Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Carral - Ordenanza reguladora da taxa por entradas de vehculos a travs das beirarras e as reservas de va pblica para aparcamento, carga e descarga de mercadoras de calquera clase

Publicación provisional : 24-03-1999 BOP N 67 -- Publicación definitiva : 24-03-1999 BOP N 67
Redacción Aplicable desde 06-02-1999

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1. .-Fundamento e natureza
 - Artigo 2. .-Feito impoible
 - Artigo 3. .-Suxeito pasivo
 - Artigo 4. .-Categora das ras ou polgonos
 - Artigo 5. .-Cota tributaria
 - Artigo 6. .-Normas de xestin
 - Artigo 7. .-Obriga de pagamento
 - Disposicin final
   
  Artigo 1. .-Fundamento e natureza  
 

Facendo uso das facultades concedidas polos artigos 133. 2 e 142 da Constitucin e polo artigo 106 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de Rxime Local e de conformidade co disposto no artigo 20, alnea 3, letra h) da Lei 39/1988, reguladora das Facendas locais, modificado pola Lei 25/1998, do 13 de xullo, de modificacin do Rxime legal das Taxas Estatais e Locais e de Reordenacin das Prestacins patrimoniais de carcter pblico, este Concello establece a " Taxa por entradas de vehculos a travs das beirarras e a reservas da va pblica para aparcamento, carga e descarga de mercadoras de calquera clase", da que as sas normas atenden prevido no artigo 58 da Lei 39/1988, reguladora das Facendas locais, modificado as mesmo polo artigo 66 da Lei 25/1998, do 13 de xullo.

   
  Artigo 2. .-Feito impoible  
 

Constite o feito impoible desta taxa a utilizacin privativa ou aproveitamento especial do dominio pblico mediante as entradas de vehculos a travs das beirarras e reservas de va pblica para aparcamento, carga e descarga de mercadoras de calquera clase.

   
  Artigo 3. .-Suxeito pasivo  
 

Son suxeitos pasivos da taxa en concepto de contribuntes as persoas fsicas ou xurdicas, as como as entidades a que se refire o art. 33 da Lei xeral tributaria, favor das que se outorguen as licencias, ou que se beneficien do aproveitamento, se se procedeu sen a oportuna autorizacin.

Tern a consideracin de substitutos do contribunte de conformidade coa alnea 2, d) do artigo 23 da Lei 39/1988, reguladora das Facendas locais, os propietarios dos predios e locais a que dean acceso as ditas entradas de vehculos, os que podern repercutir, se o caso, as cotas sobre os respectivos beneficiarios.

   
  Artigo 4. .-Categora das ras ou polgonos  
 

1. Para os efectos previstos para a aplicacin da cota do artigo seguinte, as vas deste Municipio clasifcase en nica categora.

   
  Artigo 5. .-Cota tributaria  
 

A cota tributaria a fixada nas seguintes tarifas:

Por cada badn na beirarra para facilita-la entrada de vehculos nun edificio: 5.000 ptas./m.l.

   
  Artigo 6. .-Normas de xestin  
 

1. As cantidades esixibles de acordo coas tarifas liquidaranse por cada aproveitamento solicitado ou realizado.

2. As persoas ou entidades interesadas na concesin de aproveitamentos regulados nesta ordenanza debern solicitar previamente a correspondente licencia, realiza-lo depsito previo a que se refire o artigo seguinte e formular declaracin achegando un plano pormenorizado do aproveitamento e da sa situacin dentro do Municipio.

3. Os Servicios Tcnicos deste Concello comprobarn e investigarn as declaracins formuladas polos interesados, e concederanse as autorizacins de non atopar diferencias coas peticins de licencias; se se desen diferencias, notificaranse estas s interesados e xiraranse, se o caso, as liquidacins complementarias que procedan, e concederanse as autorizacins unha vez subsanadas as diferencias polos interesados e, de se-lo caso,realizados os ingresos complementarios que procedan

4. No caso de denegarse as autorizacins, os interesados podern solicitar a este Concello a devolucin do importe ingresado.

5. Unha vez autorizada a ocupacin entenderase prorrogada mentres non se presente a declaracin de baixa polo interesado.

6. A presentacin da baixa producir efectos a partir do da primeiro do semestre natural seguinte da sa presentacin. A non presentacin da baixa determinar a obriga de continuar aboando a taxa.

   
  Artigo 7. .-Obriga de pagamento  
 

1. A obriga de pagamento da taxa nace:

a) Tratndose de concesins de novos aproveitamentos da va pblica, no momento de solicita-la correspondente licencia.

b) Tratndose de concesins de aproveitamentos xa autorizados e prorrogados, o da primeiro de cada semestre natural.

2. O pagamento da taxa realizarase:

a) Tratndose de concesins de novos aproveitamentos, por ingreso directo na Tesourera Municipal ou onde establecese o Concello, mais sempre antes de retira-la correspondente licencia.

b) Tratndose de concesins de aproveitamentos xa autorizados e prorrogados, unha vez includos nos padrns ou matrculas desta taxa, por anos naturais nas oficinas da Recadacin Municipal, durante o primeiro trimestre do ano

   
  Disposicin final  
 

A presente Ordenanza fiscal, aprobada provisionalmente polo Pleno da Corporacin na sesin realizada o 23 de decembre de 1998 e que quedou definitivamente aprobada con data 6 de febreiro de 1999, rexer a partir da publicacin do texto ntegro desta ordenanza e manterase vixente ata a sa modificacin ou derrogacin expresa.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios