Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Corcubin - REGULAMENTO DE RXIME INTERNO (R.R.I.) DA ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL DO CONCELLO DE CORCUBIN (E.I.M)

Publicación provisional : 23-03-2017 BOP N 56 -- Publicación definitiva : 16-05-2017 BOP N 91
Redacción Aplicable desde 17-08-2018 hasta 29-07-2020 - Derogada

Redacciones Redacciones
 - NORMATIVA APLICABLE:
 - NORMATIVA APLICABLE:
 - NORMATIVA APLICABLE:
 - CAPTULO 1.DATOS DO CENTRO
 - CAPTULO II.FUNCIONAMENTO DO CENTRO
 - CAPTULO III.ESTRUTURA ORGANIZATIVA
 - CAPTULO IV.NORMATIVA REFERENTE AO PERSOAL DA ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL
 - CAPTULO V.NORMATIVA REFERENTE AS/OS NENAS/OS
 - CAPTULO VI.NORMATIVA REFERENTE FAMILIA
 - CAPTULO VII.RXIME DE COBRAMENTO
 - CAPTULO VIII.NORMATIVA REFERENTE INFRAESTRUTURA DO CENTRO
 - Disposicin final
 - Disposicin derrogatoria
 - ANEXOS
 - Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios
   
  NORMATIVA APLICABLE:  
 

Decreto 254/2011, do 23 de decembro, polo que se regula o rxime de rexistro, autorizacin, inspeccin e acreditacin dos Servizos Sociais de Galicia.

Decreto 329/2005, do 28 de xullo, polo que se regulan os Centro de Menores e os Centros de Atencin Infancia.

Decreto 330/2009, do 4 de xuo, polo que se estable o currculo de educacin infantil na Comunidade Autnoma de Galicia.

Lei Orgnica de Educacin 2/2006, do 3 de maio.

Ordenanza Fiscal nm. 12, Reguladora da taxa polo uso dos servizos da Escola Infantil Municipal.

Lei 13/2008, do 3/12, de servizos sociais de Galicia.

Demais normativa aplicable na materia.

   
  NORMATIVA APLICABLE:  
 

Decreto 254/2011, do 23 de decembro, polo que se regula o rxime de rexistro, autorizacin, inspeccin e acreditacin dos Servizos Sociais de Galicia.

Decreto 329/2005, do 28 de xullo, polo que se regulan os Centro de Menores e os Centros de Atencin Infancia.

Decreto 330/2009, do 4 de xuo, polo que se estable o currculo de educacin infantil na Comunidade Autnoma de Galicia.

Lei Orgnica de Educacin 2/2006, do 3 de maio.

Ordenanza Fiscal nm. 12, Reguladora da taxa polo uso dos servizos da Escola Infantil Municipal.

Lei 13/2008, do 3/12, de servizos sociais de Galicia.

Demais normativa aplicable na materia.

   
  NORMATIVA APLICABLE:  
 

Decreto 254/2011, do 23 de decembro, polo que se regula o rxime de rexistro, autorizacin, inspeccin e acreditacin dos Servizos Sociais de Galicia.

Decreto 329/2005, do 28 de xullo, polo que se regulan os Centro de Menores e os Centros de Atencin Infancia.

Decreto 330/2009, do 4 de xuo, polo que se estable o currculo de educacin infantil na Comunidade Autnoma de Galicia.

Lei Orgnica de Educacin 2/2006, do 3 de maio.

Ordenanza Fiscal nm. 12, Reguladora da taxa polo uso dos servizos da Escola Infantil Municipal.

Lei 13/2008, do 3/12, de servizos sociais de Galicia.

Demais normativa aplicable na materia.

   
  CAPTULO 1.DATOS DO CENTRO  
 

Artigo 1..Definicin de centro.

A Escola Infantil Municipal de Corcubin definese como aquel equipamento dirno de carcter educativo e asistencial, dirixido ao sector infantil da poboacin de entre 1 e 3 anos, que ten por obxecto o desenvolvemento harmnico e integral dos/as nenos/as e o apoio s familias, proporcionando as mermo oportunidades e recursos que garanten a igualdade entre mulleres e honres, posibilitando a conciliacin entre a vida persoal, familiar e laboral.

Artigo 2..Datos do centro.

Datos de identificacin:

Denominacin: Escola Infantil Municipal de Corcubin.

Enderezo: Ra Carreira do Conde n. 7 - 15130 Corcubin (A Corua). Telfono 981745034.

Fax 981747100

Responsable: Directora/or do Centro.

Titularidade:

Entidade titular: Concello de Corcubin

N. de inscricin no Rexistro de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais: E-586

Tipoloxa: Escola Infantil

Representante legal: alcalde-presidente do Concello

Enderezo: Pza. Jos Carrera, n. 1 - 15130 Corcubin (A Corua)

Data de permiso provisional de inicio de actividade: 24.04.1997

Data de permiso definitivo de inicio de actividade: 9.10.2003

Tipo de xestin: directa.

   
  CAPTULO II.FUNCIONAMENTO DO CENTRO  
 

Artigo 3..Funcins.

Segundo o establecido na Lei Orgnica de Educacin (LOE), a Escola Infantil Municipal cumpre unha funcin eminentemente social e educativa, proporcionando aos seus usuarios, unha atencin integral sen distincin de raza, sexo ou condicin social, a travs dun programa global,

que garanta o desenvolvemento fsico, intelectual, afectivo, social e moral dos/as nenos/as, ao mesmo tempo que favorece e posibilita a conciliacin da vida laboral, persoal e familiar.

Artigo 4..Obxectivos da Escola Infantil.

Segundo o Decreto 330/2009, do 4 de xo, polo que se establece o currculo da Educacin Infantil na nosa Comunidade Autnoma, o primeiro ciclo desta etapa educativa vaise caracterizar, no seu tratamento na escola, principalmente por:

A presencia de contidos orientados persecucin da autonoma do neno/a, na satisfaccin das sas necesidades bsicas.

A creacin dos primeiros vnculos sociais a conquista da linguaxe.

Fomentar unha primeira aproximacin lectura e escritura.

Introducir experiencias de iniciacin temper en habilidades numricas bsicas, nas tecnoloxas da informacin e a comunicacin e na expresin visual e musical.

Os fins que pretendemos acadar longo do curso son:

Construr unha sensacin de individualidade definida pola sa identidade tanto corporal como psicolxica (un nome, un grupo sexual, un rol, autoconcepto, autoestima...) cunha autonoma progresiva con confianza nas sas propias capacidades.

Expresar e aceptar os seus sentimentos de afecto s demais e a si mesmo nun clima afectuoso e de confianza.

Que observe e explore activamente o seu entorno inmediato e os elementos que o configuran e mediante o adulto atriburlle significacin.

Que paulatinamente poida coordinar o seu comportamento nas propostas de xogo, de rutina, gozando e canalizando s seas intereses, coecementos, sentimentos e emocins.

Que sexa capaz de coordinar a sa accin, ca accin dos outros descubrindo pouco a pouco que os demais teen a sa propia identidade, desexos e posesins que deben respectar.

Que sexa capaz de comprender as mensaxes orais, aprendendo a regular o seu comportamento en funcin do seu contido.

Que vaia descubrindo os medios de comunicacin e representacin distintos do oral: expresin corporal, musical, plsticas, matemtica...

Para lograr estes fins o educador/a de acordo cas familias debe intervir facendo participar ao neno/a en actividades relacionadas cos tres mbitos que configuran a etapa.

A organizacin delta etapa en tres reas non implica unha concepcin fragmentada da calidade, nin unha delimitacin das actividades en cada unha delas senn que contriben formacin da identidade e autonoma persoal para que o/a neno/a entre con confianza e seguridade no seu medio fsico e social mis prximo e todo isto para axudarlle a acceder s novas formas de comunicacin e representacin que lle permitan dotar as sas experiencias de significados progresivamente mis elaborados e complexos.

As capacidades que expoemos a continuacin, responden s obxectivos xerais da Educacin Infantil, de acordo co que formula a ordenacin curricular exposta no artigo 4. do anterior Decreto:

1. Coecer o seu propio corpo e o das outra persoas, as sas posibilidades de accin e aprender a respectar as diferencias.

2. Observar e explorar o seu contorno familiar, natural e social.

3. Adquirir progresivamente autonoma nas sas actividades habituais.

4. Desenvolver as sas capacidades afectivas.

5. Relacionarse cos demais e adquirir progresivamente pautas elementais de convivencia e de relacin social, as como exercitarse na resolucin pacfica de conflictos.

6. Desenvolver habilidades comunicativas en diferentes linguaxes e formas de expresin.

7. Iniciarse nas habilidades lxico-matemticas a achegarse lectura como medio de comunicacin, informacin e gozo.

8. Sentir o xesto, o movemento e o ritmo como recursos para a expresin e a comunicacin.

9. Achegarse, na medida das sas posibilidades, ao uso das tecnoloxas da informacin e da comunicacin.

Estes obxectivos deberanse desenvolver, nun proxecto educativo de centro.P.E.C, que elaborado polos/as educadores/as da Escola Infantil Municipal.

Artigo 5..Capacidade total do centro.

Na Escola Infantil Municipal, traballamos co primeiro ciclo de educacin infantil.

Conta cunha unidade autorizada para nenos!as de 1 a 3 anos con un total de 15 prazas, que cumpran os requisitos establecidos no artigo 6. deste Regulamento.

Prestar o servizo de almorzo, comida e merenda, que sern dispensados nun espazo xa habilitado para toma de alimentos dentro do centro e que xa traern preparados os/as usuarios/as para o seu consumo.

Artigo 6..Destinatarios.

Podern solicitar praza na Escola Infantil Municipal, as/os nais/pais, titoras/es ou representantes legais dos/as nenos/as con idades comprendidas entre 1 (ter cumprido ou cumprir o ano, antes do 31 de decembro do ano de matriculacin) e 3 anos (idade mxima: non ter cumpridos os tres anos de idade en 31 de decembro do ano no que se solicita a praza).

Abrirselles un expediente persoal no que constarn, con carcter confidencial, os datos de filiacin, sanitarios, enderezo e telfono para avisos en casos de urxencias, as como cantas circunstancias aconsellen unha atencin diferenciada. Non obstante con carcter previo resolucin da Alcalda ou rgano competente, deberase escoitar o informe do tcnico responsable da xestin do centro.

Artigo 7..Integracin.

A Escola Infantil Municipal promover dentro das sas posibilidades, a integracin dos nenos/as con necesidades educativas especiais. Nestes casos requirirase o informe previo do equipo de

avaliacin e orientacin correspondentes grao de discapacidade e a sa necesidade de integracin.

No caso de integrarse nenos/as con necesidades educativas especiais, en ningn caso poder haber mis de un/unha por aula. Para os efectos de ratio, estas prazas contabilizaranse como das.

Artigo 8..Relacin de servizos prestados.

A E.I.M. de Corcubin como servizo pblico municipal prestar os servizos xerais de educacin infantil de primeiro ciclo de 1 a 3 anos.

Servizo de Atencin Educativa.A escola infantil conta cun proxecto educativo propio complementado co proxecto SIRABUN 1 ano e 2 anos da Editorial Edelvives Tambre que se axustan na sa estrutura ao Decreto 330/2009 polo que es establece o currculo da educacin infantil na Comunidade Autnoma de Galicia.

Servizo de cocia: entendendo por tal a prestacin consistente na aportacin dos medios persoais e materiais necesarios para a adecuada distribucin e consumo dos alimentos que traen os/as propios/as usuarios/as. O horario de cocia e sestas ser de 12.30 a 14.30 horas.

Actividades complementarias: sadas didcticas.

Artigo 9.Calendario e horarios do centro.

Calendario:

O servizo da Escola Infantil Municipal, prestarase durante once meses ao ano, dende o 1 de setembro ata o 31 de xullo, mbolos dous inclusive, de luns a venres, excluidos os das considerados festivos no calendario laboral e os das 24 e 31 de decembro.

Durante o mes de agosto o centro permanecer pechado por vacacins do persoal do mesmo e para proceder durante dito perodo a realizar as obras de mantemento necesarias.

Horario:

A Escola Infantil Municipal ten un horario continuado de funcionamento de 9.00 a 17.30 horas, cun mximo de permanencia na mesma de 8 horas.

O horario ininterrompido ser de 10.00 a 12.30 horas; de 13.30 a 14.30 horas e de 15.00 a 16.30 horas.

As xornadas ofertadas son:

Xornada continua:

Horario: de 9.00 a 17.30 horas.

Permanencia: mxima de 8 horas, mnima de 6 horas.

Xornada partida:

Horario e permanencia: o mesmo que o de ma e o da tarde.

Media xornada (4 horas de ma):

Horario: de 9.00 a 13.30 horas.

Permanencia: mxima 4 horas, mnima 3 horas.

Xornada de 5 horas de ma:

Horario: de 9.30 a 14.30 horas.

Permanencia: deber respectarse o horario ininterrompido de 13.30 a 14.30 horas.

Xornada de tarde:

Horario: de 14.30 a 17.30 horas.

Permanencia: mxima de 3 horas, mnima de 2 horas.

Artigo 10.Horario de visitas.

Os pais/nais, titores ou representantes legais dos nenos/as podern solicitar ser recibidos de conformidade co horario establecido pola direccin para tal fin.

O horario mximo de permanencia dos nenos/as no centro, ser con carcter xeral de 8 horas diarias.

O horario de funcionamento, apertura e peche, as como as xornadas ofertadas, poderanse modificar, por resolucin de alcalda para cada curso escolar (segundo a proposta da Comisin educativa), en funcin da demanda que para cada curso se presente, co fin de prestar un servizo de conciliacin efectivo.

O horario de entrada e sada dos/das nenos/as dbese caracterizar pola flexibilidade que requiran as necesidades da familia, sempre que non leve consigo alteracin das actividades dos demais nenos/as e do normal funcionamento do centro.

Non obstante, unha vez acordados co centro os horarios de entrada e sada dos/as nenos/as as familias deben respectalos. A estes efectos, o horario establecido de entrada/sadas o seguinte:

Entrada: de 9 a 10.00 horas e de 14.30 a 15.00 horas.

Salda: de 12.30 a 13.30 horas, s 14.30 horas e de 16.30 a 17.30.

En caso de atrasos inxustificados e reiterados, a direccin do centro estar obrigado a tomar as medidas oportunas pondoo en coecemento da comisin informativa.

O remate da xornada os/as nenos/as sern entregados s seus pais/nais, titores ou representantes legais. No caso de que autoricen entrega a outra persoa, esta deber ser debidamente identificada.

En consonancia co anterior, modificar os Anexo I e Anexo II do Regulamento que quedarn redactados do seguinte xeito: (ver anexos).

Artigo 11..Proceso de seleccin.

Na seleccin dos solicitantes para ocupar as prazas da Escola Infantil Municipal de Corcubin, participarn os/as tcnicos/as da rea de Servizos Sociais e o/a director/a do centro, aplicando o baremo establecido no presente Regulamento, para o que debern emitir informe e proposta de resolucin, que se resolver de conformidade co establecido neste Regulamento e a lexislacin vixente.

Artigo 12..Solicitudes de novo ingreso e reserva de praza. Forma e prazo.

As solicitudes de novo ingreso e reserva de praza, faranse nas instancias tipificadas, que para tal fin, se facilitarn, nas oficinas municipais da Casa do Concello.

Ditas solicitudes presentaranse, no Rexistro de Entrada do Concello, dende o 1 ao 31 de maio de cada ano. Este prazo ser prorrogable no suposto de que non se cubrisen todas as prazas ofertadas ou calquera outro motivo que pola Comisin Educativa do centro se considere.

En relacin coa presentacin de solicitudes, haber que estar ao disposto no artigo 38.4 da Lei 30/1992 do 26 de novembro, de Rxime Xurdico das Administracins pblicas e do procedemento Administrativo Comn.

Deberase presentar xunto coa instancia, copia da seguinte documentacin, podendo requirir o Concello, algunha documentacin orixinal, no caso que estime oportuno:

1) Documentacin xustificativa da situacin familiar:

a) Documento Nacional de Identidade ou Pasaporte da nai/pai, titores/as e/ou representantes legais.

b) Libro de Familia completo.

c) O domicilio familiar para os residentes en Corcubin, acreditarase mediante certificado do Padrn Municipal de 1 labitantes no que figuren todos os membros da unidade familiar que conviven con el. A data de alta no concreto domicilio do pai/nai/ titor/titora, deber ter unha antigedade mnima dun ano respecto ao inicio do procedemento de admisin, excepto circunstancias debidamente xustificadas. No caso do/a menor para o que se solicita praza, deber estar empadroado antes do 31 de decembro do ano anterior ao ano de matrcula.

2) Documentacin xustificativa da situacin econmica:

a) Copia da ltima declaracin da renda no seu caso, e no seu defecto, certificado negativo emitido pola Delegacin de Facenda, ou certificado de imputacins do IRPF do exercicio fiscal anterior en dous anos ao ano natural no que se presenta a solicitude, de mbolos dous cnxuxes.

Cando se produzan causas sobrevidas que afecten s recursos da unidade familiar poderanse presentar outros documentos que acrediten oficialmente a situacin econmica, sempre e cando as variacins de ingresos supoan unha diminucin ou incremento de mis do 20% no cmputo anual fronte aos declarados na solicitude de praza, variacins que debern ter unha duracin mnima de 4 meses para ser tomadas en consideracin.

b) No caso de nulidade matrimonial, separacin ou divorcio considerase a renda de quen exerza a patria potestade. Deber aportarse documentacin acreditativa desta situacin.

c) No caso de nenos de integracin: informe do equipo de valoracin e orientacin da Xunta de Galicia.

d) Certificado de discapacidade, ou do grao e nivel de dependencia, se o caso, s cando non sexa expedido pola Comunidade Autnoma de Galicia.

3) Documentacin xustificativa da situacin laboral:

a) Xustificacin da situacin laboral no momento da solicitude a travs dun informe de vida laboral.

b) Tarxeta de desempregado, se procede.

4) Outros documentos acreditativos de todas aquelas incidencias familiares, econmicas e sociais que por baremo sexan susceptibles de puntuacin:

a) Cargas familiares

b) Discapacidade da nai/pai titor/a ou outros membros da unidade familiar

c) Enfermidades crnicas ou outras afeccins alegadas polos membros da unidade familiar.

d Condicin de familia monoparental entendida como a formada polo pai/nai solteiro/a que non mantean relacin de convivencia ou situacins de separacin, divorcio ou viuvez

e) Ausencia do fogar de mbolos dous membros parenterais.

f) Irmns con praza renovada no centro.

g) Familia numerosa.

h) No caso de mulleres vtimas de violencia de xnero, xustificacin de ter presentado denuncia ante a autoridade competente e/ou informe dos servicios sociais de atencin primaria.

5) Documentacin complementaria:

a) Certificado mdico do neno ou nena conforme non ten enfermidade infectocontaxiosa.

b) Fotocopia da cartilla da Seguridade Social ou documento equivalente.

c) Das fotografas tamao carn.

d) Autorizacin por escrito das persoas que poden recoller o neno/a. Non se lle entregar o/a neno/a a ningunha persoa menor de idade.

e) Autorizacin para a toma e emprego, por parte do centro, do material fotogrfico e audiovisual.

f) Autorizacin dos titores legais para a administracin de medicacin, que s se administrar cando vea acompaado dunha folla onde consten as pautas de medicacin e as sinatura do/a profesional co nmero de colexiado/a, as como permiso para o traslado do neno!a ao servizo de urxencias, no caso de ser preciso.

g) Autorizacin, se procede, de cargo do recibo da taxa establecida na Ordenanza n. 12.

h) Aceptacin de todo o indicado neste Regulamento.

A presentacin da documentacin requirida obrigatoria. As familias que non aporten documentacin xustificativa da situacin econmico-familiar, aplicarselle a cota mxima en concepto de taxas.

Se a solicitude presentada non reunise todos os requisitos anteriores, de acordo co determinado no artigo 71 da Lei 30 /1992 do 26 de novembro de RXAP e PAC, requirirselle ao/ interesado/a, para que se corrixa o erro, no prazo de dez das, con apercibimento de que, se non o fixera, arquivarase a sa peticin sen rois trmite.

Artigo 13.Reserva de praza.

Os alumnos que fosen admitidos nesta escola, tern garantido o acceso s novos cursos do mesmo ciclo sen necesidade dun proceso de admisin, debendo acreditar, en todo caso, que renen os requisitos establecidos, con respecto a idade, no presente Regulamento. As mesmo os/as nenos/as matriculados/as en media xornada, s podern reservar praza nene mesmo horario.

Artigo 14.Criterios de prioridade para a adxudicacin das prazas.

1.Procedemento ordinario.

As prazas adxudicaranse por esta orde:

1.a) Reserva de praza:

Co obxecto de darlles continuidade s prazas adxudicadas no curso anterior, gozan de preferencia para a adxudicacin as solicitudes de praza de nenas/os matriculadas/os no curso anterior, segundo o indicado no artigo 8 deste Regulamento.

1.b) Novo ingreso.

As prazas adxudicaranse por esta orde:

1.Os/as fallos/as do persoal que preste servizo na E.I.M. de Corcubin

2.As/os solicitantes con irm/ con praza (reservada ou de novo ingreso) neste centro.

3.As/os filias/os das persoas empadroadas no Concello de Corcubin, segundo o establecido no artigo 9.1.c deste Regulamento .

4.As/os filias/os das persoas residentes non empadroadas, acreditando tal circunstancia mediante un informe da Polica Local.

5.As/os filias/os das persoas que tean o seu lugar de traballo en Corcubin, dita circunstancia acreditarase:

a) No caso de persoas que presten servizos retribudos por conta allea, mediante a presente de documento expedido a tal efecto pola persoa empregadora xunto cunha copia do contrato de traballo. O centro de traballo deber estar determinado nunha direccin concreta da localidade.

b) No caso de traballadoras/es por conta propia, mediante a alta censual inicial da Axencia Estatal de Administracin Tributaria, con todas as posibles modificacins posteriores e altas na Tesourera Xeral da Seguridade Social no rxime correspondente.

c) O persoal ao servizo das administracins pblicas presentar unha certificacin expedida pola xefatura do persoal correspondente.

6.Os/as menores con irms/irmns matriculados no CEIP Praia de Quenxe de Corcubin.

7.As prazas que queden vacantes adxudicaranse, ao resto das solicitudes, segundo a puntuacin obtida por aplicacin do baremo que figura, no antedito anexo I. Esta puntuacin determinar a orde de prelacin na adxudicacin das prazas.

Para calquera dos casos anteriores, cando se lea a circunstancia de que se presentaran mis solicitudes que prazas, aplicarase o baremo indicado no anexo I deste Regulamento.

2. Procedemento extraordinario.

2.a) Ingresos urxentes.

Para os ingresos de mxima urxencia reservarase un 5% das prazas de cada centro. Sern considerados ingresos urxentes os seguintes casos:

As/os menores tuteladas/os pola Consellera de Traballo e Benestar.

As/os filias/os das mulleres que estean nunha casa de acollida e /ou sexan vtimas de violencia de xnero.

Aqueloutros en que concorran circunstancias socioeconmicas e familiares que requiran unha intervencin inmediata.

A adxudicacin ou denegacin da praza nestes supostos, ser resolta por resolucin da Alcalda, previo informe dos servizos sociais municipais.

2.b) Solicitudes fra de prazo.

Con carcter excepcional poderanse presentar solicitudes fra do prazo establecido no punto 2 do artigo 9. nos seguintes casos:

a) Acollemento ou adopcin da/o nena/o con posterioridade ao prazo de presentacin de solicitudes.

b) Cambio de concello de residencia da unidade familiar.

c) Outras circunstancias que previa motivacin, se fagan constar polos servizos sociais municipais.

As solicitudes presentadas fra de prazo, debern ir xunto coa xustificacin acreditativa da circunstancia que as motiva. As mesmo, estarn condicionadas existencia de prazas dispoibles no centro.

Artigo 15.Relacin de admitidos e lista de espera.

Rematado o prazo para a presentacin de solicitudes e rectificacin de erros, procederase pola Directora/or da EIM, a realizar a baremacin das mesmas, de conformidade co establecido no presente Regulamento. Rematado dito proceso, emitir informe ao respecto, as como unha proposta de resolucin coa lista provisional de admitidos, lista provisional de espera e se o caso, lista de excluidos.

Pola Alcalda ditarase unha resolucin provisional que se publicar no taboleiro de anuncios do Concello, para que durante o prazo de 10 das, os/as interesados/as, presenten alegacins. Rematado dito prazo, ditarase a resolucin definitiva e procederase a establecer matrcula e o posterior contrato.

A lista de espera estar constituida polas/os solicitantes que non obtiveron praza, ordenados segundo a puntuacin acadada no baremo de admisin. As vacantes que se vaian producindo sern cubertas ao longo do curso ata o inicio da apertura do prazo de matrcula, seguindo a orde de puntuacin que consta na citada lista.

As solicitudes que polas circunstancias sobrevidas establecidas nesta norma, non se presentasen no prazo ordinario fixado, sern tramitadas e baremadas para a sa inclusin na lista de espera segundo a puntuacin obtida.

Artigo 16.Adxudicacin de vacantes.

1.As prazas que sen causa xustificada, non se atopen cubertas s 15 das de iniciado o curso escolar, consideraranse como vacantes.

2.Durante o curso escolar poder solicitarse o ingreso no centro, sempre que existan prazas libres, ata o inicio da apertura do prazo de matrcula.

Artigo 17.Causas de baixas.

Causarase baixa na Escola de Educacin Infantil Municipal por algunha das seguintes circunstancias:

1. Por incumprimento da idade mxima regulamentaria de permanencia na Escola de Educacin Infantil

2. Por solicitude dos pais ou representantes legais.

3. Por falta de pagamento da cota establecida durante dous meses consecutivos ou tres alternos, calquera que sexa o curso escolar que se refira a dbeda.

4. Por comprobacin de falsidade dos documentos ou datos aportados.

5. Por incompatibilidade e inadaptacin absoluta para permanecer no centro.

6. Por falta de asistencia continuada durante 15 das sen causa xustificada.

7. Por incumprimento reiterado das normas da Escola de Educacin Infantil.

As baixas por incompatibilidade ou inadaptacin sern resoltas pola Alcalda, previo informe da Directora do Centro e da traballadora social dos servizos sociais municipais.

En todo caso nesta resolucin garantirase a integracin das persoas con algunha discapacidade e os dereitos que les recoece a lexislacin de forma que o padecemento dalgunha destas nunca poder ser motivo de baixa.

As baixas producidas longo do curso escolar por calquera dos motivos anteriormente expostos cubriranse coas solicitudes que quedasen na lista de espera, en cada grupo de idade por rigorosa orde de puntuacin.

Artigo 18.Rxime de sadas.

Os nenos/as podern realizar as sadas establecidas na programacin do curso, previa autorizacin por escrito por parte dos pais, titores ou representantes legais.

Estas sadas teen como obxecto:

Establecer relacins sociais nun mbito cada vez mis amplo.

Establecer vnculo fluido de relacin cos adultos e cos seus iguais.

Observar e explorar o entorno inmediato cunha actividade de curiosidade.

Coecer algunhas manifestacins culturais do seu entorno.

   
  CAPTULO III.ESTRUTURA ORGANIZATIVA  
 

Artigo 19..Organizacin interna.

O Persoal da Escola Infantil Municipal, desenvolver a sa xornada laboral, xunto co persoal de apoio, de tal xeito que se garanta, a permanencia de das/dous tcnicas/os durante o horario de funcionamento diario do centro.

Artigo 20..Procedemento para substitucin e imprevistos do persoal.

O Concello contar cos medios suficientes para a substitucin do persoal por contratacin directa ou mediante empresa de servizos.

As mesmo, conta con persoal tcnico de servizos sociais, coa titulacin axeitada para esta tarefa de acordo ao Decreto 329/2005, de apoio diario ao Centro, as como para imprevistos ou causas sobrevidas.

   
  CAPTULO IV.NORMATIVA REFERENTE AO PERSOAL DA ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL  
 

Artigo 21..Persoal.

De conformidade co establecido no Decreto 329/2005, a Escola Infantil Municipal dispor, como mnimo, do seguinte persoal:

Directora/or: con titulacin mnima de Grado Medio, neste caso a/o mestra/e encargada/o do Centro.

Mestre/a: licenciado en pedagoxa ou psicopedagoxa, mestre especializado en Educacin Infantil ou equivalente, ou tcnico superior en educacin infantil ou equivalente.

Persoal de apoio, Tcnica de Servizos Sociais que as mesmo se encarga da xestin administrativa do Centro.

Persoal de limpeza.

Artigo 22..Comisin Educativa.

A Comisin Educativa da E.I.M., estar composta por:

O alcalde-presidente do Concello ou concelleiro/a en quen delegue.

Directora/or: Mestra/e encargado da Escola Infantil Municipal.

Unha/un tcnica/o dos Servizos Sociais Municipais.

Son competencias desta Comisin:

Estudio e resolucin de conflitos de rxime interno.

Interpretacin e aplicacin do presente regulamento

Con carcter xeral a elaboracin, aprobacin e aplicacin de calquera regulamento, norma, etc..., necesarios para o bo funcionamento do centro.

Artigo 23..Dereitos do persoal.

Recibir informacin peridica da marcha e funcionamento do centro, a travs do director/a.

Presentar propostas que contriban ao mellor funcionamento do centro e atencin prestada s menores.

Desenvolve-las sas funcins educativas segundo o seu criterio persoal, sempre que se axusten programacin do centro.

A que se lle proporcione dentro das posibilidades do centro os instrumentos e medios necesarios para desenvolve-las sas funcins axeitadamente en beneficios dos menores atendidos.

Artigo 24..Deberes do persoal.

Cumprir e facer cumprir de acordo coas sas funcins o regulamento de rxime interior.

Velar polo respecto s dereitos dos menores recollidos no presente regulamento e aqueles outros recoecidos na lexislacin vi.xente.

Gardar estrita confidencialidade sobre os datos persoais dos menores s que tean acceso en razn das sas funcins.

O cumprimento das tarefas e responsabilidades derivadas do seu posto de traballo:

Elaboracin do proxecto educativo.

Establecer criterios s que deben adaptarse programacin do centro.

Elaboracin da memoria anual.

Desefio de actividades en funcin das idades.

   
  CAPTULO V.NORMATIVA REFERENTE AS/OS NENAS/OS  
 

Artigo 25..Dereitos dos/das nenos/as.

Acceder centro e recibir asistencia sen discriminacin por razn de nacionalidade, sexo, raza, relixin, ideoloxa ou calquera outra condicin ou circunstancia persoal ou social.

A consideracin no trato, debida dignidade da persoa, tanto por parte do persoal do centro como dos demais usuarios.

O sixilo profesional acerca dos datos do seu historial sanitario e socio familiar.

A realizar sadas ao exterior.

intimidade persoal en funcin das condicins estruturais do centro.

A que se lle facilite o acceso atencin social, sanitaria, educacin cultural e, en xeral a todas as necesidades persoais que sexan precisas para conseguir o seu desenvolvemento integral.

A recibir un tratamento individualizado de contido educativo cara sa integracin socio familiar, que ter como obxectivos prioritarios a sa proteccin, educacin e formacin.

A participacin dos/as pais/nais dos/das usuarios/as co obxecto de favorecer o coecemento da programacin e o desenvolvemento de actividades do centro, para o desempeo destes fins a direccin do centro prestar a asociacin de pais/nais un local do centro cando tean por obxecto os seus fans propios e non perturbe o normal funcionamento das actividades, para iso bastar cunha comunicacin, director do centro, da convocatoria con 48 horas de antelacin.

A ser informados de xeito comprensible das medidas adoptadas respecto deles e a pediren explicacin de canto afecte sa propia educacin.

A ser educados para a comprensin, tolerancia e convivencia democrtica, posibilitndolles que poidan facer uso das sas opcins de forma libre e persoal.

A participar os pais/nais/titores nas actividades educativas como: festas escolares (magostos, nadal, entroido...), contacontos, axuda na preparacin de materiais para os traballos dos nenos.

Artigo 26..Normas de funcionamento.

Durante a permanencia dos nenos/as na Escola Infantil e para un mellor funcionamento da mesma, deberase cumprir o seguinte:

Normas de sade e hixiene persoal:

a) Non traer neno/a centro se ten sntomas de padecer un virus e ata dous das (como mnimo) despois de superalo.

b) Os pais/nais comprometeranse a notificar as enfermidades que padecen os seus fillos, tanto se acoden escola coma se estn de baixa, cunha demora non superior a 24-48 h. Esta comunicacin moi importante en enfermidades contaxiosas, mesmo anda que as padezan outro membros da familia (ex: hepatite, tuberculose..)

c) Cando se solicite por parte do centro, os pais debern facilitar un informe mdico do especialista ou centro hospitalario que asistiu o peno/a, indicando o proceso que pasou ou est a pasar.

d) No caso de que o neno/a enferme estando no Centro, os pais deben recollelo o antes posible, unha vez se lle notifique e en caso de que sexa preciso o centro trasladar o neno/a a un servizo de urxencia, responsabilizndose o centro de comunicar o antes posible este feito s pais.

e) Cando os nenos/as precisen medicacin e a sa asistencia ao centro estea autorizada polo mdico/a, as familias axustarn a dose fra dos tempos de permanencia na escola. Naqueles casos nos que sexa imprescindible administrarlles medicinas aos nenos/nenas na escola, estas debern vir acompaadas da receita mdica actualizada data do tratamento, na que constar o nome do neno/a, nome do medicamento, forma, dose e periodicidade na administracin. Non se administrar ningunha medicacin que non vea acompaada da autorizacin por escrito dos pais ou nais, titores/as ou representares legais e a prescricin facultativa correspondentes.

No caso de que xurda un proceso febril grave durante o tempo de permanencia na escola, o persoal intentar reducila por medios fsicos e/ou naturais, de non conseguilo, seguir as instrucins das autoridades sanitarias previa chamada ao 061, dando aviso s familias do acontecido.

f) Deberase informar s educadoras/es cando se inicie o proceso de control da ourios ou esfnteres para unha maior organizacin e previsin de todos/as.

Normas de alimentacin:

A froita vir preparada da forma que a coman os nenos/as (triturada, pelada, enteira, en anacos) e nunca deber vir con so. Deber vir nun prato ou taper-ware que regresar a casa diariamente.

Normas de convivencia:

a) Non traern ao centro, pulseiras, aneis o carleas, por poder resultar perigosa, as como cueiros braga, pantalns de peto, cintos e tirantes, xa que resultan incmodos para cambios e imposibilita a sa autonoma. Evitarase tamn que o neno traia centro obxectos de casa e no caso de facelo, o centro non se fai responsable da perda ou ruptura dos mesmos.

b) Os aniversarios celebraranse cos nenos/as do centro. No caso de querer traer algo especial para a celebracin, deberase consultar previamente coas/cos responsables do centro. Non est permitido traer agasallos.

c) Manterase un proceso de comunicacin constante entre o centro e os pais para o benestar do neno/a.

d) Est totalmente prohibido fumar en todo o recinto escolar.

e) Ante calquera problema deberase acudir s/aos educadoras/es, s/aos tcnicas/os dos Servizos Sociais Municipais ou ao responsable do Centro.

A lingua

A lingua utilizada ser a lingua materna predominante entre os nenos/as que forman parte del e coidarase que adquiran o coecemento da outra lingua oficial de Galicia.

Atenderanse de xeito individualizado a aludes nenos/as do grupo que non tean coecemento suficiente da lingua materna predominante. Como norma xeral de funcionamento tratarase de

potenciar a lingua galega, que ser tamn a do normal funcionamento do centro. Por lingua predominante entndese o galego.

Fomento da Igualdade das nenas e dos nenos:

A Escola Infantil Municipal, programar actividades para promover a igualdade entre os nenos e nenas e evitar os comportamentos e as actividades discriminatorias por razn de sexo. Ditas actividades reflectiranse nos proxectos educativos e curriculares.

A EIM poer especial coidado en revisar aqueles materiais e ilustracins que se utilicen como instrumentos de traballo As mesmo vixiar que no uso da linguaxe se adopten expresins e formas non discriminatorias.

A EIM prestar especial atencin fomento da interculturalidade como instrumento de superacin das desigualdades, inxustizas, prexuzos e racismo.

   
  CAPTULO VI.NORMATIVA REFERENTE FAMILIA  
 

Artigo 27..Obrigas dos/as pais/nais, titores/as ou representantes legais.

Son as seguintes:

Cumprir as normas sobre a utilizacin do centro.

Tratar con respecto persoal da escola e os demais usuarios, coidando as instalacins.

Colaborar na realizacin de actividades complementarias.

Pagar a conta que consonte a ordenanza fiscal municipal n. 12 se lle liquide.

Aportar o material relativo ao Proxecto Pedagxico e que se establecera e indicar previamente ao inicio do curso polo persoal docente do Centro.

En todo caso, sern de aplicacin supletoria e/ou complementaria os dereitos e deberes sinalados na Lei 13/2008 do 3 de decembro de Servizos Sociais de Galicia.

Artigo 28..Relacin coas/cos nais/pais, titoras/res, ou representantes legais.

1.Os pais/nais, titores ou representantes legais dos nenos/as podern solicitar reunin co/coa educador/a do seu/sa filio/a ou coa direccin de conformidade co horario establecido para tal fin, sempre e cando non dificulte a boa marcha da Escola Infantil Municipal.

2.Os pais, nais, titores ou representantes legais podern constituir unha asociacin (que ter a consideracin de entidade de iniciativa social), co fin de favorecer a sa participacin no desenvolvemento das actividades, defensa dos seus dereitos no relativo prestacin de servizos aos/s nenos/as e colaborar co centro para favorece-lo desenvolvemento integral dos menores en canto supoa unha mellora de calidade na prestacin de servizos. A direccin do centro prestar canta informacin relativa funcionamento do centro lle sexa requirida polos rganos de representacin desta.

Artigo 29..Reunin anual.

Realizarase unha reunin xeral coincidindo co inicio do curso, onde debern estar presentes os pais, titores ou representantes legais, as como o equipo educativo e a direccin do centro. Nesta reunin, amosarselle as instalacins e informarselles das normas a seguir, material que debern traer, e todo o indicado neste Regulamento, as como as autorizacins relacionadas no artigo 9.7, que debern presentar asinadas ao inicio de curso, como condicin indispensable para o ingreso no centro.

En todo caso, informarselle ao principio do curso dos horarios de atencin aos/as pais/nais, titores/as ou representantes legais dos/as nenos/as.

   
  CAPTULO VII.RXIME DE COBRAMENTO  
 

Artigo 30..Financiamento.

En canto sistema de financiamento a Escola Infantil Municipal, levarase a cabo coas achegas procedentes das distintas administracins pblicas ou institucins, incluidas as transferencias que poda efectuar o propio Concello e coas achegas, mediante o copagamento, dos/as usuarios/as.

Artigo 31..Taxa da Escola Infantil Municipal.

En relacin ca taxa que deben abonar os usuarios da EIM, aterase ao disposto ao establecido na Ordenanza Fiscal Municipal nm. 12.

   
  CAPTULO VIII.NORMATIVA REFERENTE INFRAESTRUTURA DO CENTRO  
 

Artigo 32..Medidas de seguridade e hixiene.

A Escola Infantil no que se refire a medidas de seguridade e hixiene, rexese polo disposto na Lei 31/1995 de Prevencin de Riscos Laborais e no Real Decreto 39/1997.

Todas as nosas educadoras dispoen de curso de primeiros auxilios e manipulador de alimentos.

As mesmo contamos cunha caixa de emerxencias

O centro dispn de porta antipnico, extintores, detectores de fume e antipilladedos nas portas.

De conformidade co establecido no Decreto 329/2005 e o Decreto 254/2011, a Escola Infantil Municipal de Corcubin dispn de:

Un expediente individual dos e das menores.

Unha pliza de seguro de responsabilidade civil e outra de accidentes en conta suficiente para garantir a cobertura dos danos por sinistro e das eventuais indemnizacins aos/s usuarios/as.

Un Libro de Rexistro de persoas usuarias.

Un Libro de Reclamacins disposicin dos usuarios. A direccin do centro, poer en coecemento da persoa responsable dos Servizos Sociais Municipais, o contido das reclamacins de xeito peridico, ags nos casos no que se requira unha comunicacin inmediata.

Unha caixa de suxestins.

Un Plan de Autoproteccin implantado e inscrito no REGAPE.

O presente Regulamento de Rxime Interior (Organizacin e Funcionamento do centro) a disposicin das persoas usuarias.

Proxecto Educativo de Centro.

Estar nun lugar visible do Centro, unha referencia sucinta a toda esta documentacin.

   
  Disposicin final  
 

O presente Regulamento entrar en vigor aos quince das da sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia e manter a sa vixencia en tanto non sexa modificada ou derogado expresamente.

   
  Disposicin derrogatoria  
 

Queda derogado o Regulamento de rxime interno da escola infantil municipal en vigor publicado no BOP nm.119 de 25 de xuo de 2014, as como cantas normas municipais, acordos ou disposicins, contradigan o establecido no presente Regulamento.

   
  ANEXOS  
 

15654.png

15676.png

15722.png

15733.png

Corcubin, de de 201_

15764.png

15779.png

15798.png

15822.png

15849.png

15692.png

   
  Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios  
 

O regulamentodispn a sa entrada en vigor aos 15dasda sa publicacin no B.O.P., pero se debe ter en conta que o artigo 70.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril , reguladora das Bases do Rxime Local establece que:

..Las ordenanzas, includos el articulado de las normas de los planes urbansticos, as como los acuerdos correspondientes a stos cuya aprobacin definitiva sea competencia de los entes locales, se publicarn en el Boletn Oficial de la provincia y no entrarn en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en elartculo 65.2salvo los presupuestos y las ordenanzas fiscales que se publican y entran en vigor en los trminos establecidos en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales..... (desde el 10 de marzo de 2004 RDL 2/2004, de 5 de marzo).

Artigo 65.2: El requerimiento deber ser motivado y expresar la normativa que se estime vulnerada. Se formular en el plazo de quince das hbiles a partir de la recepcin de la comunicacin del acuerdo.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios