Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

San Sadurnio - Ordenanza Fiscal n T-6, reguladora da taxa por ocupacin subsolo, solo e voo de terreos de uso publico local.

Publicación provisional : 22-12-1998 BOP N 292 -- Publicación definitiva : 22-12-1998 BOP N 292
Aplicable desde 15-03-2019

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1..Fundamento e natureza.
 - Artigo 2..Feito impoible.
 - Artigo 3..Suxeitos pasivos.
 - Artigo 4..Responsables.
 - Artigo 5..Bases de imposicin e tipos de gravamen.
 - Artigo 6..Exencins.
 - Artigo 7..Perodo impositivo e devengo.
 - Artigo 8..Normas de xestin.
 - Artigo 9..Liquidacin e recadacin.
 - Artigo 10..Gastos de reconstruccin e indemnizacins.
 - Artigo 11..Infraccins e sancins.
 - Disposicin final.
   
  Artigo 1..Fundamento e natureza.  
 

En uso das facultades concedidas polos artigos 131.2 e 142 da Constitucin e polo artigo 105 da Lei 7/1995, do 2 de abril, reguladora das Bases de Reximen Local, e de acordo co disposto nos artigos 15 19 do texto refundido da Lei de Facendas Locais, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, este Concello establece a taxa por ocupacin de subsolo, solo e voo de terreos de uso pblico local, que se rexer pola presente Ordenanza Fiscal, atndose as sas normas previsto no artigo 20 -apartado 1, letra A), e no artigo 58 da xa citada Lei 39/1988.

   
  Artigo 2..Feito impoible.  
 

Constite o feito impoible da taxa a utilizacin privativa ou os aproveitamentos especiais constituidos pola ocupacin do subsolo, solo e voo de terreos de uso pblico local.

   
  Artigo 3..Suxeitos pasivos.  
 

Son suxeitos pasivos contribuntes as persoas fsicas ou xuridicas e as entidades a que se refire o artigo 33 da Lei Xeral Tributaria, que resulten autorizadas para efectua-los aproveitamentos e as que resulten beneficadas por ditos aproveitamentos, incluso cando non obtivesen previa autorizacin.

   
  Artigo 4..Responsables.  
 

1.Respondern solidariamente das obrigas tributarias do suxeito pasivo as persoas fsicas e xurdicas a que se refieren os artigos 38.1 e 39 da Lei Xeral Tributaria.
2.Sern responsables subsidiarios os Administradores das sociedades e os Sndicos, Interventores ou Liquidadores de quebras, concursos, sociedades e entidades en xeral, nos supostos e co alcance que sinala o artigo 40 da Lei Xeral Tributaria.

   
  Artigo 5..Bases de imposicin e tipos de gravamen.   redacciones
 

1.- As bases de imposicin e tipos de gravame son os comprendidos nas seguintes tarifas:

 

Tarifa primeira: Palomillas, transformadores, caixas de amarre, distribucin e rexistro, cables, rieles, tuberas e outros anlogos:

 

Palomillas para suxeitar cables, cada unha, 0,21

 

Caixas de amarre, distribucin e rexistro, cada unha, 6,89

 

Cables de alimentacin ou conducin de enerxa elctrica, por metro lineal ou fraccin: 0,03 .

 

Conducin telefnica area, adosada ou non a fachadas, por cada metro lineal ou fraccin: 0,03 .

 

Ocupacin de va pblica con tuberas para a conducin de auga, por cada metro lineal ou fraccin: 0,07

 

Tarifa segunda: postes:

 

Postes de calquera material, cada un: 3,45 ; a Alcalda poder conceder bonificacins de ata o 50% do importe desta tarifa cando os postes instalados por particulares con outros fins sexan mesmo tempo utilizados pos algn servicio municipal.

 

Tarifa terceira: Bsculas, aparellos ou mquinas automticas:

 

Por cada bscula: 34,45

 

Cabinas fotogrficas, por cada metro ou fraccin: 6,89

 

Aparellos ou mquinas de venda ou expedicin automtica de calquera produto ou servicio, non especificado noutros epgrafes: 34,45

 

Tarifa cuarta: Aparellos surtidores de combustibles e anlogos:

 

Ocupacin da va pblica ou terreos municipais con aparellos surtidores de combustibles, por cada metro cadrado ou fraccin: 0,69

 

Ocupacin do subsolo das vas pblicas con depsitos de combustibles, por cada metro cbico ou fraccin: 1,38

 

2.- As anteriores tarifas actualizaranse anualmente e de forma automtica segundo o ndice de prezos consumo (IPC) publicado polo Instituto Nacional de Estatstica.

 

3.- Maila o anterior, para as empresas explotadoras de servicios de subministros que afecten xeneralidade ou a unha parte importante do vecindario, a conta de taxa regulada nesta Ordenanza consistir, en todo caso e sen excepcin algunha, no 1,5 por 100 dos ingresos brutos procedentes da facturacin que obtean anualmente neste termo municipal ditas Empresas.

 

A conta da taxa que puidera corresponder a Telefnica S.A. est englobada na compensacin en metlico a que se refire o apartado 1 do artigo 4 da Lei 15/1987, de 30 de xullo.

   
  Artigo 6..Exencins.  
 

O Estado, as Comunidades Autnomas e as Entidades Locais non estarn obrigadas pago das taxas por utilizacin privativa ou aproveitamento especial polos aproveitamentos inherentes s servicios pblicos de comunicacins que exploten directamente e por tdolos que inmediatamente interesen seguridades cidadn ou defensa nacional.
Aparte do anterior, non se conceder exencin nin bonificacin ningunha na exaccin da presente taxa, ags as previstas en normas con rango de lei ou as derivadas de aplicacin dos tratados internacionais, resultando de aplicacin, en todo caso, canto se dispn co artigo 9 da Lei Reguladora de Facendas Locais.

   
  Artigo 7..Perodo impositivo e devengo.  
 

Devngase a taxa e nace a obriga de contribuir cando se inicie o aproveitamento.

   
  Artigo 8..Normas de xestin.  
 

1.As cantidades esixibles con arreglo s Tarifas liquidaranse por cada aproveitamente solicitado ou realizado e sern irreducibles polo perodo autorizado.
2.As persoas ou entidades interesadas na concesin de aproveitamentos regulados nesta Ordenanza debern solicitar previamente a correspondente licencia, realiza-lo depsito previo a que se refiere o artigo 9 seguinte e formular declaracin na que conste a superficie de aproveitamento, que se axuntar un plano detallado da superficie que se pretende ocupar e da sa situacin dentro do Municipio.
3.Os servicios tcnicos deste Concello comprobarn e investigarn as declaracins formuladas polos interesados, concedndose as autorizacins de non encontrar diferencias cas peticins de licencias; se se deran diferencias, notificaranse as mesmas s interesados e xiraranse, no seu caso, as liquidacins complementarias que procedan, concedndose as autorizacins unha vez subsanadas as diferencias polos interesados e, no seu caso, realizados os ingresos complementarios que procedan.
4.Os aproveitamentos autorizaranse sempre discrecionalmente e sen prexuizo de terceiros.
5.En caso de denegarse as autorizacins ou cando por causas non imputables suxeito pasivo o dereito utilizacin ou o aproveitamento do dominio pblico non se realice, proceder a devolucin do importe correspondente.
6.Non se consentir a ocupacin de va pblica ata que non se tea aboado o depsito previo a que refire o artigo 9 seguinte e se obtea a correspondente licencia polos interesados. O incumprimento deste mandato poder dar lugar non concesin da licencia sen perxuizo do pago da taxa e das sancins e recargos que procedan.
7.As autorizacins entenderanse concedidas con carcter provisional e a precario. En base a esta declaracin, que deber facerse constar nos correspondentes acordos de concesin de aquelas, se o inters xeral esixise a supresin do aproveitamento, a Comisin de Goberno revogar a licencia concedida, requerindo titular para que suprima, a sa custa, o aproveitamento.
8.No acordo de autorizacin da ocupacin fixarase o prazo de duracin da mesma, farase constar que dito prazo ser improrrogable, e que unha vez rematado o mesmo o interesado deber suprimi-lo aproveitamento, ags, cando por causa xustificada alegada polo interesado, a ocupacin tivese que seguir por mis tempo do sinalado na autorizacin, suposto no que aquel solicitar a ampliacin do prazo de duracin do aproveitamento e realizar o depsito previo do importe da liquidacin que proceda. Tal ampliacin ser aprobada pola Comisin de Goberno.
9.As autorizacins tern carcter persoal e non podern ser cedidas ou subalugadas a terceiros. O incumprimento deste mandado dar lugar anulacin da licencia.
10.As licencias podern ser revogadas polo rgano que as concedeu nos seguintes casos:
a) Polo non uso ou uso indebido.
b) Por cambia-las circunstancias en base s que se concedeu a licencia.
c) En xeral, por incumprimento de calquera das obrigas impostas nesta Ordenanza ou na licencia de autorizacin.

   
  Artigo 9..Liquidacin e recadacin.  
 

1.O pago das tarifas da taxa realizarase:
a) Tratndose de concesin de novos aproveitamentos, por ingreso directo na Tesourera Municipal ou onde estableza o Concello, pero sempre antes de retira-la correspondente licencia.
Este ingreso ter carcter de depsito previo, consonte co disposto no artigo 26.1 a) da Lei 39/1988, do 28 de decembro, modificada pola Lei 25/1988, do 13 de xullo, quedando elevado a definitivo concederse a licencia correspondente.
b) Cando se liquide polo Concello en caso de aproveitamentos non autorizados, unha vez aprobada a liquidacin pola Comisin Municipal de Goberno, notificada a mesma interesado. Na notificacin consignaranse os medios de impugnacin que poidan interpoerse contra a liquidacin e rganos ante os que teran que ser interpostos e as mesmo o perodo voluntario de cobro e cando quedar incursa en apremio a cota non satisfeita dentro dquel perodo.
O perodo voluntario de ingreso da liquidacin ser:
-Para as notificacins efectuadas na primeira quincena do mes, ata o da 5 do mes natural seguinte.
-Para as notificacins efectuadas na segunda quincena do mes, ata o da 20 do mes natural seguinte.
Transcorrido o perodo voluntario de cobro sen terse efectuado o ingreso, o perodo executivo inciase o da seguinte remate de aquel.
O inicio do perodo executivo determina o devengo dun recargo do 20 por 100 do importe da dbeda non ingresada, as como dos intereses de demora correspondente a sta.
Este recargo ser do 10 por 100 cando a dbeda tributaria non ingresada se satisfaga antes de que sexa notificada debedor a providencia de constrinximento, e non se esixirn os intereses de demora devengados dende o inicio do perodo executivo.
Dita liquidacin efectuarase por ingreso directo na Tesourera Municipal ou onde estableza o Concello.

   
  Artigo 10..Gastos de reconstruccin e indemnizacins.  
 

1.Cando a utilizacin privativa ou o aproveitamento especial que se conceda leve aparellada a destruccin ou deterioro do dominio pblico local, o suxeito pasivo, sen prexuizo do pago da taxa a que houbere lugar, estar obrigado reintegro do custe total dos respectivos gastos de reconstruccin ou reparacin e depsito previo do seu importe.
2.Se os danos fosen irreparables, a entidade ser indemnizada con conta igual valor dos bens destrudos ou importe do deterioro dos danados.
3.O Concello de San Sadurnio non poder condonar, total nin parcialmente, as indemnizacins e reintegros a que se refire o presente artigo.

   
  Artigo 11..Infraccins e sancins.  
 

En todo o relativo cualificacin de infraccins tributarias, as como das sancins que as mesmas correspondan en cada caso, estarse previsto nos artigos 77 e seguintes da Lei Xeral Tributaria e disposicins concordantes.

   
  Disposicin final.  
 

A presente ordenanza fiscal entrar en vigor o da seguinte da sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia, e comezar a aplicarse a partir do da primeiro de xaneiro de 2008, permanecendo en vigor ata a sa modificacin ou derrogacin expresas.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios