Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Cabanas - ORDENANZA XERAL MUNICIPAL SOBRE TRFICO, CIRCULACIN DE VEHCULOS A MOTOR E SEGURIDADE VIARIA

Publicación provisional : 12-04-2010 BOP N 66 -- Publicación definitiva : 06-07-2010 BOP N 126
Redacción Aplicable desde 01-08-2018

Redacciones Redacciones
 - TTULO PRELIMINAR.OBXECTO E MBITO DE APLICACIN
 - TTULO PRIMEIRO.A CIRCULACIN URBANA
 - TTULO SEGUNDO.DAS ACTIVIDADES NA VA PBLICA
 - TTULO TERCEIRO:.UTILIZACIN PRIVATIVA DA VA PBLICA
 - TTULO CUARTO.MEDIDAS CAUTELARES
 - TTULO QUINTO.DA RESPONSABILIDADE
 - TTULO SEXTO.PROCEDEMENTO SANCIONADOR
 - DISPOSICINS
 - ANEXO I: CADRO DE INFRACCINS E SANCINS
   
  TTULO PRELIMINAR.OBXECTO E MBITO DE APLICACIN  
 

Artigo 1.Competencia.

A presente ordenanza dtase en exercicio das competencias atribudas aos municipios en materia de ordenacin do trfico de persoas e vehculos nas vas urbanas pola Lei de Bases do Rxime Local e Real Decreto 6/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei sobre Trfico, Circulacin de Vehculos a Motor e Seguridade Viaria.

Naquelas materias non reguladas expresamente nesta ordenanza aplicaranse directa e subsidiariamente os preceptos da Lei de seguridade viaria e os regulamentos ou outras normas que a desenvolvan ou poidan desenvolvela nun futuro.

Artigo 2.Obxecto.

obxecto da presente ordenanza:

1) A regulacin dos usos das vas urbanas e travesas, de acordo coas frmulas de cooperacin ou delegacin con outras administracins, facendo compatible a equitativa distribucin dos aparcadoiros entre todos os usuarios; compatibilizar a necesaria fluidez do trfico rodado e co uso peonil das ras, as como fomentar a seguridade viaria e a prevencin de accidentes.

2) O establecemento de medidas de limitacin do estacionamento, co fin de garantir a rotacin dos aparcadoiros, prestando especial atencin s necesidades das persoas que teen reducida a sa mobilidade e que utilizan vehculos e favorecer as a sa integracin social.

3) Establecer os importes das sancins pecuniarias correspondentes s distintas infraccins, respectando os lmites legais na normativa con rango de lei.

Artigo 3.mbito de aplicacin.

1. As normas contidas nesta ordenanza obrigarn aos titulares e usuarios das vas e terreos pblicos urbanos e os interurbanos cuxa competencia fose cedida ao concello, que sexan aptos para a circulacin ou que, sen ter tal aptitude, sexan de uso comn e, en defecto doutras normas, aos titulares das vas e terreos privados que sexan utilizados por unha colectividade indeterminada de usuarios.

Mediante esta ordenanza reglase o uso das vas urbanas do termo municipal para a circulacin de persoas e vehculos e ser de obrigado cumprimento para todos aqueles que fan uso destas.

2. Entndese por usuarios da va a pens, condutores, ciclistas e calquera outra persoa que realice sobre a va ou a utilice para o desenvolvemento de actividades de natureza diversa, que precisarn para o seu exercicio de autorizacin municipal.

   
  TTULO PRIMEIRO.A CIRCULACIN URBANA  
 

CAPTULO PRIMEIRO.NORMAS XERAIS

Artigo 4.Usuarios, condutores e titulares de vehculos.

1.Os usuarios das vas estn obrigados a comportarse de forma que non entorpezan indebidamente a circulacin nin causen perigo, prexuzos ou molestias innecesarias s persoas, ou danos aos bens.

2. Os condutores deben utilizar o vehculo coa dilixencia, precaucin e non distraccin necesarias para evitar todo dano, propio ou alleo, coidando de non pr en perigo, tanto a si mesmos como os demais ocupantes do vehculo e ao resto de usuarios da va.

O condutor deber verificar que as placas de matrcula do vehculo non presentan obstculos que impidan ou dificulten a sa lectura e identificacin.

3. Os titulares e, no seu caso, os arrendatarios dos vehculos teen o deber de actuar coa mxima dilixencia para evitar os riscos que comporta a sa utilizacin, mantndoos nas condicins legal e regulamentariamente establecidas, sometndoos aos recoecementos e inspeccins que correspondan e impedindo que sexan conducidos por quen nunca obtiveran o permiso ou a licenza de conducin correspondente.

Artigo 5.Normas de comportamento dos pens.

1. Os pens transitarn polas beirarras, as plataformas ou os paseos, preferentemente pola sa dereita, de forma que non obstran ou dificulten a circulacin por elas doutros viandantes, gozando sempre de preferencia as persoas de mobilidade reducida. Nas vas urbanas sen beirarras ou con beirarras que non permitan o paso simultneo de das persoas, pero que estean abertas ao trfico de vehculos, os pens han de extremar as precaucins e circular preto das fachadas dos edificios, polo lugar mis afastado do centro da calzada.

2. Os pens utilizarn os pasos sinalizados para cruzar as calzadas e, nos lugares que carezan destes, farano polos extremos das mazs, perpendicularmente calzada, asegurndose antes da non proximidade dalgn vehculo.

3. Ao chegar a unha praza ou rotonda, os pens debern rodeala, salvo que estea habilitado un paso para cruzala.

4. Nos pasos de pens regulados por semforo, os pens debern respectar os seus sinais ou fases que lles afecten, as como calquera outro tipo de sinalizacin especfica da va pblica.

5. Os pens debern respectar os sinais dos axentes da autoridade encargados da vixilancia do trfico, e seguir as sas indicacins.

Artigo 6.Zonas peons.

1. O concello poder establecer illas ou zonas peons nas que, como norma xeral, ser prioritaria a circulacin de pens, e restrinxirase total ou parcialmente a circulacin e o estacionamento de vehculos excepto nas zonas especialmente autorizadas.

2. As illas ou zonas peons disporn da sinalizacin correspondente entrada e sada. Nos sinais indicaranse as limitacins e os horarios, se procede, sen prexuzo de que se poidan utilizar outros elementos mbiles ou telemticos que impidan a entrada e a circulacin de vehculos na ra ou zona afectada.

3. A prohibicin de circulacin e de estacionamento nas illas ou zonas peons poder establecerse con carcter permanente ou referirse unicamente a unhas determinadas horas do da ou a uns determinados das, e poder afectar a todas ou s algunhas das vas da zona delimitada.

4. As limitacins de circulacin e de estacionamento que se establezan nas illas ou zonas peons non afectarn os seguintes vehculos:

a) Os do servizo de prevencin e extincin de incendios, dos Corpos e Forzas de Seguridade, ambulancias e transporte sanitario e a aqueles outros vehculos de servizos pblicos de limpeza, reparacin ou similares, para a prestacin do servizo correspondente.

b) Os que trasladen enfermos ou persoas discapacitadas con domicilio ou atencin dentro da rea.

c) Os que accedan ou saian de garaxes e estacionamentos autorizados, durante o horario que fixe a licenza correspondente.

d) Os vehculos comerciais ou industriais tern acceso durante o tempo imprescindible para cargar ou descargar, dentro do horario establecido. As tarefas de carga e descarga realizaranse nos espazos indicados para o efecto.

e) Os vehculos destinados a operacins de mudanzas de mobles e aparellos tern acceso zona e permiso para estacionar nas condicins e horarios establecidos, para cada caso, na autorizacin municipal correspondente, segundo dispn o artigo 38.4 desta ordenanza.

f) Os vehculos destinados ao transporte escolar, nos itinerarios e paradas fixados para o efecto pola autoridade municipal, de conformidade co establecido no artigo 24 desta ordenanza.

5. O concello poder ordenar a utilizacin de distintivos para identificar os vehculos autorizados a circular nas zonas restrinxidas, que debern colocarse en lugar visible, preferentemente no parabrisas.

Artigo 7.Zonas de prioridade investida e regulacin de trfico en circunstancias especiais.

1. A Administracin municipal poder establecer zonas nas cales as condicins de circulacin de vehculos queden restrinxidas a favor da circulacin e uso da calzada por parte dos pens.

2. Cando circunstancias especiais as o requiran, a Autoridade municipal, por medio da Polica local, poder tomar as medidas que sexan oportunas para a adecuada regulacin do trfico, tales como:

a) A restricin ou prohibicin da circulacin de vehculos en xeral ou dunha categora en particular por determinadas zonas de poboacin.

b) A canalizacin do trfico por determinadas vas.

c) A reordenacin, restricin ou prohibicin da parada ou o estacionamento en determinadas vas.

Artigo 8.Control do vehculo e outras obrigacins do condutor.

1. Os condutores debern estar en todo momento en condicins de controlar os seus vehculos ou animais. Ao aproximarse a outros usuarios da va, debern adoptar as precaucins necesarias para a sa seguridade, especialmente cando se trate de nenos, ancins, invidentes ou outras persoas manifestamente impedidas.

2. O condutor dun vehculo est obrigado a manter a sa propia liberdade de movementos, o campo necesario de visin e a atencin permanente conducin, que garantan a sa propia seguridade, a do resto dos ocupantes do vehculo e a dos demais usuarios da va. Para estes efectos, deber coidar especialmente de manter a posicin adecuada e que a mantea o resto dos pasaxeiros e a adecuada colocacin dos obxectos ou animais transportados, de forma que non haxa interferencia entre o condutor e calquera deles.

3. Considrase incompatible coa obrigatoria atencin permanente conducin o uso polo condutor, co vehculo en movemento, de dispositivos tales como pantallas con acceso a internet, monitores de televisin e reprodutores de vdeo ou DVD. Exceptanse, para estes efectos, o uso de monitores que estean vista do condutor e cuxa utilizacin sexa necesaria para a visin de acceso ou baixada de pasaxeiros ou para a visin en vehculos con cmara de manobras traseiras, as como o uso de dispositivo GPS.

4. Queda prohibido conducir e utilizar cascos ou auriculares conectados a aparellos receptores ou reprodutores de son, as como outros dispositivos que diminan a obrigatoria atencin permanente conducin, excepto durante o correspondente ensino e a realizacin das probas de aptitude en circuto aberto para a obtencin do permiso de conducin de motocicletas de das rodas, cando as o esixa o Regulamento Xeral de Condutores.

5. Prohbese, durante a conducin, a utilizacin de dispositivos de telefona mbil, navegadores e calquera outro medio ou sistema de comunicacin, excepto cando o desenvolvemento da comunicacin tea lugar sen empregar as mans nin usar cascos, auriculares, ou instrumentos similares.

Quedan exentos da devandita prohibicin os axentes da autoridade, os condutores de vehculos especiais e de acompaamento destes, de furgns de transporte de fondos e de escolta debidamente acreditados, no exercicio das funcins que tean encomendadas.

6. Prohbese conducir vehculos que tean instalados inhibidores de radar ou calquera outros mecanismos encamiados a interferir no correcto funcionamento dos sistemas de vixilancia do trfico.

7. Prohbese levar abertas as portas do vehculo, abrilas antes da sa completa inmobilizacin e abrilas ou apearse deste sen asegurarse previamente de que iso non implica perigo ou entorpecemento para outros usuarios, especialmente cando se refire a condutores de bicicletas.

8. Queda prohibido circular con menores de doce anos situados nos asentos dianteiros do vehculo salvo que utilicen dispositivos homologados para o efecto. As mesmo, queda prohibido circular con menores de doce anos como pasaxeiros de ciclomotores ou motocicletas con ou sen sidecar, por calquera clase de va. Excepcionalmente permtese esta circulacin a partir dos sete anos, sempre que os condutores sexan os pais ou as nais, titores ou persoa maior de idade autorizada por eles, utilicen casco homologado e se cumpran as condicins especficas de seguridade establecidas regulamentariamente.

Artigo 9.Circulacin de motocicletas e ciclomotores.

As motocicletas e os ciclomotores non poden circular polas beirarras, plataformas, paseos nin carril bici.

Artigo 10.Circulacin de bicicletas.

1. As bicicletas debern estar dotadas dos elementos reflectores debidamente homologados que regulamentariamente se determinen e que debern posur estes vehculos conforme a dita normativa. Cando sexa obrigatorio o uso de iluminacin, os condutores de bicicletas debern, ademais, levar colocada algunha peza reflectora, se circulan por va interurbana.

2. As bicicletas circularn polos carrs especialmente reservados, respectando a preferencia de paso dos pens que os crucen. De circular pola calzada por non haber viario reservado, efectuarano preferiblemente polo carril da dereita, salvo que tean que realizar un xiro prximo esquerda.

3. Excepto en momentos de aglomeracin, as bicicletas, podern circular polos parques pblicos, as zonas peons, os paseos, as beirarras suficientemente amplas e as zonas de prioridade investida sen carril bici, nas seguintes condicins:

a) Respectarn a preferencia dos pens.

b) Adecuasen a velocidade dos pens sen superar o 10 Km/h.

c) Absteranse de zigzaguear ou realizar calquera outra manobra que poida afectar seguridade dos pens.

4. Cando os ciclistas circulen en grupo polas vas urbanas debern respectar individualmente a sinalizacin semafrica que lles afecte.

5. As bicicletas non podern circular por vas urbanas nas que se permita unha velocidade superior ao 50 Km/h e carezan de beirava.

Artigo 11.Velocidade dos vehculos que circulen por ncleo urbano.

1. O lmite mximo autorizado de velocidade a que podern circular os vehculos por vas urbanas ser de (30, 40 ou 50 a eleccin do concello) Km/h, salvo para os vehculos que transporten mercadoras perigosas, que circularn como mximo a 30 ou 40 km/h a eleccin do concello, sen prexuzo de que a autoridade municipal, vistas as sas caractersticas peculiares, poida establecer en certas vas e/ou zonas lmites inferiores ou superiores.

Nas zonas peons, en ras dun s carril ou de gran aglomeracin de persoas, os vehculos non podern exceder a velocidade de (Indqueo o concello) Km/h.

2. Todo condutor estar obrigado a respectar os lmites de velocidade establecidos. Co fin de adecuar a velocidade do vehculo de maneira que sempre poida deter a marcha deste dentro dos lmites do seu campo de visin e ante calquera obstculo, deber ter en conta, ademais:

a) As propias condicins fsicas e psquicas.

b) As caractersticas e estado da va, do vehculo e da sa carga.

c) As condicins meteorolxicas, ambientais e de circulacin.

d) En xeral, todas aquelas circunstancias en cada momento concorrentes.

3. Poderase circular por baixo dos lmites mnimos de velocidade nos casos de transportes e vehculos especiais, ou cando as circunstancias do trfico impidan o mantemento dunha velocidade superior mnima sen risco para a circulacin, as como nos supostos de proteccin ou acompaamento a outros vehculos, nas condicins que regulamentariamente se establezan.

Artigo 12.Actividades que afecten seguridade da circulacin.

1. A realizacin de obras, instalacins, colocacin de colectores, mobiliario urbano ou calquera outro elemento ou obxecto de forma permanente ou provisional nas vas obxecto desta ordenanza necesitar a previa autorizacin municipal e rexeranse polo disposto nesta norma e nas leis de aplicacin xeral. As mesmas normas sern aplicables interrupcin das obras, en razn das circunstancias ou caractersticas especiais do trfico que poder levar a efecto a pedimento da autoridade municipal.

2. Prohbese arroxar, depositar ou abandonar sobre a va substancias ou materiais que poidan entorpecer a libre circulacin, parada ou estacionamento, facelo perigoso ou deteriorar aquela ou as sas instalacins, ou producir nela ou nas sas inmediacins efectos que modifiquen as condicins apropiadas para circular, parar ou estacionar. As mesmo, prohbese arroxar va ou nas sas inmediacins calquera obxecto que poida dar lugar producin de incendios, ou accidentes ou que obstaculicen a libre circulacin.

Os vehculos, especialmente cando se incorporen va pblica procedentes de obras, desterres ou leiras de labranza adoptarn as medidas necesarias para manter as vas limpas de terra, barro ou outros materiais, obxectos e aparellos.

3. Quen crearan sobre a va algn obstculo ou perigo debern facelo desaparecer canto antes, adoptando namentres as medidas necesarias para que poida ser advertido aos demais usuarios e para que non se dificulte a circulacin.

4. Prohbese ocupar unha va de dominio pblico por causa de actividades ou instalacins sen autorizacin municipal.

5. Prohbese expresamente a limpeza, lavado ou reparacin de vehculos na va pblica.

Artigo 13.Emisin de perturbacins e contaminantes.

1. Non podern circular polas vas obxecto desta ordenanza os vehculos con niveis de emisin de rudo superiores aos regulamentariamente establecidos; as como tampouco emitindo gases ou fumes en valores superiores aos lmites establecidos e nos supostos de ser obxecto dunha reforma de importancia non autorizada.

Todos os condutores de vehculos quedan obrigados a colaborar nas probas regulamentarias de deteccin que permitan comprobar as posibles deficiencias e reformas indicadas.

2. Tanto nas va pblicas urbanas como nas interurbanas prohbese a circulacin de vehculos a motor e ciclomotores co chamado escape libre, sen o preceptivo silenciador das explosins.

Prohbese, as mesmo, a circulacin dos vehculos mencionados cando os gases expulsados polos motores, en lugar de atravesar un silenciador eficaz, saian desde o motor a travs dun incompleto, inadecuado, deteriorado ou a travs de tubos resoadores e a dos de motor de combustin interna que circulen sen estar dotados dun dispositivo que evite a proxeccin descendente ao exterior de combustible non queimado ou lancen fumes que poidan dificultar a visibilidade aos condutores doutros vehculos ou resulten nocivos.

Os axentes da autoridade podern inmobilizar o vehculo no caso de que supere os niveis de gases, fumes e rudos permitidos regulamentariamente, segundo o tipo de vehculo, conforme o artigo 104.1 h) do Real Decreto Lexislativo 6/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei sobre Trfico, Circulacin de Vehculos a Motor e Seguridade Viaria.

3. Queda prohibida a emisin dos contaminantes a que se refire o apartado 1 producida por vehculos a motor por riba das limitacins dispostas nas normas reguladoras dos vehculos.

4. Igualmente queda prohibida a dita emisin por outros focos emisores de contaminantes distintos dos producidos por vehculos a motor, calquera que fose a sa natureza, por riba dos niveis que o goberno estableza con carcter xeral.

Quedan prohibidos, en concreto, os vertedoiros de lixos e residuos dentro da zona de afeccin das estradas, en todo caso, e fra dela cando exista perigo de que o fume producido pola incineracin dos lixos ou incendios ocasionais poida alcanzar a estrada.

CAPTULO SEGUNDO.SINALIZACIN

Artigo 14.Sinalizacin.

1. A sinalizacin das vas urbanas correspndelle autoridade municipal. A Alcalda ou o Concellera delegada ordenarn a colocacin, retirada e substitucin dos sinais que en cada caso proceda, as como a autorizacin de sinais temporais por motivo de obras ou outras circunstancias.

2. Todos os usuarios das vas obxecto desta ordenanza estarn obrigados a obedecer os sinais da circulacin que establezan unha obrigacin ou unha prohibicin e a adaptar o seu comportamento mensaxe do resto dos sinais regulamentarios que se atopen nas vas polas que circulen.

Para estes efectos, cando o sinal impoa unha obrigacin de detencin, non poder renovar a sa marcha o condutor do vehculo as detido ata cumprir a finalidade que o sinal establece.

Artigo 15.Alteracin.

1. A instalacin, retirada, traslado ou modificacin da sinalizacin requirir a previa autorizacin municipal. A autorizacin determinar a localizacin, modelo e dimensins dos sinais que se han implantar.

2. Prohbese modificar o contido dos sinais ou colocar sobre eles ou beira destes, placas, carteis, marquesias, anuncios, marcas ou outros obxectos que poidan inducir a confusin, reducir a sa visibilidade ou eficacia, cegar os usuarios da va ou distraer a sa atencin.

3. O concello retirar inmediatamente de toda aquela sinalizacin que non estea debidamente autorizada ou non cumpra as normas en vigor, e isto tanto no concernente aos sinais non regulamentarios coma se incorrecta a forma, colocacin ou deseo do sinal.

Artigo 16.Sinalizacin de entradas.

1. As sinais de trfico preceptivos instalados nas entradas dos ncleos de poboacin, rexern para todo o ncleo, salvo sinalizacin especfica para un tramo de ra ou zona.

2. As sinais instalados nas entradas das zonas peons e demais reas de circulacin restrinxida ou de estacionamento limitado, rexen en xeral para a totalidade do viario interior do permetro.

Artigo 17.Orde de prioridade.

1. A orde de prioridade entre os distintos tipos de sinais o seguinte:

a) Sinais e ordes dos axentes encargados da vixilancia do trfico.

b) Sinalizacin circunstancial que modifique o rxime de utilizacin normal da va pblica.

c) Semforos.

d) Sinais verticais de circulacin.

e) Marcas viarias.

2. No caso de que as prescricins indicadas por diferentes sinais parezan estar en contradicin entre si, prevalecer a prioritaria, segundo a orde a que se refire o apartado anterior, ou a mis restritiva se se tratar de sinais do mesmo tipo.

Artigo 18.Modificacin temporal.

A autoridade municipal, en casos de emerxencia ou ben pola celebracin de actos deportivos, culturais ou de calquera outra natureza, susceptibles de producir grandes concentracins de persoas ou vehculos, poder modificar temporalmente a ordenacin do trfico existente e adoptar, no seu caso, todas as medidas preventivas necesarias para garantir a seguridade das persoas e vehculos e unha maior fluidez na circulacin.

CAPTULO TERCEIRO.A PARADA E O ESTACIONAMENTO

Seccin 1..A parada

Artigo 19.Parada.

Entndese por parada toda inmobilizacin dun vehculo durante un tempo inferior a dous minutos, sen que o condutor poida abandonalo.

Non se considerar parada a detencin accidental ou momentnea por necesidade da circulacin nin a ordenada polos axentes da Polica local ou por circunstancias de urxencia que sexan imprevisibles e inaprazables.

Artigo 20.Lugar de parada.

1. A parada deber efectuarse de tal maneira que o vehculo non obstaculice a circulacin nin constita un risco para o resto dos usuarios da va, coidando especialmente a sa colocacin.

En todo caso, a parada ter que facerse situando o vehculo o mis preto posible do bordo dereito segundo o sentido da marcha, anda que en vas dun s sentido de circulacin, se a sinalizacin non o impide, tamn poder realizarse situando o vehculo o mis preto posible do bordo esquerdo, adoptndose as medidas necesarias para evitar o entorpecemento da circulacin.

2. Os pasaxeiros tern que baixar polo lado correspondente beirarra. A persoa condutora, se ten que baixar, poder facelo polo outro lado, sempre que previamente se asegure que pode facelo sen ningn tipo de perigo.

Artigo 21.Modo de parada.

1. En todas as zonas e vas pblicas, a parada efectuarase nos puntos onde se produzan menos dificultades na circulacin. Exceptanse os casos nos que os pasaxeiros sexan persoas enfermas ou impedidas, ou se trate de vehculos dos servizos pblicos de urxencia que estean de servizo, os das Forzas e Corpos de Seguridade ou de camins do servizo de limpeza ou recollida de lixos.

2. Nas paradas en ras urbanizadas sen beirarra, deixarase unha distancia mnima dun metro desde a fachada mis prxima.

Artigo 22.Parada de taxis.

O auto-taxi e vehculos de gran turismo pararn na forma e lugares que determine a ordenanza reguladora do servizo e, na sa falta, con suxeicin estrita s normas que con carcter xeral se establecen na presente ordenanza para as paradas.

Artigo 23.Parada de autobuses.

1.Os autobuses, tanto de lias urbanas como interurbanas, unicamente podern deixar e tomar viaxeiros nas paradas expresamente determinadas ou sinalizadas pola Autoridade municipal.

2.Os condutores de autobuses estarn obrigados a situar o vehculo dentro da zona delimitada para o efecto, o mis preto posible do bordo da calzada, sen chegar en ningn caso a obstaculizar a circulacin.

Artigo 24.Itinerarios.

A autoridade municipal poder requirir aos titulares de centros docentes que tean servizo de transporte escolar para que propoan itinerarios para a recollida de alumnos. Unha vez aprobados estes, a antedita autoridade poder fixar paradas dentro de cada ruta, quedando prohibida a recollida de alumnos fra das devanditas paradas.

Artigo 25.Prohibicins.

Ademais dos supostos contemplados no artigo 94 do Regulamento xeral de circulacin, aprobado por Real decreto 1428/2003, do 21 de novembro, prohbese a parada nos casos e lugares seguintes:

a) Onde o prohiban os sinais correspondentes.

b) En dobre fila, salvo que anda quede libre un carril en ras de sentido nico de circulacin e das en ras en dous sentidos, sempre que o trfico non sexa moi intenso e non haxa espazo libre nunha distancia de corenta metros.

c) Sobre os refuxios, illotes, medianas, zonas de proteccin e demais elementos canalizadores do trfico.

d) Cando se obstaculice a utilizacin normal do paso de entrada ou sada de vehculos e persoas. As como cando se atope sinalizado o acceso de vehculos co correspondente vao.

e) Sobre as beirarras, paseos e demais zonas destinadas ao paso de pens e zonas sinalizadas para uso exclusivo de diminudos fsicos.

f) A menos de cinco metros dunha esquina, cruzamento, interseccin ou bifurcacin, salvo que a parada se poida realizar en chafrns ou fra destes sen constitur obstculo ou causar perigo para a circulacin.

g) Nas pontes, pasos a nivel, tneles, e debaixo dos pasos elevados, salvo sinalizacin en contrario.

h) Nos lugares onde a detencin impida a visin da sinalizacin aos usuarios aos que vaia dirixida ou obrigue a facer manobras.

i) Na proximidade de curvas ou cambios de rasantes, cando a visibilidade sexa insuficiente para que os demais vehculos poidan pasar sen perigo ao que estea detido.

x) Nos espazos sinalizados como reservados para vehculos de servizo pblico, organismos oficiais e servizos de urxencia.

l) Nos carrs, paradas ou pasos reservados para determinados vehculos, como autobuses de transporte pblico de pasaxeiros, taxis ou bicicletas.

m) Nos rebaixados da beirarra para o paso de persoas de mobilidade reducida.

n) Cando se obstaculicen os accesos e sadas de emerxencia debidamente sinalizadas pertencentes a colexios, edificios, locais ou recintos destinados a espectculos ou actos pblicos, nas horas da sa celebracin.

) No medio da calzada, anda no suposto caso de que a sa anchura o permita, salvo que estea expresamente autorizado.

o) Nas vas pblicas declaradas de atencin preferente por resolucin municipal, salvo que a parada se poida realizar nos chafrns.

p) Cando se impida a outros vehculos un xiro autorizado.

q) Cando produzan obstrucin ou perturbacin grave na circulacin de pens ou vehculos.

Seccin 2..O estacionamento

Artigo 26.Estacionamento.

Entndese por estacionamento toda inmobilizacin dun vehculo cuxa duracin exceda de dous minutos, sempre que non estea motivada por imperativo da circulacin, polo cumprimento de calquera requisito.

Artigo 27.Modo de estacionamento.

1. O estacionamento deber efectuarse de tal maneira que o vehculo non obstaculice a circulacin nin constita un risco para o resto dos usuarios da va coidando especialmente a sa colocacin situndoo o mis preto posible do bordo da calzada segundo o sentido da marcha e evitar que poida poerse en movemento en ausencia do condutor. Para tal obxecto os condutores tern que tomar as precaucins adecuadas e suficientes e sern responsables das infraccins que se poidan chegar a producir como consecuencia dun cambio de situacin do vehculo ao prse en marcha espontaneamente ou pola accin de terceiros, salvo que neste ltimo caso exista violencia manifesta.

2. O estacionamento efectuarase de forma que permita aos demais usuarios a mellor utilizacin do restante espazo libre.

Artigo 28.Tipos de estacionamento. Estacionamento con limitacin temporal.

1. O estacionamento pode ser:

a) En fila ou cordn, aquel en que os vehculos estn situados uns detrs doutros e de forma paralela ao bordo da beirarra.

b) En batera, aquel en que os vehculos estn situados uns ao costado doutros e de forma perpendicular ao bordo da beirarra.

c) En semibatera, aquel en que os vehculos estn situados uns ao costado doutros e oblicuamente ao bordo da beirarra.

Como norma xeral o estacionamento farase sempre en fila. A excepcin a esta norma, terase que sinalizar expresamente.

2. Nos estacionamentos con sinalizacin no pavimento, os vehculos debern colocarse dentro do permetro marcado.

3. A autoridade municipal poder ordenar e regular o estacionamento con limitacin temporal en zonas delimitadas para tal fin. A regulacin deste servizo de estacionamento, as como as ras do municipio afectadas por este recllense na Disposicin adicional 1. da presente ordenanza.

Artigo 29.Parte de estacionamento.

1. Nas vas de dobre sentido de circulacin, o estacionamento cando non estivese prohibido, efectuarase no lado dereito do sentido da marcha.

2. Nas vas dun s sentido de circulacin e sempre que non exista sinal en contrario o estacionamento efectuarase no sentido da marcha e en ambos os lados da calzada sempre que se deixe unha anchura para a circulacin non inferior a tres metros.

Artigo 30.Maneira de estacionar.

1. Os condutores debern estacionar os vehculos tan preto do bordo como sexa posible, deixando un espazo de entre vinte e dez centmetros entre o bordo da beirarra e a superficie exterior das rodas do vehculo, para permitir a limpeza desta parte da calzada.

2. Os vehculos de das rodas debern respectar, ademais as seguintes normas de estacionamento:

a) Estacionarn en batera cun ngulo tal que, en ningn caso, ocupen mis de 1,5 metros ao longo da calzada nos lugares de libre aparcadoiro, sen prexuzo de que se existisen espazos reservados para este tipo de vehculos a menos de 100 metros debern utilizalos inescusablemente.

b) Non podern estacionar entre dous vehculos de forma que impidan o normal acceso a estes ou obstaculicen as manobras de estacionamento. Tampouco poder estacionarse se se dificulta a incorporacin destes vehculos circulacin.

c) Non podern encadear ou atar estes vehculos entre si ou a calquera outro elemento non destinado para tal fin, tales como rbores, farois, postes de sinalizacin, bancos e demais mobiliario urbano, ou de forma que o estacionamento ocasione molestias aos demais usuarios da va. Sen prexuzo da sancin que se poida impor pola infraccin cometida, a Polica local poder adoptar as medidas necesarias para a retirada do vehculo estacionado nestas condicins. Os gastos que se deriven da retirada do vehculo corrern por conta do responsable da infraccin.

Artigo 31.Servizo colectivo.

1. A autoridade municipal poder fixar zonas na va pblica para estacionamento ou para utilizacin como terminais de lia de autobuses tanto de servizo urbano como interurbano, de non existir para estes ltimos estacin de autobuses.

2. Os vehculos destinados ao transporte de viaxeiros ou de mercadoras de calquera natureza non podern estacionar nas vas pblicas a partir da hora que a autoridade municipal determine mediante a correspondente resolucin municipal.

3. Os vehculos destinados ao transporte de viaxeiros ou de mercadoras con masa mxima autorizada (MMA) superior a 3.500 Kg, as como calquera outro tipo de vehculos que polo seu volume oculten a fachada dos edificios ou poidan facilitar a escalada ao interior destes, non podern estacionar nas vas pblicas urbanas salvo nos lugares expresamente autorizados polo concello.

Artigo 32.Estacionamento limitado.

1.O concello poder establecer medidas de estacionamento limitado, co fin de garantir a rotacin dos aparcadoiros.

Artigo 33.Prohibicins.

Ademais dos supostos contemplados no artigo 94 do Regulamento xeral de circulacin, queda prohibido o estacionamento nos casos e lugares seguintes:

a) Onde o prohiban os sinais correspondentes.

b) Nun mesmo lugar da va pblica durante mis de 30 das consecutivos.

c) Nas zonas sinalizadas como de reserva para carga e descarga de mercadoras, nos das e horas en que estea en vigor a reserva, ags se se trata de vehculos de persoas con mobilidade reducida, debidamente identificados e polo tempo mximo de 60 minutos.

d) Nas zonas reservadas para estacionamento de vehculos de servizo pblico e organismos oficiais, servizos de urxencia ou polica.

e) Cando o vehculo estacionado deixe para a circulacin rodada unha anchura libre inferior dun carril de tres metros.

f) Nas ras de dobre sentido de circulacin nas cales a anchura da calzada s permita o paso de das columnas de vehculos.

g) Cando se obstaculice a utilizacin normal dos pasos rebaixados para persoas de mobilidade reducida.

h) En condicins que dificulten a sada doutros vehculos estacionados regulamentariamente.

i) Nos lugares habilitados pola autoridade municipal como de estacionamento con limitacin horaria, sen colocar o distintivo que o autoriza na parte interna do parabrisas, de maneira que sexa totalmente visible e lexible desde o exterior.

x) Nos lugares habilitados pola autoridade municipal como de estacionamento con limitacin temporal, cando colocando o distintivo que o autoriza se mantea estacionado o vehculo en exceso sobre o tempo mximo permitido pola ordenanza reguladora desta clase de estacionamento.

l) Diante dos lugares reservados para colectores do servizo municipal de limpeza, impedindo o acceso a eles ou a sa retirada.

m) Nas vas pblicas, os remolques, separados do vehculo motor.

n) De forma distinta a como se indica nas marcas e lias de estacionamento ou fra dos lmites do permetro marcado.

) En dobre fila, en calquera suposto.

o) Vehculos en exposicin, exhibindo carteis para a sa venda en va pblica. Considerarase que est na devandita situacin, cando permaneza con carteis anunciadores e durante un tempo superior a 24 horas nas vas pblicas do termo.

p) Na calzada, de maneira diferente determinada no artigo 28 desta ordenanza.

q) Nos lugares debidamente sinalizados temporalmente con tal prohibicin, debido a actos pblicos, obras ou outras causas.

r) Onde estea prohibida a parada.

s) Nos vaos, sinalizados como tales mediante placa de licenza municipal, ocupndoos total ou parcialmente.

Seccin 3..Dos cartns de estacionamento para persoas con discapacidade.

Artigo 34.Cartn para persoas con discapacidade.

1. O concello, no exercicio das competencias que lle atribe o artigo 7 da Lei 6/2015, de 30 de outubro, pola que se aproba o Texto Refundido da Lei sobre Trfico, Circulacin de Vehculos a Motor e Seguridade Viaria, en relacin co artigo 30 do Real Decreto Lexislativo 1/2013, de 29 de novembro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Xeral de dereitos das persoas con discapacidade e a sa inclusin social, adoptar as medidas necesarias para a concesin do cartn de aparcadoiro para persoas con discapacidade con problemas graves de mobilidade e para a efectividade dos dereitos que desta se derivan, tendo en conta a Recomendacin do Consello da Unin Europea sobre a creacin dun cartn de estacionamento para diminudos fsicos e a lexislacin sectorial da Comunidade Autnoma.

2. O concello expedir o cartn de aparcadoiro especial para persoas con mobilidade reducida segundo o modelo determinado regulamentariamente e ter validez para todo o territorio nacional. O citado cartn permitiralle ao titular de vehculo autorizado estacionar nos lugares especialmente reservados para persoas con mobilidade reducida, salvo nos que estean destinados a un vehculo determinado ou nos debidamente sinalizados para estacionamento regulado con limitacin temporal, carga e descarga e entrada e sada de vehculos.

3. Os cartns expedidos con anterioridade entrada en vigor desta disposicin normativa podern seguir usndose ata a sa substitucin.

   
  TTULO SEGUNDO.DAS ACTIVIDADES NA VA PBLICA  
 

CAPTULO PRIMEIRO.OBRAS

Artigo 35.Dos colectores e da carga e descarga en obras.

1. Nas obras de construcin ou remodelacin de edificacins, o concello poder autorizar:

a) Vaos provisionais, a condicin de que se dispoa dun espazo no interior do soar ou inmoble, susceptible de ser utilizado para realizar labores de carga e descarga.

b) Reservas de espazo provisionais na va pblica, cando carezan de espazos interiores suficientes, para realizar actividades de carga e descarga ou colocacin de colectores para materiais de construcin ou retirada de cascallos e similares.

2. A colocacin de colectores por obras na va pblica, requirir autorizacin previa do concello. A colocacin destes realizarase de acordo coas condicins que estableza o documento de autorizacin.

3. Cando por razns de interese pblico se deban realizar obras, operacins de limpeza ou acontecementos de ndole diversa, limitarase o uso ou goce da licenza ou autorizacin concedida, cando as se requira.

CAPTULO SEGUNDO.OBSTCULOS NA VA PBLICA

Artigo 36.Elementos mbiles e fixos.

1. Queda prohibida a colocacin de elementos mbiles ou fixos na va pblica, entre outros, postes, morrns, arcos, soportes para colocar testos ou similares, calquera que sexa a sa finalidade, sen obter a previa autorizacin municipal.

2. A ocupacin da va pblica por colectores de lixo, de limpeza viaria ou de reciclaxe, entre outros, realizarase naqueles puntos determinados pola autoridade municipal, procurndose a sa colocacin nas zonas non destinadas a circulacin de vehculos ou viandantes, as como tampouco en pasos de pens, nin naqueles espazos reservados para o servizo de determinados usuarios. Cando se considere conveniente pola autoridade competente, cercarase o lugar de colocacin mediante elementos fixos, que eviten sexa alterada a sa localizacin.

3. Queda prohibido cambiar de localizacin os colectores, ciclomotores ou motocicletas, co obxecto de aparcar vehculos no lugar destes.

4. Non podern colocarse obstculos sobre a va pblica para reservarse o uso desta .

Artigo 37.Retirada de obstculos.

1. A autoridade municipal poder ordenar a retirada de obstculos na va pblica cando:

a) Non se obtivese a correspondente autorizacin.

b) Entraen perigo para os usuarios da va.

c) A sa colocacin devea inxustificada.

d)Transcorrera o tempo autorizado ou non se cumpriran as condicins fixadas na autorizacin.

e) Estmese conveniente atendendo ao interese xeral.

2. Os seus responsables virn obrigados retirada dos obstculos colocados cando as sexan debidamente requiridos para iso e, de non facelo no prazo concedido, sern desmontados polos servizos tcnicos municipais, repercutindo conta daqueles os gastos que se produciron.

CAPTULO TERCEIRO.CARGA E DESCARGA

Artigo 38.Carga e descarga.

1. A autoridade municipal poder establecer e sinalizar zonas para a realizacin das operacins de carga e descarga. En tal suposto, queda prohibido efectuar as devanditas operacins dentro dun radio de accin de cincuenta metros a partir da zona reservada.

2. Poder facer uso das reservas de estacionamento para carga e descarga calquera vehculo, sempre que estea destinado ao transporte de mercadoras ou que, sen estalo, o condutor permaneza no seu interior, que estea a realizar operacins de carga e descarga, mentres duren as operacins e sen superar o tempo mximo de trinta minutos.

3. O concello, atendendo a circunstancias de situacin, proximidade a zonas de estacionamento regulado e con limitacin temporal, ou frecuencia de uso, poder establecer regulacins especficas para a realizacin de operacins de carga e descarga.

4. A carga e descarga en situacins ou para servizos especiais (amoblamento, mudanzas, operacins espordicas e excepcionais) que afecte circulacin ou ao estacionamento, deber ser obxecto de autorizacin polo concello, na que, unha vez concedida, farase constar lugar, data e horario autorizado, as como as precaucins que se han adoptar. Como requisito previo poder ser esixida a exaccin das taxas determinadas na correspondente ordenanza fiscal.

5. Nas autorizacins de reserva da va pblica para carga e descarga que se concedan farase constar a finalidade, situacin, extensin, datas e horarios as como a masa mxima autorizada (MMA) dos vehculos.

Artigo 39.Vehculos dedicados.

1. Os labores de carga e descarga realizaranse en vehculos dedicados ao transporte de mercadoras, ou aqueles que estean debidamente autorizados para iso, dentro das zonas reservadas para ese efecto e durante o horario establecido e reflectido nas sinalizacins correspondentes.

2. O peso dos vehculos de transporte que realicen operacins de carga e descarga axustaranse ao disposto pola vixente ordenanza. No en tanto, a Alcalda poder limitar en funcin da capacidade de determinadas vas.

Artigo 40.Cartn de carga e descarga.

1. O concello poder habilitar un cartn para vehculos autorizados ao transporte que polas sas caractersticas (menos de 2.000 Kg.) non tean posibilidade de obter o cartn correspondente. Os vehculos habern de ter caractersticas comerciais e/ou de transporte mixto, de dous asentos. A sa actividade, en todo ou en parte, ter que desenvolverse no termo municipal.

2. Para conceder o cartn mencionado no apartado anterior debern achegarse os seguintes documentos:

1) Alta no imposto sobre actividades econmicas, se non figurase no censo municipal do imposto.

2) Permiso de circulacin do vehculo.

3) Inspeccin tcnica do vehculo (ITV) en vigor.

4) Carta de pago do imposto sobre vehculos de traccin mecnica, se se aboa noutro municipio.

5) Seguro en vigor do vehculo.

Artigo 41.Manobra de carga e descarga.

1. A carga e descarga de mercadoras realizarase preferentemente no interior dos locais comerciais e industriais, sempre que renan as condicins adecuadas, cando as caractersticas de acceso dos viarios o permita. Cando isto non sexa posible, realizarase nas zonas da va pblica reservadas para este fin, dentro do horario reflectido na sinalizacin correspondente.

2. A carga e descarga na va pblica fra das zonas reservadas unicamente permitirase nos das, horas e lugares que autoricen especialmente o concello.

3. Queda expresamente prohibida a carga e descarga nos lugares e supostos seguintes:

a) Na va pblica, cando exista lugar habilitado para iso dentro dos establecementos.

b) Superando o tempo mximo autorizado.

c) Depositando mercadoras nas vas, beirarras, beiravas e zonas peons.

d) Fra do horario habilitado pola autoridade municipal para tal fin.

e) Dentro dun radio de accin de cincuenta metros a partir dunha zona sinalizada para a realizacin das operacins de carga e descarga.

Artigo 42.Disposicins sobre carga e descarga.

A Alcalda poder ditar disposicins que regulen as seguintes materias:

a) Delimitacin e sinalizacin das zonas de carga e descarga.

b) Restricins de peso e dimensins dos vehculos para determinadas vas.

c) Horario permitido para realizar as operacins de carga e descarga, en relacin coa problemtica propia das diferentes vas e barrios.

d) Servizos especiais para realizar operacins de carga e descarga, con expresin de das, horas e lugares.

e) Autorizacins especiais para:

1) Camins de 12,5 toneladas ou mis.

2) Vehculos que transporten mercadoras perigosas.

3) Outras.

Artigo 43.Vehculos pesados.

Os camins de transporte superior a 12,5 toneladas podern cargar e descargar exclusivamente en:

a) Intercambiadores de mercadoras ou lugar destinado polo concello para iso.

b) No interior de locais comerciais e industriais, sempre que renan as condicins adecuadas, e utilizando traxectos previamente autorizados pola autoridade municipal.

Precisarase autorizacin especial para aqueles casos especficos nos que non poidan acollerse ao anterior.

Artigo 44.Material descargado.

As mercadoras, os materiais ou as cousas que sexan obxecto da carga e descarga non se deixarn na va pblica, senn que se trasladarn directamente do inmoble ao vehculo ou viceversa, salvo en casos excepcionais que debern ser expresamente autorizados e contar coa preceptiva licenza para a ocupacin da va pblica, atendendo en todo caso s condicins que determina a presente ordenanza sobre realizacin e balizamento de obras na va pblica.

Artigo 45.Precaucins.

As operacins de carga e descarga tern que realizarse coas debidas precaucins para evitar rudos innecesarios e coa obrigacin de deixar limpa a va pblica.

As carretillas de carga utilizadas para a distribucin da carga aos establecementos debern dispor de rodas de material que evite os danos no pavimento.

Artigo 46.Execucin.

As mercadoras cargaranse e descargaranse polo lado do vehculo mis prximo beirarra, utilizando os medios necesarios e persoal suficiente para axilizar a operacin, procurando non dificultar a circulacin, tanto de pens como de vehculos.

No caso de existir perigo para pens ou vehculos mentres se realice a carga e descarga, deberase sinalizar debidamente.

Artigo 47.Prohibicin.

Non podern permanecer estacionados nas zonas habilitadas para carga e descarga vehculos que non estean a realizar a dita actividade.

Artigo 48.Tempo mximo.

As operacins de carga e descarga debern efectuarse con persoal suficiente para terminalas o mis rapidamente posible, sendo o lmite de tempo autorizado para cada operacin, con carcter xeral, de trinta minutos. Excepcionalmente a autoridade municipal poder autorizar un perodo maior de tempo, previa solicitude debidamente xustificada e para unha operacin en concreto.

Artigo 49.Exhibicin de hora de inicio.

1. Para facilitar o control do tempo mximo na realizacin de cada operacin de carga e descarga que se estableza segundo o disposto no artigo anterior, ser obrigatoria a exhibicin da hora de inicio da operacin, que se colocar no parabrisas de tal forma que quede totalmente visible. Para ese efecto, o concello poder instalar mquinas expendedoras de tckets coa hora de inicio de estacionamento nas zonas de carga e descarga. No caso de non existir as ditas mquinas, a hora de inicio do aparcadoiro colocaraa o usuario.

2. Transcorrido o tempo autorizado de trinta minutos non poder estar estacionado en zona de carga e descarga ningn vehculo cerrado sen condutor que non realice operacins desta natureza. Considerarase para todos os efectos como non autorizado, podendo incluso ser retirado polo guindastre, con independencia das sancins que correspondan.

   
  TTULO TERCEIRO:.UTILIZACIN PRIVATIVA DA VA PBLICA  
 

CAPTULO PRIMEIRO.DAS AUTORIZACINS PARA ENTRADA E SADA DE VEHCULOS (VAOS)

Artigo 50.Vaos.

1. Est suxeito a autorizacin municipal o acceso de vehculos ao interior de inmobles cando sexa necesario cruzar beirarras ou outros bens de dominio e uso pblico ou que supoa un uso privativo ou unha especial restricin do uso que corresponda a todos os cidadns respecto de todos estes bens ou impida o estacionamento ou parada doutros vehculos na fronte polo que se realiza o acceso.

2. Queda prohibida a sada de vehculos en chafrns dos edificios, debendo gardar unha distancia mnima de cinco metros esquina mis prxima.

3. obrigatorio dispor de cinco metros como mnimo nun plano horizontal dentro do local e antes de sar ao exterior na lia de fachada, salvo excepcins xustificadas.

4. As portas de garaxe non excedern na sa apertura a lia de fachada.

Artigo 51.Obrigacins do titular do vao.

Ao titular do vao ou comunidade de propietarios correspondente, seranlle de aplicacin as seguintes obrigacins:

a) A limpeza dos accesos ao inmoble de graxa, aceites ou outros elementos producidos como consecuencia da entrada e sada de vehculos.

b) Colocar os sinais de vao permanente en zona visible da porta de entrada ou sada do inmoble.

c) adquisicin dos sinais de vao aprobadas polo concello.

d) A aboar os gastos que ocasione a sinalizacin, as como as obras necesarias, nos termos que establece o artigo 55.2 da presente ordenanza.

Artigo 52.Autorizacin.

1. A autorizacin de entrada e sada de vehculos ser concedida pola Alcalda ou Concellera delegada competente, a proposta dos servizos municipais correspondentes.

2. A autorizacin de entrada e sada de vehculos poder ser solicitada polos propietarios e os posuidores lextimos dos inmobles aos que se haxa de permitir o acceso, as como polos promotores ou contratistas no suposto de obras.

Artigo 53.Documentacin.

O expediente de concesin de autorizacin de entrada e sada de vehculos poder iniciarse de oficio ou previa peticin dos interesados que haber de acompaarse da seguinte documentacin:

1) Plano de situacin a escala 1:2.000 da cartografa municipal.

2) Plano da fachada do inmoble con anotacins expresas da entrada solicitada a escala 1:50.

3) Plano de planta e nmero de prazas existentes por planta.

4) Fotografa da fachada do inmoble.

5) Licenza de obras e primeira ocupacin cando neles conste expresamente zona ou reserva de aparcadoiro.

6) Licenza de habilitacin do local para garaxe (cando requira obra).

7) Licenza de modificacin de uso (cando non requira obra).

8) Licenza de apertura:

a) Cando nela consta expresamente zona de aparcadoiro.

b) Cando, anda que non conste expresamente, se outorgue para o desenvolvemento de actividade de taller de reparacin de vehculos, de venda ou aluguer ou exposicin de vehculos, lavado e engraxe de vehculos, inspeccin de vehculos, estacins de servizo ou outras similares que precisen o acceso de vehculos ao interior do inmoble para o desenvolvemento normal da sa actividade, tales como centros hospitalarios, ambulancias, centros de peritaxe de danos, etc.

Artigo 54.Tipos de vaos.

1. As autorizacins para entradas e sadas de vehculos poden ser dos seguintes tipos:

1) Permanentes:

a) Garaxes privados ou de comunidades de propietarios con mis de tres vehculos e unha superficie mnima de 60 m2.

b) Garaxe pblico con capacidade superior a dez prazas e talleres con cabida superior a dez vehculos, a condicin de que acrediten que prestan servizos permanentes de urxencia.

c) Garaxes destinados a vivenda unifamiliar.

d) Edificios ou instalacins de equipamentos comunitarios de carcter sanitario, hospitais e ambulatorios.

e) Gasolineiras, estacins de servizo, venda de carburantes.

f) Aparcadoiros de promocin pblica.

g) Edificios destinados a organismos oficiais, cando a natureza deste o esixe.

2) Laborais:

a) Talleres con capacidade inferior a dez vehculos ou que anda tendo unha capacidade superior, non xustifiquen que prestan servizo permanente de urxencia.

b) Obras de construcin, derriba, reforma e reparacin de edificios.

c) Almacns de actividades comerciais.

d) Concesionarios de autombiles, compravenda de vehculos usados e aluguer sen condutor.

e) Outras actividades de caractersticas anlogas.

O horario laboral, establcese con carcter xeral de 8.00 a 20.30 horas, con excepcin de domingos e festivos.

3) Nocturnas:

a) Garaxes destinados a comunidades de propietarios ou propietarios individuais nos que a capacidade do local sexa inferior a catro vehculos.

b) Garaxes de comunidade con capacidade do local superior a dez vehculos nos casos en que esta modalidade de autorizacin sexa solicitada.

O horario en que se autorizarn ser de 21.00 a 9.00 horas durante todos os das da semana.

2. O concello poder iniciar de oficio a concesin de vao naqueles casos en que coeza o exercicio dun particular do dereito que lle outorga unha licenza municipal para a actividade de garaxe, nese caso, comprobada a existencia do devandito acto administrativo e, previa notificacin ao titular da licenza, procederase ao seu outorgamento e alta nos padrns municipais afectados, momento a partir do cal o titular deber cumprir as obrigacins derivadas das ordenanzas substantiva e fiscal.

Artigo 55.Sinalizacin.

1. As entradas e sadas de vehculos que se autoricen sinalizaranse e delimitarn simultaneamente con dous tipos de sinais:

a) Vertical: placa de prohibicin de estacionamento axustado ao modelo oficial, que ser facilitada polo concello previo aboamento das taxas correspondentes.

A placa deber instalarse en zona visible da porta de entrada ou sada do inmoble, preferentemente no lateral dereito ou na sa falta, na zona central superior da fachada da porta. Excepcionalmente, naqueles inmobles con accesos de longo percorrido, permitirase que se coloque en barra vertical.

b) Horizontal: franxa amarela de lonxitude correspondente do ancho da entrada, pintada no bordo ou na calzada xunto ao bordo.

Non se permitir en ningn caso colocar ramplas ocupando a calzada.

No caso de que o interesado necesite realizar algunha obra de adaptacin do vao deber pedir o correspondente permiso de obra.

2. Os gastos que ocasione a sinalizacin descrita no apartado anterior, as como as obras necesarias, sern por conta do solicitante, que vir obrigado a manter a sinalizacin tanto vertical como horizontal nas debidas condicins durante todo o perodo de vixencia da autorizacin.

Artigo 56.Responsabilidade polo uso.

Os danos ocasionados en beirarras con motivo do uso especial que comporta a entrada e sada de vehculos con ocasin da autorizacin concedida sern responsabilidade dos titulares da devandita autorizacin, quen virn obrigados sa reparacin, a requirimento da autoridade municipal, dentro do prazo que para o efecto se outorgue. O incumprimento desta obrigacin dar lugar execucin forzosa nos termos regulados na Lei de rxime xurdico das administracins pblicas e do procedemento administrativo comn

Artigo 57.Suspensin de autorizacin.

O concello poder suspender temporalmente, por razns do trfico, obras en va pblica ou outras circunstancias extraordinarias, para os efectos da autorizacin de entrada e sada de vehculos.

Artigo 58.Revogacin.

As autorizacins podern ser revogadas polo rgano que as ditou nos seguintes casos:

a) Por ser destinadas a fins distintas para as que foron outorgadas.

b) Por desaparecer as causas ou circunstancias que deron lugar ao seu outorgamento.

c) Por non aboar a cota anual correspondente.

d) Por incumprir as condicins relativas aos horarios ou carecer da sinalizacin adecuada.

e) Por causas motivadas relativas ao trfico ou circunstancias da va pblica.

A revogacin da autorizacin dar lugar obrigacin do seu titular de retirar a sinalizacin, reparar o bordo da beirarra ao seu estado inicial e entregar a placa identificativa no concello.

O expediente de revogacin iniciarase de oficio ou a instancia de parte.

Artigo 59.Baixa ou anulacin do vao.

Cando se solicite a baixa ou anulacin da autorizacin de entrada de vehculos que via gozando por deixar de usar o local como aparcadoiro, deberase suprimir toda a sinalizacin indicativa da existencia da entrada, reparacin do bordo da beirarra ao estado inicial e entrega da placa nos servizos municipais correspondentes. Previa comprobacin do cumprimento destes requisitos polos servizos municipais correspondentes, concederase a baixa solicitada.

CAPTULO SEGUNDO.DAS RESERVAS DE ESPAZO EN VA PBLICA

Artigo 60.Concepto.

1. Entndese por reserva de espazo en va pblica, a anotacin dunha determinada zona de estacionamento na calzada para un aproveitamento privativo por parte dos usuarios autorizados, o cal est suxeito ao previo pago dos dereitos determinados pola ordenanza fiscal correspondente.

2. As reservas de espazo en va pblica, podern ser permanentes ou de horario limitado, segundo o rxime aplicado aos vaos.

3. Os usuarios autorizados virn obrigados a colocar os cartns que para o efecto conceda a autoridade municipal, sobre o cadro de mandos dianteiro do vehculo, perfectamente visible na sa parte esquerda.

Artigo 61.Sinalizacin da reserva de espazo.

A zona acoutada como reserva de espazo ser sinalizada mediante marcas amarelas en zig-zag e delimitada por cadanseus sinais verticais de prohibicin do estacionamento. Estas debern indicar se se trata de reserva permanente ou de reserva con horario limitado, sinalando neste caso os das e tramo horario reservado.

   
  TTULO CUARTO.MEDIDAS CAUTELARES  
 

CAPTULO PRIMEIRO.INMOBILIZACIN DO VEHCULO

Artigo 62.Supostos.

1. A Polica local poder inmobilizar un vehculo cando:

a) O vehculo careza de autorizacin administrativa para circular, ben por non obtela ou porque sexa obxecto de anulacin, declarada a sa perda de vixencia.

b) O vehculo presente deficiencias que constitan un risco especialmente grave para a seguridade viaria.

c) O condutor ou o pasaxeiro non fagan uso do casco de proteccin, nos casos en que sexa obrigatorio.

d) Tea lugar a negativa a efectuar as probas para a comprobacin do grao de impregnacin alcohlica, do consumo de psicotrpicos, estupefacientes, estimulantes ou substancias anlogas ou cando estas arroxen un resultado positivo.

e) O vehculo careza de seguro obrigatorio.

f) Se observe un exceso nos tempos de conducin ou unha minoracin nos tempos de descanso que sexan superiores ao 50 por 100 dos tempos establecidos regulamentariamente, salvo que o condutor sexa substitudo por outro.

g) Se produza unha ocupacin excesiva do vehculo que supoa aumentar nun 50 por 100 o nmero de prazas autorizadas, excluda a do condutor.

h) O vehculo supere os niveis de gases, fumes e rudo permitidos regulamentariamente segundo o tipo de vehculo.

i) Existan indicios racionais que poan de manifesto a posible manipulacin nos instrumentos de control.

j) Se detecte que o vehculo est dotado de mecanismos ou sistemas encamiados a eludir a vixilancia dos axentes de trfico e dos medios de control a travs de captacin de imaxes.

k) En calquera outra circunstancia que legalmente se estableza.

A inmobilizacin levantarase no momento en que cese a causa que a motivou.

Nos supostos previstos no apartado 1, pargrafos h), i) e j), a inmobilizacin s se levantar no caso de que, trasladado o vehculo a un taller designado polo axente da autoridade, aquel certifique a desaparicin do sistema ou manipulacin detectada ou xa non se superen os niveis permitidos.

2. No suposto recollido no apartado 1, pargrafo e), estarase ao disposto no Texto refundido da lei sobre responsabilidade civil e seguro na circulacin viaria, aprobado por Real decreto lexislativo 8/2004, do 29 de outubro.

3. A inmobilizacin do vehculo producirase no lugar sinalado polos axentes da autoridade. Para estes efectos, o axente poder indicar ao condutor do vehculo que contine circulando ata o lugar designado.

4. Os gastos que se orixinen como consecuencia da inmobilizacin do vehculo sern por conta do condutor que cometeu a infraccin. Na sa falta, sern por conta do condutor habitual ou do arrendatario e, a falta destes, do titular. Os gastos debern ser aboados como requisito previo a levantar a medida de inmobilizacin, sen prexuzo do correspondente dereito de defensa e da posibilidade de repercutilos sobre a persoa responsable que dea lugar a que a administracin adopte a dita medida.

Nos supostos previstos no apartado 1, pargrafos h), i) e j), os gastos da inspeccin corrern por conta do denunciado, se se acredita a infraccin.

5. Se o vehculo inmobilizado fora utilizado en rxime de arrendamento, a inmobilizacin do vehculo substituirase pola prohibicin de uso do vehculo polo infractor.

6. O pago dos gastos a que fai referencia o apartado 4 deste artigo independente do pago da multa por infraccin normativa de trfico que, no seu caso, se tramite.

7. Para os efectos de inmobilizacin, utilizaranse os instrumentos mecnicos adecuados, que se determinen, colocando na parte superior da porta da condutor a advertencia na que se far constar informacin sobre o procedemento que se vai seguir.

8. A utilizacin destes instrumentos, co fin de inmobilizar o vehculo dar lugar ao pagamento dunha taxa segundo estableza a correspondente ordenanza fiscal.

CAPTULO SEGUNDO.RETIRADA DE VEHCULOS DA VA PBLICA

Artigo 63.Retirada de vehculos.

1. A autoridade encargada da xestin do trfico poder proceder, se o obrigado a iso non o fixera, retirada do vehculo da va e o seu depsito no lugar que se designe nos seguintes casos:

a) Sempre que constita perigo, cause graves perturbacins circulacin de vehculos ou pens ou deteriore algn servizo ou patrimonio pblico.

b) En caso de accidente que impida continuar a sa marcha.

c) Cando, procedendo legalmente a inmobilizacin do vehculo, non houber lugar adecuado para practicala sen obstaculizar a circulacin de vehculos ou persoas.

d) Cando, inmobilizado un vehculo de acordo co disposto no artigo 62 desta ordenanza, non cesasen as causas que motivaron a inmobilizacin.

e) Cando un vehculo permaneza estacionado en lugares habilitados pola autoridade municipal como zonas de aparcadoiro reservado para o uso de persoas con discapacidade sen colocar o distintivo que o autoriza.

f) Cando un vehculo permaneza estacionado nos carrs ou partes das vas reservados exclusivamente para a circulacin ou para o servizo de determinados usuarios (carril bus, carril taxi, paradas, diminudos fsicos, etc) e nas zonas reservadas carga e descarga.

g) Cando un vehculo permaneza estacionado en lugares habilitados pola autoridade municipal como de estacionamento con limitacin horaria sen colocar o distintivo que o autoriza, ou cando se pase o triplo do tempo aboado conforme ao establecido nesta ordenanza municipal.

h) En calquera outro suposto legalmente previsto.

2. Salvo nos casos de subtraccin ou outras formas de utilizacin do vehculo en contra da vontade do seu titular, debidamente xustificadas, os gastos que se orixinen como consecuencia da retirada que se refire o apartado anterior, sern por conta do titular, do arrendatario ou do condutor habitual, segundo o caso, que deber aboalos como requisito previo devolucin do vehculo, sen prexuzo do dereito de recurso que lle asiste e da posibilidade de repercutilos sobre o responsable do accidente, do abandono do vehculo ou da infraccin a que dea lugar a retirada.

3. O Concello deber comunicar a retirada e depsito do vehculo ao titular no prazo de 24 horas nos termos previstos pola lexislacin vixente

Artigo 64.Perigo para a circulacin.

Considerarase que un vehculo est estacionado orixinando unha situacin de perigo para o resto de pens e condutores cando se efecte:

a) Nas curvas ou cambios de rasantes.

b) Nas interseccins de ras e as sas proximidades, producindo unha diminucin da visibilidade.

c) Nos lugares nos que se impida a visibilidade dos sinais de circulacin.

d) De maneira que sobresaia do vrtice da esquina da beirarra, obrigando ao resto de condutores a variar a sa traxectoria, ou dificultando o xiro dos vehculos.

e) Cando se obstaculice a sada de emerxencia dos locais destinados a espectculos pblicos e entretemento durante as horas de apertura destes.

f) Na calzada, fra dos lugares permitidos.

g)Nas medianas, separadores, illotes ou outros elementos de canalizacin do trfico.

h) En zonas do pavimento sinalizadas con franxas brancas.

Artigo 65.Perturbacin da circulacin.

Entenderase que o vehculo est estacionado en lugar perigoso ou que obstaculiza gravemente a circulacin cando constita un risco ou obstculo circulacin nos seguintes supostos:

a) Cando a distancia entre o vehculo e o bordo oposto da calzada ou unha marca lonxitudinal sobre ela que indique prohibicin de atravesala sexa inferior a tres metros ou, en calquera caso, cando non permita o paso doutros vehculos.

b) Cando se impida incorporarse circulacin a outro vehculo debidamente parado ou estacionado.

c) Cando obstaculice a utilizacin normal do paso de sada ou acceso a un inmoble de persoas ou animais, ou de vehculos nun vao sinalizado correctamente.

d) Cando se obstaculice a utilizacin normal dos pasos rebaixados para diminudos fsicos.

e) Cando se efecte nas medianas, separadores, illotes ou outros elementos de canalizacin do trfico.

f) Cando se impida o xiro autorizado polo sinal correspondente.

g) Cando o estacionamento tea lugar nunha zona reservada a carga e descarga, durante as horas de utilizacin.

h) Cando o estacionamento se efecte en dobre fila sen condutor.

i) Cando o estacionamento se efecte nunha parada de transporte pblico, sinalizada e delimitada.

x) Cando o estacionamento se efecte en espazos expresamente reservados a servizos de urxencia e seguridade.

l) Cando o estacionamento se efecte en espazos prohibidos en va pblica cualificada de atencin preferente, especificamente sinalizados.

m) Cando o estacionamento se efecte no medio da calzada.

n) Cando, sen estar includos nos pargrafos anteriores, constitan un perigo ou obstaculicen gravemente o trfico de pens, vehculos ou animais.

Artigo 66.Obstaculizacin dun servizo pblico.

Entenderase que o estacionamento obstaculiza o funcionamento dun servizo pblico cando tea lugar:

a) Nos carrs, paradas ou zonas reservadas aos vehculos de transporte pblico.

b) Nas zonas reservadas para a colocacin de colectores de residuos ou outro tipo de mobiliario urbano.

c) Nas sadas reservadas a servizos de urxencia e seguridade.

d) Nas zonas de carga e descarga, sen autorizacin.

Artigo 67.Perda ou deterioracin do patrimonio pblico.

Entenderase que o estacionamento orixina perda ou deterioracin do patrimonio pblico cando se efecte en xardns, sebes, zonas arboredos, fontes e outras partes da va destinadas ao ornato e decoro do municipio.

Artigo 68.Tratamento residual do vehculo.

1. A administracin competente en materia de xestin do trfico poder ordenar o traslado do vehculo a un Centro Autorizado de Tratamento de Vehculos para a sa posterior destrucin e descontaminacin:

a) Cando transcorran mis de dous meses desde que o vehculo fora inmobilizado ou retirado da va pblica e depositado pola administracin e o seu titular non formulara alegacins.

b) Cando permaneza estacionado por un perodo superior a un mes no mesmo lugar e presente danos que fagan imposible o seu desprazamento polos seus propios medios ou lle falten as placas de matrcula.

c) Cando recollido un vehculo como consecuencia de avara ou accidente deste nun recinto privado o seu titular non o retirou no prazo de dous meses.

Con anterioridade orde de traslado do vehculo, a administracin requirir ao seu titular advertndolle que, de non proceder sa retirada no prazo dun mes, procederase ao seu traslado ao Centro Autorizado de Tratamento.

2. No suposto previsto no apartado 1, pargrafo c), o propietario ou responsable do lugar ou recinto deber solicitar da Xefatura Provincial de Trfico a autorizacin para o tratamento residual do vehculo. Para estes efectos deber achegar a documentacin que acredite solicitar ao titular do vehculo a retirada do seu recinto.

3. Naqueles casos en que se estime conveniente, a Alcalda ou autoridade correspondente por delegacin, podern acordar a substitucin da destrucin do vehculo pola sa adxudicacin aos servizos de vixilancia e control do trfico, segundo a normativa vixente ao devandito efecto.

Artigo 69.Estacionamento en zona de horario limitado.

Os vehculos que ocupen unha praza de estacionamento con limitacin temporal podern ser retirados en calquera das circunstancias seguintes:

a) Cando o vehculo non aboe previamente o distintivo de autorizacin. Presumirase que non se aboou o devandito distintivo cando este non estea colocado de forma visible no parabrisas do vehculo.

b) Cando o tempo de ocupacin da praza exceda no triplo do que conste como autorizado no distintivo.

c) Cando se produzan situacins especiais de emerxencia, catstrofe ou perigo inminente, os vehculos que dificulten ou imposibiliten o paso dos vehculos dos servizos de emerxencia por estar correcta ou incorrectamente estacionados, ocupando unha praza de estacionamento con limitacin temporal, podern ser apartados, arrastrados, empuxados ou retirados polos medios que tean ao seu alcance neses momentos os devanditos servizos de emerxencia. Os titulares e/ou condutores dos vehculos incorrectamente estacionados sern responsables dos danos que se lles poida causar nestas manobras, sen prexuzo, ademais da denuncia da infraccin cometida.

Artigo 70.Outros supostos de retirada.

Anda cando estn correctamente estacionados, a autoridade municipal poder retirar os vehculos da va pblica nas situacins seguintes:

a) Cando estean estacionados en lugares nos que estea previsto a realizacin dun acto pblico debidamente autorizado.

b) Cando estean estacionados en zonas onde se prevexa a realizacin de labores de limpeza, reparacin ou sinalizacin da va pblica.

c) Cando se produzan situacins especiais de emerxencia, catstrofe ou perigo inminente, os vehculos que dificulten ou imposibiliten o paso dos vehculos dos servizos de emerxencia por estar correcta ou incorrectamente estacionados podern ser apartados, arrastrados, empuxados ou retirados polos medios que tean ao seu alcance neses momentos os devanditos servizos de emerxencia. Os titulares e/ou condutores dos vehculos incorrectamente estacionados sern responsables dos danos que se lles poida causar nestas manobras, sen prexuzo, ademais da denuncia da infraccin cometida.

O concello deber advertir coa antelacin suficiente as referidas circunstancias, sempre que iso sexa posible, mediante a colocacin dos avisos necesarios.

Unha vez retirados, os vehculos sern conducidos ao lugar de depsito autorizado mis prximo, o que se por en coecemento dos seus titulares.

Artigo 71.Gastos.

Salvo as excepcins legalmente previstas, os gastos que se orixinen como consecuencia da retirada dun vehculo da va pblica e a sa estancia no depsito sern por conta do titular, do arrendatario ou do condutor habitual, segundo o caso, que ter que pagalos ou garantir o pago como requisito previo devolucin do vehculo, sen prexuzo do dereito de interposicin de recurso que lle asiste e da posibilidade de repercutilos sobre o responsable da situacin que dea lugar retirada. A retirada do vehculo s poder facela o seu titular ou persoa autorizada.

Artigo 72.Suspensin da retirada dun vehculo.

A retirada dun vehculo da va pblica suspenderase inmediatamente, se o condutor comparece antes de que o guindastre inicie a sa marcha co vehculo enganchado e toma as medidas necesarias para facer cesar a situacin irregular na que se atopaba, previo aboamento da taxa que, no seu caso, proceda por desprazamento de guindastre e/ou inmobilizacin.

Artigo 73.Retirada de obxectos da va pblica.

Sern retirados inmediatamente da va pblica polo concello todos aqueles obxectos que estean nela e non haxa ningunha persoa que se faga responsable destes, os cales sern trasladados ao lugar de depsito autorizado mis prximo.

De igual forma se actuar no caso de que o obxecto entorpeza o trfico de pens ou de vehculos, as como se o seu propietario se negase a retiralo de inmediato.

   
  TTULO QUINTO.DA RESPONSABILIDADE  
 

Artigo 74.Persoas responsables.

1. Para os nicos efectos da determinacin da responsabilidade no mbito administrativo polas infraccins tipificadas no Real Decreto Lexislativo 6/2015, de 30 de outubro, nas disposicins regulamentarias que a desenvolvan e na presente ordenanza, a responsabilidade das infraccins ao disposto recaer directamente no autor do feito en que consista a infraccin.

Non en tanto:

a) O condutor dunha motocicleta, dun ciclomotor, dun vehculo de tres ou catro rodas non carrozados ou de calquera outro vehculo para o que se esixa o uso de casco por condutor e pasaxeiro ser responsable pola non utilizacin do casco de proteccin polo pasaxeiro, as como por transportar pasaxeiros que non conten coa idade mnima esixida.

As mesmo, o condutor do vehculo ser responsable pola non utilizacin dos sistemas de retencin infantil, coa excepcin prevista no artigo 11.4 cando se trate de condutores profesionais.

b) Cando a autora dos feitos cometidos corresponda a un menor de dezaoito anos, respondern solidariamente con el os seus pais, titores, acolledores e gardadores legais ou de feito, por esta orde, en razn ao incumprimento da obrigacin imposta a estes que comporta un deber de previr a infraccin administrativa que se impute aos menores.

A responsabilidade solidaria quedar referida estritamente pecuniaria derivada da multa imposta.

c) Nos supostos en que non tea lugar a detencin do vehculo e este tivese designado un condutor habitual, a responsabilidade pola infraccin recaer neste, salvo no caso de que acreditase que era outro o condutor ou a subtraccin do vehculo.

d) Nos supostos en que non tea lugar a detencin do vehculo e este non tivese designado un condutor habitual, ser responsable o condutor identificado polo titular ou o arrendatario a longo prazo, de acordo coas obrigacins impostas no artigo 9 bis.

e) Nas empresas de arrendamento de vehculos a curto prazo ser responsable o arrendatario do vehculo. No caso de que este manifestase non ser o condutor, ou fose persoa xurdica, corresponderanlle as obrigacins que para o titular establece o artigo 9 bis. A mesma responsabilidade alcanzar aos titulares dos talleres mecnicos ou establecementos de compravenda de vehculos polas infraccins cometidas cos vehculos mentres estean al depositados.

f) O titular, ou o arrendatario a longo prazo, no caso de que constase no Rexistro de Vehculos, ser en todo caso responsable das infraccins relativas documentacin do vehculo, aos recoecementos peridicos e ao seu estado de conservacin, cando as deficiencias afecten s condicins de seguridade do vehculo.

g) O titular ou o arrendatario, no caso de que constase no Rexistro de Vehculos, ser responsable das infraccins por estacionamento, salvo nos supostos en que o vehculo designase un condutor habitual ou se indique un condutor responsable do feito.

2. O disposto no presente artigo entenderase para os nicos efectos da determinacin da responsabilidade no mbito administrativo polas infraccins tipificadas na presente lei.

   
  TTULO SEXTO.PROCEDEMENTO SANCIONADOR  
 

Artigo 75.rgano competente.

Ser competencia da Alcalda a imposicin das sancins por infraccin s normas de circulacin cometidas en vas urbanas, as como os preceptos contidos na presente ordenanza, podendo delegar esta facultade de acordo coa lexislacin vixente.

Artigo 76.Valor probatorio das denuncias dos axentes.

As denuncias formuladas polos axentes da autoridade encargados da vixilancia do trfico darn fe, salvo proba en contrario, dos feitos denunciados e da identidade de quen os cometeron, as como, no seu caso, da notificacin da denuncia, sen prexuzo do deber daqueles de achegar todos os elementos probatorios que sexan posibles sobre o feito denunciado.

Artigo 77.Denuncias dos vixiantes de estacionamento limitado e cidadns.

Os vixiantes das zonas de estacionamento limitado virn obrigados a denunciar as infraccins xerais de estacionamento que observen e as referidas normativa especfica que regula as ditas zonas. O aviso de infraccin dos controladores de aparcadoiro, anda que fosen entregados en man, non constiten notificacin de denuncia, nin teen o efecto de incoacin de expediente, nin de inicio de cmputo de prazos.

As mesmo, calquera persoa poder formular denuncia das infraccins aos preceptos da presente ordenanza que puidese observar.

En ambos os casos, a denuncia non ter presuncin de veracidade, pero se ratificada polo denunciante adquirir a consideracin de proba, que ser valorada polo rgano instrutor do expediente.

Artigo 78.Procedemento administrativo.

1. O procedemento administrativo para a imposicin de sancins por infraccin dos preceptos recollidos nesta ordenanza rexerase polo que respecto diso establece o Real Decreto Lexislativo 6/2015, de 30 de outubro, Lei 18/2009, do 23 de novembro, o Regulamento de procedemento sancionador en materia de trfico, circulacin de vehculos a motor e seguridade viaria, normativa que, no seu caso, o substita e normativa concordante.

2. O rgano encargado da instrucin dos expedientes sancionadores ser a Unidade de Instrucin de Sancins Municipais de Trfico da Deputacin Provincial da Corua, con domicilio na Ra Archer Milton Huntington, n. 17, 15071-A Corua, en virtude de adhesin expresa deste concello s Bases para a prestacin de servizos en materia de sancins de trfico publicadas no Boletn Oficial da Provincia do 17 de xullo de 2009.

Artigo 79.Alegacins, escritos e recursos.

1. Ademais de nos rexistros, oficinas e dependencias previstos no apartado cuarto do artigo 16 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Comn das Administracins Pblicas, as alegacins, escritos e recursos que se deriven dos procedementos sancionadores en materia de trfico podern presentarse nos rexistros, oficinas e dependencias expresamente designados na correspondente denuncia ou resolucin sancionadora.

As alegacins, escritos e recursos que se deriven dos procedementos sancionadores material e territorialmente competencia deste concello podern presentarse nas oficinas de Rexistro da Deputacin Provincial da Corua e decretaranse Unidade de Instrucin de Sancins Municipais de Trfico do devandito organismo.

Cando se presenten nos rexistros, oficinas ou dependencias non designados expresamente na denuncia ou resolucin sancionadora, estes remitiranos Unidade de Instrucin de Sancins Municipais de Trfico da Deputacin Provincial da Corua o mis axia posible.

2. Cando se siga o procedemento sancionador abreviado establecido no artigo 94 do Real Decreto Lexislativo 6/2015, de 30 de outubro, por realizar o pago voluntario da multa xa sexa no acto de entrega da denuncia ou dentro do prazo de vinte das naturais contados desde o da seguinte ao da sa notificacin, terase por concludo o procedemento sancionador con, entre outras, as seguintes consecuencias:

a) Termina o procedemento sen necesidade de ditar resolucin expresa o da en que se realice o pago.

b) Esgtase a va administrativa sendo recorrible unicamente ante a orde xurisdicional contencioso-administrativa.

c) O prazo para interpor o recurso contencioso-administrativo iniciarase no da seguinte a aquel en que tea lugar o pago.

d) A firmeza da sancin na va administrativa desde o momento do pago, producindo plenos efectos desde o da seguinte.

3. Contra as resolucins sancionadoras ditadas pola Alcalda ou, no seu caso, rgano en quen delegue, cando se siga o procedemento sancionador ordinario disposto no artigo 95 do Real Decreto Lexislativo 6/2015, de 30 de outubro, estarase ao establecido nos seguintes apartados:

a) A resolucin sancionadora por fin va administrativa e a sancin poderase executar desde o da seguinte a aquel en que se notifique ao interesado, producindo plenos efectos ou, no seu caso, unha vez transcorra o prazo de 30 das naturais.

b) Contra as resolucins sancionadoras, poder interporse recurso de reposicin, con carcter potestativo, no prazo dun mes contado desde o da seguinte ao da sa notificacin.

O recurso interporase ante o rgano que ditou a resolucin sancionadora, que ser o competente para resolvelo.

c) A interposicin do recurso de reposicin non suspender a execucin do acto impugnado nin a da sancin. No caso de que o recorrente solicite a suspensin da execucin, esta entenderase denegada transcorrido o prazo dun mes desde a solicitude sen que se resolvera.

d) Non se tern en conta na resolucin do recurso feitos, documentos e alegacins do recorrente que se puidesen achegar no procedemento orixinario.

e) O recurso de reposicin regulado neste artigo entenderase desestimado se non recae resolucin expresa no prazo dun mes, quedando expedita a va contencioso-administrativa.

4. Se o presunto infractor non formula alegacins nin paga con reducin no prazo de 20 das naturais, a denuncia correctamente notificada produce efecto de acto resolutorio do procedemento nos supostos establecidos polo artigo 95.4 do Real Decreto Lexislativo 6/2015, de 30 de otubro. A terminacin do procedemento pon fin va administrativa e a sancin poderase executar desde o da seguinte ao transcurso de trinta das naturais desde a notificacin da denuncia, polo que quedar aberta a va contencioso-administrativa.

5. Sen prexuzo do disposto nos apartados anteriores, os interesados podern interpor calquera outro recurso que estimen procedente.

Artigo 80.Prescricin e caducidade.

1. O prazo de prescricin das infraccins dispostas nesta lei ser de tres meses para as infraccins leves e de seis meses para as infraccins graves e moi graves.

O prazo de prescricin comezar a contar a partir do mesmo da en que os feitos se cometesen.

2. A prescricin interrmpese por calquera actuacin administrativa da que tea coecemento o denunciado ou estea encamiada a pescudar a sa identidade ou domicilio e se practique con outras administracins, institucins ou organismos. Tamn se interrompe pola notificacin efectuada de acordo cos artigos 76, 77 e 78 da Lei 18/2009, do 23 de novembro.

O prazo de prescricin renovarase se o procedemento se paraliza durante mis dun mes por causa non imputable ao denunciado.

3. Se non se produciu a resolucin sancionadora transcorrido un ano desde a iniciacin do procedemento, producirase a sa caducidade e procederase ao arquivo das actuacins, a solicitude de calquera interesado ou de oficio polo rgano competente para ditar resolucin.

Cando a paralizacin do procedemento se producise a causa do coecemento dos feitos pola xurisdicin penal, o prazo de caducidade suspenderase e, unha vez adquira firmeza a resolucin xudicial, renovarase o cmputo do prazo de caducidade polo tempo que restaba no momento de acordar a suspensin.

4. O prazo de prescricin das sancins consistentes en multa pecuniaria ser de catro anos e, o das demais sancins, ser dun ano, computados desde o da seguinte a aquel en que adquira firmeza en va administrativa a sancin.

O cmputo e a interrupcin do prazo de prescricin do dereito da administracin para esixir o

Artigo 81.Conta das multas.

1. As infraccins que puidesen cometerse contra o disposto na presente ordenanza sern sancionadas coas multas dispostas na Lei de trfico, circulacin de vehculos a motor e seguridade viaria, na sa redaccin dada por Lei 18/2009, do 23 de novembro.

No anexo desta ordenanza recllense, de acordo coa dita norma, aquelas infraccins mis comns contra as principais normas en materia de trfico, cando sexan de competencia municipal:

Real Decreto Lexislativo 6/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei sobre trfico, Circulacin de Vehculos a Motor e Seguridade Viaria.

Regulamento xeral de circulacin (CIR)

A presente ordenanza (OMT)

As mesmo, recllese o importe das sancins que lle corresponde a estas.

2. Aquelas infraccins que non estn explicitamente previstas no cadro de infraccins e sancins mencionado no anterior apartado estean tipificadas na lexislacin sobre trfico, circulacin de vehculos a motor e seguridade viaria ou nas sas normas de desenvolvemento e resultasen de competencia municipal polo tipo de va en que se cometen e pola materia sobre a que versan, sern sancionadas pola autoridade municipal da seguinte forma, salvo que na citada normativa se indique expresamente outra cousa:

a) Infraccins leves: multa de 80 euros.

b) Infraccins graves: multa de 200 euros.

c) Infraccins moi graves: multa de 500 euros.

3. Naqueles supostos nos que o titular dun permiso ou licenza de conducin sexa sancionado en firme en va administrativa pola comisin dalgunha das infraccins que, de conformidade coa lexislacin vixente ao devandito efecto, leve aparellada a perda de puntos, comunicarase Xefatura Provincial de Trfico, rgano competente para a sa detraccin.

4. A competencia para impor a suspensin do permiso ou licenza de conducin ou de circulacin corresponde, en todo caso, ao xefe provincial de Trfico.

Artigo 82.Reducin e residencia.

1.Notificada a denuncia, o denunciado poder realizar o pago voluntario da multa no acto da sa entrega ou dentro do prazo de vinte das naturais contados desde o da seguinte ao da sa notificacin cunha reducin do 50 por cento do importe da sancin de multa.

O pago voluntario coa devandita reducin implicar a renuncia a formular alegacins. No caso de que se formulen teranse por non presentadas. Terase por concludo o procedemento sancionador sen necesidade de ditar resolucin expresa o da en que se realice o pago.

Artigo 83.Pago das multas.

1. En virtude de convenio de delegacin con data do DD/MM/AA, o pago das multas, tanto ordinario como anticipado, farase efectivo ante o Servizo de Recadacin da Deputacin Provincial da Corua, a travs das entidades bancarias colaboradoras del, a travs da Oficina Virtual Tributaria na enderezo web www.dacoruna.gal ou nas redes de caixeiros habilitadas para o pago, as como en calquera outros lugares e medios de pago que habilite o devandito organismo para o pago dos ingresos de dereito pblico.

2. As multas que non se aboen durante o procedemento deberanse facer efectivas dentro dos quince das naturais seguintes data da firmeza da sancin.

3. Vencido o prazo de ingreso establecido no apartado anterior sen que se satisfixera a multa, a sa exaccin levarase a cabo polo procedemento de prema. Para ese efecto, ser ttulo executivo a providencia de constrinximento notificada ao debedor, expedida polo rgano competente da administracin xestora.

Artigo 84.Responsables subsidiarios do pago de multas.

1. Os titulares dos vehculos cos que se cometeu unha infraccin sern responsables subsidiarios no caso de falta de pagamento da multa imposta ao condutor, salvo nos seguintes supostos:

a) Roubo, furto ou calquera outro uso no que quede acreditado que o vehculo foi utilizado en contra da sa vontade.

b) Cando o titular sexa unha empresa de aluguer sen condutor.

c) Cando o vehculo tea designado un arrendatario a longo prazo no momento de cometerse a infraccin. Neste caso, a responsabilidade recaer neste.

d) Cando o vehculo tea designado un condutor habitual no momento de cometerse a infraccin. Neste caso, a responsabilidade recaer neste.

2. A declaracin de responsabilidade subsidiaria e as sas consecuencias, includa a posibilidade de adoptar medidas cautelares, rexeranse polo disposto na Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria e no Regulamento xeral de recadacin.

3. O responsable que satisfixera a multa ten dereito de reembolso contra o infractor pola totalidade do que satisfixera.

   
  DISPOSICINS  
 

DISPOSICIN ADICIONAL 1.

O servizo de estacionamento con limitacin temporal

1. Obxecto.

O servizo de ordenacin e regulacin de estacionamento con limitacin temporal un servizo pblico municipal que pretende a regulacin dos espazos dispoibles de aparcadoiro en superficies, fixando os tempos mximos de permanencia para lograr unha rotacin de vehculos que permita optimizar o uso dun ben escaso cal o de dominio pblico dedicado a tal fin.

2. Tipoloxa de usos e usuarios.

1. Establcense os seguintes rximes de uso dos espazos reservados para o estacionamento con limitacin temporal:

a) Xeral: mediante o aboamento das tarifas establecidas na ordenanza fiscal correspondente, os usuarios podern estacionar nas zonas delimitadas para tal fin, cun lmite mximo permitido de das horas, ao termo deste tempo deber cambiar o seu vehculo de ra ou situalo a mis de cincuenta metros de distancia.

b) Xeral de curta duracin: as ras delimitadas para este fin rexeranse polos mesmos criterios do apartado anterior, salvo o tempo mximo de estacionamento, que ser dunha hora.

c) De residentes: teen a condicin de residentes, para estes efectos, as persoas fsicas, exclundose as xurdicas en todo caso, usuarias do servizo que segundo o Padrn Municipal de Habitantes tean o seu domicilio e que de feito residan dentro do permetro do sector que para este rxime se estableza nesta ordenanza, e sexan titulares ou condutores habituais do vehculo para o que se solicita o distintivo. Os residentes perden tal condicin nos demais sectores distintos ao seu.

3. Ttulo habilitante.

1. O ttulo habilitante nos rximes xerais ser o comprobante de pago e do tempo de estacionamento, e ser prepagado nas mquinas expendedoras mediante moedas, cartn mecnico ou moedeiro.

No rxime de residentes, o ttulo habilitante ser o cartn expedido polo concello.

O condutor do vehculo deber colocar o ttulo habilitante na parte interna do parabrisas, de maneira que sexa totalmente visible e lexible desde o exterior.

2. Nos rximes xerais, as tarifas sern de trinta minutos como mnimo e das horas como mximo, anda que se admite un exceso de trinta minutos pospagado, de acordo ao disposto no punto 10.

Por razns de poltica de trfico, a autoridade municipal poder establecer zonas nas que os residentes tean o mesmo tratamento que o non residentes ou nas que se lles limite o tempo de estacionamento.

4. Cartn de residentes.

Os residentes tern dereito obtencin dun cartn que os acredite como tales, con vixencia ata o 31 de decembro de cada ano, para o que debern presentar a oportuna instancia no Rexistro Xeral do concello no prazo que se publicar paro efecto, deber acompaar a seguinte documentacin:

1. Fotocopia do DNI do titular do vehculo. Nos casos de aluguer de vehculos a longo prazo (renting), deber achegarse o DNI do arrendador e, ademais, copia do contrato de arrendamento.

2. Fotocopia do permiso de circulacin do vehculo.

3. Fotocopia de ltimo recibo pago do seguro do vehculo.

4. Fotocopia da ficha tcnica e da Inspeccin Tcnica de Vehculos.

As persoas interesadas en obter este cartn debern estar ao corrente do pago do ltimo recibo percibido do imposto de vehculos de traccin mecnica e non ter pendente en va executiva multas de trfico do concello.

Unha vez feitas as debidas comprobacins, expedirase o cartn polas dependencias municipais que se designen par o efecto, previo aboamento da cota establecida na correspondente ordenanza fiscal.

O concello poder esixir calquera outra proba documental ou realizar de oficio cantas comprobacins considere necesarias para contrastar a veracidade dos datos achegados polas persoas interesadas para a obtencin do cartn.

Cada persoa s poder ser titular dun nico cartn de residente.

O titular do cartn de residente responsable da utilizacin deste. En caso de perda, poder obter unha nova, previa declaracin xurada de perda.

No suposto de variacin das condicins expresadas na solicitude, como cambio de domicilio ou cambio de vehculo, a persoa interesada deber solicitar novo distintivo e, previas as comprobacins oportunas, o concello emitirao, o solicitante deber entregar nas oficinas municipais o cartn de estacionamento que tia con anterioridade.

Se das comprobacins practicadas resultase que o titular dun cartn de estacionamento de residente realizou un uso fraudulento del ou que os datos achegados para a obtencin da autorizacin foron falseados, iniciarase un expediente para a retirada da autorizacin, sen prexuzo da incoacin do correspondente expediente sancionador. Se das actuacins practicadas desprendronse indicios de ilcito penal, remitiranse as actuacins ao rgano competente.

A anulacin da autorizacin por esta causa non dar dereito ao reembolso da cota aboada para a sa obtencin.

5. Vehculos excludos.

Quedan excludos da limitacin da duracin do estacionamento e non suxeitos ao pago da taxa os vehculos seguintes:

a) As motocicletas, ciclos, ciclomotores e bicicletas.

b) Os estacionados en zonas reservadas para a sa categora ou actividade.

c) O auto-taxi, cando o seu condutor estea presente.

d) Os de propiedade de organismos do Estado, Comunidades Autnomas, Provincias e Municipios debidamente identificados, durante a prestacin dos servizos da sa competencia.

e) Os de representacins diplomticas acreditadas en Espaa, externamente identificados con matrcula diplomtica e a condicin de reciprocidade.

f) Os destinados asistencia sanitaria que pertenzan Seguridade Social, Servizo Galego de Sade ou Cruz Vermella Espaola, e as ambulancias.

g) Os de titularidade de persoas con mobilidade reducida, cando estean en posesin e exhiban a autorizacin especial expedida para o efecto.

h) Os utilizados polo persoal municipal, anda sendo de propiedade privada, en acto de servizo, debidamente autorizados.

i) Os residentes quedan excludos da limitacin da duracin do estacionamento, pero suxeitos ao pago da taxa establecida na ordenanza fiscal correspondente, cando o estacionamento se produza no sector da sa residencia autorizado polo distintivo que para ese efecto posan.

6. Sinalizacin.

A delimitacin e sinalizacin das distintas zonas de estacionamento con limitacin temporal realizarase como segue:

a) Rxime xeral: sinais verticais especficos e horizontais de cor azul.

b) Rxime xeral de curta duracin: sinais verticais especficos e horizontais de cor azul, con indicacin expresa de que o tempo lmite mximo de estacionamento dunha hora.

c) Rxime de residentes: sinais verticais especficos e horizontais de cor verde.

7. Obtencin do ttulo habilitante.

Para os efectos de obtencin de ttulo habilitante para estacionamento con limitacin temporal dos rximes xerais, instalaranse na va pblica mquinas expendedoras en nmero suficiente.

A Alcalda, cando se dean circunstancias que as o aconsellen en atencin aos intereses municipais, poder implantar outros sistemas de control de horario.

8. Horario e lugares.

O servizo de estacionamento con limitacin temporal estar en actividade en das laborables e nas ras indicadas nesta ordenanza, na Disposicin Adicional 2., co seguinte horario:

1. De luns a venres: De 10.00 a 14.00 horas e de 16.00 a 20.00 horas.

2. Sbados: De 10.00 a 14.00 horas.

Por resolucin do Pleno municipal poder modificarse ou ampliarse o citado horario.

9. Taxa.

O rxime de tarifas e as sas modificacins, as disposicins relativas a suxeitos obrigados e exentos do pago, etc. rexeranse polo disposto na ordenanza fiscal correspondente.

10. Ttulo habilitante pospagado.

Se o vehculo non excedeu en trinta minutos o tempo de estacionamento permitido indicado no ttulo habilitante, o usuario poder obter un segundo tique de exceso no que constar a sa hora de expedicin. Este prazo de exceso nunca poder superar o lmite mximo de estacionamento de das horas en rxime xeral e de unha hora en rxime xeral de curta duracin, previstos nesta ordenanza.

11. Infraccins.

Considranse infraccins do servizo de ordenacin e regulacin do estacionamento con limitacin temporal, durante o horario de actividade deste:

a) O estacionamento sen ttulo habilitante ou con ttulo habilitante non vlido.

b) O estacionamento con ttulo habilitante por tempo superior ao sinalado nel, coa excepcin establecida en anteriores apartados.

c) O estacionamento sen cartn de residente nas zonas de estacionamento reservadas para tal fin.

d) O estacionamento con cartn de residente en sector distinto ao da sa residencia.

e) O estacionamento por mis de das horas nunha mesma ra da zona xeral, sen respectar a previsin do apartado 2.1 a), e mis dunha hora en sector de rxime xeral de curta duracin, durante as horas de actividade do servizo.

DISPOSICION ADICIONAL 2.

Clasificacin das vas do Concello de Cabanas

Para os efectos desta ordenanza as ras do ncleo urbano de Cabanas dividiranse en:

Ncleo urbano: entenderase por tal o ncleo formado polas seguintes:

Vas principais:

A travesa urbana da Avenida do Areal, dende a ponte( punto quilomtrico 604.950) ata a Avenida da Torre (punto quilomtrico 606.660) a mbolos dous marxes.

A travesa urbana da Avenida San Martio do Porto, dende o punto quilomtrico 0,00 (cruce Avenida do Areal) ata o punto quilomtrico 1,460, denominadas como curvas do Rego, a mbalas das marxes.

A travesa urbana da Ra Concello de Cabanas, dende o cruce coa Avenida do Areal e Avenida da Torre ata o punto quilomtrico 1,200( A Pena) a mbolos dous marxes.

A travesa urbana do Paseo de Madalena a Costa do 21, Travesia Areal e Cantalarrana.

A travesa urbana da Avenida Barreiro - Val dende o punto quilomtrico 0,00 (cruze coa Avenida de San Martio do Porto.), ata Pena do Pico.

Atendendo sa capacidade e ordenacin do trfico, as vas urbanas do Concello de Cabanas clasificaranse en:

Vas urbanas con sentido nico de circulacin.

Vas de libre circulacin.

As mesmo establcense uns espazos reservados para o estacionamento de residentes (en base s condicins establecidas na disposicin adicional 1.) que estarn situados nos seguintes lugares:

Avenida da Magdalena dende o nmero 6 ata o nmero 7 (sada da ra Os Sauces A ata a sada da ra Os Sauces B), a mbolos dous marxes, destinado aparcamento en batera, as como altura do nmero 13, sentido de entrada, abarcando 30 metros.

Avenida san Martio do Porto, o aparcamento situado diante do Centro de Sade.

Ra Sauces C, altura do nmero 8, sentido de entrada, abarcando 2 prazas.

Ra Pinemar, altura do nmero 9, abarcando 4 prazas.

DISPOSICIN FINAL

A presente Ordenanza fiscal, aprobada polo Pleno da Corporacin en sesin celebrada en data 18 de decembro de 2017, entrar en vigor no momento da sa publicacin ntegra no Boletn Oficial da Provincia, sendo de aplicacin a partir do da seguinte, permanecendo en vigor at a sa modificacin ou derrogacin expresa.

   
  ANEXO I: CADRO DE INFRACCINS E SANCINS  
 

No presente anexo recllense aquelas infraccins mis comns do Real Decreto Lexislativo 6/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei sobre Trfico, Circulacin de Vehculos a Motor e Seguridade Vial, Lei 18/2009, do 23 de novembro, pola que se modifica o texto articulado da Lei sobre Trfico, Circulacin de Vehculos a Motor e Seguridade Vial, Real Decreto 1428/2003, do 21 de novembro, polo que se aproba o Regulamento xeral de circulacin para a aplicacin e desenvolvemento do texto articulado (CIR) e contra a presente ordenanza (OMT), as como o importe das sancins que lle corresponde a estas.

NOMENCLATURA EMPREGADA:

ART: Artigo.

APART: Apartado do artigo.

OPC: Opcin dentro do apartado do artigo.

INF: Cualificacin da infraccin:

L: Leve

G: Grave

MG: Moi grave

Norma

Art.

Apart

Opc

Caso

LSV

OMT

Feito denunciado

Calif

Multa

Importe reducido

Puntos

Art.

Apart

Opc

Art.

Apart

Opc

CIR

2

1

5A

10

1

5A

Comportarse indebidamente na circulacin causando perigo s persoas. (Detallar o comportamento e/ou o tipo de perigo causado.

L

80

40

0

CIR

2

1

5B

10

1

5B

Comportarse indebidamente na circulacin entorpecendo a mesma, causando prexuzos molestias innecesarias para as persoas ou danos aos bens. (Detallar o comportamento e/ou o tipo de perigo causado.

L

80

40

0

CIR

2

1

5C

10

1

5C

Comportarse indebidamente na circulacin entorpecendo a mesma, causando prexuzos e molestias innecesarias para as persoas ou danos aos bens. (Detallar o comportamento e/ou o tipo de perigo causado.

L

100

50

0

CIR

3

1

5A

10

2

5a

Conducir de forma manifestamente temeraria. (Detallar a conduta).

MG

500

250

6

CIR

3

1

5B

10

2

5c

Conducir de forma neglixente creando risco para outros usuarios da va. (Detallar a conduta e o risco creado).

G

200

100

0

CIR

3

1

5C

10

2

5d

Conducir sen a dilixencia, precaucin e non distraccin necesarios para evitar todo dano propio ou alleo. (Detallar a conduta).

G

200

100

0

CIR

4

2

5A

12

2

Guindar, depositar ou abandonar sobre a va obxectos ou materias que fagan perigosa a libre circulacin, parada o u estacionamento ou deteriore aquela ou as sas instalacins (Detallar o obxecto ou materia que causa o perigo ou deterioro)

G

200

100

4

CIR

4

2

5B

12

2

Guindar, depositar ou abandonar sobre a va obxectos ou materias que poidan entorpecer a libre circulacin, parada o u estacionamento, (Detallar o obxecto ou materia que causa o entorpecemento)

L

80

40

0

CIR

4

3

5B

12

2

Realizar rodaxes, enquisas ou ensaios, con ou sen carcter provisional, que poidan entorpecer a circulacin

L

80

40

0

CIR

5

1

5A

12

3

Non facer desaparecer o antes posible un obstculo ou perigo sobre a va por quen o creara. (Detallar o obstculo creado).

L

80

40

0

CIR

5

1

5B

12

3

Non adoptar as medidas necesarias para advertir aos demais usuarios a existencia dun obstculo ou perigo creado na va polo propio denunciado.

L

80

40

0

CIR

5

3

5A

12

3

Non sinalizar de forma eficaz o obstculo ou perigo creado. (Detallar a sinalizacin empregada ou a sa falta).

L

80

40

0

CIR

5

6

5A

12

3

Deter, parar ou estacionar un vehculo de servizo de urxencia, asistencia mecnica ou de conservacin de estradas en lugar distinto do fixado polos axentes da autoridade responsables do trfico .

L

80

40

0

CIR

6

1

5A

12

4

Guindar ou depositar na va ou nas sas inmediacins obxectos que poidan dar lugar producin de incendios.(Detallaro obxecto).

G

200

100

4

CIR

6

1

5B

12

4

Guindar va ou nas sas inmediacins calquera obxecto que poida producir accidentes de circulacin.

G

200

100

4

CIR

6

1

5C

12

4

Guindar ou depositar na va ou nas sas inmediacins obxectos que poidan dar lugar producin de incendios.(Detallaro obxecto).

G

200

100

0

CIR

6

1

5D

12

4

Guindar va ou nas sas inmediacins calquera obxecto que poida producir accidentes de circulacin.

G

200

100

0

CIR

7

1

5A

12

7

Circular cun vehculo que emite perturbacins electromagnticas (a comisin dos feitos descritos nestes supostos denunciaranse por este precepto, anda que en directa relacin co disposto no art. 11.19 do regulamento xeral de vehculos)

G

200

100

0

CIR

7

1

5B

12

7

Circular cun vehculo con niveis de emisin de rudo superiores aos lmites establecidos polas normas que regulan especificamente a materia (a comisin dos feitos descritos nestes supostos denunciaranse por este precepto, anda que en directa relacin co disposto no art. 11.19 do regulamento xeral de vehculos)

G

200

100

0

CIR

7

1

5C

12

7

circular cun vehculo emitindo gases ou fumes en valores superiores aos lmites establecidos nas normas reguladoras dos vehculos (a comisin dos feitos descritos nestes supostos denunciaranse por este precepto, anda que en directa relacin co disposto no art. 11.19 do regulamento xeral de vehculos)

G

200

100

0

CIR

7

1

5D

12

7

circular cun vehculo que foi obxecto dunha reforma de importancia non autorizada (a comisin dos feitos descritos neste suposto denunciaranse por este precepto, anda que en directa relacin con o disposto no artigo 7 do regulamento xeral de vehculos)

G

200

100

0

CIR

7

1

5E

12

7

Non colaborar nas probas establecidas para a deteccin de emisins de rudos ou contaminantes, etc.

G

200

100

0

CIR

7

2

5A

12

5

circular cun vehculo a motor co escape libre, sen levar instalado o preceptivo dispositivo silenciador de explosins ou cun silenciador ineficaz (a comisin dos feitos descritos nestes supostos denunciaranse por este precepto, anda que en directa relacin co disposto no art. 11.19 do regulamento xeral de vehculos)

G

200

100

0

CIR

7

2

5A

12

5

Circular cun ciclomotor co escape libre, sen levar instalado o preceptivo dispositivo silenciador de explosins ou cun silenciador ineficaz (a comisin dos feitos descritos nestes supostos denunciaranse por este precepto, anda que en directa relacin co disposto no art. 11.19 do regulamento xeral de vehculos)

G

200

100

0

CIR

7

4

12

5

Instalar vertedoiros de lixos e residuos dentro da zona de afeccin da estrada, ou anda cando estando fra dela, existe perigo de que o fume producido pola incineracin dos lixos ou incendios ocasionais poida alcanzar aquela.

G

200

100

0

CIR

9

1

5A

13

2

transportar no vehculo reseado un nmero de persoas superior ao das prazas autorizadas, sen que o exceso de ocupacin supere nun 50% as ditas prazas.

L

80

40

0

CIR

9

1

5B

13

2

transportar no vehculo un nmero de persoas excedendo en mis dun 50% o mximo de prazas autorizadas, excludo o condutor. (non aplicable a condutores de buses urbanos ou interurbanos)

G

200

100

0

CIR

9

1

5C

67

1

carecer o vehculo de servizo pblico ou autobs das placas interiores nas que conste o nmero mximo de persoas autorizadas

L

80

40

0

CIR

9

1

5D

10

2

transportar persoas no vehculo reseado, excedendo entre persoas e equipaxe, a masa mxima autorizada para o mesmo

L

80

40

0

CIR

10

1

5A

13

2

transportar persoas en emprazamentos distintos aos destina- dos e acondicionados para elas no vehculo

L

80

40

0

CIR

10

2

5A

13

2

viaxar persoas nun vehculo destinado ao transporte de mercadoras ou cousas no lugar reservado carga.

L

80

40

0

CIR

10

3

5A

13

2

levar instalada unha proteccin da carga que estorba aos ocupantes nun vehculo autorizado para transportar simultaneamente persoas e carga

L

80

40

0

CIR

10

3

5B

13

2

levar instalada unha proteccin da carga que pode danar aos ocupantes en caso de ser proxectada, nun vehculo autorizado para transportar simultaneamente persoas e carga

G

200

100

0

CIR

10

4

5A

13

3

non levar instalada a proteccin da carga prevista na lexislacin reguladora dos vehculos, nun vehculo autorizado para transportar simultaneamente persoas e carga

G

200

100

0

CIR

11

1

5A

13

1

efectuar paradas e arrancadas con sacudidas ou movementos bruscos o condutor dun transporte colectivo de viaxeiros

L

80

40

0

CIR

11

1

5B

13

3

non parar o mis preto posible do bordo dereito da calzada o condutor dun transporte colectivo de persoas.

L

80

40

0

CIR

11

1

5C

13

1

realizar o condutor dun transporte colectivo de persoas, actos que lle poidan distraer durante a marcha

L

80

40

0

CIR

11

1

5D

13

2

non velar pola seguridade dos viaxeiros o condutor, ou no seu caso o encargado, dun transporte colectivo de viaxeiros, tanto durante a marcha como nas subidas e baixadas

L

80

40

0

CIR

11

2

5A

10

1

vulnerar o viaxeiro dun vehculo destinado ao servizo pblico de transporte colectivo de persoas prohibicins regulamentariamente previstas (determinar a obrigacin incumprida polo viaxeiro)

L

80

40

0

CIR

11

2

5B

10

2

non prohibir a entrada ou ordenar a sada o condutor dun vehculo destinado ao servizo pblico de transporte colectivo de persoas, aos viaxeiros que vulneren as prohibicins

L

80

40

0

CIR

12

1

5A

13

2

circular das persoas nun ciclo en condicins distintas s regulamentarias. (detallar o incumprimento).

L

80

40

0

CIR

12

2

5A

13

2

circular das persoas no vehculo reseado en condicins distintas s regulamentarias. (detallar o incumprimento).

L

80

40

0

CIR

12

2

5B

13

5

circular con menores de 12 anos como pasaxeiro de motocicletas ou ciclomotores en condicins distintas s regulamentarias.

G

200

100

0

CIR

12

4

5A

13

1

circular cunha motocicleta, vehculo de tres rodas, ciclomotor, ciclo ou bicicleta, arrastrando un remolque en condicins dis- tintas s regulamentarias. (detallar o incumprimento).

L

80

40

0

CIR

13

1

5A

10

3

circular cun vehculo cuxa carga pode arrastrar, caer total ou parcialmente, desprazarse de maneira perigosa ou compro- meter a estabilidade do vehculo, sen dispor dos accesorios que garanten a adecuada proteccin ou acondicionamento da carga transportada.

G

200

100

0

CIR

13

2

5B

66

1

circular cun vehculo cuxa carga pode arrastrar, caer total ou parcialmente, desprazarse de maneira perigosa ou compro- meter a estabilidade do vehculo, sen dispor dos accesorios que garanten a adecuada proteccin ou acondicionamento da carga transportada.

G

200

100

0

CIR

14

1A

5A

12

6

circular cun vehculo cuxa carga pode arrastrar, caer total ou parcialmente, desprazarse de maneira perigosa ou compro- meter a estabilidade do vehculo, sen dispor dos accesorios que garanten a adecuada proteccin ou acondicionamento da carga transportada.

G

200

100

0

CIR

14

1B

5D

12

6

circular cun vehculo cuxa carga pode arrastrar, caer total ou parcialmente, desprazarse de maneira perigosa ou compro- meter a estabilidade do vehculo, sen dispor dos accesorios que garanten a adecuada proteccin ou acondicionamento da carga transportada.

G

200

100

0

CIR

14

1C

5B

12

6

circular cun vehculo cuxa carga produce po, rudo ou molestias aos demais usuarios.

L

80

40

CIR

14

1D

5C

12

6

circular cun vehculo cuxa carga oculta os dispositivos de sinalizacin, iluminacin, placas de matrcula, etc.

L

80

40

0

CIR

14

2

5A

12

6

circular cun vehculo sen cubrir total e eficazmente a carga transportada.

L

80

40

0

CIR

15

1

5A

12

6

circular cun vehculo cuxa carga sobresae da proxeccin en planta nos termos regulamentariamente previstos.

L

80

40

0

CIR

15

5

5A

12

6

circular cun vehculo transportando unha carga que sobresae da sa proxeccin en planta, sen adoptar as medidas precaucins para evitar todo dano ou perigo aos demais usuarios da va.

L

80

40

0

CIR

15

6

5A

12

6

non sinalizar regulamentariamente a carga que sobresae lonxitudinalmente do vehculo.

L

80

40

0

CIR

15

6

5B

10

2

circular cun vehculo, entre a posta e sada do sol ou baixo condicins meteorolxicas ou ambientais que diminan sensiblemente a visibilidade, sen sinalizar a carga do xeito establecido regulamentariamente ( indicar as condicins existentes)

L

80

40

0

CIR

15

7

5A

10

2

non sinalizar regulamentariamente a carga que sobresae lateralmente do glibo do vehculo.

L

80

40

0

CIR

16

5A

10

2

realizar operacins de carga e descarga na va, podendo facelo fra da mesma

L

80

40

0

CIR

16

5B

10

2

realizar na va operacins de carga e descarga ocasionando perigo ou perturbacins graves ao trnsito doutros usuarios (deber indicarse o perigo ou a perturbacin causada)

L

80

40

0

CIR

16

5C

10

2

realizar na va operacins de carga e descarga depositando a mercadora na calzada, beirava ou zona peonil (deber indicarse onde se depositou a mesma)

L

80

40

0

CIR

17

1

5A

10

1

conducir sen adoptar as precaucins necesarias para a seguridade doutros usuarios da va (deber indicarse o feito que provocou a falta de precaucin)

L

80

40

0

CIR

17

2

5A

10

1

levar correndo pola va, cabaleras, gaados ou vehculos de carga de traccin animal, nas inmediacins doutros da mesma especie ou das persoas que van a p.- (debern concretarse os feitos)

L

80

40

0

CIR

17

2

5B

10

2

abandonar a conducin de cabaleras, ganados ou vehculos de carga de traccin animal, deixndoos marchar libremente polo camio ou deterse no (deber indicarse o animal ou vehculo de que se trate)

L

80

40

0

CIR

18

1

5A

13

2

conducir o vehculo apuntado sen manter a propia liberdade de movementos (debern concretarse os feitos)

L

80

40

0

CIR

18

1

5B

13

2

conducir un vehculo sen manter o campo de visin (debern concretarse os feitos)

L

80

40

0

CIR

18

1

5C

13

2

conducir un vehculo sen manter a atencin permanente conducin (debern concretarse os feitos)

L

80

40

0

CIR

18

1

5D

13

2

conducir un vehculo sen manter a posicin adecuada e que a mantean o resto dos pasaxeiros (debern concretarse os feitos)

L

80

40

0

CIR

18

1

5E

13

2

conducir un vehculo sen coidar da adecuada colocacin dos obxectos ou algn animal transportado para que non interfiran a conducin (debern concretarse os feitos)

L

80

40

0

CIR

18

1

5F

13

3

circular cun vehculo utilizando os condutor dispositivos visuais incompatibles coa atencin permanente conducin. (deber especificarse o dispositivo utilizado)

G

200

100

3

CIR

18

2

5A

13

3

conducir utilizando cascos ou auriculares conectados a aparellos receptores ou reprodutores de son.

G

200

100

3

CIR

18

2

5B

13

3

conducir utilizando manualmente o telfono mbil ou calquera outro dispositivo incompatible coa obrigatoria atencin permanente conducin. (deber especificarse o dispositivo utilizado)

G

200

100

3

CIR

19

1

5A

10

3

circular cun vehculo cuxa superficie acristalada non permite ao seu condutor a visibilidade difana sobre toda a va pola colocacin de laminas, adhesivos, cortinillas ou outros elementos non autorizados

G

200

100

0

CIR

19

1

5B

10

3

circular cun vehculo provisto de lminas adhesivas ou cortinillas contra o sol nos portelos posteriores, sen levar dous espellos retrovisores que cumpran as especificacins tcnicas necesarias.

G

200

100

0

CIR

19

2

5A

10

3

colocar nun vehculo vidros tintados ou coloreados non homologados

G

200

100

0

CIR

20

1

5E

14

1

circular cunha taxa de alcol en aire expirado superior a 0,25 miligramos por litro, que a regulamentariamente establecida (para condutores en xeral, probas sempre con etilmetros homologados)

MG

500

250

4

CIR

20

1

5F

14

1

circular cunha taxa de alcol en sangue superior a 0,50 gramos por 1000 c.c., que a regulamentariamente establecida (para condutores en xeral, probas sempre con etilmetros homologados)

MG

500

250

4

CIR

20

1

5G

14

1

circular cunha taxa de alcol en aire expirado superior a 0,15 miligramos por litro, que a regulamentariamente establecida (para condutores profesionais, de servizo de urxencia, mercadoras perigosas ou transportes especiais, noveis e probas sempre con etilmetros homologados)

MG

500

250

4

CIR

20

1

5H

14

1

circular cunha taxa de alcol en sangue superior a 0,30 gramos por 1000 c. c., que a regulamentariamente establecida (para condutores profesionais, noveis, de servizo de urxencia, mercadoras perigosas ou transportes especiais)

MG

500

250

4

CIR

20

1

5I

14

1

circular cunha taxa de alcol en aire expirado superior a 0,25 miligramos por litro, que a regulamentariamente establecida, excedendo o 0,50 mg/ l

MG

1000

500

6

CIR

20

1

5J

14

1

circular cunha taxa de alcol en sangue superior a 0,50 gramos por mil c.c, que a regulamentariamente establecida, excedendo 1,00 gr/ l

MG

1000

500

6

CIR

20

1

5K

14

1

circular cunha taxa de alcol en aire expirado superior a 0,15 miligramos por litro, que a regulamentariamente establecida, excedendo o 0,30 mg/ l (para condutores profesionais, de servizo de urxencia, mercadoras perigosas ou transportes especiais, noveis e probas sempre con etilmetros homologado.)

MG

1000

500

6

CIR

20

1

5L

14

1

circular cunha taxa de alcol en sangue superior a 0,30 gramos por mil c. c, que a regulamentariamente establecida, excedendo os 0,60 gr/ l (para condutores profesionais, de servizo de urxencia, noveis, mercadoras perigosas ou transportes especiais. causa de posible inmobilizacin e depsito do vehculo

MG

1000

500

6

CIR

20

1

5M

14

1

circular cunha taxa de alcol en aire expirado superior a 0,25 miligramos por litro, que a regulamentariamente establecida. (nova codif. a ter en conta, tras a modificacin da conta de sancin nestes supostos, aprobada por lei 6/2014, do 7 de abril, referida existencia de sancin firme adoptada en ano inmediatamente anterior data dos feitos detectados)

MG

1000

500

4

CIR

20

1

5N

14

1

circular cunha taxa de alcol en sangue superior a 0,50 gramos por 1000 c. c., que a regulamentariamente establecida (para condutores en xeral. causa de posible inmobilizacin e depsito do vehculo (arts. 104 e 105 lsv.))

MG

1000

500

4

CIR

20

1

5O

14

1

circular cunha taxa de alcol en sangue superior a 0,30 gramos por 1000 c. c., que a regulamentariamente establecida (para condutores profesionais, noveis, de servizo de urxencia, mercadoras perigosas ou transportes especiais. causa de posible inmobilizacin e depsito do vehculo ( arts. 104 e 105 lsv))

MG

1000

500

4

CIR

20

1

5

14

1

Circular cunha taxa de alcol en aire expirado superior a 0,15 miligramos por litro, que a regulamentariamente establecida (para conduc. prof., servizo de urxencia, mercadoras perigosas ou transp. especiais, noveis e probas con etilmetros homologados a referencia sancionadora a da taxa menor. Causa posible inmobiliz. e depsito do vehculo (arts 104 e 105 lsv) )

MG

500

250

4

CIR

21

1

5B

14

2

non someterse s probas de deteccin de alcol, sendo requirido para iso polos axentes encargados da vixilancia do trfico (causa de posible inmobilizacin e depsito do vehculo (arts. 104 e 105 lsv))

MG

500

250

6

CIR

26

1

5A

14

3

negarse o persoal sanitario dun centro mdico obtencin de mostras para determinar el grado de alcoholemia da persoa que desexa someterse a tal proba

L

80

40

0

CIR

26

1

5B

14

5

negarse o persoal sanitario dun centro mdico a remitir ao laboratorio as probas obtidas para a determinacin do grao de alcoholemia da persoa que desexa someterse a tal proba

L

80

40

0

CIR

26

1

5C

14

5

non dar conta o persoal sanitario dun centro mdico autoridade correspondente do resultado da anlise clnica realizada para determinar el grado de alcoholemia.

L

80

40

0

CIR

26

1

5D

14

5

omitir o persoal sanitario encargado de comunicar autoridade correspondente o resultado das probas realizadas os datos esixidos regulamentariamente

L

80

40

0

CIR

29

1

5A

15

non circular pola va o mis preto posible do bordo dereito da calzada deixando completamente libre a metade da calzada que corresponda aos que poidan circular en sentido contrario

G

200

100

0

CIR

29

1

5B

15

non circular pola va nun cambio de rasante ou curva de reducida visibilidade deixando completamente libre a metade da calzada que corresponda aos que poidan circular en sentido contrario

G

200

100

0

CIR

29

1

5C

15

circular por unha va de dobre sentido de circulacin sen arrimarse o mis preto posible ao bordo dereito da calzada para manter a separacin lateral suficiente para realizar o cruzamento con seguridade.

G

200

100

0

CIR

29

2

5A

15

circular pola esquerda nunha va de dobre sentido da circulacin en sentido contrario ao estipulado

MG

500

250

6

CIR

30

1

5A

17

1

circular polo carril da esquerda, en sentido contrario ao estipulado, nunha calzada de dobre sentido de circulacin e dous carrs, separados ou non por marcas viarias.

MG

500

250

6

CIR

30

1

5B

17

1

circular polo carril situado mis esquerda en sentido contrario ao estipulado, nunha calzada de dobre sentido de circulacin e tres carrs separados por marcas viarias.

MG

500

250

6

CIR

30

1A

5C

16

1

utilizar o carril central dunha calzada con dobre sentido de circulacin e tres carrs separados por marcas lonxitudinais descontinuas, sen deberse a un adiantamento nin a un cambio de direccin esquerda.

G

200

100

0

CIR

30

1B

5D

16

1

circular pola beirava, non existindo razns de emerxencia, cun vehculo autombil

G

200

100

0

CIR

30

1B

5E

16

1

circular pola beirava, non existindo razns de emerxencia, cun vehculo especial con mma superior a 3500 kg

G

200

100

0

CIR

31

5B

16

1

circular fra de poboado por un carril distinto do situado mis dereita, en calzada con mis dun carril para o mesmo sentido de marcha, entorpecendo a circulacin doutro vehculo que lle segue

G

200

100

0

CIR

31

1

5A

16

1

circular cun autombil ou vehculo especial con mma superior a 3.500 kg, fra de poboado e sen razns de emerxencia, pola beirava dunha va con mis dun carril para o mesmo sentido de marcha..

G

200

100

0

CIR

32

5A

16

1

circular fra de poboado cun camin ou furgn de mma superior a 3.500 kg por un carril distinto do situado mis dereita, en calzada de tres ou mis carrs para o mesmo sentido, entorpecendo a marcha doutro que lle segue

G

200

100

0

CIR

32

5B

16

1

circular fra de poboado cun vehculo especial ou conxunto de vehculos de mis de sete metros de lonxitude, por un carril distinto do situado mis dereita, entorpecendo a marcha doutro que lle segue.

G

200

100

0

CIR

32

5C

16

1

circular fra de poboado por un carril distinto dos dous situados mis dereita en calzada de tres ou mis carrs para o mesmo sentido. (s afecta os tipos de vehculos contemplados anteriormente en leste mesmo precepto)

G

200

100

0

CIR

33

5A

16

1

circular cun autombil ou vehculo especial por calzada de poboado con polo menos dous carrs para o mesmo sentido, cambiando de carril sen motivo xustificado, creando un
obstculo circulacin dos demais vehculos.

G

200

100

0

CIR

33

5B

16

1

circular cun autombil ou vehculo especial por calzada de poboado con polo menos dous carrs para o mesmo sentido, delimitados por marcas lonxitudinais, cambiando de carril sen motivo xustificado.

G

200

100

0

CIR

35

1

5A

13

2

circular por un carril de alta ocupacin, cun nmero de ocupantes, includo o condutor, inferior ao establecido. (vao)

G

200

100

0

CIR

35

2

5A

18

circular co vehculo apuntado non autorizado por un carril de alta ocupacin (vao)

G

200

100

0

CIR

35

2

5B

18

circular por un carril de alta ocupacin, en sentido contrario ao establecido (vao)

MG

500

250

6

CIR

36

1

5A

17

1

non circular pola beirava transitable da sa dereita o condutor do vehculo apuntado estando obrigado a utilizalo.

G

200

100

0

CIR

36

1

5B

17

2

non circular pola beirava transitable da sa dereita o condutor do vehculo apuntado con mma que non exceda de 3500 kg, que por razns de emerxencia fgao a velocidade anormalmente reducida, perturbando con iso gravemente a circulacin.

G

200

100

0

CIR

36

2

5A

17

2

circular en posicin paralela con outro vehculo, tendo ambos vos prohibida dita forma de circular

G

200

100

0

CIR

36

3

5A

17

2

circular en posicin paralela con outro vehculo ao realizar un adiantamento, excedendo na sa duracin os 15 segundos ou efectuando un percorrido na devandita forma superior a 200 metros.

G

200

100

0

CIR

37

1

5A

18

circular sen autorizacin por unha va contravindo a ordenacin determinada pola autoridade competente por razns de fluidez ou seguridade da circulacin

MG

500

250

0

CIR

37

1

5B

18

circular por unha va pechada ao trfico ou por un dos seus tramos, vulnerando a prohibicin total ou parcial de acceso ao mesmo por parte da autoridade competente, por razns de fluidez ou seguridade da circulacin

G

200

100

0

CIR

37

1

5C

18

circular polo carril ou beirava dunha va en sentido contrario ao ordenado pola autoridade competente por razns de fluidez ou seguridade da circulacin.

MG

500

250

6

CIR

37

2

5A

18

circular por unha va contravindo a restricin ou limitacin de circulacin a determinados vehculos ordenada pola autoridade competente para evitar o
entorpecemento daquela e garantir a sa fluidez

L

80

40

0

CIR

37

4

5A

18

incumprir o rgano peticionario, as instrucins fixadas pola autoridade responsable da regulacin do trfico, con motivo do establecemento de restricins ou limitacins circulacin por razns de seguridade ou fluidez viaria. (haber de especificarse o concreto obxecto do
incumprimento detectado, as como os efectos producidos polo mesmo, ao obxecto de poder
graduar na debida forma a sancin para impoer pola devandita conduta.)

G

200

100

0

CIR

38

1

5A

20

1

circular por autoestradas ou autovas con vehculos cos que est expresamente prohibido (suposto referido a circulacin con vehculos de traccin animal, bicicletas, ciclomotores e vehculos para persoas de mobilidade reducida)

G

200

100

0

CIR

38

2

5A

21

5

non abandonar unha autoestrada ou autova pola primeira sada o condutor do vehculo apuntado cando por razns de emerxencia vxase obrigado a circular a velocidade anormalmente reducida

G

200

100

0

CIR

38

3

5A

66

1

circular por autoestrada ou autova co vehculo especial apuntado ou en rxime de transporte especial, que excede das masas e dimensins establecidas para os vehculos, carecendo de autorizacin.

L

80

40

0

CIR

38

3

5B

21

5

circular por autoestrada ou autova vehculo especial apuntado ou en rxime transporte especial, sen exceso de masas ou dimensins regulamentarias, e que polas sas caractersticas non pode desenvolver velocidade superior a 60 km/ h en chairo.

MG

500

250

0

CIR

39

2

5A

18

circular co vehculo apuntado dentro dos itinerarios e prazos obxecto das restricins impostas pola autoridade competente. (deberase denunciar por este feito s no caso de que non sexa posible que o titular obtea unha autorizacin especial. en caso contrario, denunciarase polo artigo 39.5.5a)

G

200

100

0

CIR

39

4

5A

18

circular contravindo as restricins temporais circulacin impostas polos axentes encargados da vixilancia do trfico para lograr unha maior fluidez e seguridade na circulacin

G

200

100

4

CIR

39

5

5A

18

circular co vehculo apuntado dentro dos itinerarios e prazos obxecto das restricins impostas pola autoridade competente, carecendo da autorizacin especial correspondente

MG

500

250

0

CIR

40

1

5A

43

2

circular por un carril reversible sen levar acendido a iluminacin de cruzamento

G

200

100

0

CIR

40

2

5A

18

circular por un carril reversible en sentido contrario ao estipulado (vlido para calquera carril reversible, excepto vao)

MG

500

250

6

CIR

41

1

5A

18

circular cun vehculo non autorizado regulamentariamente por un carril habilitado para a circulacin en sentido contrario ao habitual debidamente sinalizado

G

200

100

0

CIR

41

1

5C

43

2

circular por un carril habilitado para a circulacin en sentido contrario ao habitual sen levar acendido a iluminacin de cruzamento

G

200

100

0

CIR

41

1

5D

43

2

circular por un carril destinado ao sentido normal de circulacin, contiguo ao habilitado para a circulacin en sentido contrario, sen levar acendido a iluminacin de cruzamento

G

200

100

0

CIR

41

1

5E

18

desprazarse lateralmente a un carril contiguo destinado ao sentido normal da circulacin desde outro carril habilitado para a circulacin ao sentido contrario ao habitual

G

200

100

0

CIR

41

1

5F

18

desprazarse lateralmente a un carril contiguo destinado ao sentido contrario ao habitual da circulacin desde outro carril habilitado para a circulacin ao sentido normal

G

200

100

0

CIR

41

1

5G

18

circular alterando os elementos de balizamento permanentes ou mbiles dun carril destinado ao uso contrario ao habitual

G

200

100

0

CIR

41

1

5H

18

circular en sentido contrario ao estipulado nunha calzada na que a autoridade competente da regulacin do trfico tea habilitado carrs para a sa utilizacin en sentido contrario ao habitual (se denunciarn por este concepto, tanto aos que circulando polo carril habilitado invaden o contiguo en sentido contrario, como os que circulando por este invaden o habilitado)

MG

500

250

6

CIR

42

1

5A

43

2

circular por un carril adicional de circulacin balizado sen levar acendido a iluminacin de cruzamento

G

200

100

0

CIR

42

1

5B

18

desprazarse lateralmente a un carril destinado ao sentido normal da circulacin desde un carril adicional, invadindo o sentido contrario

G

200

100

0

CIR

42

1

5C

18

desprazarse lateralmente desde un carril de sentido normal de circulacin a un carril adicional, invadindo o sentido contrario

G

200

100

0

CIR

42

1

5D

18

circular por un carril adicional de circulacin en sentido contrario ao estipulado

MG

500

250

6

CIR

42

1

5E

18

circular polo carril adicional alterando os elementos de balizamento.

G

200

100

0

CIR

43

1

5A

19

circular en sentido contrario ao estipulado nunha va de dobre sentido de circulacin onde exista un refuxio, illa ou dispositivo de gua.

MG

500

250

6

CIR

43

2

5A

19

circular por unha praza , glorieta ou encontro de vas, en sen- tido contrario ao estipulado .

MG

500

250

6

CIR

44

1

5A

15

circular en sentido contrario ao estipulado en va dividida en das calzada

MG

500

250

6

CIR

44

2

5A

15

circular por un carril adicional de circulacin alterando os seus elementos de balizamento

MG

500

250

6

CIR

44

2

5B

15

circular pola calzada lateral, en sentido contrario ao estipulado no correspondente sinal, nunha va dividida en tres calzadas

MG

500

250

6

CIR

46

1

5A

21

1

circular cun vehculo sen moderar a velocidade e, no seu caso, sen deterse cando o esixen as circunstancias (debern indicarse sucintamente tales circunstancias: presencia de pens, ciclistas, etc)

G

200

100

0

CIR

48

1

5A

21

2

circular a ... km/ h, estando limitada a velocidade a ... km/ h. (grave)

MG

500

250

6

CIR

48

1

5B

21

2

circular no tramo apuntado a unha velocidade media de ... km/ h, estando limitada a velocidade a ... km/ h.

MG

500

250

6

CIR

48

1

5C

21

2

circular a ... km/ h, estando limitada a velocidade a ... km/ h.

MG

500

250

6

CIR

48

1

5D

21

2

circular no tramo apuntado a unha velocidade media de ... km/ h, estando limitada a velocidade a ... km/ h.

MG

500

250

6

CIR

48

1

5E

21

2

circular a ... km/ h, estando limitada a velocidade a ... km/ h.

G

500

250

6

CIR

48

1

5F

21

2

circular no tramo apuntado a unha velocidade media de ... km/ h, estando limitada a velocidade a ... km/ h.

G

500

250

6

CIR

48

1

5G

21

2

circular a ... km/ h, estando limitada a velocidade a ... km/ h.

G

400

200

4

CIR

48

1

5H

21

2

circular no tramo apuntado a unha velocidade media de ... km/ h, estando limitada a velocidade a ... km/ h.

G

400

200

4

CIR

48

1

5I

21

2

circular a ... km/ h, estando limitada a velocidade a ... km/ h.

G

300

150

2

CIR

48

1

5J

21

2

circular no tramo apuntado a unha velocidade media de ... km/ h, estando limitada a velocidade a ... km/ h.

G

300

150

2

CIR

48

1

5K

21

2

circular a ... km/ h, estando limitada a velocidade a ... km/ h.

G

SEN REDUCC

SEN REDUCC

0,2,4,6

CIR

48

1

5L

21

2

circular no tramo apuntado a unha velocidade media de ... km/ h, estando limitada a velocidade a ... km/ h.

G

SEN REDUCC

SEN REDUCC

0,2,4,6

CIR

48

1

5M

21

2

circular a ... km/ h, estando limitada a velocidade a ... km/ h.

G

100

50

0,2,4,6

CIR

48

1

5N

21

2

circular no tramo apuntado a unha velocidade media de ... km/ h, estando limitada a velocidade a ... km/ h.

G

100

50

0,2,4,6

CIR

49

1

5A

21

1

circular a unha velocidade anormalmente reducida, sen causa xustificada, entorpecendo a marcha doutro vehculo

G

200

100

0

CIR

49

1

5B

21

1

circular por unha autoestrada ou autova cun vehculo a motor a unha velocidade inferior a 60 km/ h

G

200

100

0

CIR

49

1

5C

21

1

circular por unha va cun vehculo a unha velocidade inferior metade da xenrica estipulada (deber indicarse a velocidade xenrica estipulada para o vehculo obxecto de denuncia).

G

200

100

0

CIR

49

3

5A

21

1

non utilizar durante a circulacin dun vehculo que non poida alcanzar a velocidade mnima esixida, as luces indicadoras de direccin con sinal de emerxencia, existindo perigo de alcance.

G

200

100

0

CIR

50

1

5A

21

3

circular a ... km/ h, estando limitada a velocidade a ... km/ h.

MG

600

300

6

CIR

50

1

5B

21

3

circular no tramo apuntado a unha velocidade media de ... km/ h, estando limitada a velocidade a ... km/ h.

MG

600

300

6

CIR

50

1

5C

21

3

circular a ... km/ h, estando limitada a velocidade a ... km/ h.

MG

600

300

6

CIR

50

1

5D

21

3

circular no tramo apuntado a unha velocidade media de ... km/ h, estando limitada a velocidade a ... km/ h.

MG

600

300

6

CIR

50

1

5E

21

3

circular a ... km/ h, estando limitada a velocidade a ... km/ h.

G

500

250

6

CIR

50

1

5F

21

3

circular no tramo reseado a unha velocidade media de ...km/h, estando limitada a velocidade a ... km/h.

G

500

250

6

CIR

50

1

5G

21

3

circular a ... km/ h, estando limitada a velocidade a ... km/ h.

G

400

200

4

CIR

50

1

5H

21

3

circular no tramo apuntado a unha velocidade media de ... km/ h, estando limitada a velocidade a ... km/ h.

G

300

150

4

CIR

50

1

5I

21

3

circular a ... km/ h, estando limitada a velocidade a ... km/ h.

G

300

150

2

CIR

50

1

5J

21

3

circular no tramo apuntado a unha velocidade media de ... km/ h, estando limitada a velocidade a ... km/ h.

G

500

250

2

CIR

50

1

5K

21

3

circular a ... km/ h, estando limitada a velocidade a ... km/ h.

G

SEN REDUCC

SEN REDUCC

0,2,4,6

CIR

50

1

5L

21

3

circular no tramo apuntado a unha velocidade media de ... km/ h, estando limitada a velocidade a ... km/ h.

G

SEN REDUCC

SEN REDUCC

0,2,4,6

CIR

50

1

5M

21

3

circular a ... km/ h, estando limitada a velocidade a ... km/ h.

G

100

50

0,2,4,6

CIR

50

1

5N

21

3

circular no tramo apuntado a unha velocidade media de ... km/ h, estando limitada a velocidade a ... km/ h.

G

100

50

0,2,4,6

CIR

52

1

5A

21

2

circular a ... km/ h, estando limitada a velocidade a ... km/ h.

MG

600

300

6

CIR

52

1

5B

21

2

circular no tramo apuntado a unha velocidade media de ... km/ h, estando limitada a velocidade a ... km/ h.

MG

600

300

6

CIR

52

1

5C

21

2

circular a ... km/ h, estando limitada a velocidade a ... km/ h.

MG

600

300

6

CIR

52

1

5D

21

2

circular no tramo apuntado a unha velocidade media de ... km/ h, estando limitada a velocidade a ... km/ h.

MG

600

300

6

CIR

52

1

5E

21

2

circular a ... km/ h, estando limitada a velocidade a ... km/ h.

G

500

250

6

CIR

52

1

5F

21

2

circular en el tramo reseado a una velocidade media de ... km/h, estando limitada a velocidade a ... km/h.

G

500

250

6

CIR

52

1

5G

21

2

circular a ... km/ h, estando limitada a velocidade a ... km/ h.

G

400

200

4

CIR

52

1

5H

21

2

circular no tramo apuntado a unha velocidade media de ... km/ h, estando limitada a velocidade a ... km/ h.

G

300

150

4

CIR

52

1

5I

21

2

circular a ... km/ h, estando limitada a velocidade a ... km/ h.

G

300

150

2

CIR

52

1

5J

21

2

circular no tramo apuntado a unha velocidade media de ... km/ h, estando limitada a velocidade a ... km/ h.

G

500

250

2

CIR

52

1

5K

21

2

circular a ... km/ h, estando limitada a velocidade a ... km/ h.

G

SEN REDUCC

SEN REDUCC

0,2,4,6

CIR

52

1

5L

21

2

circular no tramo apuntado a unha velocidade media de ... km/ h, estando limitada a velocidade a ... km/ h.

G

SEN REDUCC

SEN REDUCC

0,2,4,6

CIR

52

1

5M

21

2

circular a ... km/ h, estando limitada a velocidade a ... km/ h.

G

100

50

0,2,4,6

CIR

52

1

5N

21

2

circular no tramo apuntado a unha velocidade media de ... km/ h, estando limitada a velocidade a ... km/ h.

G

100

50

0,2,4,6

CIR

52

2

5B

21

2

non levar na parte posterior do vehculo visible en todo momento, o sinal de limitacin de velocidade v-4 (vehculos especiais e conxunto de vehculos, vehculos en rxime de transporte especial e para determinados
condutores en razn s sas circunstancias persoais

L

100

50

0

CIR

53

1

5A

22

1

reducir considerablemente a velocidade do vehculo sen advertilo previamente

G

200

100

0

CIR

53

1

5B

22

1

reducir bruscamente a velocidade producindo risco de colisin cos vehculos que circulan detrs do seu

G

200

100

0

CIR

54

1

5A

22

2

circular detrs doutro vehculo sen deixar espazo libre que lle permita deterse, sen chocar, en caso de freada brusca do que lle precede. (non se denunciar por estes conceptos aos ciclistas que circulen en grupo).

G

200

100

4

CIR

54

2

5A

22

3

circular co vehculo apuntado detrs doutro sen sinalizar o propsito de adiantalo, mantendo unha separacin que non permite, sa vez, ser adiantado polo que lle segue con seguridade (non se denunciar por estes conceptos aos ciclistas que circulen en grupo).

G

200

100

0

CIR

54

2

5B

22

3

circular co vehculo con mma superior a 3500 kg detrs doutro, sen sinalizar o seu propsito de adiantalo, mantendo unha separacin inferior a 50 metros

G

200

100

0

CIR

54

2

5C

22

3

circular co vehculo ou conxunto de vehculos de mis de 10 metros de lonxitude total detrs doutro, sen sinalar o seu propsito de adiantalo, mantendo unha separacin inferior a 50 metros

G

200

100

0

CIR

55

1

5A

22

5

celebrar unha proba deportiva de competicin sen autorizacin

MG

500

250

0

CIR

55

1

5B

22

5

celebrar unha marcha ciclista ou outro evento similar sen autorizacin

MG

500

250

0

CIR

55

1

5C

70

1

celebrar unha marcha ciclista ou outro evento similar con autorizacin sen manter durante o seu desenvolvemento os requisitos esixidos para o seu outorgamento. (describindo a continuacin os distintos incumprimentos das condicins includas no seu da na devandita autorizacin e,sancionando pola devandita conduta ao propio organizador.)

MG

500

250

0

CIR

55

2

5A

22

5

establecer unha competicin de velocidade na va pblica ou de uso pblico sen estar debidamente acoutada a mesma pola autoridade competente

MG

500

250

6

CIR

56

1

5A

23

1

non ceder el paso en interseccin sinalizada, obrigando ao condutor doutro vehculo que circula con prioridade a frear ou manobrar bruscamente

G

200

100

4

CIR

56

2

5A

23

1

non ceder el paso en interseccin regulada por un axente da circulacin, obrigando ao condutor doutro vehculo que circula con prioridade a frear ou manobrar bruscamente

G

200

100

4

CIR

56

3

5A

23

1

non ceder el paso en interseccin regulada por semforos, obrigando ao condutor doutro vehculo que circula con prioridade a frear ou manobrar bruscamente

G

200

100

4

CIR

56

5

5A

23

1

non ceder el paso en interseccin regulada con sinal de ceda el paso, obrigando ao condutor doutro vehculo que circula con prioridade a frear ou manobrar bruscamente

G

200

100

4

CIR

56

5

5B

23

1

non ceder el paso en interseccin regulada con sinal de detencin obrigatoria, obrigando ao condutor doutro vehculo que circula con prioridade a frear ou manobrar bruscamente (stop)

G

200

100

4

CIR

57

1

5A

23

2

circular por unha va sen pavimentar sen ceder el paso a outro vehculo que circula por va

G

200

100

4

CIR

57

1A

5B

23

2

non respectar a prioridade de paso dun vehculo que circula por ras

G

200

100

4

CIR

57

1B

5B

23

2

acceder a unha glorieta sen respectar a preferencia de paso dun vehculo que circula pola mesma

G

200

100

4

CIR

57

1C

5C

23

2

acceder a unha autoestrada ou autova sen respectar a preferencia de paso dun vehculo que circula pola mesma

G

200

100

4

CIR

57

1B

5D

23

3

non ceder el paso nunha interseccin a un vehculo que se aproxima pola sa dereita

G

200

100

4

CIR

58

1

5A

26

1

non mostrar con suficiente antelacin, pola sa forma de circular e especialmente coa reducin paulatina da velocidade, que vai a ceder el paso nunha interseccin

G

200

100

0

CIR

59

1

5A

26

2

entrar co vehculo apuntado nunha interseccin, quedando detido de forma que impide ou obstre a circulacin transversal

G

200

100

0

CIR

59

1

5B

26

2

entrar co vehculo apuntado nun paso de pens, quedando detido de forma que impide ou obstre a circulacin transversal

G

200

100

0

CIR

59

1

5C

26

2

entrar nun paso de ciclistas, quedando detido de forma que impide a circulacin dos ciclistas.

G

200

100

0

CIR

59

2

5A

26

3

ter detido o vehculo en interseccin regulada por semforo, obstaculizando a circulacin e non sar o antes posible podendo facelo.

G

200

100

0

CIR

60

1

5A

23

3

non respectar a prioridade de paso doutro vehculo que entrou primeiro nun tramo estreito non sinalizado para o efecto.

G

200

100

0

CIR

60

2

5A

23

3

circular cun vehculo, cabaleras ou gaado por sitio distinto do sinalado para o efecto, nunha va onde se estn efectuando obras de reparacin

G

200

100

0

CIR

60

4

5A

23

3

non colocarse detrs doutro vehculo que se encontre detido esperando para pasar, ante unha obra de reparacin da va, intentando superala sen seguir o vehculo que ten diante

G

200

100

0

CIR

60

5

5A

23

3

non seguir as indicacins do persoal destinado a regular el paso en tramos en obras

G

200

100

0

CIR

61

1

5A

24

1

non respectar a prioridade de paso a outro vehculo que circula en sentido contrario, por unha ponte ou obra sinalizado para o efecto, cuxa anchura non permite o cruzamento de ambos ao mesmo tempo

G

200

100

0

CIR

61

2

5A

24

1

non retroceder nunha ponte ou paso habilitado de obras para deixar paso a outro vehculo que circula en sentido contrario e que goza de prioridade sinalizada para o efecto, sendo imposible o cruzamento

G

200

100

0

CIR

61

3

5A

24

1

non respectar a prioridade de paso o condutor dun vehculo que necesita autorizacin especial para circular, a outro de idnticas caractersticas, en pontes de ancho de calzada inferior a seis metros

G

200

100

0

CIR

62

1

5A

24

1

non respectar a orde de preferencia nun estreitamento non sinalizado, o condutor do vehculo que regulamentariamente deba dar marcha atrs.

G

200

100

0

CIR

62

1

5B

24

1

non respectar a orde de preferencia entre vehculos do mesmo tipo, a favor do que ten que dar marcha atrs maior distancia, e en caso de igualdade, do que tea maior anchura, lonxitude ou mma, en ausencia de sinalizacin (deber indicarse os tipos de vehculos implicados)

G

200

100

0

CIR

63

1

5A

24

2

non respectar a prioridade de paso ao vehculo que circula en sentido ascendente, nun tramo de gran pendente e estreito, non sinalizado para o efecto

G

200

100

0

CIR

64

5A

25

1

non respectar a prioridade de paso establecida dos condutores respecto de pens e animais, cando se cortan as sas traxectorias

G

200

100

0

CIR

64

5B

25

4

non respectar a prioridade de paso para ciclistas, con risco para estes

G

200

100

4

CIR

64

5C

25

4

non respectar a prioridade de paso para ciclistas. (s para supostos nos que o axente perciba ausencia de risco inmediato para ciclistas)

G

200

100

0

CIR

65

5A

25

1

non respectar a prioridade de paso dos pens, con risco para estes

G

200

100

4

CIR

65

5B

25

5

non respectar a prioridade de paso dos pens (s para supostos nos que o axente perciba ausencia de risco inmediato para pens)

G

200

100

0

CIR

66

1

5A

25

3

non respectar a prioridade de paso dos animais, con risco para estes

G

200

100

4

CIR

66

2

5A

25

3

non respectar a prioridade de paso dos animais (s para supostos nos que o axente perciba ausencia de risco inmediato para animais)

G

200

100

0

CIR

67

1

5A

27

facer uso da prioridade de paso sobre os demais vehculos e outros usuarios da va, o condutor dun vehculo de urxencia, sen acharse en servizo de tal carcter

G

200

100

0

CIR

67

2

5A

27

vulnerar a prioridade de paso, o condutor dun vehculo de urxencia, sen terse asegurado de que non exista risco ou perigo para os demais usuarios

G

200

100

0

CIR

68

1

5A

27

conducir un vehculo prioritario, en servizo urxente, sen adoptar as precaucins precisas para non pr en perigo aos de- mais usuarios. (detallar a manobra e o perigo creado).

G

200

100

0

CIR

68

2

5A

27

conducir un vehculo prioritario en servicio urxente sen advertir a sa presencia mediante a utilizacin dos sinais luminosos e acsticos regulamentariamente establecidos

G

200

100

0

CIR

68

2

5B

27

conducir un vehculo prioritario utilizando sinais acsticos especiais de xeito innecesario, bastando o uso illado do sinal luminoso

G

200

100

0

CIR

69

5A

27

non facilitar o paso a un vehculo prioritario en servizo de urxencia, despois de percibir os sinais que anuncian a sa proximidade.

G

200

100

0

CIR

69

5B

26

1

non deter o vehculo coas debidas precaucins no lado dereito da calzada, cando un vehculo policial manifesta a sa presenza regulamentariamente.

G

200

100

0

CIR

70

2

5A

26

1

non facilitar el paso a un vehculo non prioritario que circula en servizo de urxencia, despois de percibir os sinais que anuncian a sa proximidade

G

200

100

0

CIR

70

3

5A

27

non xustificar o condutor dun vehculo non prioritario a sa presunta circulacin en servizo de urxencia como consecuencia de circunstancias especialmente graves

G

200

100

0

CIR

71

1

5B

12

6

circular un vehculo especial transportando carga sen estar destinado a prestar servizos de transporte especial

MG

500

250

0

CIR

71

1

5C

17

1

circular un vehculo especial realizando as tarefas para as que est destinado en funcin das sas caractersticas tcnicas, fra da zona onde levan a cabo devanditos traballos

G

200

100

0

CIR

71

2

5A

43

1

non utilizar o condutor dun vehculo destinado a obras ou servizos, que traballe en operacins de limpeza, conservacin, sinalizacin, ou reparacin das vas, a sinalizacin luminosa v-2, cando circule en autoestrada ou autova.

G

200

100

0

CIR

71

3

5A

43

1

non utilizar o condutor dun vehculo especial ou en rxime de transporte especial a sinalizacin luminosa v-2 ou aquelas luces regulamentariamente esixibles en caso de avara daquela

G

200

100

0

CIR

72

1

5A

28

incorporarse circulacin o condutor dun vehculo non cedendo el paso a outros vehculos

G

200

100

0

CIR

72

1

5B

28

incorporarse circulacin o condutor dun vehculo, non cedendo el paso a outro vehculo, existindo perigo para outros usuarios.

G

200

100

4

CIR

72

1

5C

28

incorporarse circulacin nunha va o
condutor dun vehculo procedente de vas de acceso, zonas de servizo ou propiedade lindeiro a aquelas, sen advertilo con sinais obrigatorios para estes casos, non cedendo el paso a outros vehculos

G

200

100

0

CIR

72

1

5D

28

incorporarse circulacin nunha va o condutor dun vehculo procedente da va de acceso, zona de servizo ou propiedade lindeiro a aquela, existindo perigo para outros usuarios

G

200

100

4

CIR

72

2

5A

28

incorporarse circulacin nunha va de uso pblico o
condutor dun vehculo procedente dun camio exclusivamente privado, sen advertilo cos sinais obrigatorios para estes casos, non cedendo el paso a outros vehculos

G

200

100

0

CIR

72

2

5B

28

incorporarse circulacin nunha va de uso pblico o
condutor dun vehculo procedente dun camio exclusivamente privado, sen advertilo cos sinais obrigatorios para estes casos, con perigo para outros usuarios

G

200

100

4

CIR

72

3

5A

28

incorporarse circulacin nunha va de uso pblico ou
condutor dun vehculo procedente dun camio exclusivamente privado, sen advertilo cos sinais obrigatorios para lestes casos, con perigo para outros usuarios

G

200

100

0

CIR

72

4

5A

28

incorporarse calzada procedente dun carril de aceleracin sen ceder o paso a outro vehculo

G

200

100

0

CIR

72

4

5B

28

incorporarse calzada procedente dun carril de aceleracin sen ceder o paso a outro vehculo, con perigo para outros usuarios que transitan pola calzada

G

200

100

4

CIR

73

1

5A

29

non facilitar a incorporacin circulacin doutro vehculo. sendo posible facelo

L

80

40

0

CIR

73

1

5B

29

non facilitar a incorporacin circulacin dun vehculo de transporte colectivo de viaxeiros desde unha parada sinalizada.

L

80

40

0

CIR

73

1

5C

29

renovar a marcha, o condutor dun vehculo de transporte colectivo de viaxeiros, sen adoptar as precaucins necesarias para evitar todo risco de accidente (especificar a conduta realizada)

L

80

40

0

CIR

74

1

5A

30

1

efectuar un cambio de direccin sen advertrllelo con suficiente antelacin aos condutores dos vehculos que circulan detrs do seu.

G

200

100

0

CIR

74

1

5B

30

1

realizar un cambio de direccin esquerda con perigo para os vehculos que se achegan en sentido contrario

G

200

100

0

CIR

74

1

5C

28

1

efectuar un cambio de direccin esquerda sen visibilidade.

G

200

100

0

CIR

74

2

5A

30

2

cambiar de carril sen respectar a prioridade de paso do que circula polo carril que se pretende ocupar.

G

200

100

0

CIR

75

1

5A

30

1

non advertir a manobra de cambio de direccin con suficiente antelacin .

G

200

100

0

CIR

75

1

5B

30

3

efectuar un cambio de direccin sen colocar o vehculo no lugar adecuado.

G

200

100

0

CIR

76

1

5A

30

1

realizar un cambio de direccin co vehculo reseado sen adoptar as precaucins necesarias para evitar todo perigo ao resto dos usuarios.

G

200

100

0

CIR

76

1

5B

30

3

non situarse dereita o condutor do ciclo ou ciclomotor, para efectuar un xiro esquerda, cando non exista carril especial- mente acondicionado para isto.

G

200

100

0

CIR

77

5A

28

3

non entrar canto antes no carril de deceleracin ao abandonar unha va

L

80

40

0

CIR

78

1

5A

31

1

efectuar un cambio de sentido sen advertrllelo aos demais usuarios da dita manobra.

G

200

100

0

CIR

78

1

5B

31

1

realizar un cambio de sentido da marcha poendo en perigo a outros usuarios da va (deber indicarse en que consiste o perigo creado)

G

200

100

3

CIR

78

1

5C

31

1

realizar un cambio de sentido da marcha obstaculizando a outros usuarios da va (deber indicarse en que consiste o obstculo creado)

G

200

100

0

CIR

78

1

5D

31

1

efectuar un cambio de sentido da marcha non elixindo un lugar adecuado para efectuar a manobra (debern indicarse as circunstancias concorrentes)

G

200

100

0

CIR

78

1

5E

31

1

permanecer na calzada para efectuar un cambio de sentido impedindo continuar a marcha dos vehculos que circulan detrs do seu, podendo sar daquela polo seu lado dereito

G

200

100

0

CIR

79

1

5A

31

2

efectuar un cambio de sentido da marcha en lugar prohibido (deber especificarse o lugar concreto onde se realizou dita manobra)

G

200

100

3

CIR

80

1

5A

32

1

circular cara a atrs podendo evitalo con outra manobra

G

200

100

0

CIR

80

2

5A

32

1

circular cara a atrs durante un percorrido superior a quince metros para efectuar a manobra da que complementaria.

G

200

100

0

CIR

80

2

5B

32

2

circular cara a atrs invadindo un cruce de vas para efectuar a manobra da que complementaria.

G

200

100

0

CIR

80

3

5A

32

3

efectuar a manobra de marcha atrs en autova ou autoestrada

G

200

100

4

CIR

80

4

5A

32

1

circular en sentido contrario ao estipulado facndoo marcha atrs nun tramo longo da va (aplicable a percorridos extensos que excedan da manobra normal de marcha atrs)

MG

500

250

6

CIR

81

1

5A

32

2

efectuar a manobra de marcha atrs sen ter4se asegurado de que non vai a constitur perigo para os demais usuarios da va (deber especificarse as circunstancias pola que a manobra pode constitur un perigo para os demais usuarios da va.)

G

200

100

0

CIR

81

1

5B

32

2

non efectuar lentamente a manobra de marcha atrs

G

200

100

0

CIR

81

2

5A

32

2

efectuar a manobra de marcha atrs sen advertilo cos sinais preceptivos

G

200

100

0

CIR

81

3

5A

32

2

non efectuar a manobra de marcha cara atrs, coa mxima precaucin (deber indicarse en que consistiu a sa falta de precaucin).

G

200

100

0

CIR

81

3

5B

32

2

non deter o vehculo, nin desistir da manobra de marcha atrs, esixndoo a seguridade (deber describirse a causa)

G

200

100

0

CIR

82

2

5A

33

1

adiantar a un vehculo pola dereita sen que exista espazo suficiente para facelo con seguridade.

G

200

100

0

CIR

82

2

5B

33

2

adiantar a un vehculo pola dereita sen que o seu condutor este indicando claramente o seu propsito de desprazarse lateralmente esquerda.

G

200

100

0

CIR

82

2

5C

33

2

adiantar pola esquerda nunha va con circulacin en ambos os sentidos, a un tranva que marche pola zona central

G

200

100

0

CIR

82

2

5D

33

3

adiantar pola esquerda a un vehculo cuxo condutor est a indicar claramente o seu propsito de desprazarse lateralmente esquerda

G

200

100

0

CIR

82

3

5A

33

3

adiantar pola dereita, dentro de poboado, en calzada de varios carrs de circulacin no mesmo sentido, con perigo para outros usuarios (indicar en que consistiu o perigo)

G

200

100

0

CIR

83

1

5A

33

3

adiantar a un vehculo en calzada de varios carrs no mes- mo sentido de circulacin permanecendo no carril utilizado, entorpecendo a outros vehculos que circulan detrs mis velozmente.

G

200

100

0

CIR

83

2

5A

33

3

adiantar a un vehculo cambiando de carril cando a densidade de circulacin tal que os vehculos ocupan toda a anchura da calzada.

G

200

100

0

CIR

84

1

5A

34

1

efectuar un adiantamento que require un desprazamento lateral, sen advertilo coa suficiente antelacin .

G

200

100

0

CIR

84

1

5B

34

1

efectuar un adiantamento con perigo para os que circulan en sentido contrario,

G

200

100

4

CIR

84

1

5C

34

1

efectuar un adiantamento entorpecendo aos que circulan en sentido contrario.

G

200

100

4

CIR

84

1

5D

34

1

adiantar a varios vehculos sen que exista espazo entre eles que lle permita, en caso necesario, desviarse cara ao lado dereito sen perigo.

G

200

100

0

CIR

84

2

5A

34

2

adiantar a un vehculo que se desprazou lateralmente para adiantar a outro, invadindo para isto a parte da calzada reservada circulacin en sentido contrario.

G

200

100

0

CIR

84

3

5A

34

3

adiantar cando outro vehculo que o segue iniciou a manobra de adiantamento .

G

200

100

0

CIR

84

3

5B

34

3

adiantar sen dispoer de espazo suficiente para reintegrarse sa man ao terminar o adiantamento, obrigando ao adiantado a manobrar bruscamente

G

200

100

0

CIR

85

1

5A

35

1

adiantar a sen levar durante a execucin da manobra unha velocidade notoriamente superior do vehculo adiantado (indicar o tempo e o percorrido efectuado)

G

200

100

0

CIR

85

1

5B

35

1

adiantar a outro vehculo sen deixar entre ambos unha separacin lateral suficiente para realizar con seguridade a dita manobra .

G

200

100

0

CIR

85

2

5A

35

2

non volver sa man, iniciado o adiantamento, ante circunstancias que poidan dificultar a sa finalizacin con seguridade (indicar as circunstancias)

G

200

100

0

CIR

85

2

5B

35

2

desistir do adiantamento e volver de novo ao seu carril sen advertilo aos que lle seguen coas sinais preceptivas.

G

200

0

CIR

85

3

5C

35

3

adiantar sen reintegrarse ao seu carril o antes posible e de forma gradual, obrigando ao adiantado a manobrar brusca- mente.

G

200

100

0

CIR

85

3

5D

35

3

adiantar reintegrndose ao seu carril sen advertilo mediante os sinais preceptivos.

G

200

100

0

CIR

85

4

5A

35

4

adiantar fra de poboado a pens, animais ou a vehculos de 2 rodas ou traccin animal, deixando entre ambos unha separacin inferior a 1,50 metros ou non utilizando o carril contiguo da calzada (especificar o suposto acontecido)

G

200

100

0

CIR

85

4

5B

35

4

adiantar poendo en perigo ou entorpecendo a ciclistas que circulen en sentido contrario. (detallar a manobra e o perigo).

G

200

100

4

CIR

85

5

5A

35

4

adiantar fra de poboado o condutor dun vehculo de das rodas a outro calquera, deixando entre ambos unha separacin inferior a 1,50 metros

G

200

100

0

CIR

86

1

5A

36

1

non cinguirse ao bordo dereito da calzada ao ser advertido polo condutor do vehculo que o segue do propsito de adiantalo .

G

200

100

0

CIR

86

1

5B

36

1

non indicar mediante o sinal regulamentario ao vehculo que quere adiantarlle a posibilidade de realizalo con seguridade, cando non sexa posible cinguirse por completo ao bordo dereito

G

200

100

0

CIR

86

2

5A

36

2

aumentar a velocidade cando vai ser adiantado .

G

200

100

0

CIR

86

2

5B

36

2

efectuar manobras que dificulten ou impidan o adiantamento cando vai ser adiantado . (detallar a manobra ).

G

200

100

0

CIR

86

2

5C

36

2

non diminur a velocidade cando vai ser adiantado, unha vez iniciado o adiantamento, ao producirse unha situacin de perigo.

G

200

100

0

CIR

86

2

5D

36

2

non facilitar a volta sa carril ao condutor que adianta ao dar mostras inequvocas de desistir da manobra

G

200

100

0

CIR

86

3

5A

36

2

non facilitar o adiantamento cando as circunstancias non permiten ser adiantado con facilidade e sen perigo. (detallar as circunstancias).

G

200

100

0

CIR

87

1A

5A

37

adiantar en curva de visibilidade reducida ou insuficiente, invadindo a zona reservada ao sentido contrario.(detallar a circunstancia que reduce a visibilidade).

G

200

100

4

CIR

87

1A

5B

37

adiantar en cambio de rasante de visibilidade reducida, invadindo a zona reservada ao sentido contrario.

G

200

100

4

CIR

87

1A

5C

37

adiantar nun lugar ou circunstancia no que a visibilidade dispoible non sexa suficiente, invadindo a zona reservada ao sentido contrario (indicar a causa da visibilidade insuficiente).

G

200

100

4

CIR

87

1A

5D

37

adiantar detrs dun vehculo que realiza a mesma manobra e que impide, polas sas dimensins a visibilidade da parte dianteira da va.

G

200

100

0

CIR

87

1B

5A

37

adiantar, sen utilizar os oportunos sinais acsticos ou pticas, nun paso para pens sinalizado como tal, a un vehculo de mis de das rodas.

G

200

100

0

CIR

87

1B

5E

37

adiantar nun paso para pens sinalizado como tal a un vehculo de mis de das rodas

G

200

100

0

CIR

87

1B

5F

37

adiantar nunha interseccin con va para os ciclistas.

G

200

100

0

CIR

87

1B

5G

37

adiantar nun paso para pens sinalizado como tal sen facelo a unha velocidade que permita deterse a tempo ante o perigo de atropelo

G

200

100

0

CIR

87

1B

5I

37

adiantar nun paso a nivel ou nas sas proximidades a un vehculo de mais de das rodas

G

200

100

0

CIR

87

1C

5G

37

adiantar nunha interseccin sen que concorran as excepcins que o permiten.

G

200

100

0

CIR

87

1D

5H

37

adiantar nun tnel ou tramo de va afectado polo sinal s-5 (tnel), invadindo a zona reservada ao sentido contrario.

G

200

100

4

CIR

87

1D

5I

37

adiantar nun paso inferior non que s se dispoa dun carril para o sentido de circulacin do vehculo que pretenda adiantar.

G

200

100

0

CIR

88

1

5A

38

pasar a un vehculo inmobilizado por necesidades do trfico, ocupando a parte da calzada destinada ao sentido contrario, en tramo en que est prohibido adiantar, ocasionando perigo. (detallar o perigo).

G

200

100

0

CIR

88

1

5B

38

adiantar ao condutor do vehculo, pen ou animal reseado sen terse asegurado de poder realizar a manobra sen perigo,creando unha situacin de risco, tendo en conta a velocidade que circulaba aquel.

G

200

100

0

CIR

88

1

5C

38

pasar a un vehculo inmobilizado por causas alleas ao trfico, ocupando a parte da calzada reservada ao sentido contrario, en tramo de va en que est prohibido adiantar, ocasionando perigo (non se denunciarn adiantamentos a bicicletas, ciclos, ciclomotores, pens, animais e vehculos de traccin animal, salvo que exista risco)

G

200

100

0

CIR

89

1

5A

38

pasar un obstculo situado no seu camio ocupando o espazo disposto para o sentido contrario da sa marcha, ocasionando unha situacin de perigo (describir as circunstancias concorrentes nos feitos denunciados)

G

200

100

0

CIR

90

1

5A

39

1

parar o vehculo indicado dentro da calzada en va interurbana

L

80

40

0

CIR

90

1

5B

39

1

parar o vehculo indicado dentro da parte transitable da beirava en va interurbana

L

80

40

0

CIR

90

1

5C

39

1

estacionar o vehculo indicado dentro da calzada en va interurbana

L

80

40

0

CIR

90

1

5D

39

1

estacionar o vehculo indicado dentro da parte transitable da beirava en va interurbana

L

80

40

0

CIR

90

2

5A

39

2

parar o vehculo indicado separado do bordo dereito da calzada en va urbana de dobre sentido

L

80

40

0

CIR

90

2

5B

39

2

parar o vehculo indicado no bordo esquerdo da calzada, en relacin co sentido da sa marcha, en va urbana de dobre sentido

L

80

40

0

CIR

91

1

5A

39

3

parar o vehculo obstaculizando a circulacin. (especificar feitos)

L

80

40

0

CIR

91

1

5B

39

3

estacionar o vehculo obstaculizando a circulacin. (especificar feitos)

L

80

40

0

CIR

91

1

5C

39

3

parar o vehculo obstaculizando a circulacin ou creando perigo para outros usuarios (especificar feitos.)

G

200

100

0

CIR

91

1

5D

39

3

estacionar o vehculo obstaculizando a circulacin ou creando perigo para outros usuarios (especificar feitos.).

G

200

100

0

CIR

91

2

5A

39

3

parar un vehculo de tal forma que impide a incorporacin circulacin doutro vehculo debidamente parado ou estacionado

G

200

100

0

CIR

91

2

5B

39

3

parar un vehculo cando se obstaculice a utilizacin normal do paso de sada ou acceso a un inmoble de persoas ou animais ou de vehculos nun vao sinalizado correctamente

G

200

100

0

CIR

91

2

5C

39

3

estacionar un vehculo cando se obstaculice a utilizacin normal do paso de sada ao acceso a un inmoble de persoas ou animais ou de vehculos nun vao sinalizadocorrectamente

G

200

100

0

CIR

91

2

5D

39

3

parar un vehculo obstaculizando a utilizacin normal dos pasos rebaixados para discapacitados fsicos

G

200

100

0

CIR

91

2

5E

39

3

estacionar un vehculo obstaculizando a utilizacin normal dos pasos para persoas con mobilidade reducida

G

200

100

0

CIR

91

2

5F

39

3

parar un vehculo en mediana, separador, illote ou outro elemento de canalizacin do trfico

G

200

100

0

CIR

91

2

5G

40

2

estacionar un vehculo en zona reservada a carga e descarga durante as horas de utilizacin

G

200

100

0

CIR

91

2

5H

40

2

estacionar un vehculo en dobre fila sen condutor

G

200

100

0

CIR

91

2

5I

40

1

estacionar un vehculo nunha parada de transporte pblico, sinalizada e delimitada.

G

200

100

0

CIR

91

2

5J

39

3

estacionar o vehculo constitundo un perigo ou obstaculizan- do gravemente o trfico de pens, vehculos ou animais (deber indicarse o perigo ou grave obstculo creado)

G

200

100

0

CIR

91

2

5K

12

3

abandonar o vehculo no carril de peaxe con vontade de deixalo al detido. (deber indicarse detalladamente o comportamento e/ou o tipo de prexuzo, molestia ou dano causados )

G

200

100

0

CIR

92

1

5A

39

3

parar el vehculo no situndoo paralelamente ao bordo da calzada, sen que as caractersticas da va ou outras circunstancias as o aconsellen

L

80

40

0

CIR

92

1

5B

39

3

estacionar o vehculo non situndoo paralelamente ao bordo da calzada, sen que as caractersticas da va ou outras circunstancias as o aconsellen

L

80

40

0

CIR

92

2

5A

39

3

parar o vehculo de forma que non permite a mellor utilizacin do restante espazo dispoible.

L

80

40

0

CIR

92

2

5B

39

3

estacionar o vehculo de forma que non permite a mellor utilizacin do restante espazo dispoible

L

80

40

0

CIR

92

3

5A

39

3

abandonar o posto de condutor do vehculo sen tomar as medidas regulamentarias que eviten que se poa en movemento

L

80

40

0

CIR

93

1

5A

39

4

vulnerar o rxime de parada e estacionamento en va urbana regulado pola ordenanza municipal incumprindo as limitacins horarias de duracin do estacionamento vulnerar o rxime de parada e estacionamento en va urbana regulado pola ordenanza municipal incumprindo as limitacins horarias de duracin do estacionamento

L

80

40

0

CIR

94

1A

5A

40

1

parar nun cruzamento de visibilidade reducida ou nas sas proximidades

G

200

100

0

CIR

94

1A

5B

40

1

parar nun cambio de rasante de visibilidade reducida, ou nas sas proximidades.

G

200

100

0

CIR

94

1A

5C

40

1

parar en tnel ou tramo de va afectado polo sinal de tnel ( s-5)

G

200

100

0

CIR

94

1A

5D

40

1

parar nun paso inferior

G

200

100

0

CIR

94

1B

5E

40

1

parar nun paso a nivel

G

200

100

0

CIR

94

1B

5F

40

1

parar nun paso para ciclistas

G

200

100

0

CIR

94

1B

5G

40

1

parar nun paso para pens.

G

200

100

0

CIR

94

1C

5H

40

1

parar nun carril ou parte da va reservado exclusivamente para a circulacin de determinados usuarios.

L

80

40

0

CIR

94

1C

5I

40

1

parar nun carril ou parte da va reservada exclusivamente para o servicio de determinados usuarios.

L

80

40

0

CIR

94

1D

5J

40

1

parar en va interurbana en interseccin ou nas sas proximidades dificultando o xiro a outros vehculos

G

200

100

0

CIR

94

1D

5K

40

1

parar en va urbana en interseccin ou nas sas proximidades dificultando o xiro a outros vehculos

G

200

100

0

CIR

94

1E

5L

40

1

parar preto ou enriba dos ras do tranva entorpecendo a sa circulacin

G

200

100

0

CIR

94

1F

5M

40

1

parar no lugar indicado, impedindo a visibilidade da sinalizacin a outros usuarios.

G

200

100

0

CIR

94

1F

5N

40

1

parar no lugar indicado, obrigando a outros usuarios a realizar manobras antirregulamentarias

G

200

100

0

CIR

94

1G

5

40

1

parar en autova ou autoestrada, non sendo zona habilitada para o efecto

G

200

100

0

CIR

94

1H

5O

40

1

parar nun carril destinado ao uso exclusivo do transporte pblico urbano

G

200

100

0

CIR

94

1H

5P

40

1

parar nun carril reservado para as bicicletas

G

200

100

0

CIR

94

1I

5Q

40

1

parar en zona destinada para estacionamento e parada de uso exclusivo para o transporte pblico urbano

G

200

100

0

CIR

94

1J

5R

40

1

parar en zona sinalizada para uso exclusivo de persoas con discapacidade

G

200

100

0

CIR

94

1J

5S

40

1

parar en zona sinalizada como paso para pens.

G

200

100

0

CIR

94

2A

5A

40

2

estacionar nun cruce de visibilidade reducida ou nas sas proximidades

G

200

100

0

CIR

94

2A

5B

40

2

estacionar nun cambio de rasante de visibilidade reducida ou nas sas proximidades.

G

200

100

0

CIR

94

2A

5C

40

2

estacionar en tnel ou tramo de va afectado polo sinal de tnel (s-5)

G

200

100

0

CIR

94

2A

5D

40

2

estacionar nun paso inferior

G

200

100

0

CIR

94

2A

5E

40

2

estacionar nun paso a nivel

G

260

130

0

CIR

94

2A

5F

40

2

estacionar nun paso para ciclistas

G

200

100

0

CIR

94

2A

5G

40

2

estacionar nun carril ou parte da va reservado exclusivamente para a circulacin de determinados usuarios

L

90

45

0

CIR

94

2A

5H

40

2

estacionar nun carril ou parte da va reservada exclusivamente para o servicio de determinados usuarios

L

90

45

0

CIR

94

2A

5I

40

2

estacionar en va interurbana en interseccin ou nas sas proximidades xerando perigo por falta de visibilidade

G

200

100

0

CIR

94

2A

5J

40

2

estacionar en va urbana en interseccin ou nas sas proximidades dificultando o xiro a outros vehculos

G

200

100

0

CIR

94

2A

5K

40

2

estacionar preto ou enriba dos ras do tranva entorpecendo a sa circulacin

G

200

100

0

CIR

94

2A

5L

40

2

estacionar nun lugar indicado, impedindo a visibilidade da sinalizacin a outros usuarios

G

200

100

0

CIR

94

2A

5M

40

2

estacionar nun lugar indicado, obrigando a outros usuarios a realizar manobras antirregulamentarias (deber indicarse a manobra realizada)

G

200

100

0

CIR

94

2A

5N

40

2

estacionar en autova ou autoestrada, non sendo zona habilitada para o efecto

G

200

100

0

CIR

94

2A

5

40

2

estacionar nun carril destinado ao uso exclusivo do transporte pblico urbano

G

200

100

0

CIR

94

2A

5O

40

2

estacionar nun carril destinado para as bicicletas

G

200

100

0

CIR

94

2A

5P

40

2

estacionar en zona destinada para estacionamento e parada de uso exclusivo para o transporte pblico urbano

G

200

100

0

CIR

94

2A

5Q

40

2

estacionar en zona sinalizada para uso exclusivo de persoas con discapacidade

G

200

100

0

CIR

94

2A

5R

40

2

estacionar en zona sinalizada como paso para pens

G

200

100

0

CIR

94

2A

5S

40

2

estacionar nun carril ou parte da va reservada exclusivamente para o servizo de determinados usuarios (utilizable s naqueles supostos en que o estacionamento obstaculice gravemente a circulacin ou constita un risco, especialmente para os pens, debendo especificarse as circunstancias concorrentes en cada caso art.76 c) ltsv)

G

200

100

0

CIR

94

2A

5T

40

2

estacionar nun carril ou parte da va reservado exclusivamente para a circulacin de determinados usuarios (s utilizable naqueles supostos nos que o estacionamento obstaculice gravemente a circulacin ou constita un risco, especialmente para os pens, especificndose as circunstancias concorrentes en cada caso art. 76 c) ltsv)

G

200

100

0

CIR

94

2B

5S

40

2

33

i

estacionar o vehculo en zona habilitada pola autoridade municipal con limitacin horaria, sen colocar o distintivo que o autoriza na parte interna do parabrisas, de maneira que sexa totalmente visible e lexible desde o exterior

L

80

40

0

CIR

94

2B

5T

40

2

33

j

estacionar o vehculo en zona habilitada pola autoridade municipal con limitacin horaria, mantendo estacionado o vehculo en exceso sobre o tempo mximo permitido pola ordenanza municipal

L

80

40

0

CIR

94

2C

5U

40

2

33

c

estacionar en zona sinalizada para carga e descarga

L

80

40

0

CIR

94

2E

5X

40

2

estacionar sobre a beirarra, paseo e demais zonas destinadas ao paso de pens (precisar o lugar concreto onde se producen os feitos denunciados)

G

200

100

0

CIR

94

2F

5A

40

2

estacionar diante dun vao sinalizado correctamente

G

200

100

0

CIR

94

2F

5Y

40

2

estacionar diante dun vao sinalizado correctamente

L

80

40

0

CIR

94

2G

5Z

40

2

estacionar en dobre fila

G

200

100

0

CIR

95

1

5A

41

1

non extremar a prudencia e reducir a velocidade por baixo da mxima permitida ao aproximarse a un paso a nivel ou a unha ponte mbil

G

200

100

0

CIR

95

2

5A

41

2

non deterse ao chegar a un paso a nivel ou ponte mbil que se atope pechado ou con barreira en movemento

G

200

100

0

CIR

95

2

5B

41

2

non situarse no carril correspondente detrs do vehculo que lle precede ao chegar a un paso a nivel ou ponte mbil pechado ou coa barreira en movemento

G

200

100

0

CIR

95

3

5A

41

3

cruzar a va frrea sen terse asegurado de que non exista risco de quedar inmobilizado dentro do paso

G

200

100

0

CIR

95

4

5A

41

4

non sinalizar debidamente os pasos a nivel e pontes mbiles na forma regulamentariamente establecida

G

200

100

0

CIR

95

5

5A

57

1

non sinalizar debidamente os tneles e pasos inferiores de lonxitude superior a 200 metros, na forma regulamentariamente establecida

G

200

100

0

CIR

95

6

5A

22

2

circular en tnel, cando non se poida adiantar, sen manter en todo momento unha distancia de seguridade co vehculo que lle preceda de polo menos 100 metros

G

200

100

0

25

b

parar en dobre fila sen deixar libre un carril en ras de sen- tido nico de circulacin ou dous en ras en dous sentidos, con trfico que non sexa intenso e habendo espazo libre a menos de 40 m.

L

80

40

0

25

parar en lugar prohibido (para supostos non recollidos no cadro. detallar o suposto).

L

80

40

0

33

b

estacionar un vehculo nun mesmo lugar da va pblica por un tempo superior ao mximo autorizado no art 33.b) da omt.

L

80

40

0

33

d

estacionar en zona reservada para aparcamento de vehculos de servizo pblico e organismos oficiais

L

80

40

0

33

k

estacionar diante dos lugares reservados para contedores do servizo municipal de limpeza, impedindo o acceso a eles ou a sa retirada

L

80

40

0

33

estacionar un vehculo na va pblica, exhibindo carteis para a sa venda ou alugamento con fins publicitarios.

L

80

40

0

CIR

96

1

5A

41

2

entrar nun paso a nivel cuxas barreiras ou semi barreiras estean atravesadas na va ou en movemento para levantarse ou colocarse atravesadas

G

200

100

0

CIR

96

1

5B

41

2

entrar nun paso a nivel cando os seus semforos impiden el paso coas sas indicacins de detencin.

G

200

100

0

CIR

96

2

5A

41

2

entrar nun paso a nivel desprovisto de barreiras, semi barreiras ou semforos, sen terse asegurado de que non se achega ningn vehculo que circule sobre rales

G

200

100

0

CIR

96

3

5A

53

1

entrar nun tnel ou paso inferior, indicando o semforo situado na boca do mesmo a obrigacin de non facelo

G

200

100

0

CIR

97

1

5A

42

non adoptar o condutor dun vehculo detido nun paso a nivel por forza maior ou por cada da carga no mesmo, as medidas regulamentariamente establecidas para o rpido desaloxo dos seus ocupantes

L

80

40

0

CIR

97

1

5B

42

non adoptar o condutor dun vehculo detido nun paso a nivel por forza maior ou por cada da carga no mesmo, as medidas regulamentariamente establecidas para deixar o paso expedito no menor tempo posible

L

80

40

0

CIR

97

1

5C

42

non adoptar o condutor dun vehculo detido en paso a nivel por forza maior ou cada da carga, as medidas regulamentariamente establecidas para advertir ao resto de usuarios da existencia do perigo coa suficiente antelacin

L

80

40

0

CIR

97

2

5A

42

non adoptar o condutor dun vehculo detido nunha ponte mbil por forza maior ou por cada da carga no mesmo, as medidas regulamentariamente establecidas para o rpido desaloxo dos seus ocupantes

L

80

40

0

CIR

97

2

5B

42

non adoptar o condutor dun vehculo detido nunha ponte mbil por forza maior ou por cada da carga no mesmo, as medidas regulamentariamente establecidas para deixar el paso expedito no menor tempo posible

L

80

40

0

CIR

97

2

5C

42

non adoptar o condutor dun vehculo detido nunha ponte mbil por forza maior ou cada da carga, as medidas regulamentariamente establecidas para advertir ao resto de usuarios da existencia do perigo coa suficiente antelacin

L

80

40

0

CIR

97

3

5A

42

non adoptar o condutor dun vehculo inmobilizado por motivos de emerxencia dentro dun tnel ou paso inferior todas as medidas ao seu alcance para advertir ao resto dos usuarios da existencia do perigo coa suficiente antelacin

L

80

40

0

CIR

98

1

5A

43

1

circular co vehculo apuntado entre o ocaso e a sada do sol emitindo luz un s proxector do mesmo

G

200

100

0

CIR

98

1

5B

43

1

circular co vehculo apuntado por un tnel, paso inferior ou tramo de va afectado pola sinal tnel emitindo luz un s proxector do mesmo. (s-5)

G

200

100

0

CIR

98

1

5C

43

1

circular cunha bicicleta por unha va urbana ou interurbana suficientemente iluminada, entre o ocaso e a sada do sol, sen levar acendido a iluminacin.

L

80

40

0

CIR

98

3

5A

43

1

conducir unha bicicleta sendo obrigatorio o uso da iluminacin sen levar colocada ningunha peza reflectora na forma regulamentariamente establecida

L

80

40

0

CIR

99

1

5A

43

1

circular co vehculo entre o ocaso e a sada do sol sen levar acesas as luces de posicin

G

200

100

0

CIR

99

1

5B

43

1

circular co vehculo apuntado por un tnel, paso inferior ou tramo de va afectado pola sinal tnel sen levar acendidas as luces de posicin (s-5)

G

200

100

0

CIR

99

1

5C

43

1

circular co vehculo apuntado entre o ocaso e a sada do sol, por tnel, paso inferior ou tramo de va afectado pola sinal tnel sen levar acendidas as luces de glibo (s-5)

G

200

100

0

CIR

100

1

5A

43

1

circular co vehculo apuntado por va insuficientemente iluminada e fra de poboado a mis de 40 km/ h, entre o ocaso e a sada do sol, sen levar acendidas a luz de estrada ou cruzamento de acordo co previsto regulamentariamente

G

200

100

0

CIR

100

1

5B

43

1

circular co vehculo apuntado a mis de 40 km/ h, en tnel, paso inferior ou tramo de va afectado polo sinal de tnel insuficientemente iluminado, sen levar acendidas a luz de estrada ou cruzamento, de acordo co previsto regulamentariamente (s-5)

G

200

100

0

CIR

100

2

5A

43

1

utilizar a luz de longo alcance ou de estrada atopndose parado ou estacionado o vehculo obxecto de denuncia

G

200

100

0

CIR

100

2

5B

43

1

utilizar en forma de escintileos a luz de estrada e a de cruzamento para fins distintos aos previstos regulamentariamente

L

80

40

0

CIR

100

4

5A

43

1

circular co vehculo apuntado levando acendido a iluminacin de longo alcance ou estrada, producindo
deslumbramento aos demais usuarios da va

L

80

40

0

CIR

101

1

5A

43

1

circular co vehculo apuntado por unha va urbana ou interurbana suficientemente iluminada, entre o ocaso e a sada do sol, sen levar acendido a iluminacin de curto alcance ou de cruzamento

G

200

100

0

CIR

101

1

5B

43

1

circular cunha bicicleta por va urbana ou interurbana suficientemente iluminada entre o ocaso e a sada do sol, sen levar acendido a iluminacin de curto alcance ou de cruzamento.

L

80

40

0

CIR

101

1

5C

43

1

circular co vehculo apuntado por un tnel, paso inferior ou tramo de va afectado polo sinal de tnel suficientemente iluminado sen levar acendido a iluminacin de curto alcance ou de cruzamento (s-5)

G

200

100

0

CIR

101

1

5D

43

1

circular co vehculo apuntado en poboado por va insuficientemente iluminada sen levar acendido a iluminacin de curto alcance ou de cruzamento entre a posta e a sada do sol

G

200

100

0

CIR

101

2

5A

43

1

circular por va interurbana insuficientemente iluminada entre a posta e a sada do sol, sen levar acendido a iluminacin de cruzamento, ao non dispoer de iluminacin de estrada

G

200

100

0

CIR

101

2

5B

43

1

circular cun vehculo por unha va interurbana insuficientemente iluminada e a menos de 40 km/ h, entre a posta e a sada do sol, sen levar aceso nin a iluminacin de cruzamento nin o de estrada

G

200

100

0

CIR

101

2

5C

43

1

circular cun vehculo por un tnel, paso inferior ou tramo afectado polo sinal de tnel, insuficientemente iluminado, a menos de 40 km/ h, sen levar aceso nin a iluminacin de cruzamento nin o de estrada

G

200

100

0

CIR

101

2

5D

43

1

circular cun vehculo por unha va interurbana insuficientemente iluminada, entre a posta e a sada do sol, levando acendido a iluminacin de cruzamento de modo que poida producir deslumbramento a outros usuarios da va pblica

G

200

100

0

CIR

101

2

5E

43

1

circular cun vehculo por un tnel, paso inferior ou tramo afectado polo sinal de tnel, insuficientemente iluminado, levando acendido a iluminacin de cruzamento de modo que poida producir deslumbramento a outros usuarios da va pblica

G

200

100

0

CIR

101

3

5A

43

1

circular co vehculo apuntado levando acendido a iluminacin de curto alcance ou cruzamento, producindo
deslumbramiento aos demais usuarios da va

G

200

100

0

CIR

102

1

5A

43

1

non substitur a iluminacin de estrada polo de cruzamento, producindo deslumbramento a outros usuarios da va ou de calquera outra va de comunicacin.

G

200

100

0

CIR

102

1

5B

43

1

non substitur a iluminacin de estrada polo de cruzamento, producindo deslumbramento aos condutores de vehculos que circulan en sentido contrario

G

200

100

0

CIR

102

1

5C

43

1

restablecer a iluminacin de estrada antes de pasar a posicin do condutor do vehculo cruzado

G

200

100

0

CIR

102

2

5A

43

1

non substitur a iluminacin de estrada polo de cruzamento, producindo deslumbramento aos condutores dos vehculos que circulen no mesmo sentido a travs do espello retrovisor

G

200

100

0

CIR

102

3

5A

10

2

non reducir a velocidade o necesario o condutor que tea sufrido un deslumbramento, para evitar o alcance de vehculos ou pens que circulen no mesmo sentido

G

200

100

0

CIR

103

1

5A

43

1

non levar iluminada a placa posterior de matrcula sendo obrigatoria a utilizacin de iluminacin

G

200

100

0

CIR

103

1

5B

43

1

non levar iluminada a placa posterior de matrcula sendo obrigatoria a utilizacin de iluminacin

G

200

100

0

CIR

104

1

5A

43

2

circular durante o da cunha motocicleta sen levar acendido a iluminacin de curto alcance ou cruzamento

G

200

100

0

CIR

104

1

5B

43

2

circular durante o da co vehculo apuntado por un carril reversible ou adicional circunstancial, sen levar acendido a iluminacin de curto alcance ou cruzamento

G

200

100

0

CIR

104

1

5C

43

2

circular durante o da co vehculo reseado por carril habilitado para circular en sentido contrario ao normalmente utilizado na calzada onde se encontre situado nos supostos contemplados regulamentariamente, sen levar aceso a iluminacin de curto alcance ou cruzamento.

G

200

100

0

CIR

105

1

5A

43

3

non ter acendidas as luces de posicin estando inmobilizado o vehculo na calzada ou beirava dunha va, entre a posta e a sada do sol ou baixo condicins que diminan a visibilidade (debern indicarse, no seu caso, as condicins existentes na va)

G

200

100

0

CIR

105

1

5B

43

2

non ter acendidas as luces de glibo estando inmobilizado o vehculo na calzada ou beirava dunha va, entre a posta e a sada do sol ou baixo condicins que diminan a visibilidade (debern indicarse, no seu caso, as condicins existentes na va).

G

200

100

0

CIR

105

2

5A

44

1

parar o vehculo na calzada ou beirava dunha travesa insuficientemente iluminada sen ter acendidas as luces regulamentarias, entre a posta e a sada do sol

G

200

100

0

CIR

105

2

5B

44

1

estacionar o vehculo na calzada ou beirava dunha travesa insuficientemente iluminada sen ter acendidas as luces regulamentarias, entre a posta e a sada do sol

G

200

100

0

CIR

106

1

5A

43

3

conducir o vehculo en condicins meteorolxicas ou ambientais que diminan sensiblemente a visibilidade, sen levar acesas as luces de posicin (especificar as condicins concretas).

G

200

100

0

CIR

106

1

5B

43

3

conducir o vehculo en condicins meteorolxicas ou ambientais que diminan sensiblemente a visibilidade, sen levar acesas as luces de glibo (especificar as condicins concretas).

G

200

100

0

CIR

106

2

5A

43

3

non utilizar a iluminacin antinboa ou a de curto ou longo alcance existindo condicins que diminen sensiblemente a visibilidade. (detallar as condicins).

G

200

100

0

CIR

106

2

5B

43

3

levar acendida a luz antinboa dianteira sen existir condicins meteorolxicas ou ambientais que diminan sensiblemente a visibilidade ou outros supostos admitidos regulamentariamente

G

200

100

0

CIR

106

2

5C

10

2

levar acendida a luz antinboa traseira sen existir condicins meteorolxicas ou ambientais especialmente desfavorables

G

200

100

0

CIR

107

5A

43

1

circular con iluminacin de intensidade inferior ao correspondente, por avara irreparable en ruta, a unha velocidade que non lle permite a detencin do vehculo dentro da zona iluminada

G

200

100

0

CIR

108

1

5A

44

1

non advertir o condutor do vehculo obxecto da denuncia ao resto dos usuarios da va as manobras efectuadas co dito vehculo con ningn tipo de sinais pticas.

G

200

100

0

CIR

109

1

5A

44

1

non sinalizar coa antelacin suficiente a realizacin dunha manobra . (detallar o incumprimento).

L

80

40

0

CIR

109

1

5B

44

1

non manter a advertencia luminosa ata finalizar a manobra

L

80

40

0

CIR

109

2

5A

44

1

manter a advertencia ptica, nun desprazamento lateral, despois de finalizar a manobra

L

80

40

0

CIR

109

2

5G

44

1

non utilizar a luz de emerxencia para sinalizar a presenza dun vehculo inmobilizado en autoestrada ou autova

L

80

40

0

CIR

109

2

5H

44

1

non utilizar a luz de emerxencia para sinalizar a presenza dun vehculo inmobilizado en lugares ou circunstancias que diminan sensiblemente a visibilidade.

L

80

40

0

CIR

109

2

5I

44

1

non sinalizar a presenza dun vehculo inmobilizado para realizar unha parada ou estacionamento.

L

80

40

0

CIR

109

2

5J

44

1

inmobilizar ou frear considerablemente o vehculo de forma inxustificada sen sinalizar a devandita manobra ao resto dos usuarios

G

200

100

0

CIR

110

1

5A

44

3

empregar sinais acsticos de son estridente

L

80

40

0

CIR

110

2

5A

44

3

utilizar os sinais acsticos sen motivo regulamentariamente establecido.

L

80

40

0

CIR

111

5C

44

3

circular co vehculo obxecto de denuncia utilizando sinais acsticos especiais, sen ter carcter de vehculo prioritario, especial ou de transporte especial

G

200

100

0

CIR

111

5D

44

3

circular co vehculo obxecto de denuncia utilizando sinais luminosas especiais, sen ter carcter de vehculo prioritario especial o de transporte especial

G

200

100

0

CIR

112

5B

44

4

conducir un vehculo prioritario advertindo a sa presenza mediante a utilizacin dos sinais luminosos e acsticas regulamentariamente establecidas, sen estar a circular en servizo urxente

G

200

100

0

CIR

113

5A

44

4

non advertir a presenza do vehculo destinado a obra ou servizo co sinal luminoso especial v -2, ou mediante a utilizacin da iluminacin especificamente determinada para tal vehculo

G

200

100

0

CIR

113

5B

44

4

non advertir a presenza do tractor ou maquinaria agrcola co sinal luminoso especial v-2, ou mediante a utilizacin da iluminacin especificamente determinada para tal vehculo

G

200

100

0

CIR

113

5C

44

4

non advertir a presenza do vehculo ou transporte especial co sinal luminoso especial v-2, ou mediante a utilizacin da iluminacin especificamente determinada para tal vehculo

G

200

100

0

CIR

114

1

5A

45

circular coas portas do vehculo abertas.

L

80

40

0

CIR

114

1

5B

45

abrir as portas do vehculo antes da sa completa inmobilizacin.

L

80

40

0

CIR

114

1

5C

45

abrir as portas do vehculo sen asegurarse de que non implica perigo ou entorpecemento ao resto dos usuarios.

L

80

40

0

CIR

114

2

5A

45

entrar ou sar do vehculo por el lado ms prximo ao bordo de la va

L

80

40

0

CIR

114

2

5B

45

entrar ou sar do vehculo sen que aquel chese parado

L

80

40

0

CIR

114

2

5A

45

manipular as portas dun vehculo de transporte colectivo de viaxeiros sen estar autorizado para iso

L

80

40

0

CIR

115

2

5A

46

permanecer detido no interior dun tnel ou lugar pechado durante mis de dous minutos e non interromper o funcionamento do motor do vehculo.

L

80

40

0

CIR

115

2

5B

46

permanecer detido no interior dun tnel ou lugar pechado durante mis de dous minutos e non conservar acendido a iluminacin de posicin

L

80

40

0

CIR

115

3

5A

46

non parar o motor do vehculo durante a carga de combustible

L

80

40

0

CIR

115

3

5B

46

facilitar a carga de combustible do vehculo sen estar apagado o motor

L

80

40

0

CIR

115

3

5C

46

facilitar a carga de combustible do vehculo sen estar apagadas as luces do mesmo ou os seus sistemas elctricos

L

80

40

0

CIR

115

4

5A

46

proceder carga de combustible do vehculo sen estar apagadas as luces do mesmo ou os seus sistemas elctricos

L

80

40

0

CIR

117

1

5C

47

non utilizar o condutor o vehculo o cinto de seguridade ou sistema de retencin homologado, correctamente abrochado

G

200

100

3

CIR

117

1

5D

47

non utilizar o ocupante do vehculo o cinto de seguridade, correctamente abrochado. (denunciar por este feito tanto en caso de maiores como de menores de idade que, non estando includos nos casos seguintes, tean que utilizar o correspondente cinto de seguridade.

G

200

100

0

CIR

117

3

5A

47

circular cun menor de idade, de estatura igual ou inferior a 135 cms., sen utilizar un sistema de retencin infantil homologado, debidamente adaptado sa talla e peso, nas condicins regulamentariamente esixidas. (suposto especificamente contemplado para vehculos de 9 ou - prazas. ao tratarse de menores de idade, a responsabilidade polos feitos denunciados corresponderalle ao condutor, salvo nos casos de condutores profesionais.)

G

200

100

3

CIR

117

3

5B

47

circular cun menor de idade, de estatura igual ou inferior a 135 cms. no asento dianteiro do vehculo, incumprindo os supostos excepcionais e condicins esixidas regulamentariamente para iso. (suposto especificamente contemplado para vehculos de 9 ou - prazas, nos que o menor de idade atpese indebidamente situado no asento dianteiro beira do condutor, anda estando a utilizar un dispositivo de retencin correctamente abrochado.)

G

200

100

0

CIR

118

1

5A

47

non utilizar adecuadamente o condutor do vehculo o correspondente casco de proteccin homologado ou certificado * (obrigatorio para condutores e pasaxeiros de motocicletas, vehculos de tres rodas e cuatriciclos, ciclomotores, vehculos especiais tipo quad cando circulen tanto en va urb. e interurbana, salvo nos supostos contemplados regulamentariamente.)

G

200

100

3

CIR

118

1

5B

47

non utilizar adecuadamente o pasaxeiro do vehculo o correspondente casco de proteccin homologado ou certificado * (obrigatorio para condutores e pasaxeiros de motocicletas, vehculos de tres rodas e cuatriciclos, ciclomotores, vehculos especiais tipo quad cando circulen tanto en va urb. e interurbana, salvo nos supostos contemplados regulamentariamente.)

G

200

100

0

CIR

118

3

5A

47

non utilizar o condutor do vehculo o chaleco reflector regulamentario cando salga do vehculo, ocupando a calzada ou a beirava nunha va interurbana

G

200

100

3

CIR

118

3

5B

47

non utilizar o ocupante do vehculo o chaleco reflector regulamentario cando salga do vehculo, ocupando a calzada ou a beirava nunha va interurbana (s aplicable ao persoal auxiliar dos vehculos piloto de proteccin ou acompaamento)

G

200

100

0

CIR

120

1

5A

48

conducir o vehculo apuntado cun exceso de mis do 50 por 100 nos tempos de conducin establecidos na lexislacin sobre transportes terrestres (non aplicable a vehculos non obrigados a utilizar tacgrafo. causa de posible
inmobilizacin e depsito do vehculo (arts. 104 e 105 lsv))

MG

500

250

6

CIR

120

1

5B

48

conducir o vehculo apuntado cunha
minoracin en mis do 50 por 100 nos tempos de descanso establecidos na lexislacin sobre transportes terrestres (non aplicable a vehculos non obrigados a utilizar tacgrafo. causa de posible inmobilizacin e depsito do vehculo (art. 104 e 105 lsv))

MG

500

250

6

CIR

121

1

5A

49

1

transitar un pen polo arcn, existindo zona peonil practicable.

L

80

40

0

CIR

121

1

5B

49

1

transitar un pen pola calzada, existindo zona peonil practicable

L

80

40

0

CIR

121

4

5A

49

1

circular pola calzada sobre un monopatn, patn ou aparello similar sen causa xustificada (deber indicarse o aparello utilizado)

L

80

40

0

CIR

121

4

5B

49

1

circular pola beirarra ou ra residencial sobre un monopatn, patn ou aparello similar a velocidade superior ao paso dunha persoa

L

80

40

0

CIR

121

4

5C

49

1

circular sobre un monopatn, patn ou aparello similar sendo arrastrado por outro vehculo

L

80

40

0

CIR

121

5

5A

49

1

circular co vehculo apuntado pola beirarra ou zona peonil

G

200

100

0

CIR

122

1

5A

49

2

non circular pola esquerda un pen que circula fra de poboado ou en tramo de poboado includo no desenvolvemento dunha estrada que non dispoa de espazo especialmente reservado para pens (atender especificamente s precisins determinadas en pargrafos 2 e 3 deste artigo)

L

80

40

0

CIR

122

4

5A

49

1

non circular pola dereita da calzada ao ir empuxando ou arrastrando un ciclo, ciclomotor de das rodas, carro de man ou aparello similar (deber indicarse que vehculo ou aparello arrastrbase)

L

80

40

0

CIR

122

4

5B

49

1

non circular pola dereita un grupo de pens dirixido por unha persoa ou que forme cortexo

L

80

40

0

CIR

122

4

5C

49

1

non circular pola dereita un discapacitado que se despraza en cadeira de rodas.

L

80

40

0

CIR

122

5

5A

49

1

circular pola calzada ou beirava de forma imprudente, sen aproximarse canto sexa posible ao bordo exterior dos mesmos, entorpecendo innecesariamente a circulacin

L

80

40

0

CIR

122

6

5A

49

1

permanecer un pen detido na calzada ou beirava existindo refuxio, zona peonil ou outro espazo adecuado respecto diso (deber indicarse o tipo de zona peonil existente)

G

200

100

0

CIR

122

7

5A

49

1

non despexar un pen a calzada ao apercibirse dos sinais pticos e acsticas dos vehculos prioritarios

G

200

100

0

CIR

122

8

5A

49

1

estorbar aos condutores de vehculos nunha ra residencial debidamente sinalizada co sinal s -28

G

200

100

0

CIR

123

5A

49

2

circular un pen pola calzada ou a beirava, entre o ocaso e a sada do sol, fra de poboado, sen ir provisto dun elemento luminoso ou retrorreflectante homologado

L

80

40

0

CIR

123

5B

49

2

circular un pen pola calzada ou a beirava, en condicins meteorolxicas ou ambientais que diminan sensiblemente a visibilidade, fra de poboado, sen ir provisto dun elemento luminoso ou retrorreflectante homologado (especificar as condicins existentes

L

80

40

0

CIR

123

5C

49

2

circular un grupo de pens dirixido por unha persoa formando cortexo pola calzada ou a beirava, entre o ocaso e a sada do sol, fra de poboado, sen levar as luces regulamentarias para precisar a sa situacin e dimensins

L

80

40

0

CIR

123

5D

49

1

circular un grupo de pens formando cortexo pola calzada ou a beirava, en condicins meteorolxicas ou ambientais que diminan sensiblemente a visibilidade, sen levar as luces regulamentarias para precisar a sa situacin e dimensins (especificar as condicins existentes)

L

80

40

0

CIR

124

1

5A

49

1

atravesar a calzada fose do paso de pens existente

L

80

40

0

CIR

124

1

5B

49

1

atravesar a calzada a travs dun paso a nivel, cando as luces do semforo permiten a circulacin de vehculos

L

80

40

0

CIR

124

1

5C

49

1

atravesar a calzada a travs dun paso a nivel, sen obedecer os sinais do axente

L

80

40

0

CIR

124

1

5D

49

1

atravesar a calzada a travs dun paso a nivel, sinalizado mediante a marca viaria preferente correspondente, sen ter en conta a distancia e velocidade dos vehculos que se aproximan, que lle permita facelo con seguridade

L

80

40

0

CIR

124

2

5A

49

1

atravesar a calzada fose do paso de pens existente, sen terse asegurado de que pode facelo sen risco nin entorpecemento indebido

L

80

40

0

CIR

124

3

5A

49

1

atravesar a calzada sen facelo de forma perpendicular ao eixo da mesma

L

80

40

0

CIR

124

3

5B

49

1

atravesar a calzada demorndose e detndose sen necesidade ou entorpecendo el paso aos demais

L

80

40

0

CIR

124

4

5A

49

1

atravesar unha praza ou glorieta pola sa calzada, sen rodear a mesma

L

80

40

0

CIR

125

1

5B

49

3

recoller o condutor dun vehculo algn pasaxeiro nun tramo de autova ou autoestrada

L

80

40

0

CIR

125

1

5C

49

3

circular un pen por unha autoestrada ou autova (tendo en conta do perigo evidente da devandita conduta)

L

80

40

0

CIR

125

2

5A

transitar pola calzada o ocupante dun vehculo inmobilizado en autova ou autoestrada por situacin de emerxencia

L

80

40

0

CIR

125

3

5A

49

3

transitar por autoestrada ou autova o ocupante ou servidor dun vehculo de urxencia ou especial sen adoptar as medidas oportunas para non comprometer a seguridade do resto dos usuarios

L

80

40

0

CIR

126

1

5A

50

1

transitar cun animal illado, existindo un itinerario practicable por va pecuaria (deber indicarse o tipo de animal de que se trate)

L

80

40

0

CIR

126

1

5B

50

1

transitar cun rabao ou manda de animais, existindo un itinerario practicable por va pecuaria (deber indicarse o tipo de animais que compoen a manda)

L

80

40

0

CIR

126

1

5C

50

1

transitar cun animal illado, existindo outra va alternativa con menor intensidade de circulacin de vehculos (deber indicarse o tipo de animal de que se trate.)

L

80

40

0

CIR

126

1

5D

50

1

transitar cun rabao ou manda de animais, existindo outra va alternativa con menor intensidade de circulacin de vehculos (deber indicarse o tipo de animais que compoen a manda)

L

80

40

0

CIR

127

1

5A

50

1

conducir cabezas de gando invadindo a zona peonil (deber indicarse o animal ou animais de que se trate)

L

80

40

0

CIR

127

1

5B

50

1

conducir cabezas de gaado unha persoa menor de dezaoito anos (deber indicarse o animal ou animais de que se trate)

L

80

40

0

CIR

127

1

5C

50

1

non conducir animais pola beirava ou o mis aproximado posible ao bordo dereito da calzada, tendo que circular por ela (deber indicarse o animal ou animais de que se trate)

L

80

40

0

CIR

127

1

5D

50

1

conducir animais sen levalos ao paso (deber indicarse o animal ou animais de que se trate

L

80

40

0

CIR

127

1

5E

50

1

conducir animais ocupando mis da metade dereita da calzada (deber indicarse o animal ou animais de que se trate)

L

80

40

0

CIR

127

1

5F

50

1

circular con animais divididos en grupos, sen levar un condutor polo menos para cada un deles (deber indicarse o animal ou animais de que se trate)

L

80

40

0

CIR

127

1

5G

50

1

circular con animais conducidos e divididos en grupos, sen separalos suficientemente para entorpecer o menos posible a circulacin (deber indicarse o animal ou animais de que se trate)

L

80

40

0

CIR

127

1

5H

50

1

non adoptar as precaucins necesarias ao cruzarse con outro rabao ou manda de gando con obxecto de facelo o mis rpido posible, nunha zona con visibilidade suficiente (deber indicarse o animal ou animais de que se trate)

L

80

40

0

CIR

127

1

5J

50

1

atravesar a va con animais por un lugar que non rene as condicins necesarias de seguridade (deber indicarse o animal ou animais de que se trate, as como as condicins do lugar)

L

80

40

0

CIR

127

1

5J

50

1

circular de noite con animais por va insuficientemente iluminada, sen levar no lado mis prximo ao centro da calzada as luces regulamentarias (deber indicarse o animal ou animais de que se trate)

L

80

40

0

CIR

127

1

5K

50

1

circular de noite con animais baixo condicins que diminan sensiblemente a visibilidade, sen levar no lado mis prximo ao centro da calzada as luces regulamentarias (deber indicarse o animal ou animais de que se trate, as como as condicins existentes)

L

80

40

0

CIR

127

1

5L

50

1

non ceder el paso o condutor de animais aos vehculos que tean preferencia (deber indicarse o animal ou animais de que se trate)

L

80

40

0

CIR

127

2

5A

50

1

deixar animais sen custodia na va ou as sas inmediacins, existindo a posibilidade de que aqueles poidan invadir a mesma (deber indicarse o animal ou animais de que se trate)

L

80

40

0

CIR

128

5C

50

2

circular con animais ou vehculos de traccin animal por autoestrada (deber indicarse o animal ou animais de que se trate)

G

200

100

0

CIR

128

5D

50

2

circular con animais ou vehculos de traccin animal por autova (deber indicarse o animal ou animais de que se trate)

G

200

100

0

CIR

129

2

5A

51

1

deter o vehculo creando un novo perigo para a circulacin, estando implicado nun accidente de trfico

G

200

100

0

CIR

129

2

5B

51

1

non facilitar a sa identidade e colaborar coa autoridade ou os seus axentes, estando implicado nun accidente de circulacin

G

200

100

0

CIR

129

2

5H

51

1

non comunicar, en todo caso, a sa identidade a outras persoas implicadas no accidente de trfico, se estas pedsenllo

G

200

100

0

CIR

129

2

5I

51

1

estar implicado nun accidente de trfico con danos materiais e non comunicar a sa identidade aos afectados que se achasen ausentes

G

200

100

0

CIR

129

2

5J

51

1

non facilitar os datos do vehculo a outras persoas implicadas no accidente, se se lle piden

L

80

40

0

CIR

129

3

5C

51

1

non facilitar a sa identidade autoridade ou os seus axentes cando resulte necesario, despois de advertir un accidente de circulacin (deber indicarse a razn para estimalo necesario)

L

80

40

0

CIR

130

1

5A

51

2

non sinalizar convenientemente o obstculo creado na calzada en caso de accidente ou avara do vehculo ou en caso de cada da sa carga (deber indicarse, no seu caso a sinalizacin empregada)

L

80

40

0

CIR

130

1

5B

51

2

non adoptar o condutor dun vehculo inmobilizado as medidas necesarias para que sexa retirado no menor tempo posible, obstaculizando a circulacin (debern indicarse, no seu caso as medidas adoptadas)

L

80

40

0

CIR

130

2

5A

51

2

non procurar a colocacin do vehculo ou a sa carga no lugar onde cause menor obstculo circulacin, tras quedar o mesmo inmobilizado na calzada ou caer a sa carga sobre a mesma

L

80

40

0

CIR

130

3

5A

51

2

non empregar ou non empregalos adecuadamente, os dispositivos de pre sinalizacin de perigo regulamentarios para advertir a circunstancia da inmobilizacin do vehculo ou cada da sa carga calzada

L

80

40

0

CIR

130

3

5B

51

2

non colocar adecuadamente os dispositivos de pre sinalizacin de perigo para advertir a circunstancia da inmobilizacin do vehculo ou cada da sa carga calzada (especificar a forma en que os mesmos foron colocados)

L

80

40

0

CIR

130

5

5A

51

2

remolcar un vehculo accidentado ou avariado por outro vehculo non destinado especificamente a tal fin por autoestrada ou autova

G

200

100

0

CIR

132

1

5C

53

1

renovar a marcha o condutor dun vehculo detido en cumprimento dun sinal de obrigacin, sen cumprir a prescricin que dita sinal establece (clarificar circunstancias da infraccin)

L

80

40

0

CIR

132

1

5D

53

1

circular co vehculo apuntado utilizando un carril sinalizado para sistema de peaxe dinmica ou telepeaxe sen estar provisto do medio tcnico que posibilita o seu uso en condicins operativas.

L

80

40

0

CIR

133

2

5A

54

2

non obedecer o sinal prioritario no caso de prescricins indicadas por diferentes sinais en aparente contradicin

L

80

40

0

CIR

133

2

5B

54

2

non obedecer o sinal mis restritivo no caso de prescricins indicadas por sinais do mesmo tipo en aparente contradicin

L

80

40

0

CIR

134

3

5A

55

3

utilizar un sinal que non cumpre as normas e especificacins establecidas no regulamento xeral de circulacin e o catlogo oficial de sinais de circulacin (especificar detalles descritivos do sinal antirregulamentaria)

L

80

40

0

CIR

138

5A

56

non figurar as indicacins e inscricins escritas includas ou que acompaen aos paneis de sinalizacin da va pblica na forma regulamentariamente establecida (especificar as circunstancias concretas da infraccin)

L

80

40

0

CIR

139

3

5C

12

1

non comunicar ao rgano responsable da xestin e regulacin do trfico a realizacin de obras na va pblica antes do seu inicio

G

200

100

0

CIR

139

4

5B

12

1

incumprir as instrucins ditadas polo rgano responsable da xestin de trfico con ocasin da realizacin e sinalizacin de obras na va pblica (detallar o incumprimento).

G

200

100

0

CIR

140

5D

57

3

non instalar a sinalizacin de obras na forma establecida regulamentariamente, poendo en grave risco a seguridade viaria

MG

3000

1500

0

CIR

140

5E

57

3

instalar a sinalizacin de obras en forma distinta ao disposto na normativa vixente, poendo en grave risco a seguridade viaria

MG

3000

1500

0

CIR

140

5F

57

3

non sinalizar regulamentariamente as obras que dificulten a circulacin viaria tanto de da como de noite (especificar o incumprimento detectado)

G

200

100

0

CIR

140

5G

57

3

non balizar luminosamente as obras realizadas na va durante as horas nocturnas

G

200

100

0

CIR

140

5H

57

3

non balizar luminosamente as obras realizadas na va cando as condicins meteorolxicas ou ambientais esxano

G

200

100

0

CIR

141

5B

57

3

realizar obras ou actividades na va non utilizando os elementos e dispositivos de sinalizacin, balizamento e defensa includos na regulacin bsica establecida polos ministerios de fomento e interior

G

200

100

0

CIR

142

5B

58

2

retirar, ocultar, alterar ou deteriorar a sinalizacin permanente ou ocasional nunha va, sen permiso ou causa xustificada

MG

3000

0

CIR

142

1

5D

58

1

non obedecer a orde de retirada, e no seu caso, substitucin pola que sexa adecuada, das sinais de circulacin que perdesen o seu obxecto (indicar as razns para tal consideracin)

G

200

100

0

CIR

142

1

5E

58

1

non obedecer a orde de retirada, e no seu caso, substitucinpola que sexa adecuada, da sinais de circulacin deterioradas (indicar a deterioracin existente

G

200

100

0

CIR

142

3

5A

58

3

modificar o contido do sinal de tal modo que poida inducir confusin ao resto dos usuarios (deber indicarse a modificacin efectuada)

MG

3000

0

CIR

142

3

5B

58

3

modificar o contido do sinal de tal modo que poida reducir a sa visibilidade ou eficacia (deber indicarse a modificacin efectuada)

MG

3000

0

CIR

142

3

5C

58

3

modificar o contido do sinal de tal modo que poida cegar aos usuarios da va ou distraer a sa atencin (deber indicarse a modificacin efectuada)

MG

3000

0

CIR

142

3

5D

58

3

colocar sobre o sinal ou nas sas inmediacins placas, carteis, marcas ou outros obxectos que poidan inducir a confusin ou distraer a sa atencin

L

80

40

0

CIR

143

1

5A

53

1

non respectar as sinais e ordes dos axentes da autoridade encargados da vixilancia e regulacin do trfico (deber describirse sucintamente o sinal ou orde desobedecida)

G

200

100

4

CIR

143

1

5C

53

1

non utilizar pezas de cores rechamantes e dispositivos ou elementos retrorreflectantes o persoal habilitado para regular a circulacin en ausencia de axentes da circulacin ou para o auxilio destes.

L

80

40

0

CIR

144

1

5A

53

1

non respectar as instrucins de obrigado cumprimento inscritas nun panel de mensaxe variable (especificar a instrucin incumprida)

G

200

100

0

CIR

144

2

5A

53

1

non respectar a prohibicin de paso establecida mediante sinal de balizamento (deber indicarse o tipo de sinal non respectado)

G

200

100

0

CIR

145

-

5A

65

non respectar o pen a luz vermella dun semforo.

G

200

100

0

CIR

146

-

5A

53

1

non respectar o condutor dun vehculo a luz vermella non intermitente dun semforo

G

200

100

4

CIR

146

5B

53

1

non respectar o condutor dun vehculo o sentido e direccin ordenados cando se acende a frecha verde sobre fondo circular negro dun semforo

G

200

100

0

CIR

146

-

5D

53

1

non respectar o condutor do vehculo a luz vermella non intermitente dun semforo situado nunha interseccin, internndose nesta

G

200

100

4

CIR

146

-

5E

53

1

non respectar o condutor do vehculo a luz vermella non intermitente dun semforo situado nunha interseccin, internndose nesta

G

200

100

0

CIR

146

-

5F

53

1

non deterse o condutor dun vehculo, podendo facelo sen perigo, ante a luz amarela non intermitente dun semforo (deber indicarse o comportamento realizado)

G

200

100

0

CIR

146

-

5G

53

1

non respectar o condutor do vehculo o ordenado nun semforo cando emite luz vermella non intermitente con frecha negra

G

200

100

4

CIR

146

-

5H

53

1

non respectar o condutor do vehculo o ordenado nun semforo cando emite luz amarela non intermitente con frecha negra

G

200

100

0

CIR

146

-

5I

53

1

avanzar, seguindo a indicacin da frecha verde sobre fondo circular negro dun semforo, non deixando pasar aos vehculos que circulan polo carril ao que se incorpora

G

200

100

0

CIR

146

-

5K

53

1

pasar o condutor do vehculo a lia de detencin anterior mis prxima a un semforo cando emite luz vermella non intermitente

G

200

100

0

CIR

147

-

5A

53

1

circular por un carril incumprindo a obrigacin de deterse ante a luz vermella dun semforo circular

G

200

100

4

CIR

147

-

5B

53

1

circular por un carril incumprindo a obrigacin de deterse indicada nun sinal de detencin obrigatoria ou ceda el paso

G

200

100

4

CIR

147

-

5C

53

1

ocupar un carril cando o prohibe o aspa de luz vermella do semforo de carril

G

200

100

0

CIR

147

-

5D

53

1

circular por un carril incumprindo a obrigacin de abandonalo, indicada no aspa de luz vermella do semforo de carril

G

200

100

0

CIR

147

-

5E

53

1

circular por un carril incumprindo a indicacin dun semforo do mesmo ao non irse incorporando en condicins de seguridade no carril cara ao que apunta a frecha oblicua luminosa daquel

G

200

100

0

CIR

148

1

5A

53

1

non deterse o condutor dun ciclo ou ciclomotor ante a luz vermella dun semforo

G

200

100

4

CIR

148

1

5B

53

1

non deterse o condutor dun ciclo ou ciclomotor, podendo facelo sen perigo, ante a luz amarela dun semforo

G

200

100

0

CIR

148

2

5C

53

1

non avanzar o condutor dun tranva ou autobs de lia regular no sentido e direccin indicados polo semforo con franxa vertical iluminada, sobre fondo circular negro

L

80

40

0

CIR

148

2

5D

53

1

non avanzar o condutor dun autobs, taxi ou outro vehculo cuxo carril estalle especialmente reservado, ante un semforo con franxa vertical iluminada, sobre fondo circular negro

L

80

40

0

CIR

148

2

5E

53

1

non avanzar o condutor dun tranva ou autobs de lia regular no sentido indicado polo semforo con franxa branca oblicua, iluminada sobre fondo circular negro (deber indicarse cara a que lado permitase o xiro)

L

80

40

0

CIR

148

2

5F

53

1

non avanzar o condutor dun autobs, taxi ou outro vehculo cuxo carril estalle especialmente reservado no sentido indicado polo semforo con franxa branca oblicua, iluminada sobre fondo circular negro (deber indicarse cara a que lado permitase o xiro)non avanzar o condutor dun autobs, taxi ou outro vehculo cuxo carril estalle especialmente reservado no sentido indicado polo semforo con franxa branca oblicua, iluminada sobre fondo circular negro (deber indicarse cara a que lado permitase o xiro)

L

80

40

0

CIR

148

2

5G

53

1

non deterse o condutor dun tranva ou autobs de lia regular, podendo facelo sen perigo, ante un semforo con franxa branca, iluminada intermitentemente, sobre fondo circular negro (deber indicarse se vertical ou oblicua)

L

80

40

0

CIR

148

2

5H

53

1

non deterse o condutor dun autobs, taxi ou outro vehculo cuxo carril estalle especialmente reservado, podendo facelo sen perigo, ante un semforo con franxa branca, iluminada intermitentemente, sobre fondo circular negro (deber indicarse se vertical ou oblicua)

L

80

40

0

CIR

148

2

5I

53

1

non deterse o condutor dun tranva ou autobs de lia regular ante un semforo con franxa branca horizontal iluminada sobre fondo circular negro

G

200

100

0

CIR

148

2

5J

53

1

non deterse o condutor dun autobs, taxi ou outro vehculo cuxo carril estalle especialmente reservado, ante un semforo con franxa branca horizontal iluminada sobre fondo circular negro

G

200

100

0

CIR

151

2

5A

53

1

non respectar a prioridade de paso, prescrita por un sinal de ceda o paso.

G

200

100

4

CIR

151

2

5B

53

1

non deterse no lugar prescrito por un sinal de stop.

G

200

100

4

CIR

151

2

5C

53

1

non respectar a prohibicin de entrada nun paso estreito sinalizado con prioridade para o sentido contrario, obrigando aos vehculos que circulan polo mesmo a deterse ( r-5) o)

G

200

100

0

CIR

152

-

5A

53

1

non obedecer un sinal de circulacin prohibida en ambos sentidos

G

200

100

0

CIR

152

-

5B

53

1

non obedecer un sinal de entrada prohibida a toda clase de vehculos.

L

80

40

0

CIR

152

-

5C

53

1

non obedecer un sinal de entrada prohibida a vehculos de motor

L

80

40

0

CIR

152

-

5D

53

1

non obedecer un sinal de entrada prohibida (indicar a que vehculos ou usuarios se refire o sinal)

L

80

40

0

CIR

152

-

5E

53

1

non obedecer un sinal de entrada prohibida a vehculos destinados ao transporte de mercadoras con maior masa autorizada que a indicada

G

200

100

0

CIR

153

-

5A

53

1

non obedecer un sinal de restricin de paso. (detallar o sinal).

L

80

40

0

CIR

153

-

5B

53

1

non obedecer o sinal de prohibicin de pasar sen deterse (deber indicarse a razn da detencin obrigatoria.

L

80

40

0

CIR

153

-

5C

53

1

non obedecer o sinal de prohibicin de paso aos vehculos cuxa masa en carga sexa superior indicada

G

200

100

4

CIR

153

-

5D

53

1

non obedecer o sinal de limitacin de prohibicin de paso aos vehculos cuxa masa por eixo supere a indicada (deber indicarse a masa indicada no sinal e a reflectida na ficha do certificado de caractersticas do vehculo.

G

200

100

4

CIR

153

-

5E

53

1

non obedecer o sinal de prohibicin de paso aos vehculos cuxa lonxitude, includa a carga sexa superior indicada (deber indicarse a lonxitude mxima indicada no sinal e a do vehculo e a sa carga.

G

200

100

4

CIR

153

-

5F

53

1

non obedecer o sinal de prohibicin de paso aos vehculos cuxa anchura, includa a carga sexa superior indicada (deber indicarse a anchura mxima indicada no sinal e a do vehculo e a sa carga

G

200

100

4

CIR

153

-

5G

53

1

non obedecer o sinal de prohibicin de paso aos vehculos cuxa altura, includa a carga sexa superior indicada (deber indicarse a altura mxima indicada no sinal e a do vehculo e a sa carga

G

200

100

4

CIR

153

-

5H

53

1

non obedecer o sinal de prohibicin de pasar sen deterse, incumprir a prescricin do sinal

L

80

40

0

CIR

153

-

5I

53

1

circular por un tramo de autova ou autoestrada sen realizar o pago da peaxe correspondente.

L

80

40

0

CIR

154

-

5A

53

1

non obedecer un sinal de prohibicin ou restricin. (detallar o sinal).

G

200

100

0

CIR

154

-

5B

53

1

non obedecer un sinal de prohibicin ou restricin. (detallar o sinal).

L

80

40

0

CIR

155

-

5A

53

1

non obedecer un sinal de obriga. (detallar o sinal).

G

200

100

0

CIR

155

-

5C

53

1

non obedecer un sinal de obriga. (detallar o sinal).

L

80

40

0

CIR

155

-

5D

53

1

non obedecer un sinal de obriga r418 va exclusiva para telepeaxe

L

80

40

0

CIR

159

5A

53

1

non respectar o sinal de limitacin relativo clase de vehculo para o que est reservado o estacionamento nese lugar (s-17)

G

200

100

0

CIR

159

-

5B

53

1

non respectar o sinal de limitacin relativo clase de vehculo para o que est reservado o estacionamento nese lugar.

L

80

40

0

CIR

159

-

5C

53

1

non respectar o sinal de parada e estacionamento reservado para taxis (s-18)

L

80

40

0

CIR

159

-

5D

53

1

non respectar o sinal de lugar reservado para parada de autobuses (s-19)

L

80

40

0

CIR

159

-

5E

53

1

non respectar as precaucins requiridas pola proximidade de establecementos mdicos (s-23)

L

80

40

0

CIR

160

-

5A

53

1

circular por un carril reservado para autobuses

G

200

100

0

CIR

160

-

5B

53

1

circular por un carril reservado para bicicletas ou va ciclista

G

200

100

0

CIR

160

-

5C

53

1

incumprir a obriga establecida por un sinal de carril. (detallar o sinal e o incumprimento).

L

80

40

0

CIR

167

-

5A

53

1

non respectar unha lia lonxitudinal continua.

G

200

100

0

CIR

167

-

5B

53

1

circular sobre unha lia lonxitudinal descontinua.

G

200

100

0

CIR

168

-

5A

53

1

non respectar unha marca viaria transversal continua.

G

200

100

0

CIR

168

-

5B

53

1

non respectar unha marca viaria transversal descontinua

L

80

40

0

CIR

168

-

5C

53

1

non respectar a preferencia de paso de ciclistas nun tramo sinalizado con marca viaria de ciclistas

G

200

100

0

CIR

169

-

5A

53

1

non ceder o paso a outros vehculos en el lugar prescrito por un sinal de ceda o paso

G

200

100

4

CIR

169

5B

53

1

non deterse no lugar prescrito por un sinal horizontal de stop.

G

200

100

4

CIR

169

5C

53

1

non obedecer a obrigacin imposta por unha frecha de seleccin de carrs.

G

200

100

4

CIR

170

-

5A

53

1

circular por un carril ou zona reservada para determinados vehculos e sinalizada como tal. (detallar a reserva).