Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Dodro - ORDENANZA FISCAL N 6 REGULADORA DA TAXA POR LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECEMENTOS

Publicación provisional : 05-03-1999 BOP N 52 -- Publicación definitiva : 28-04-1999 BOP N 95
Redacción Aplicable desde 29-04-1999

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1. .-Fundamento e natureza.
 - Artigo 2. .-Feito imponible.
 - Artigo 3. .-Suxeito pasivo.
 - Artigo 4. .-Responsables.
 - Artigo 5. .-Cota tributaria.
 - Artigo 6. .-Exencins e bonificacins.
 - Artigo 7. .-Percepcin.
 - Artigo 8. .-Declaracin.
 - Artigo 9. .-Liquidacin e ingreso.
 - Artigo 10. .-Infraccins e sancins.
 - Disposicin final.
   
  Artigo 1. .-Fundamento e natureza.  
 

No uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin, polo artigo 106 da Lei 7/85, do 2 de abril, reguladora das Bases de Rxime Local, e os artigos 20 e 58 da Lei 39/88, do 28 de decembro; e de conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 da Lei 39/88 citada, na sa nova redaccin dada pola Lei 25/98, do 13 de xullo, de modificacin do Rxime Xeral das Taxas Estatais e Locais e Reordenacin das Prestacins Patrimoniais de Carcter Pblico, este Concello acorda a imposicin e ordenacin da taxa por licencia de apertura de establecementos, que se rexer pola presente ordenanza fiscal.

   
  Artigo 2. .-Feito imponible.  
 

1. Constite o feito imponible da taxa a actividade municipal, tanto tcnica como administrativa, tendente a verificar se os establecementos industriais e mercants renen as condicins de tranquilidade, sanidade e salubridade e calesquera outras esixidas polas correspondentes ordenanzas e regulamentos municipais ou xerais para o seu normal funcionamento, como presuposto necesario e previo para o outorgamento por este Concello da licencia de apertura a que se refire o artigo 22 do Regulamento de Servicios das Corporacins Locais.

2. Para tal efecto, ter a consideracin de apertura:

a) A instalacin por vez primeira do establecemento para dar comezo s sas actividades.

b) A variacin ou ampliacin da actividade desenvolvida no establecemento, anda que contine o mesmo titular.

c) A ampliacin do establecemento e calquera alteracin que se leve a cabo neste e que afecte s condicins sinaladas no nmero 1 deste artigo, esixindo nova verificacin das mesmas.

d) As transmisins inter-vivos que non sexan de pais a fillos e entre cnxuxes.

3. Entenderase por establecemento industrial ou mercantil toda edificacin habitable, estea ou non aberta pblico, que non se destine exclusivamente a vivenda, e que:

a) Se dedique exercicio dalgunha actividade empresarial, fabril, artes, da construccin, comercial e de servicios, que estea suxeita imposto sobre actividades econmicas.

b) Anda sen desenvolverse aquelas actividades, sirvan de auxilio ou complemento para as mesmas, ou tean relacin con elas en forma que lles proporcionen beneficios ou aproveitamento, como por exemplo, almacns, sedes sociais, axencias, delegacins ou sucursais, escritorios, oficinas, despachos, estudios ou calquera outra anloga.

   
  Artigo 3. .-Suxeito pasivo.  
 

Son suxeitos pasivos contribuntes as persoas fsicas e xurdicas e as entidades a que se refire o artigo 33 da Lei Xeral Tributaria, titulares da actividade que se pretende desenvolver ou, no seu caso, se desenvolva en calquera establecemento industrial ou mercantil.

   
  Artigo 4. .-Responsables.  
 

1. Respondern solidariamente das obrigas tributarias do suxeito pasivo as persoas fsicas e xurdicas a que se refiren os artigos 38.1 e 39 da Lei Xeral Tributaria.

2. Sern responsables subsidiarios os administradores das sociedades e os sndicos, interventores ou liquidadores de quebras, concursos, sociedades e entidades en xeral, nos supostos e co alcance que sinala o artigo 40 da Lei Xeral Tributaria.

   
  Artigo 5. .-Cota tributaria.  
 

A cota desta taxa ser a seguinte:

- Grupo I.-Gasolineiras: 175.000 pesetas.

- Grupo II.-Bancos: 150.000 pesetas.

- Grupo III.-Granxas: 20.000 pesetas.

- Grupo IV.-Resto de establecementos: 15.000 pesetas.

   
  Artigo 6. .-Exencins e bonificacins.  
 

Non se conceder exencin nin bonificacin ningunha na exaccin da taxa.

   
  Artigo 7. .-Percepcin.  
 

1. Percbese a taxa e nace a obriga de contribur, cando se inicie a actividade municipal que constite o feito imponible. Para estes efectos, entenderase iniciada dita actividade na data de presentacin da oportuna solicitude da licencia de apertura, se o suxeito pasivo formulase expresamente esta.

2. Cando a apertura tivese lugar sen ter obtido a oportuna licencia, terase dereito a percibi-la taxa cando se inicie efectivamente a actividade municipal conducente a determinar se o establecemento rene ou non as condicins esixibles, con independencia da iniciacin de expediente sancionador por infraccin tributaria.

3. A obriga de contribur, unha vez nacida, non se ver afectada, de ningn xeito, pola concesin desta condicionada modificacin das condicins do establecemento, nin pola renuncia ou desestimento do solicitante unha vez concedida a licencia.

   
  Artigo 8. .-Declaracin.  
 

1. As persoas interesadas na obtencin dunha licencia de apertura de establecemento industrial ou mercantil presentarn previamente, no rxime xeral, a oportuna solicitude, con especificacin da actividade ou actividades a desenvolver no local.

2. Se despois de formulada a solicitude de licencia de apertura se variase ou ampliase a actividade a desenvolver no establecemento, ou se alterasen as condicins proxectadas por tal establecemento ou ben se ampliase o local inicialmente previsto, estas modificacins tern de poerse en coecemento da Administracin municipal.

   
  Artigo 9. .-Liquidacin e ingreso.  
 

Rematada a actividade municipal e unha vez dictada a resolucin municipal que proceda sobre a licencia de apertura, practicarse a liquidacin correspondente pola taxa, que ser notificada suxeito pasivo para o seu ingreso directo nas arcas municipais, utilizando os medios de pagamento e os prazos que sinala o Regulamento Xeral de Recadacin.

   
  Artigo 10. .-Infraccins e sancins.  
 

En todo o relativo cualificacin de infraccins tributarias, as como das sancins que s mesmas correspondan en cada caso, estarase disposto nos artigos 77 e seguintes da Lei Xeral Tributaria.

   
  Disposicin final.  
 

A presente ordenanza fiscal, cunha redaccin definitiva aprobada polo Pleno da corporacin en sesin celebrada o da 2-2-99, entrar en vigor o mesmo da da sa publicacin ntegra no BOP e ser de aplicacin a partir dese mesmo da, permanecendo en vigor ata a sa modificacin ou derrogacin expresas.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios