Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Cario - Ordenanza fiscal n 12.-reguladora da taxa pola ocupacin de terreos de uso pblico por mercadorias, materiais de construccin, valados, puntais, asnelos, andamios e outras instalacins anlogas

Publicación provisional : 30-12-1998 BOP N 298 -- Publicación definitiva : 30-12-1998 BOP N 298
Redacción Aplicable desde 01-01-1999

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1. .-Fundamento e natureza.
 - Artigo 2. .-Feito imponible.
 - Artigo 3. .-Suxeito pasivo.
 - Artigo 4. .-Responsables.
 - Artigo 5. .-Cota tributaria.
 - Artigo 6. .-Exencins e Bonificacins.
 - Artigo 7. .-Devengo e perodo impositivo.
 - Artigo 8. .-Normas de xestin.
 - Artigo 9. .-Declaracin de ingreso.
 - Artigo 10. .-Infraccins e sancins.
 - Disposicins finais.
   
  Artigo 1. .-Fundamento e natureza.  
 

No uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin e polo artigo 106 da Lei 7/1985 de 2 de abril, reguladora das bases de Rxime Local e de conformidade co disposto nos artigos 15 e 19 da Lei 39/1988 de 28 de decembro, reguladora das Facendas Locais, este Concello establece a "Taxa por Ocupacin de Terreos de Uso Publico con Mercadoras, Materiais de Construccin, Valados, Puntais, Asnelos, Andamios e Outras Instalacins Anlogas", que se rexer pola presente Ordenanza Fiscal, na que as sas normas atenden prevenido no artigo 58 da citada Lei 39/1988, na sa nova redaccin dada pola Lei 25/1998, de 13 de xullo.

   
  Artigo 2. .-Feito imponible.  
 

Constite o feito imponible da taxa as utilizacins privativas ou aproveitamentos especiais do dominio pblico local derivados da ocupacin de terreos de uso pblico con Mercadoras, Materiais de Construccin, Valados, Puntais, Asnelos, Andamios e Outras Instalacins Anlogas, de conformidade co disposto no artigo 20.3.g) da Lei 39/1988..

   
  Artigo 3. .-Suxeito pasivo.  
 

1. Son suxeitos pasivos contribuntes as persoas fsicas ou xurdicas as entidades a que se refire o artigo 33 da Lei Xeral Tributaria que disfruten, utilicen ou aproveiten especialmente o dominio pblico particular, e en concreto a favor de quen se outorguen as licencias, ou quen se beneficie do aproveitamento, se se procedeu sen a oportuna autorizacin.

   
  Artigo 4. .-Responsables.  
 

1. Respondern solidariamente das obrigas do suxeito pasivo, as persoas fsicas e xurdicas a que se refiren os artigos 38.1 e 39 da Lei Xeral Tributaria.

2. Sern responsables subsidiarios os Administradores das Sociedades e os Sndicos, Interventores ou liquidadores de quebras, concursos, Sociedades e Entidades en xera, nos supostos e co alcance que sinala o artigo 40 da Lei Xeral Tributaria.

   
  Artigo 5. .-Cota tributaria.  
 

1.-A cota tributaria regulada nesta Ordenanza Fiscal consistir nunha cantidade fixa resultante de aplica-las tarifas que se sinalan no apartado 2 do presente artigo.

2.-s efectos previstos para a aplicacin das Tarifas, as vas pblicas deste Concello se clasifican en nica categora, correspondendo as Tarifas que a continuacin se detallan:

TARIFA

Concepto Categora ra Unidade Ata 6 meses (Ptas./mes) Mis de 6 meses (Ptas./mes)
A) Valados nica metro cadrado 200 400
B) Andamios nica metro cadrado 200 400
C) Puntais nica metro cadrado 200 400
D) Asnelos nica metro cadrado 200 400
E) Mercadoras nica metro cadrado 200 400
F) Materiais de construccin e outros anlogos nica metro cadrado 200 400

3.-Normas de aplicacin das Tarifas:

A) As contas esixibles de acordo coa tarifa, liquidaranse por cada aproveitamento solicitado ou efectivamente realizado.

B) As persoas interesadas na concesin de aproveitamentos regulados nesta Ordenanza fiscal, debern solicitar previamente e por escrito a correspondente Licencia e realiza-lo depsito previo a que se refire o artigo 26.1.a) da lei 39/1988, de 28 de decembro, na redaccin dada pola Lei 25/1998, de 13 de xullo.

C) As Licencias para os aproveitamentos regulados na presente Ordenanza, concederanse inicialmente polo prazo dun mes; unha vez autorizada a ocupacin entenderase prorrogada por meses naturais, mentres non se presente a declaracin de baixa; en todo caso, e para o suposto de ocupacins relacionadas coa realizacin de obras, o lmite mximo de tempo de ocupacin da va pblica regulado nesta ordenanza ser o tempo de vixencia da correspondente licencia de obra.

D) A presentacin da baixa ter efectos a partir do da primeiro do mes natural seguinte da sa presentacin. Sexa cal sexa a causa que se alegue en contrario, a non presentacin da baixa determinar a obriga de continuar abonando a Taxa.

   
  Artigo 6. .-Exencins e Bonificacins.  
 

Non se concedern exencins ou bonificacins algunhas no pago da presente taxa.

   
  Artigo 7. .-Devengo e perodo impositivo.  
 

Devngase a Taxa e nace a obriga de contribur regulada nesta Ordenanza:

a) Tratndose de concesins de novos aproveitamentos na va pblica, no momento no que se inicie a utilizacin privativa ou aproveitamento especial do dominio pblico local derivado da ocupacin de terreos de uso pblico con Mercadoras, Materiais de Construccin, Valados, Puntais, Asnelos, Andamios e Outras Instalacins Anlogas. Neste caso esixirase o depsito previo do importe total da Taxa correspondente.

b) Tratndose de concesins de aproveitamentos xa autorizados e prorrogados, o un de xaneiro de cada ano e o perodo impositivo comprender o ano natural, salvo nos supostos de inicio ou cese na utilizacin privativa ou aproveitamento especial, nos que o perodo impositivo axustarase a esa circunstancia co conseguinte prorrateo da cota por meses naturais.

   
  Artigo 8. .-Normas de xestin.  
 

1.-De conformidade co previsto no artigo 24.5 da Lei 39/1988, de 28 de decembro, reguladora das Facendas Locais, na sa redaccin dada pola Lei 25/1998, de 13 de xullo, cando a utilizacin privativa ou aproveitamento especial regulados na presente Ordenanza leven aparelladas a destruccin ou deterioro do dominio pblico local, o beneficiario, sen prexuzo do pago da taxa a que houbera lugar, estar obrigado reintegro do custo total dos respectivos gastos de reconstruccin ou reparacin e depsito previo do seu importe.

Se os danos fosen irreparables, o Concello ser indemnizado en conta igual valor dos bens destrudos ou o importe do deterioro dos danados.

O Concello non poder condonar total ou parcialmente as indemnizacins e reintegros a que se refire o presente apartado.

2.-As cantidades esixibles con arreglo s Tarifas se liquidarn por cada aproveitamento solicitado ou realizado.

3.-As persoas interesadas ma concesin de aproveitamentos regulados nesta Ordenanza, debern solicitar previamente a correspondente licencia.

4.-Non se consentir ningunha ocupacin de terreos de uso pblico ata que non se tea aboado e obtido polos interesados a licencia correspondente, de conformidade co previsto no artigo 26.1.b) da Lei 39/1988, de 28 de decembro.

   
  Artigo 9. .-Declaracin de ingreso.  
 

1.-As utilizacins privativas e aproveitamentos especiais derivados da ocupacin de terreos de uso pblico con Mercadoras, Materiais de Construccin, Valados, Puntais, Asnelos, Andamios e Outras Instalacins Anlogas suxeitos presente Taxa levaranse a cabo a instancia de parte.

2.-O pagamento da presente Taxa realizarase:

a) Tratndose de autorizacins de novos aproveitamentos ou de aproveitamentos con duracin limitada, as cotas sern obxecto de liquidacin por ingreso directo, unha vez concedidas as correspondentes Licencias, na Tesourera Municipal ou onde establecese o Concello, pero sempre antes de retira-la correspondente licencia, de conformidade co establecido no artigo 26.1.a) da Lei 39/1988, de 28 de decembro.

b) Tratndose de autorizacins xa concedidas e prorrogadas sen duracin limitada, unha vez includas nos correspondentes padrns ou matrculas desta Taxa, os cotas sern obxecto de liquidacin de ingreso por recibo nas Oficinas de Recadacin Municipal ou Entidades Colaboradoras sinaladas efecto e durante o prazo establecido polo Concello no seu calendario fiscal.

   
  Artigo 10. .-Infraccins e sancins.  
 

No relativo a cualificacin de infraccins tributarias, as como as sancins que as mesmas correspondan no seu caso, estarase a o disposto nos artigos 77 e seguintes da Lei Xeral tributaria, conforme ordena o artigo 11 da Lei 39/1988, de 28 de decembro.

   
  Disposicins finais.  
 

1.-Dereito Supletorio: No non expresamente previsto na presente Ordenanza, rexern os preceptos contidos na Seccin 3, do Captulo III, Titulo I da citada Lei 39/1988, concordantes e complementarios da mesma, e nas demais Leis do Estado reguladoras da materia, as como nas disposicins dictadas para o seu desenvolvemento.

2.-Vixencia: A presente ordenanza, entrar en vigor o da da sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia e comenzar a aplicarse a partir do 1 de xaneiro de 1999 permanecendo en vigor en tanto non se acorde a sa derrogacin ou modificacin expresa.

3.-Aprobacin: A presente ordenanza consta de 10 artigos, e unha disposicin final e foi aprobada polo Concello en Pleno en sesin extraordinaria celebrada o da 31 de outubro de 1998.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios