Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Dodro - ORDENANZA XERAL MUNICIPAL QUE REGULA A CONCESIN DE SUBVENCINS DO CONCELLO DE DODRO

Publicación provisional : 30-05-2018 BOP N 101 -- Publicación definitiva : 30-07-2018 BOP N 143
Redacción Aplicable desde 17-08-2018

Redacciones Redacciones
 - EXPOSICIN DE MOTIVOS
 - TTULO I.DISPOSICINS XERAIS
 - TTULO II.PROCEDEMENTOS DE CONCESIN DAS SUBVENCINS
 - TTULO III.XESTIN E XUSTIFICACIN DA SUBVENCIN. REINTEGRO DAS SUBVENCINS
 - TTULO IV.CONTROL DAS SUBVENCINS. INFRACCINS E SANCINS
 - Disposicins
 - Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios
   
  EXPOSICIN DE MOTIVOS  
 

A presente Ordenanza dtase no exercicio da potestade administrativa regulamentaria atribuda no artigo 4.1 da Lei 7/1985 reguladora das Bases de Rxime Local, de 2 de abril.

Co obxectivo de regular o tratamento das subvencins nas Administracins Pblicas, foi aprobada a Lei 38/2003, de 17 de novembro Xeral de Subvencins, desenvolvida polo Real Decreto 887/2006, de 21 de xullo polo que se aproba o Regulamento da Lei Xeral de Subvencins.

A mencionada Lei Xeral de Subvencins (LGS) cuxa Exposicin de Motivos establece a necesidade de trasladar os principios reitores da Lei de Estabilidade Orzamentaria aos distintos compoentes do orzamento; rxese pola aplicacin do principio de transparencia, inspirado na Lei de Estabilidade Orzamentaria. As mesmo rexen tamn os principios de eficiencia e eficacia na xestin do gasto pblico hora de tramitar as subvencins.

Desta maneira, a presente ordenanza regular a actividade subvencional deste Concello, a cal incluir a adecuacin aos citados principios e o rxime sancionador.

Todo iso vn a xustificar a adecuacin da norma aos principios de boa regulacin previstos no artigo 129.1 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Comn das Administracins Pblicas, cumprindo con iso a obrigacin das Administracins Pblicas de actuar de acordo cos principios de necesidade, eficacia, proporcionalidade, seguridade xurdica, transparencia e eficiencia.

   
  TTULO I.DISPOSICINS XERAIS  
 

CAPTULO 1..OBXECTO, CONCEPTO E MBITO DE APLICACIN

Artigo 1.Obxecto

Esta ordenanza ten por obxecto regular, con carcter xeral, o rxime e procedemento aplicable para o outorgamento de subvencins por parte do Concello de Dodro para a realizacin de proxectos ou actividades que tean por obxecto o fomento de accins de utilidade pblica ou interese social ou de promocin dunha finalidade pblica.

Artigo 2..Concepto de subvencin

Entndese por subvencin, para os efectos desta ordenanza xeral, toda disposicin de dieiro realizada polo Concello de Dodro a favor de persoas pblicas ou privadas e que cumpran os seguintes requisitos:

a) Que a entrega se realice sen contraprestacin directa dos beneficiarios.

b) Que a entrega se encontre suxeita cumprimento dun determinado obxectivo, execucin dun proxecto, realizacin dunha actividade, adopcin dun comportamento singular, xa realizados ou por desenvolver, ou concorrencia dunha situacin, debendo o beneficiario cumprir as obrigas materiais e formais que se establecern na convocatoria.

c) Que o proxecto, a accin, conduta ou situacin financiada tea por obxecto o fomento dunha actividade de utilidade pblica ou interese social ou de promocin dunha finalidade pblica.

Artigo 3.Exclusins do mbito de aplicacin desta ordenanza

1. Quedan excludos do mbito de aplicacin desta ordenanza:

1) As achegas de dieiro entre o Concello de Dodro e outras administracins pblicas, cando a finalidade sexa financiar globalmente a actividade de cada ente no eido propio das sas competencias.

2) As achegas do Concello s seus organismos pblicos e outros entes dependentes de dereito privado, cando a finalidade sexa financiar globalmente a actividade de cada ente no eido propio das sas competencias.

3) As achegas de dieiro a fundacins e consorcios nos que participe o Concello, as como as cotas, tanto ordinarias como extraordinarias, s asociacins s que se refire a disposicin adicional quinta da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de rxime local.

4) As achegas orzamentarias s grupos polticos municipais e s concelleiros non adscritos.

5) As achegas s rganos de representacin do persoal deste Concello.

6) Os premios ou bolsas que outorgue o Concello e que se rexern pola sa normativa especfica.

7) As axudas outorgadas directamente para satisfacer necesidades perentorias coa finalidade de atender problemas de carcter social.

2. Non tern carcter de subvencin as establecidas na alnea 4 do artigo 2 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencins.

Artigo 4.Rxime xurdico.

As subvencins que outorgue o Concello de Dodro debern axustarse previsto nesta ordenanza, na Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencins, nas bases de execucin do orzamento municipal, nas bases reguladoras da subvencin e demais normativa que sexa de aplicacin.

CAPTULO 2..DISPOSICINS COMNS S SUBVENCINS PBLICAS

Artigo 5.Plan estratxico de subvencins.

O Concello de Dodro, con carcter previo establecemento de calquera subvencin, deber contar cun plan estratxico de subvencins no que se concreten os obxectivos e efectos que se pretenden coa sa aplicacin, o prazo necesario para a sa execucin, os custos previsibles e as sas fontes de financiamento, supeditndose, en todo caso, cumprimento dos obxectivos de estabilidade orzamentaria.

Ser competente para a aprobacin deste plan estratxico a Xunta de Goberno Local sen prexuzo das delegacins que se confiran.

Artigo 6.Principios e requisitos que rexern o outorgamento de subvencins.

1. A xestin das subvencins realizarase de acordo cos seguintes principios:

a) Publicidade, transparencia, concorrencia, obxectividade, igualdade e non-discriminacin.

b) Eficacia no cumprimento dos obxectivos fixados polo Concello de Dodro.

c) Eficiencia na asignacin e utilizacin dos recursos pblicos.

2. En canto s requisitos que debern cumprirse no outorgamento das subvencins sern os seguintes:

1) Competencia do rgano administrativo concedinte.

2) Capacidade xurdica do beneficiario.

3) A existencia de crdito adecuado e suficiente para atender as obrigas de contido econmico que deriven da concesin da subvencin.

4) Tramitacin do procedemento da concesin de acordo coas normas que resulten de aplicacin.

5) Existencia, se o caso, de bases reguladoras da subvencin.

6) Formalizacin, se o caso, do convenio correspondente en caso de canalizarse a subvencin por este procedemento.

7) A fiscalizacin previa dos actos administrativos de contido econmico, nos termos previstos nas leis.

8) A aprobacin do gasto polo rgano competente.

3. Todos os acordos e resolucins municipais en materia de subvencins sern da competencia da Xunta de Goberno Local, ags os reservados Pleno en relacin coa aprobacin dos orzamentos, e os de recoecemento de obrigas e pagamento de subvencins, que corresponden alcalde, e sen prexuzo das delegacins de atribucins que estes rganos poidan outorgar.

Artigo 7.Financiamento das actividades subvencionadas.

1. O importe das subvencins en ningn caso ser de tal conta que, illadamente ou en concorrencia con outras subvencins, axudas ou ingresos, supere o custo da actividade subvencionada.

2. Toda alteracin das condicins tidas en conta para a concesin da subvencin e, en todo caso, a obtencin concorrente doutras achegas fra dos casos permitidos nas normas reguladoras poder dar lugar modificacin da resolucin da concesin.

3. O outorgamento das subvencins ten carcter eventual e voluntario, non poder invocarse como precedente e non ser esixible o seu aumento ou revisin.

4. A normativa reguladora da subvencin poder esixir un importe de financiamento propio para cubrir a actividade subvencionada.

Artigo 8.Publicidade das subvencins concedidas.

1. O rgano administrativo concedinte publicar no Boletn Oficial da Provincia as subvencins concedidas con expresin da convocatoria, do crdito orzamentario que se imputen, beneficiario, cantidade concedida e finalidade ou finalidades da subvencin.

2. Non ser necesaria a publicacin nos seguintes supostos:

a) Cando as subvencins pblicas tean asignacin nominativa no orzamento xeral do Concello.

b) Cando o seu outorgamento e conta resulten impostos en virtude de norma legal.

c) Cando os importes das subvencins concedidas, individualmente consideradas, sexan de conta inferior a seis mil (6.000,00) euros.

d) Cando a publicacin dos datos dos beneficiarios en razn do obxecto da subvencin poida ser contraria respecto e salvagarda do honor, da intimidade persoal e familiar das persoas fsicas, en virtude do establecido na Lei orgnica 1/1982, do 5 de maio, de proteccin civil do dereito honor, intimidade persoal e familiar e propia imaxe, e fora prevista na sa normativa reguladora.

CAPTULO 3..BENEFICIARIOS E ENTIDADES COLABORADORAS.

REQUISITOS E OBRIGAS

Artigo 9.Beneficiarios

1. Ter a consideracin de beneficiario de subvencins a persoa que tea que realizar a actividade que fundamentou o seu outorgamento ou que se encontre na situacin que lexitima a sa concesin.

2. Cando o beneficiario sexa unha persoa xurdica, e sempre que as se prevexa nas bases reguladoras, os membros asociados que se comprometan a efectuar a totalidade ou parte das actividades que fundamentan a concesin en nome e por conta do primeiro tern igualmente a consideracin de beneficiarios.

3. Cando se prevexa expresamente nas bases reguladoras, podern acceder condicin de beneficiario as agrupacins de persoas fsicas ou xurdicas, pblicas ou privadas, as comunidades de bens ou calquera outro tipo de unidade econmica ou patrimonio separado que, mesmo carecendo de personalidade xurdica, poidan levar a cabo os proxectos, actividades ou comportamentos, ou se encontren na situacin que motiva a concesin da subvencin.

Cando se trate de agrupacins de persoas fsicas ou xurdicas, pblicas ou privadas sen personalidade, debern facerse constar expresamente, tanto na solicitude coma na resolucin de concesin, os compromisos de execucin asumidos por cada membro da agrupacin, as como o importe da subvencin que aplicar cada un deles, que tern igualmente a consideracin de beneficiarios. En calquera caso, deber nomearse un representante ou apoderado nico da agrupacin, con poderes bastantes para cumprir as obrigas que, como beneficiario, lle corresponden agrupacin. Non se poder disolver a agrupacin ata que transcorrese o prazo de prescricin previsto nos artigos 39 e 65 da Lei xeral de subvencins.

4. Os beneficiarios acreditarn a sa domiciliacin no municipio de Dodro e, de ser o caso, as asociacins veciais deben estar inscritas no Rexistro Municipal de Asociacins Veciais do Concello de Dodro.

Excepcionalmente, cando a actividade tea interese social, econmico ou humanitario para os vecios do municipio de Dodro, poderanse conceder subvencins a entidades forneas e non inscritas no Rexistro Municipal de Asociacins Veciais. A fundamentacin do dito interese acreditarase mediante a achega dunha memoria para o efecto.

5. As actividades ou proxectos financiados a travs de subvencin municipal deben desenvolverse no termo municipal ou ir dirixidos s vecios de Dodro, e redundar nun beneficio para os seus cidadns.

Exceptanse deste requisito as achegas municipais a actividades e actuacins que se desenvolvan no marco da lexislacin sectorial de cooperacin internacional para o desenvolvemento.

Artigo 10.Motivos de exclusin

1. Non podern ter a condicin de beneficiario ou entidade colaboradora das subvencins que outorgue este Concello as persoas ou entidades nas cales concorra algunha das circunstancias previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, xeral de subvencins, ags que, pola natureza da subvencin, se excepte pola sa normativa reguladora.

2. A xustificacin por parte das persoas ou entidades solicitantes de non estar incursos nas prohibicins para obter a condicin de beneficiario ou entidade colaboradora poder acreditarse mediante testemuo xudicial, certificados telemticos, transmisin de datos de acordo coa normativa que regulamente a utilizacin de tcnicas electrnicas, informticas e telemticas, ou certificacin administrativa, segundo os casos, e cando o dito documento non poida ser expedido pola autoridade competente poder substiturse por unha declaracin responsable outorgada ante unha autoridade administrativa ou notario pblico.

A declaracin responsable de non atoparse incuso en causa de prohibicin para obter a condicin de beneficiario deber ser efectuada polo solicitante, cando se trate de persoas fsicas, ou polo representante legal cando sexan persoas xurdicas. Cando a solicitude de subvencin se formule por algunha das entidades sen personalidade xurdica s que se refire o nmero tres do artigo nove desta ordenanza, a declaracin asinaraa o apoderado nico dela.

Artigo 11.Obrigas dos beneficiarios

Son obrigas do beneficiario:

1) Cumprir o obxectivo, executar o proxecto, realizar a actividade ou adoptar o comportamento que fundamenta a concesin da subvencin.

2) Ter xustificadas as subvencins concedidas por este Concello en convocatorias ou expedientes anteriores, relativos a calquera clase ou tipo de rea de actuacin.

3) Asumir as responsabilidades que a organizacin do proxecto ou actividade comporte, e subscribir as oportunas plizas de seguro que garantan a dita responsabilidade.

4) Xustificar ante o rgano concedinte ou a entidade colaboradora, de ser o caso, o cumprimento dos requisitos e condicins, as como a realizacin da actividade ou finalidade que determinen a concesin ou desfrute da subvencin.

5) Someterse s actuacins de comprobacin que efectuar o rgano concedinte ou a entidade colaboradora, se o caso, as como calquera outra de comprobacin e control financeiro que poidan realizar os rganos de control competentes, tanto nacionais, como comunitarios, autonmicos ou municipais, achegando canta informacin lle sexa requirida no exercicio das actuacins anteriores.

6) Comunicarlle rgano concedinte ou entidade colaboradora a obtencin doutras subvencins, axudas, ingresos ou recursos que financien as actividades subvencionadas.

Esta comunicacin efectuarase tan pronto como se coeza e, en todo caso, con anterioridade xustificacin da aplicacin dada s fondos percibidos.

7) Acreditar, con anterioridade a se ditar a proposta de resolucin da concesin, que se atopa corrente no cumprimento das sas obrigacins tributarias e fronte Seguridade Social, na forma que se determine regulamentariamente.

8) Dispoer dos libros contables, rexistros dilixenciados e demais documentos debidamente auditados nos termos esixidos pola lexislacin mercantil e sectorial aplicable beneficiario en cada caso, as como cantos estados contables e rexistros especficos sexan esixidos polas bases e acordos reguladores das subvencins coa finalidade de garantir o adecuado exercicio das facultades de comprobacin e control.

9) Conservar os documentos xustificativos da aplicacin dos fondos recibidos, includos os documentos electrnicos, en canto poidan ser obxecto de control e comprobacin.

10) Proceder reintegro dos fondos percibidos nos supostos contemplados no artigo 37 da Lei 38/2003, xeral de subvencins.

11) Facer constar expresamente na publicidade, difusin e publicacins, que o programa, actividades, investimentos ou actuacins obxecto de subvencin contan coa colaboracin econmica do Concello de DODRO. Para isto utilizarn o logotipo aprobado polo Concello de DODROe, as mesmo, nas bases e acordos reguladores da subvencin farase constar a forma e instrumentos a travs dos que se dar publicidade e difusin colaboracin econmica do Concello.

Artigo 12.Entidades colaboradoras

1. Tern o carcter de entidade colaboradora aquelas que, actuando en nome e por conta do rgano concedinte para todos os efectos relacionados coa subvencin, entreguen e distriban os fondos pblicos s beneficiarios, cando as se estableza nas bases reguladoras, ou colaboren na xestin da subvencin.

2. A regulacin das condicins e obrigas asumidas por estas entidades estableceranse nun convenio de colaboracin que se formalice entre o Concello e a entidade colaboradora nos termos establecidos no artigo 16 da Lei 38/2003, xeral de subvencins.

   
  TTULO II.PROCEDEMENTOS DE CONCESIN DAS SUBVENCINS  
 

CAPTULO 1..TIPOS E PROCEDEMENTOS DE CONCESIN DE SUBVENCINS

Artigo 13 .Tipos de subvencin

En funcin dos procedementos polos que se conceden, as subvencins pdense clasificar nos seguintes tipos:

Subvencins concedidas en rxime de concorrencia competitiva.

Subvencins previstas nominativamente no orzamento xeral do Concello.

Subvencins concedidas de forma directa baseadas en razns de interese pblico, social, econmico ou humanitario, ou outras debidamente xustificadas que dificulten a sa convocatoria publica.

Aquelas que o seu outorgamento ou conta vea imposto Concello por unha norma de rango legal.

Artigo 14.Procedementos de concesin

1. O procedemento ordinario de concesin de subvencins tramitarase en rxime de concorrencia competitiva.

Ter esta consideracin o procedemento mediante o cal a concesin das subvencins se realiza mediante a comparacin das solicitudes presentadas, co fin de establecer unha prelacin entre elas de acordo cos criterios de valoracin previamente fixados en cada convocatoria individualizada, que en razn da materia aproben os rganos competentes, e adxudicar, co lmite fixado nas respectivas convocatorias dentro do crdito dispoible, aquelas que obtiveran maior valoracin en aplicacin dos citados criterios.

Excepcionalmente, e sempre que se prevexa nas bases reguladoras, o rgano competente proceder rateo entre os beneficiarios da subvencin do importe global mximo destinado s subvencins.

2. Podern concederse de forma directa as subvencins previstas nominativamente no orzamento xeral municipal, de acordo co procedemento regulado nesta ordenanza.

3. As mesmo, e con carcter excepcional, podern concederse de forma directa aqueloutras subvencins nas que se acrediten razns de interese pblico, social, econmico ou humanitario, ou outras debidamente xustificadas que dificulten a sa convocatoria pblica, de acordo, as mesmo, co procedemento regulado nesta ordenanza.

4. Aquelas subvencins cuxo outorgamento ou conta vea imposto Concello por unha norma de rango legal concederanse de forma directa, e seguirn o procedemento de concesin que lles resulte de aplicacin de acordo coa sa propia normativa.

CAPTULO 2..PROCEDEMENTO DE CONCESIN DIRECTA DE SUBVENCINS PREVISTAS NOMINATIVAMENTE NO ORZAMENTO XERAL MUNICIPAL

Artigo 15.Rxime

1. As subvencins previstas nominativamente no presuposto xeral municipal rexeranse polas bases de execucin do presuposto, por este captulo e demais disposicins desta ordenanza e da Lei 38/2003, xeral de subvencins, do 17 de novembro, que lles son aplicables en canto a requisitos dos beneficiarios, obrigas destes, pagamentos, gastos subvencionables, xustificacin da subvencin, incumprimento e formas de reintegro, control financeiro, sancins, etc., e polo convenio a travs do cal se canalizan, salvo excepcins xustificadas, que establecern as condicins e os compromisos especficos.

2. O convenio deber conter necesariamente:

1) Definicin concreta e expresa do obxecto.

2) Compromisos das partes.

3) Documentacin que deber achegar o beneficiario, se o caso.

4) Crdito orzamentario que se imputa a subvencin.

5) Gastos que se subvencionan e prazo en que deben realizarse.

6) Posibilidade ou non de subcontratacin da actividade subvencionada.

7) Posibilidade ou non de efectuar pagamentos conta e pagamentos anticipados. 8) Tanto por cento do presuposto do proxecto que deber financiar o beneficiario, ben por financiamento propio ou a travs doutras subvencins, cando se contemple esta determinacin.

9) Compatibilidade ou incompatibilidade da subvencin.

10) Forma de xustificacin, prazo de presentacin da correspondente documentacin e aspectos que deben inclurse na memoria avaliativa da subvencin.

11) Prazo de vixencia do convenio, posibilidade de prrroga, e requisitos e condicins para que se produza.

12) De ser o caso, especificidades que supoan excepcin s regras xerais establecidas nesta ordenanza e na Lei 38/2003, xeral de subvencins.

Artigo 16.Iniciacin

1. O procedemento para a sa concesin iniciarase de oficio, e ser requisito imprescindible a previsin nominativa especfica no presuposto xeral municipal a favor da persoa pblica ou privada que vai destinada a subvencin.

2. A inclusin na partida orzamentaria no presuposto xeral municipal non crea dereito ningn a favor do beneficiario, ata que non fose adoptada a resolucin de concesin, tras o procedemento establecido polo rgano competente. sa vez, o feito de que nun exercicio orzamentario estea consignada unha subvencin non xera expectativas de dereito en futuras anualidades.

3. A iniciacin realizarase mediante a proposta da unidade administrativa xestora.

Artigo 17.Instrucin

1. A unidade administrativa xestora realizar de oficio todas as actuacins que estime necesarias para a determinacin, coecemento e comprobacin dos datos, en virtude dos cales deba ditarse a proposta de resolucin.

2. As actividades de instrucin comprendern necesariamente:

1) Inclusin no procedemento do documento contable de retencin do gasto polo importe mximo especificado nas bases de execucin do presuposto.

2) Elaboracin do texto do convenio regulador da subvencin.

3) Informe da Intervencin Xeral.

4) Informe da unidade administrativa xestora, no que conste que, dos datos que estn no seu poder, o beneficiario rene todos os requisitos para acceder subvencin.

5) Proposta de resolucin do rgano municipal ou da unidade administrativa xestora competente, na que se conter o texto do convenio.

6) Formulada a proposta de resolucin, o expediente remitirselle Intervencin Xeral do Concello para os efectos de que se proceda fiscalizacin previa adopcin da resolucin polo rgano competente.

3. Unha vez completada a instrucin, someterase a proposta de resolucin rgano competente para a sa aprobacin.

4. Excepcionalmente, e sempre tras a xustificacin da urxencia, poder adoptarse a resolucin pola que se concede a subvencin, unha vez aprobado inicialmente o presuposto xeral municipal, se ben quedar supeditada a aprobacin da concesin da subvencin aprobacin definitiva do presuposto.

Artigo 18.Resolucin

1. A resolucin da proposta comprender a concesin, se o caso, da subvencin e a aprobacin do texto do convenio a travs do cal se articula. A adopcin desta resolucin ser competencia da Xunta de Goberno Local, sen prexuzo das delegacins que procedan.

2. A resolucin motivarase de acordo co disposto nesta ordenanza e na normativa vixente.

3. A resolucin seralle notificada beneficiario de conformidade co disposto no artigo 40 da Ley 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Comn das Administracins Pblicas.

4. A aceptacin da subvencin formalizarase a travs da sinatura polas partes do texto regulador do convenio e, a partir dese momento, adquirir eficacia o acto de concesin da subvencin.

Artigo 19.Excepcins procedemento

1. Cando, en virtude das especiais circunstancias que rodean o obxecto da subvencin, se considere prescindible a resolucin a travs da figura do convenio, seguirase o procedemento establecido nos artigos anteriores, obviando os trmites relativos a esta figura.

2. Con carcter excepcional, e por razns de urxencia previamente xustificada no expediente, poderase inverter o procedemento, inicindose coa firma do texto regulador do convenio ou dun protocolo polos representantes do Concello e do beneficiario. Neste suposto, deber seguirse o mesmo procedemento, pero non adquirir eficacia a concesin da subvencin ata que o rgano competente para a aprobacin emita a resolucin ratificando a subscricin efectuada ou elevando o protocolo a convenio.

CAPTULO 3..PROCEDEMENTO DE CONCESIN DIRECTA E EXCEPCIONAL DE SUBVENCINS

Artigo 20.mbito e rxime

1. Podern concederse de forma directa, con carcter excepcional, aquelas subvencins en que se acrediten razns de interese pblico, social, econmico ou humanitario, ou outras debidamente xustificadas que dificulten a sa convocatoria pblica.

2. Estas subvencins rexeranse polo disposto neste captulo, polas bases de execucin do presuposto xeral municipal, por esta ordenanza e pola Lei 38/2003 en canto non se opoan natureza delas.

Artigo 21.Iniciacin

1. O procedemento para a concesin das subvencins de xeito directo iniciarase sempre de oficio. A iniciacin realizarase mediante resolucin aprobada polo rgano competente para a concesin da subvencin ou subvencins.

Para estes efectos, o rgano ou unidade administrativa xestora responsable por razn da materia, unha vez recebado o documento contable de retencin de gasto polo importe proposto, e tras o informe preceptivo da Intervencin Xeral, someteralle a proposta de iniciacin rgano competente para a sa aprobacin. Na proposta deber motivarse suficientemente a concorrencia das razns que habilitan a utilizacin deste procedemento excepcional e recoller, nos supostos en que proceda, os contidos que se establecen no nmero seguinte.

2. A resolucin inicial ter o seguinte contido:

1) Crditos orzamentarios s que se imputan as subvencins e, se o caso, conta total mxima das subvencins que se podern conceder dentro dos crditos dispoibles.

2) Definicin do obxecto das subvencins, con indicacin do carcter singular destas e das razns que acreditan o interese pblico, social, econmico ou humanitario e daquelas que xustifican a dificultade da sa convocatoria pblica.

3) Beneficiarios e modalidade de axuda.

4) Requisitos que deben reunir os beneficiarios para acceder subvencin e forma de acreditalos.

5) Indicacin dos rganos competentes para a instrucin e resolucin do procedemento.

6) Prazo e lugar de presentacin da documentacin.

7) Prazo de resolucin e notificacin.

8) Medio de notificacin ou publicacin.

9) Documentos e informacins que deben presentar.

10) Indicacin de que a resolucin pon fin va administrativa.

11) Criterios de concesin das subvencins.

12) Gastos subvencionables e prazo para a sa realizacin.

13) Posibilidade ou non de subcontratacin da actividade subvencionada.

14) Determinacin e xustificacin, se o caso, da posibilidade de efectuar pagamentos conta e pagamentos anticipados.

15) Tanto por cento da conta que deber financiar o beneficiario, ben por financiamento propio ou a travs doutras subvencins, cando se contemple esta determinacin.

16) Compatibilidade ou incompatibilidade da subvencin.

17) Forma de xustificacin, prazo de presentacin da correspondente documentacin e aspectos que debern inclurse na memoria avaliativa da subvencin.

3. Ser de aplicacin documentacin que deben presentar os beneficiarios as normas previstas para o procedemento de concorrencia competitiva, tendo en conta que as referencias que se fagan convocatoria deben considerarse feitas resolucin inicial contemplada neste precepto.

Artigo.22. Instrucin

1. A instrucin do procedemento de concesin de subvencins correspndelle rgano ou unidade administrativa que se designe na resolucin inicial.

2. A unidade administrativa xestora realizar de oficio cantas actuacins estime necesarias para a determinacin, coecemento e comprobacin dos datos en virtude dos cales debe formularse a proposta de resolucin.

3. As actividades de instrucin comprendern necesariamente:

1) Avaliacin das solicitudes, efectuada conforme os criterios establecidos na resolucin inicial.

2) Informe da unidade administrativa xestora, no que conste que da informacin que est no seu poder se desprende que os beneficiarios compren todos os requisitos necesarios para acceder a estas.

3) Proposta de resolucin do rgano municipal ou da unidade administrativa xestora competente.

4) Formulada a proposta de resolucin, o expediente remitirselle Intervencin Xeral do Concello para os efectos de que se proceda fiscalizacin previa adopcin da resolucin polo rgano competente.

4. Unha vez completada a instrucin, someterase a proposta de resolucin rgano competente para a sa aprobacin.

Artigo 23.Resolucin

1. A proposta de concesin das subvencins someterase Xunta de Goberno Local ou rgano delegado competente para a sa resolucin.

2. A resolucin motivarase de conformidade co disposto nesta ordenanza e na resolucin que inicia o procedemento, e debern quedar acreditados no procedemento os fundamentos desta.

3. Deber facer constar de maneira expresa: o beneficiario ou a relacin de beneficiarios s que se concede a subvencin; a sa conta; os criterios e as razns que serviron de base para efectuala e, se o caso, o resto de solicitantes cuxas peticins resultaran desestimadas.

4. O prazo mximo para resolver e notificar non poder exceder de seis meses, que se computar a partir da aprobacin da resolucin pola que se inicia o procedemento de concesin, salvo que esta pospoa os seus efectos a unha data posterior. O vencemento do prazo mximo sen se notificar a resolucin lexitima s interesados para entender desestimada por silencio administrativo a solicitude de concesin da subvencin.

5. A resolucin seralle notificada beneficiario de conformidade co disposto no artigo 40 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Comn das Administracins Pblicas.

6. Entenderase que a subvencin aceptada polo beneficiario se, transcorridos dez das dende a recepcin da notificacin, o interesado non renuncia por escrito a ela ante o rgano concedinte.

Artigo 24.Excepcins procedemento

1. No suposto de que se conte con antelacin co coecemento dos beneficiarios e coa respectiva documentacin, poderanse acumular as distintas fases do procedemento.

2. A iniciacin realizarase mediante a proposta do rgano xestor e tras a fase de instrucin efectuarase a resolucin, na que debern quedar expresados, cando proceda, os aspectos indicados no nmero 2 do artigo 21 desta ordenanza.

CAPTULO 4..PROCEDEMENTO DE CONCESIN EN RXIME DE CONCORRENCIA COMPETITIVA

Artigo 25. Bases reguladoras da subvencin

1. Con carcter previo outorgamento de subvencins, o rgano municipal competente poder aprobar as bases reguladoras das distintas modalidades de subvencins que se van outorgar, atendidas as distintas reas de actuacin do Concello de Dodro, nos termos establecidos na Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencins, ou ben inclulas na resolucin aprobatoria da convocatoria da subvencin correspondente. A aprobacin das ditas bases ser competencia da Xunta de Goberno Local, sen prexuzo das delegacins de atribucins outorgadas por este rgano, e publicaranse no taboleiro de anuncios, na pxina web do Concello e no Boletn Oficial da Provincia para xeral coecemento dos interesados. Unha vez publicadas mantern a sa vixencia para todas as convocatorias posteriores que se fagan seu amparo, en tanto non sexan modificadas polo rgano municipal competente.

2. As bases de concesin das subvencins contern os seguintes aspectos:

1) Definicin do obxecto e finalidade da subvencin.

2) Requisitos que deben reunir os beneficiarios para a obtencin da subvencin, e, se o caso, os membros das entidades contempladas no nmero 2 e no pargrafo segundo do nmero 3 do artigo 11 da Lei 38/2003, e a forma e prazo de presentacin das solicitudes.

3) Procedemento de concesin da subvencin.

4) As condicins de solvencia e eficacia que, de ser o caso, tean que reunir as persoas xurdicas s que se refire o nmero 2 do art. 12 da Lei 38/2003.

5) Criterios obxectivos de outorgamento da subvencin e, se o caso, a sa ponderacin.

6) Conta individualizada da subvencin ou criterios para a sa determinacin.

7) rganos competentes para a ordenacin, instrucin e resolucin do procedemento de concesin da subvencin, e prazo no que se debe ditar e notificar a resolucin.

8) Determinacin, composicin e funcins do rgano colexiado que avaliar as solicitudes.

9) Aceptacin da subvencin por parte dos beneficiarios, que se entender efectuada se, no prazo de quince das hbiles contados dende o seguinte hbil da notificacin da subvencin, aqueles non renunciaran a ela mediante escrito dirixido rgano concedinte. Non obstante, as bases podern prever a esixencia de aceptacin expresa por parte dos beneficiarios e a forma de acreditala.

10) Prazo e forma de xustificacin por parte do beneficiario ou da entidade colaboradora, se o caso, do cumprimento da finalidade para a que se concedeu a subvencin e da aplicacin dos fondos percibidos.

11) Determinacin, se o caso, dos libros e rexistros contables especficos para garantir a adecuada xustificacin da subvencin.

12) Medidas de garanta que, de resultar procedente, se considere preciso constitur a favor do rgano concedinte, medios de constitucin e procedemento de cancelacin.

13) Posibilidade ou non de efectuar pagamentos anticipados e aboamentos conta, as como o rxime das garantas que, se o caso, achegarn os beneficiarios.

14) Posibilidade ou non de que o beneficiario subcontrate con terceiros -total ou parcialmente- a actividade subvencionada, de conformidade co establecido no artigo 29 da Lei 38/2003, xeral de subvencins.

15) Posibilidade ou non de que o beneficiario proceda, de conformidade co artigo 27 da Lei 38/2003, xeral de subvencins, reformulacin da sa solicitude nos casos en que o importe proposto da subvencin sexa inferior solicitada.

16) Posibilidade ou non de proceder rateo do importe global mximo destinado s subvencins entre os beneficiarios destas, de conformidade co artigo 22.1 da Lei 38/2003, xeral de subvencins.

17) Circunstancias que, se o caso, como consecuencia da alteracin das condicins tidas en conta para a concesin da subvencin, podern dar lugar modificacin da resolucin.

18) Compatibilidade ou incompatibilidade con outras subvencins, axudas, ingresos ou recursos para a mesma finalidade, procedentes de calquera administracin ou entes pblicos ou privados, nacionais, da Unin Europea ou de organismos internacionais.

19) Criterios de gradacin dos posibles incumprimentos das condicins impostas con motivo da concesin de subvencins. Estes criterios resultarn de aplicacin para fixar a cantidade que finalmente percibir o beneficiario ou, se o caso, o importe que hai que reintegrar, e debern responder principio de proporcionalidade.

20) Determinacin dos gastos que poden financiarse mediante as subvencins e prazo para a sa realizacin, de conformidade co previsto no artigo 31 da Lei 38/2003.

21) Forma a travs da que o beneficiario debe acreditar o cumprimento das medidas de difusin do carcter pblico do financiamento da actividade ou programas subvencionados.

Artigo 26.Iniciacin

1. O procedemento para a concesin de subvencins inciase sempre de oficio, mediante convocatoria aprobada polo rgano competente, que desenvolver o procedemento para a concesin das subvencins convocadas, segundo o establecido nesta ordenanza e na Lei 38/2003, do 17 de novembro de 2003, xeral de subvencins, nas bases de execucin do presuposto e demais normativa aplicable.

2. O rgano municipal ou a unidade administrativa xestora competente por razn da materia, unha vez obtido o documento contable de retencin de gasto dentro dos crditos dispoibles no presuposto, e tras o informe preceptivo da Intervencin Xeral, someteralle a proposta da convocatoria rgano competente para a sa aprobacin, a cal deber publicarse no Boletn Oficial de la Provincia, na pxina web e no taboleiro de anuncios do Concello.

Aprobado inicialmente o presuposto xeral municipal, poder someterse a proposta de convocatoria rgano competente para a sa resolucin, supeditndose a sa aprobacin definitiva do presuposto xeral municipal.

3. A convocatoria ter necesariamente o seguinte contido:

1) Indicacin da disposicin pola que se aprobaron as bases reguladoras da subvencin e do diario oficial na que se publicou, salvo que estas estean includas na propia convocatoria, coa referencia expresa s criterios establecidos para o seu outorgamento e, se estivera previsto, a sa ponderacin, ou a indicacin do acordo no que se aprobaron.

2) Crditos orzamentarios s que se imputan as subvencins e conta total mxima das subvencins convocadas ou, se non, conta estimada.

3) Expresin de que a concesin se efecta mediante un rxime de concorrencia competitiva.

4) Formulacin da solicitude.

5) Documentos e informacins que deben acompaarse solicitude.

6) Forma e prazo de presentacin das solicitudes.

7) Prazo de resolucin e notificacin.

8) Indicacin de se a resolucin pon fin va administrativa, e recursos que procedan.

Artigo 27.Solicitudes

1. As solicitudes dos interesados presentaranse no Rexistro Xeral do Concello de Dodro ou ben utilizando os medios establecidos no artigo 16 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Comn das Administracins Pblicas, no prazo sinalado na correspondente convocatoria, e acompaaranse dos documentos e informacins esixidos nesta, salvo que estes xa estiveran en poder do Concello, facendo constar neste caso a data e dependencia ou rgano ante o que se presentaron, e non poder ter transcorrido mis de cinco anos dende a finalizacin do procedemento que correspondan.

2. Salvo que na propia convocatoria se dispoa outra cousa, haber de presentarse a seguinte documentacin bsica:

1) Solicitude en modelo normalizado subscrita polo interesado, no caso de tratarse de persoa fsica, ou polo representante legal da asociacin ou entidade, xunto co compromiso de destinar a subvencin execucin do obxectivo, proxecto ou actividade solicitada.

2) Fotocopia do NIF/CIF da persoa ou entidade solicitante e, se e o caso, documento acreditativo da representacin que pose na entidade ou asociacin solicitante.

3) Unha copia dos estatutos ou documentacin acreditativa da personalidade xurdica da asociacin ou entidade solicitante e, se o caso, da existencia da comunidade de bens, agrupacin de persoas fsicas ou xurdicas ou calquera tipo de unidade econmica ou patrimonio separado que, anda carecendo de personalidade xurdica, poidan levar a cabo os proxectos ou actividades que motiven a concesin da subvencin.

Na copia dos estatutos deber figurar o selo xustificativo da inscricin no rexistro pblico correspondente.

4) Acreditacin, se as se esixe na convocatoria, de estar domiciliadas no concello de Dodro. A xustificacin deste requisito farase na forma que se estableza na propia convocatoria.

5) Declaracin responsable de non atoparse inhabilitado ou estar incurso en prohibicin para acceder condicin de beneficiario de subvencins do Concello de Dodro, de conformidade co establecido no artigo 13 da Lei 38/2003, xeral de subvencins.

6) Declaracin responsable de atoparse corrente no cumprimento das sas obrigas tributarias, inclundo as municipais e fronte Seguridade Social. En todo caso, e antes da proposta da resolucin, debern achegar certificacins expedidas pola Delegacin de Facenda, da Tesourera Municipal e da Tesourera Territorial da Seguridade Social.

7) Declaracin xurada das subvencins ou axudas solicitadas ou percibidas polo solicitante por parte doutras entidades pblicas ou privadas, nacionais ou estranxeiras, para o financiamento da actividade para a que se solicita a subvencin.

8) Proxecto da actividade ou programa que se vai levar a cabo, no que se especifiquen como mnimo: a denominacin, os obxectivos, a solvencia da entidade solicitante, o colectivo que se dirixe, o nmero estimado de beneficiarios ou mbito urbano-rural ou superficial no que se despregar a accin, o calendario, continuidade e estabilidade, a orixinalidade do programa ou actividade e viabilidade tcnica e econmica destes, as como a dificultade de acudir a outros medios de financiamento.

9) Presuposto detallado de ingresos e gastos para o desenvolvemento da actividade ou programa con indicacin de medios financeiros previstos.

10) Certificacin dos datos bancarios da entidade solicitante,

11) e calquera outro documento que se considere de interese para a mellora da avaliacin da subvencin.

3. Se a solicitude non rene os requisitos ou non achega a documentacin preceptiva, segundo o establecido nesta ordenanza e na convocatoria, requirirselle interesado para que enmende as deficiencias observadas no prazo mximo improrrogable de dez das hbiles, indicndolle que se non o fixese terselle por desistido da sa peticin, e arquivaranse as actuacins sen mis trmites, tras a resolucin ditada nos termos previstos no art. 68 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Comn das Administracins Pblicas

Artigo 28.Instrucin.

1. A instrucin do procedemento de concesin correspndelle rgano que se designe na convocatoria.

2. A unidade administrativa xestora realizar de oficio cantas actuacins estime necesarias para a determinacin, coecemento e comprobacin dos datos en virtude dos cales debe formularse a proposta de resolucin.

As actividades de instrucin comprendern necesariamente:

a) Avaliacin das solicitudes, efectuada conforme os criterios, formas e prioridades de valoracin establecidos na convocatoria. Nesta fase incluirase a preavaliacin das solicitudes na que se verificar o cumprimento das condicins impostas para adquirir a condicin de beneficiario da subvencin.

b) Informe da unidade administrativa xestora no que conste que da informacin que obra no seu poder se desprende que os beneficiarios compren todos os requisitos necesarios para acceder s subvencins.

3. Realizadas as actividades anteriores, a comisin de valoracin proceder a avaliar as solicitudes e emitir informe no que se concrete o resultado da avaliacin efectuada, a cal non ter carcter vinculante.

4. O rgano instrutor, vista do expediente e do informe da comisin de valoracin, formular, de xeito motivado, a proposta provisional de resolucin e, se o caso, realizar as seguintes actuacins:

a) Naqueles supostos en que figuren no procedemento e sexan tidos en conta feitos, alegacins ou probas non aducidas polos interesados, notificarselles a proposta provisional de resolucin, concedndolles un prazo de dez das hbiles para a presentacin de alegacins. Informadas estas polo servizo xestor, volverase elevar a proposta a ditame da comisin, que proceder a unha nova avaliacin.

b) Cando a subvencin tea por obxecto o financiamento de actividades que deba desenvolver o solicitante e o importe da subvencin da proposta provisional de resolucin sexa inferior que figura na solicitude presentada, poderase instar do beneficiario, se as se preveu nas bases reguladoras ou na convocatoria, a reformulacin da solicitude para axustar os compromisos e condicins subvencin outorgable, no prazo mximo improrrogable de dez das hbiles. De non o facer neste prazo, entenderase que renuncia posibilidade de reformular a sa solicitude inicial.

A reformulacin de solicitudes deber respectar, en todo caso, o obxecto, condicin e finalidade da subvencin, as como os criterios de valoracin establecidos respecto s solicitudes ou peticins, e deber contar coa conformidade da comisin de valoracin antes da elaboracin da proposta definitiva de resolucin.

Fra dos supostos precedentes, a proposta provisional de resolucin ter o carcter de definitiva.

5. Unha vez formulada a proposta definitiva de resolucin, o expediente remitirselle Intervencin Xeral do Concello para os efectos de que se proceda sa fiscalizacin previa adopcin da resolucin polo rgano competente.

6. Cando as o prevexan as bases reguladoras ou a convocatoria, a proposta definitiva de resolucin comunicarselles s interesados que foran propostos como beneficiarios, para que no prazo previsto para estes efectos comuniquen a sa aceptacin antes de que se dite a resolucin.

7. As propostas provisional e definitiva de resolucin non crean dereito ningn a favor do beneficiario proposto fronte Administracin, mentres non se lle notifique a resolucin definitiva de concesin.

Artigo 29.Resolucin

1. Unha vez formulada a proposta definitiva de resolucin, o rgano competente resolver o procedemento. Ser competente para resolver as solicitudes de subvencin a Xunta de Goberno Local, sen prexuzo das delegacins que poidan efectuarse noutros rganos.

2. A resolucin motivarase de conformidade co disposto nesta ordenanza e na convocatoria pola que se rexe, e debern quedar acreditados no procedemento os fundamentos da resolucin que se adopte.

A resolucin deber facer constar de maneira expresa o solicitante ou relacin de solicitantes s que se lles concede a subvencin, finalidade as como as contas destas, e far constar, se o caso e de maneira expresa, a desestimacin do resto das solicitudes.

3. O prazo mximo para resolver e notificar a resolucin do procedemento non poder exceder de seis meses. O prazo computarase a partir da publicacin da correspondente convocatoria no Boletn Oficial da Provincia, salvo que nesta se pospoan os seus efectos a unha data posterior.

O vencemento do prazo mximo sen notificarse a resolucin lexitima s interesados para entender desestimada por silencio administrativo a solicitude de concesin da subvencin.

4. A resolucin poer fin va administrativa, e contra ela os interesados podern interpoer recurso de reposicin ante o rgano que a ditou ou alternativamente recurso contencioso-administrativo ante o rgano competente da xurisdicin contencioso administrativa.

5. Todas as resolucins sern notificadas de acordo co establecido na da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Comn das Administracins Pblicas. Non obstante e de conformidade co disposto no artigo 44 da referida lei, poderase substitur a notificacin individual pola publicacin no Boletn Oficial da Provincia e no taboleiro de anuncios coa indicacin neste caso da data da convocatoria, beneficiario, conta concedida e finalidade da subvencin outorgada, as como as solicitudes desestimadas e motivos da desestimacin.

   
  TTULO III.XESTIN E XUSTIFICACIN DA SUBVENCIN. REINTEGRO DAS SUBVENCINS  
 

Artigo 30.Gastos subvencionables

1. Considranse gastos subvencionables aqueles que de maneira indubitada respondan natureza da actividade subvencionada e se realicen no prazo establecido polas bases reguladoras da subvencin.

Salvo previsin expresa en contra nas bases reguladoras das subvencins, no acordo de aprobacin do convenio ou na resolucin inicial mencionada no artigo 21 desta ordenanza, considerarase gasto realizado o que foi efectivamente pagado con anterioridade finalizacin do perodo de xustificacin determinado na normativa reguladora da subvencin.

2. En todo o non previsto neste artigo estarase establecido no artigo 31 da Lei 38/2003, xeral de subvencins, nas bases de execucin do presuposto xeral municipal, nas bases reguladoras da convocatoria, no convenio que regule as subvencins nominativas previstas no orzamento municipal, e na resolucin inicial contemplada no artigo 21 desta ordenanza.

Artigo 31.Xustificacin da subvencin

1. O pagamento da subvencin realizarase tras a xustificacin, polo beneficiario, da realizacin da actividade, proxecto, obxectivo ou adopcin do comportamento para o que se concedeu, sen prexuzo da posibilidade de efectuar pagamentos anticipados, fraccionados ou conta se as se prev nas bases reguladoras da subvencin, no convenio regulador ou na resolucin inicial prevista no artigo 21 desta ordenanza.

2. Para a acreditacin da realizacin da actividade, proxecto, obxectivo ou adopcin do comportamento, deber presentarse a seguinte documentacin:

a) Memoria explicativa e detallada da realizacin da totalidade do proxecto ou actividade, obxectivo ou adopcin do comportamento, con expresa mencin dos resultados obtidos e coas indicacins, contidos e documentos que se determinen nos acordos reguladores da convocatoria ou na concesin da subvencin.

b) Facturas, e demais documentos de valor probatorio de conformidade coas bases de execucin do presuposto e R.D. 1496/2003, do 28 de novembro do Ministerio de Economa e Facenda, que se presentarn en documento orixinal, ou fotocopia dilixenciada.

c) Declaracin xurada das subvencins ou axudas obtidas doutras administracins pblicas ou entidades pblicas ou privadas, nacionais ou estranxeiras, para a mesma finalidade.

d) Declaracin xurada de que a realizacin da actividade, proxecto, obxectivo, programa ou a adopcin do comportamento se efectuou nos termos establecidos na memoria presentada.

Os documentos presentados debern ser validados e estampillados polo servizo municipal xestor do expediente administrativo cun selo existente para o efecto, no que conste que a factura ou documento se aplica xustificacin da subvencin ou convenio concreto. Os documentos sern orixinais, e se se presentasen fotocopias debern ser compulsadas polo servizo xestor, de conformidade co que se estableza nas bases de execucin do presuposto.

3. A presentacin desta documentacin realizarase no prazo establecido, segundo os casos nas bases reguladoras da subvencin, convocatoria, convenio ou resolucin nos procedementos de concesin directa.

4. Unha vez presentada a referida documentacin, a unidade administrativa xestora correspondente emitir informe acerca do grao de cumprimento dos fins para os que se outorgou a subvencin, adecuacin dos gastos s citados fins e a correccin da documentacin presentada.

5. A documentacin xustificativa as como o informe do servizo sern remitidos Intervencin Xeral para a sa fiscalizacin, e se favorable, remitirselle rgano competente para que aprobe o recoecemento da obriga e o pagamento da subvencin.

6. A falta de xustificacin ou a xustificacin inadecuada ser causa de perda do dereito de cobro da subvencin, e levar aparellado o reintegro dos pagamentos totais ou parciais, se os houbese, de conformidade co previsto na Lei 38/2003, xeral de subvencins e nesta ordenanza

Artigo 32.Reintegro

1. Proceder o reintegro total ou parcial das subvencins concedidas e a esixencia dos xuros de demora dende o momento do pagamento ata a data na que se acorde a procedencia do reintegro, nos casos e condicins establecidos nos artigos 36 a 40 da Lei 38/2003, xeral de subvencins.

2. A resolucin pola que se proceda reintegro da subvencin ser adoptada polo rgano concedinte, tras a instrucin de expediente, de conformidade co previsto nos artigos 41 e seguintes da dita lei, na que se garantir a audiencia interesado.

   
  TTULO IV.CONTROL DAS SUBVENCINS. INFRACCINS E SANCINS  
 

CAPTULO 1..DO CONTROL FINANCEIRO

Artigo 33.Finalidade do control financeiro.

1. O control financeiro das subvencins ten por obxecto verificar:

1) A adecuada e correcta obtencin da subvencin por parte do beneficiario.

2) O cumprimento por parte dos beneficiarios e entidades colaboradoras das sas obrigas na xestin e aplicacin dos fondos recibidos.

3) A adecuada e correcta xustificacin da subvencin por parte de beneficiarios e entidades colaboradoras.

4) A realidade e regularidade das operacins que, de acordo coa xustificacin presentada por beneficiarios e entidades colaboradoras, foron financiadas coa subvencin.

5) O adecuado e correcto financiamento das actividades subvencionadas, nos termos establecidos no nmero 3 do artigo 19 da Lei xeral de subvencins.

6) A existencia de feitos, circunstancias ou situacins non declaradas administracin por beneficiarios e entidades colaboradoras e que puideran afectar financiamento das actividades subvencionadas, adecuada e correcta obtencin, utilizacin, desfrute ou xustificacin da subvencin, as como realidade e regularidade das operacins con ela financiadas.

2. O control financeiro poder estenderse s persoas fsicas ou xurdicas s que se encontren asociados os beneficiarios, as como a calquera outra persoa susceptible de presentar un interese na consecucin dos obxectivos, na realizacin das actividades, na execucin dos proxectos ou na adopcin dos comportamentos.

Artigo 34.Contido do control financeiro.

Para os efectos do artigo anterior, o control financeiro poder consistir en:

1) O exame de rexistros contables, contas ou estados financeiros e a documentacin que os soporte, de beneficiarios e entidades colaboradoras, mediante a aplicacin de procedementos concretos de anlise.

2) O exame de operacins individualizadas e concretas, relacionadas ou que puidesen afectar s subvencins concedidas.

3) A comprobacin de aspectos parciais e concretos dunha serie de actos relacionados ou que puidesen afectar s subvencins concedidas.

4) A comprobacin material dos investimentos.

5) As actuacins concretas de control que deban realizarse de conformidade co que en cada caso estableza a normativa reguladora da subvencin e, se o caso, a resolucin de concesin.

6) A revisin dos sistemas informticos de xestin econmica e financeira, que abarcar o exame das funcins e operacins efectuadas nestes, co obxecto de verificar que a informacin responde s principios de fiabilidade, integridade, seguridade, precisin e dispoibilidade.

7) Calquera outra comprobacin decidida pola Intervencin Xeral que resulte necesaria en atencin s caractersticas especiais das actividades realizadas polas entidades sometidas a control.

Artigo 35.Obriga de colaboracin.

1. Os beneficiarios, as entidades colaboradoras e os terceiros relacionados co obxecto da subvencin ou a sa xustificacin tern a obriga de prestar colaboracin e facilitar canta documentacin sexa requirida no exercicio das funcins de control financeiro que corresponden, dentro do mbito do Concello, Intervencin Xeral municipal, as como s rganos que, de acordo coa normativa comunitaria, estatal ou autonmica, tean atribudas funcins de control financeiro, para o cal estes tern as seguintes facultades:

a) O libre acceso a toda a documentacin obxecto de comprobacin, includos libros e rexistros contables, programas e arquivos en soportes informticos.

b) O libre acceso s locais de negocio e demais establecementos ou lugares onde se desenvolva a actividade subvencionada ou se permita verificar a realidade e regularidade das operacins financiadas con cargo subvencin.

c) A obtencin de copia ou a retencin das facturas, documentos equivalentes ou substitutivos e de calquera outro documento relativo s operacins nas que se deduzan indicios da incorrecta obtencin, desfrute ou destino da subvencin.

d) O libre acceso informacin das contas bancarias nas entidades financeiras onde se poida ter efectuado o cobro das subvenciones ou con cargo s cales se poidan ter realizadas as disposicins dos fondos.

2. A negativa cumprimento desta obriga considerarase resistencia, escusa, obstrucin ou negativa para os efectos previstos no artigo 37 da Lei 38/2003, xeral de subvencins, sen prexuzo das sancins que, se o caso, puidesen corresponder.

Artigo 36.Formas de exercicio do control financeiro.

O control financeiro exercerase mediante auditoras ou outras tcnicas de control, de conformidade co establecido nas normas de auditora do sector pblico e nas instrucins que dite a Intervencin Xeral Municipal.

Artigo 37.rganos competentes.

1. O control financeiro realizarano a Intervencin Xeral Municipal e os funcionarios s que especificamente se lles poida asignar este cometido.

2. Os auditores que executen os traballos, ben individualmente ou formando parte de equipos de auditora, deben posur a cualificacin profesional necesaria, manter unha posicin de independencia e obxectividade, actuar coa debida dilixencia profesional, responder do seu traballo e observar a confidencialidade debida acerca da informacin obtida no curso das actuacins.

3. Os funcionarios da Intervencin Xeral Municipal, no exercicio das funcins de control financeiro de subvencins, sern considerados axentes da autoridade.

Artigo 38 .Plan anual de control financeiro.

1. A Intervencin Xeral Municipal, vista das necesidades de control que aprecie e en funcin dos medios persoais e materiais dos que dispoa, elaborar o plan anual de control financeiro que incluir a programacin dos controis financeiros do exercicio.

2. O dito plan poder ser modificado en funcin dos medios dispoibles, das necesidades de control detectadas na execucin deste e das solicitudes para a realizacin de auditoras especficas que efecte o Pleno da Corporacin.

3. Para tales efectos, elevarase proposta ou peticin razoada Intervencin Xeral Municipal que, logo da sa valoracin, resolver, segundo proceda, acerca da inclusin dun control non contemplado inicialmente no Plan anual ou a sa supresin, e a sa extensin outra persoa fsica ou xurdica.

Artigo 39.Procedemento de control financeiro.

1. A iniciacin das actuacins de control financeiro sobre os beneficiarios e, se o caso, sobre as entidades colaboradoras efectuarase mediante a sa notificacin a estes, na que se indicar a natureza e alcance das actuacins que se desenvolvern, a data de comparecencia do equipo de control que as vai realizar, a documentacin que nun principio se debe pr a disposicin deste e demais elementos que se consideren necesarios. Os beneficiarios e, se o caso, as entidades colaboradoras debern ser informados, inicio das actuacins, dos seus dereitos e obrigas no curso destas. Estas actuacins seranlles comunicadas, igualmente, s rganos xestores das subvencins.

2. Estas actuacins debern conclur no prazo mximo de doce meses, contados desde a notificacin do inicio destas, e finalizarn coa emisin dos correspondentes informes provisionais comprensivos dos feitos postos de manifesto e das conclusins que deles se deriven. Este informe dirixirase entidade colaboradora ou beneficiario para que efecte as alegacins que estime convenientes no prazo de quince das.

Para os efectos dos prazos sinalados na pargrafo anterior, non se computarn as dilacins imputables s beneficiarios ou entidades colaboradoras, nin os perodos de interrupcin xustificada que se especifiquen regulamentariamente.

3. Transcorrido o prazo mencionado, e vista das alegacins efectuadas se as houbese, o rgano de control emitir informe definitivo dirixido rgano xestor directo das axudas controladas.

4. Cando do informe emitido se deduza a procedencia de reintegrar a totalidade ou parte da subvencin, o rgano xestor acordar o inicio do expediente de reintegro, o que se notificar beneficiario ou entidade colaboradora.

CAPTULO 2..INFRACCINS E SANCINS ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE SUBVENCINS

Artigo 40.Infraccins e sancins.

1. Constiten infraccins administrativas en materia de subvencins as accins e omisins tipificadas na Lei 38/2003, xeral de subvencins, e sern sancionables incluso a ttulo de simple neglixencia.

2. As infraccins cometidas en materia de subvencins sancionaranse mediante a imposicin das sancins previstas na dita lei.

3. O procedemento sancionador axustarase previsto no ttulo IV da Lei 38/2003, xeral de subvencins.

   
  Disposicins  
 

Disposicin adicional primeira

A concesin de subvencins non implicar relacin contractual de carcter civil, mercantil, laboral ou administrativa ou de calquera outro tipo entre o Concello de Dodro e a persoa fsica ou entidade beneficiaria da subvencin e o persoal dependente desta.

Disposicin transitoria

Non ser de aplicacin esta ordenanza municipal s cuestins relacionadas coa xustificacin das subvencins cuxo outorgamento se tivera aprobado con anterioridade entrada en vigor da dita normativa.

En todo caso, sern de aplicacin os preceptos relativos procedemento de reintegro regulado no ttulo III desta ordenanza.

O rxime sancionador previsto nesta ordenanza seranlles de aplicacin s procedementos de concesin de subvencins iniciados con anterioridade sa entrada en vigor, cando sexa mis favorable que o previsto na normativa anterior que resultara de aplicacin.

Disposicin final primeira

En todo o non previsto nesta ordenanza de carcter xeral, ser de aplicacin o disposto na Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencins e canto establece a normativa estatal de rxime local.

Disposicin final segunda

Esta ordenanza adecuarase, se o caso, normativa que dite a Comunidade Autnoma de Galicia.

Disposicin final terceira

Esta ordenanza xeral, unha vez que sexa aprobada definitivamente polo Pleno da Corporacin, publicarase integramente no Boletn Oficial da Provincia da Corua, de conformidade co establecido no artigo 70.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de rxime local, e entrar en vigor, transcorrido o prazo de quince das previsto no art. 65.2 do citado texto legal.

   
  Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios  
 

A ordenanza dispn a sa entrada en vigor unha vez publicado o seu texto completo no Boletn oficial da Provincia, e transcorrido o prazo de 15 das previsto ao que se refiren os artigos 70.2 e 65.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases do Rxime Local:

Artigo 70.2: ..Las ordenanzas, includos el articulado de las normas de los planes urbansticos, as como los acuerdos correspondientes a stos cuya aprobacin definitiva sea competencia de los entes locales, se publicarn en el Boletn Oficial de la provincia y no entrarn en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en elartculo 65.2salvo los presupuestos y las ordenanzas fiscales que se publican y entran en vigor en los trminos establecidos en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales..... (desde el 10 de marzo de 2004 RDL 2/2004, de 5 de marzo).

Artigo 65.2: El requerimiento deber ser motivado y expresar la normativa que se estime vulnerada. Se formular en el plazo de quince das hbiles a partir de la recepcin de la comunicacin del acuerdo.

no ter coecemento da fecha exacta da recepcin da comunicacin do acordo, o Servizo de Asistencia Econmica a Municipios toma como fecha estimada da sa entrada en vigor o prazo de quince das hbiles a partir da publicacin definitiva.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios