Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Negreira - ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR OCUPACIN DE TERREOS DE USO PBLICO LOCAL CON MESAS E CADEIRAS E OUTROS ELEMENTOS ANLOGOS CON FINALIDADE LUCRATIVA

Publicación provisional : 22-05-2018 BOP N 95 -- Publicación definitiva : 12-07-2018 BOP N 132
Redacción Aplicable desde 12-07-2018

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1.Fundamento e natureza.
 - Artigo 2.Feito impoible.
 - Artigo 3.Obrigados ao pagamento.
 - Artigo 4.Dereito percepcin.
 - Artigo 5.Tarifa.
 - Artigo 6.Normas de xestin.
 - Artigo 7. Obriga de pagamento.
 - Disposicin final
   
  Artigo 1.Fundamento e natureza.  
 

No uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin; artigo 106 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das Bases de Rxime Local; e de conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 e 20.3 l) do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, este Concello establece a taxa pola ocupacin de terreos de uso pblico local con mesas, cadeiras e outros elementos anlogos con finalidade lucrativa.

   
  Artigo 2.Feito impoible.  
 

Constite o feito impoible a ocupacin de terreos de uso pblico local con mesas, cadeiras, e outros elementos anlogos, con finalidade lucrativa.

   
  Artigo 3.Obrigados ao pagamento.  
 

Estn obrigados pagamento da taxa as persoas ou entidades a prol das que fora outorgada autorizacin para a ocupacin de terreos de uso pblico local para os fins descritos, ou que se beneficien do aproveitamento citado se procedesen sen a oportuna autorizacin.

   
  Artigo 4.Dereito percepcin.  
 

Terase dereito a percibi-la taxa e nace a obrigacin de contribur no momento no que se conceda a autorizacin para a ocupacin de terreos de uso pblico local, ou ben dende o momento no que se inicie a ocupacin no caso de que se procedera sen a oportuna autorizacin.

   
  Artigo 5.Tarifa.  
 

Os importes a percibir polo Concello de Negreira en concepto de taxa por ocupacin dos terreos locais para os fins determinados nesta ordenanza sern os establecidos na seguinte tarifa:

1.Para o perodo comprendido entre o 1 de xuo e o 30 de setembro de cada ano, 4,20 euros por metro cadrado e mes.

2.Para o resto do ano, 3 euros por mes.

3.Establcese unha tarifa mnima de 21 euros por mes, en todo caso.

No caso de que o nmero de metros cadrados non fose enteiro, farase un redondeo alza ata o enteiro mis prximo.

A colocacin de calquera elemento separador ou complementario (tales como toldos, separadores, etc.) que implique unha ocupacin maior declarada para mesas, cadeiras e elementos anlogos, ser tomada en conta hora de delimitar a efectiva base de clculo.

   
  Artigo 6.Normas de xestin.  
 

As cantidades esixibles de acordo s tarifas liquidaranse por cada aproveitamento solicitado e non sern reducibles nin prorrateables en ningn caso.

As persoas ou entidades interesadas na concesin de aproveitamentos regulados na presente ordenanza debern solicitar previamente a correspondente autorizacin e formular a declaracin na que conste a superficie do aproveitamento, inclundo plano detallado da superficie que se pretende ocupar, caractersticas e elementos da instalacin, e da sa situacin dentro do Concello, as como a duracin do aproveitamento.

No caso de que se solicite autorizacin de carcter anual, esta entenderase prorrogada mentres non se acorde a sa caducidade pola Alcalda ou se presente baixa xustificada polo interesado ou os seus lextimos representantes en caso de falecemento.

Os servizos tcnicos municipais comprobarn a adecuacin das solicitudes presentadas realidade, facendo as oportunas correccins en caso de atoparse diferenzas, que levarn correspondente modificacin da liquidacin tributaria, ou no seu caso emisin de liquidacins complementarias. As mesmo, comprobarn que o aproveitamento se adapta Ordenanza Municipal reguladora desta materia.

Unha vez liquidada a taxa, o seu ingreso ser condicin previa concesin correspondente autorizacin polos interesados. Non se conceder autorizacin en ningn caso sen o pago previo da liquidacin da taxa. En caso de denegarse as autorizacins, os interesados podern solicitar do Concello a devolucin do importe ingresado en concepto de taxa.

En caso de terse comprobado que se produciu ocupacin da va pblica sen aboar a taxa, liquidarase a mesma por parte do Concello, polo perodo efectivamente transcorrido dende o inicio da ocupacin, e ata o momento no que se desexe rematar o aproveitamento. No caso de que se exceda este perodo, farase liquidacin complementaria dende o fin do perodo inicialmente autorizado ata o fin do aproveitamento, que en caso de non ser expresado polo interesado entenderase ata fin de ano. Nestes casos, aplicarase unha sancin equivalente ao 20% do total.

As autorizacins tern carcter persoal e non podern ser cedidas ou subarrendadas a terceiros. O incumprimento deste mandato dar lugar anulacin da autorizacin. A duracin da autorizacin ser a que se determine no acto no que se concedan.

   
  Artigo 7. Obriga de pagamento.  
 

A obriga de pagamento da taxa sinalada nesta ordenanza fiscal nace no momento de solicita-la correspondente autorizacin ou se inicie a actividade.

O pagamento da taxa realizarase por ingreso directo na Tesourera municipal pero sempre antes de retira-la correspondente autorizacin. Este ingreso ter carcter de depsito previo, quedando elevado a definitivo conceder a autorizacin. No caso de autorizacins anuais prorrogadas automaticamente, o pago farase obrigatoriamente durante o primeiro trimestre do ano natural correspondente.

   
  Disposicin final  
 

A presente ordenanza fiscal entrar en vigor e comezar a aplicarse unha vez realizada a sa publicacin integra no BOP, e transcorra o prazo establecido no artigo 70.2 en relacin co 65.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, e seguir en vigor ata que se acorde a sa modificacin ou derrogacin expresa.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios