Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Carral - Ordenanza reguladora da taxa por ocupacin de terreos de uso pblico con mercadoras, materiais de construccin, entullos, valos, puntais, asnelos, andamios e outras instalacins analogas

Publicación provisional : 24-03-1999 BOP N 67 -- Publicación definitiva : 24-03-1999 BOP N 67
Redacción Aplicable desde 06-02-1999

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1. .-Fundamento e natureza
 - Artigo 2. .-Feito impoible
 - Artigo 3. .-Suxeito pasivo
 - Artigo 4. .-Categora das ras
 - Artigo 5. .-Cota tributaria
 - Artigo 6. .-Normas de xestin
 - Artigo 7. .-Obriga de pagamento
 - Disposicin final
   
  Artigo 1. .-Fundamento e natureza  
 

Facendo uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin e polo artigo 106 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de Rxime local e conforme disposto no artigo 20, alnea 3, letra g) da Lei 39/1988, reguladora das Facendas locais.

   
  Artigo 2. .-Feito impoible  
 

Constite o feito impoible desta taxa a utilizacin privativa ou aproveitamento especial do dominio pblico mediante a ocupacin de terreos de uso pblico con mercadoras, materiais de construccin, entullos, valos, puntais, asnelos, andamios e outras instalacins anlogas.

   
  Artigo 3. .-Suxeito pasivo  
 

Son suxeitos pasivos da taxa en concepto de contribuntes as persoas fsicas ou xurdicas, as como as entidades a que se refire o art. 33 da Lei xeral tributaria, que soliciten ou resulten beneficiada pola utilizacin ou aproveitamento especial do dominio pblico, ben a travs da oportuna licencia solicitada polo contribunte ou ben de oficio se se constata o feito impoible desta taxa a travs dos informes da Polica Local.

   
  Artigo 4. .-Categora das ras  
 

Para os efectos previstos para a aplicacin dalgns epgrafes da tarifa da alnea do art.5 seguinte, as vas pblicas deste municipio clasifcanse nunha nica categora.

   
  Artigo 5. .-Cota tributaria  
 

1. A cota tributaria, regulada nesta ordenanza, ser a fixada nas tarifas que a seguir se pormenorizan:

Dereitos pesetas

Conceptos Unidad Por da Por mes Por ao
A) Valos metro cadrado 6 180 2.400
B) Andamios metro lineal por elemento 10 600 7.200
C) Puntais por elemento 4 120 1.600
D) Asnelos metro lineal 10 600 7.200
E) Mercadoras metro cadrado 6 180 2.400
F) Materiais de construccin e entullos metro cadrado 10 600 7.200

   
  Artigo 6. .-Normas de xestin  
 

1. Cando con ocasin dos aproveitamentos regulados nesta ordenanza se producisen desperfectos no pavimento ou instalacins da va pblica, os suxeitos pasivos estarn suxeitos reintegro total dos gastos de reconstruccin e reparacin de tales desperfectos ou a repara-los danos orixinados, que sern, en todo caso, independentes dos dereitos liquidados polos aproveitamentos.

2. As persoas interesadas na concesin de aproveitamentos regulados nesta ordenanza, debern solicitar previamente a correspondente licencia.

3. As cotas sinaladas son irreducibles e a obriga de pagamento da taxa nace no momento de outorgarse a correspondente licencia ou no da iniciacin da utilizacin privativa ou aproveitamento especial do dominio pblico.

4. No momento de presenta-la solicitude para a obtencin da correspondente licencia, deber achegar tamn fotocopia compulsada do Seguro de Riscos Laborais.

5. Se non se determinou con exactitude a duracin do aproveitamento unha vez autorizada a ocupacin, entenderase prorrogada mentres non se presente a declaracin de baixa

6. A presentacin da baixa producir efectos a partir do da primeiro do perodo natural de tempo seguinte sinalado no epgrafe da tarifa que corresponda. Sexa cal sexa a causa que se alegue en contrario, a non presentacin da baixa determinar a obriga de continuar aboando a taxa.

   
  Artigo 7. .-Obriga de pagamento  
 

1. A obriga de pagamento da taxa nace:

a) Tratndose de concesins de novos aproveitamentos na va pblica, no momento de solicita-la correspondente licencia.

b) Tratndose de concesins de aproveitamentos xa autorizados ou prorrogadas, o da primeiro de cada semestre natural.

2. O pagamento da taxa realizarase:

a) Tratndose de autorizacins de novos aproveitamentos ou de aproveitamentos con duracin limitada, por ingreso directo na Tesourera Municipal ou onde establecese o Concello, pero sempre antes de retira-la licencia ou documento que corresponda.

b) Tratndose de autorizacins xa concedidas e sen duracin limitada, unha vez includas nos correspondentes padrns ou matrculas deste prezo pblico, por semestres naturais nas oficinas da Recadacin Municipal, desde o da 16 do primeiro mes do semestre ata o da 15 do segundo.

   
  Disposicin final  
 

A presente Ordenanza fiscal, aprobada definitivamente polo Pleno da Corporacin na sesin realizada o 23 de decembro de 1998 e que quedou definitivamente aprobada con data 6 de febreiro de 1999, rexer a partir da publicacin do texto ntegro desta ordenanza e manterase vixente ata a sa modificacin ou derrogacin expresa.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios