publicación definitiva : 30-12-1998 BOP N 298
Redacción Aplicable desde 01-01-1999

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1. .-Fundamento e natureza.
 - Artigo 2. .-Feito imponible.
 - Artigo 3. .-Suxeito pasivo.
 - Artigo 4. .-Responsables.
 - Artigo 5. .-Cota tributaria.
 - Artigo 6. .-Normas de xestin.
 - Artigo 7. .-Exencins e bonificacins.
 - Artigo 8. .-Devengo e perodo impositivo.
 - Artigo 9. .-Declaracin de ingreso.
 - Artigo 10. .-Xestin, liquidacin, inspeccin e recadacin.
 - Artigo 11. .-Infraccins e sancins.
 - Disposicins finais.
   
  Artigo 1. .-Fundamento e natureza.  
 

No uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin e polo artigo 106 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases de Rxime Local, e de conformidade co disposto nos artigos 15 a 27 da Lei 39/1988, de 28 de decembro, reguladora das Facendas Locais, modificada pola Lei 25/1998, de 13 de xullo, de modificacin do Rxime Legal das Taxas Estatais e Locais e de reordenacin das Prestacins Patrimoniais de carcter pblico, este Concello establece a "Taxa por ocupacin de terreos de uso pblico con mesas, cadeiras e elementos auxiliares con finalidade lucrativa", que se rexer pola presente Ordenanza Fiscal, na que sas normas atenden previsto no artigo 58 da citada Lei 39/1988.

   
  Artigo 2. .-Feito imponible.  
 

Constite o feito imponible da taxa a ocupacin de terreos de uso pblico con mesas, cadeiras e elementos auxiliares con finalidade lucrativa, de conformidade co disposto no artigo 20.3.l) da Lei 39/1988.

   
  Artigo 3. .-Suxeito pasivo.  
 

1. Son suxeitos pasivos da presente Taxa, en concepto de contribuntes, as persoas fsicas ou xurdicas e as entidades a que se refire o artigo 33 da Lei Xeral Tributaria, que disfruten, utilicen ou aproveiten especialmente o dominio pblico local, a favor das cales se outorguen as licencias, ou quen se beneficie do aproveitamento, se se procedeu sen a oportuna autorizacin.

   
  Artigo 4. .-Responsables.  
 

1. Respondern solidariamente das obrigas do suxeito pasivo, as persoas fsicas e xurdicas a que se refiren os artigos 38.1 e 39 da Lei Xeral Tributaria.

2. Sern responsables subsidiarios os Administradores das Sociedades e os Sndicos, Interventores ou liquidadores de quebras, concursos, Sociedades e Entidades en xera, nos supostos e co alcance que sinala o artigo 40 da Lei Xeral Tributaria.

   
  Artigo 5. .-Cota tributaria.  
 

1.-A cota tributaria da taxa regulada nesta Ordenanza ser a fixada nas Tarifas contidas no apartado seguinte, atendendo superficie ocupada polos aproveitamentos expresada en metros cadrados.

2.-As tarifas sern as seguintes:

Por trimestre: 1.500 pesetas/m2.

Por ano: 4.000 pesetas/m2.

   
  Artigo 6. .-Normas de xestin.  
 

1.-Normas de aplicacin das tarifas:

A) As contas esixibles de acordo coa tarifa, liquidaranse por cada aproveitamento solicitado ou efectivamente realizado.

B) As persoas interesadas na concesin de aproveitamentos regulados nesta Ordenanza fiscal, debern solicitar previamente a correspondente Licencia e realiza-lo depsito previo a que se refire o artigo 26.1.a) da lei 39/1988, de 28 de decembro, na redaccin dada pola Lei 25/1998, de 13 de xullo e formular declaracin na que conste superficie do aproveitamento e os elementos que se van a instalar, as como un plano ou croquis detallado da superficie que se pretende ocupar e da sa situacin dentro do Municipio.

2.-Os servicios tcnicos de este Concello podern comprobar e investiga-las declaracins formuladas polos interesados, concedndose as autorizacins de non atopar diferencias coas peticins de licencias; si se deran diferencias, notificaranse as mesmas s interesados e xirarnse, no seu caso, as liquidacins complementarias que procedan, concedndose as autorizacins unha vez subsanadas as diferencias polos interesados e, no seu caso, realizados os ingresos complementarios que procedan.

3.-No caso de denegarse as autorizacins, os interesados podern solicitar a este Concello a devolucin do importe ingresado.

4.-As Licencias para os aproveitamentos regulados na presente Ordenanza, concederanse inicialmente polo prazo indicado na solicitude de licencia; unha vez autorizada a ocupacin entenderase prorrogada por trimestres naturais, mentres non se presente a declaracin de baixa xustificada polo interesado ou polos seus lextimos representantes, no caso de falecemento.

5.-A presentacin da baixa ter efectos a partir do da primeiro do perodo natural de tempo seguinte sinalado no epgrafe da Tarifa que corresponda. Sexa cal sexa a causa que se alegue en contra, a non presentacin da baixa determinar a obriga de continuar abonando a Taxa.

6.-De conformidade co previsto no artigo 24.5 da Lei 39/1988, de 28 de decembro, reguladora das Facendas Locais, na sa redaccin dada pola Lei 25/1998, de 13 de xullo, cando a utilizacin privativa ou aproveitamento especial regulados na presente Ordenanza leven aparelladas a destruccin ou deterioro do dominio pblico local, o beneficiario, sen prexuzo do pago da taxa a que houbera lugar, estar obrigado reintegro do custo total dos respectivos gastos de reconstruccin ou reparacin e depsito previo do seu importe.

Se os danos fosen irreparables, o Concello ser indemnizado en conta igual valor dos bens destrudos ou o importe do deterioro dos danados.

O Concello non condonar total nin parcialmente as indemnizacins e reintegros a que se refire o presente apartado.

   
  Artigo 7. .-Exencins e bonificacins.  
 

Non se conceder exencin nin bonificacin algunha na exaccin da presente taxa.

   
  Artigo 8. .-Devengo e perodo impositivo.  
 

O devengo da presente taxa se produce:

A) Tratndose de novos aproveitamentos da va pblica, no momento de inicia-lo aproveitamento do dominio pblico local, previa solicitude e concesin da correspondente licencia.

B) Tratndose de concesins de aproveitamentos xa autorizados e prorrogados, o da un de xaneiro de cada ano natural e o perodo impositivo comprender o ano natural, salvo nos supostos de nos supostos de inicio ou cese na utilizacin privativa ou aproveitamento especial, nos que o perodo impositivo axustarase a esa circunstancia co conseguinte prorrateo da cota por trimestres naturais.

   
  Artigo 9. .-Declaracin de ingreso.  
 

1.-As utilizacins privativas e aproveitamentos especiais derivados da ocupacin de terreos de uso pblico por mesas, cadeiras e elementos auxiliares con finalidade lucrativa, industrias na ra e ambulantes suxeitos presente Taxa levaranse a cabo a instancia de parte.

2.-O pagamento da presente Taxa realizarase:

a) Tratndose de autorizacins de novos aproveitamentos ou de aproveitamentos con duracin limitada, as cotas sern obxecto de liquidacin por ingreso directo, unha vez concedidas as correspondentes Licencias, na Tesourera Municipal ou onde establecese o Concello, pero sempre antes de retira-la correspondente licencia, de conformidade co establecido no artigo 26.1.a) da Lei 39/1988, de 28 de decembro.

b) Tratndose de autorizacins xa concedidas e prorrogadas sen duracin limitada, unha vez includas nos correspondentes padrns ou matrculas deste Taxa, as cotas sern obxecto de liquidacin de ingreso por recibo nas Oficinas de Recadacin Municipal ou Entidades Colaboradoras sinaladas efecto e durante o prazo establecido polo Concello no seu calendario fiscal.

   
  Artigo 10. .-Xestin, liquidacin, inspeccin e recadacin.  
 

1.-A xestin, liquidacin, inspeccin e recadacin, as como a revisin dos actos dictados na va de xestin tributaria corresponde a o Concello de Cario, de conformidade co disposto na Lei Xeral tributaria e demis leis do Estado reguladoras da materia, as como as disposicins dictadas para o seu desenrolo, consonte co disposto no artigo 12 da Lei 39/1988, de 28 de decembro.

2.-As cotas liquidadas e non satisfeitas no perodo voluntario, faranse efectivas pola va de constrinximento, consonte coas normas do Regulamento Xeral de Recadacin.

3.-Non se consentir ningunha ocupacin de terreos de uso pblico ata que non se tea aboado o depsito previo a que se refire o artigo 6.1.B) da presente Ordenanza e obtido polos interesados a licencia correspondente, de conformidade co previsto no artigo 26.1.b) da Lei 39/1988, de 28 de decembro.

4.-As autorizacins tern carcter persoal e non podern ser cedidas ou subarrendadas a terceiros. O incumprimento deste mandato poder dar lugar non concesin da licencia, sen prexuzo das contas que corresponda aboar s interesados.

   
  Artigo 11. .-Infraccins e sancins.  
 

No relativo a cualificacin de infraccins tributarias, as como as sancins que as mesmas correspondan no seu caso, estarase a o disposto nos artigos 77 e seguintes da Lei Xeral tributaria, conforme ordena o artigo 11 da Lei 39/1988, de 28 de decembro.

   
  Disposicins finais.  
 

1.-Dereito Supletorio: No non expresamente previsto na presente Ordenanza, rexern os preceptos contidos na Seccin 3, do Captulo III, Titulo I da citada Lei 39/1988, concordantes e complementarios da mesma, e nas demais Leis do Estado reguladoras da materia, as como nas disposicins dictadas para o seu desenvolvemento.

2.-Vixencia: A presente Ordenanza Fiscal, entrar en vigor o da da sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia e comenzar a aplicarse a partir do 1 de xaneiro de 1999 permanecendo en vigor en tanto non se acorde a sa derrogacin ou modificacin expresa.

3.-Aprobacin: A presente ordenanza consta de 11 artigos, e unha disposicin final e foi aprobada polo Concello en Pleno en sesin extraordinaria celebrada o da 31 de outubro de 1998.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios