Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Cee - ORDENANZA MUNICIPAL NON FISCAL REGULADORA DA XESTION DA BIOMASA E DISTANCIAS DAS PLANTACIONS DO CONCELLO DE CEE

Publicación provisional : 03-10-2019 BOP N 188 -- Publicación definitiva : 27-11-2019 BOP N 226
Redacción Aplicable desde 20-12-2019

Redacciones Redacciones
 - EXPOSICIN DE MOTIVOS
 - CAPTULO I.DISPOSICINS XERAIS
 - CAPTULO II.DA XESTIN DA BIOMASA
 - CAPTULO III.DAS DISTANCIAS DAS PLANTACINS
 - CAPTULO IV.RXIME SANCIONADOR
 - Disposicins
 - Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios
   
  EXPOSICIN DE MOTIVOS  
 

De conformidade coa potestade regulamentaria atribuda polos artigos 4.1 da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora do Rxime Local e 6.1 da Lei 5/1997, do 22 de xullo, reguladora da Administracin Local de Galicia, o Concello de Cee a medio da presente Ordenanza proponse a regulacin da xestin da biomasa e da distancia das plantacins, no solo urbano, de ncleo rural e urbanizable (de ser o caso), no mbito das sas competencias co obxecto de conseguir as axeitadas condicins de salubridade e seguridade para previr e evitar os incendios, protexendo dos mesmos as infraestruturas e equipamentos sociais, as zonas edificadas e as reas forestais e naturais de valor especial.

   
  CAPTULO I.DISPOSICINS XERAIS  
 

Artigo 1.Fundamento.

A presente Ordenanza de aplicacin no marco do disposto na Lei 7/2012, do 28 de xuo, de montes de Galicia, na Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevencin e defensa contra os incendios forestais de Galicia, Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia e o Decreto 143/2016, do 22 de setembro, que aproba o Regulamento da Lei 2/2016, do solo de Galicia e Lei 6/2011, do 13 de outubro, de mobilidade de terras.

Artigo 2.Finalidade.

Est Ordenanza ten natureza non fiscal, e a sa finalidade establecer as condicins para levar adiante a xestin da biomasa e a fixacin das distancias para plantacins nos terreos clasificados como urbanos, de ncleo rural ou urbanizables delimitados sitos no termino municipal de Cee, e no resto dos terreos, consonte Instruccin 1/2018, do 26 de abril, da Consellera do Medio Rural, dentro das competencias que legalmente lle corresponden ao Concello de Cee.

O Concello de Cee ten a competencia para vixiar o cumprimento e impoer o cumprimento forzoso das seguintes obrigas:

a) Obriga de xestin da biomasa vexetal e de retirada de rbores das especies sinaladas na disposicin adicional terceira da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevencin e defensa contra os incendios forestais de Galicia, no mbito das redes de faixas secundarias de xestin de biomasa, nunha franxa de 50 metros:

1..Perimetral ao solo urbano, de ncleo rural e urbanizable.

2..Arredor das edificacins, vivendas illadas, urbanizacins, depsitos de lixo, cmpings, gasolineiras e parques e instalacins industriais situados a menos de 400 metros do monte.

3..arredor das edificacin silladas en slo rstico situadas a mis de 400 metros do monte.

b) Obriga de xestin da biomasa vexetal e retirada de rbores das especies sinaladas na disposicin adicional terceira da Lei 3/2007, do 9 de abril, nunha faixa perimetral de 50 metros arredor das novas instalacin destinadas a explotacins agrcolas, gandeiras e forestais e as vivendas vinculadas a estas, as como as novas urbanizacins e edificacins que afecten zonas de monte ou de influencia forestal, non tean continuidade imediata coa trama urbana e que sexan estremeiras con monte ou con zonas de influencia forestal.

 

Artigo 3.mbito de aplicacin.

A presente Ordenanza de obrigado cumprimento para as persoas responsables conforme ao definido no artigo 4, que tean o seus terreos dentro do termo municipal de Cee. Conforme o disposto no artigo 4.2 da Lei 5/1997, do 22 de xullo, reguladora da Administracin local de Galicia, a presente Ordenanza ser de aplicacin en todo o non previsto pola lexislacin bsica.

 

Artigo 4.Persoas responsables. Notificacin das comunicacins e requirimentos s persoas responsables.

A efectos desta Ordenanza, entenderase como persoas responsables s persoas titulares ou no seu caso aos titulares do dereito de aproveitamento sobre os terreos urbanos, urbanizables delimitados e de ncleo rural, as como as administracins, as entidades ou as sociedades que tean encomendada a competencia sobre a xestin, ou cedida esta en virtude dalgunha das formas previstas legalmente, das vas de comunicacin e das lias de transporte de enerxa elctrica, sobre os tipos de solo referidos anteriormente.

Para a identificacin das persoas responsables do cumprimento das obrigas da xestin da biomasa e retirada de rbores teranse en conta, en primeiro termo, os datos recentes de que dispoa o Concello de Cee sobre o dereito de aproveitamento dos terreos, considerando como recentes os obtidos ou actualizados dentro dos doce meses inmediatamente anteriores. Na falta destes datos recentes, considerarase persoas responsables as que figuren como titulares dos terreos no Catastro inmobiliario. Se das ou mis persoas figurasen como titulares en comn dun mesmo terreo, entenderase que o cumprimento das obrigas corresponder a todas as persoas copropietarias solidariamente e as comunicacin e requirimentos poderanse dirixirse a calquera delas mentres non designen vlidamente a unha como representante de todas elas.

Se a titularidade do terreo non constara no Catastro inmobiliario, considerarase que a persoa responsable descoecida e nofiticarase por medio da publicacin dun anuncio no Boletn Oficial do Estado e no Diario Oficial de Galicia, cos datos catastrais do terreo, computndose os correspondentes prazos dende o da seguinte ao da publicacin do anuncio.

As notificacins das comunicacin e requirimentos para recordar o cumprimento das obrigas legais realizarase segundo o establecido no artigo oitavo da Instruccin 1/2018, do 26 de abril, da Consellera de Medio Rural, relativas s actuacins administrativas en materia de cumprimento das obrigas de xestin da biomasa vexetal e retirada de epecies arbreas (DOG nm. 87, do 7 de maio de 2018).

 

Artigo 5.Definicins.

Aos efectos desta ordenanza, defnense os seguintes termos:

Solo urbano: terreos que o planeamento urbanstico: Normas Subsidiarias do Concello de Cee, tivera definido e clasificado como tal.

Ncleos rurais: terreos que se incluan dentro dos ncleos rurais delimitados no planeamento municipal.

Solo urbanizable (de ser o caso): terreos que non tendo a condicin de solo urbano, de ncleo rural nin de solo rstico o planeamento urbanstico tivese definido e clasificado como tal ao poder ser obxecto de transformacin urbanstica nos termos fixados no artigo 27 da antedita Lei 2/2016.

Xestin da biomasa: A creacin e mantemento da descontinuidade horizontal e vertical da carga de combustible, a travs do control ou eliminacin parcial ou total da biomasa vexetal por medio do emprego das tcnicas mis recomendadas e coa intensidade e frecuencia para o cumprimento do obxecto previsto nesta ordenanza.

Tendo en conta que os terreos situados en solo urbano, de ncleo rural ou urbanizable (de ser o caso) teen unha natureza residencial ou habitacional, polo que os riscos para os bens e as persoas, por motivos de incendios de vexetacin, deben minorarse drasticamente e primar a seguridade.

   
  CAPTULO II.DA XESTIN DA BIOMASA  
 

Artigo 6.Xestin da biomasa.

As persoas responsables tern a obriga de xestionar a biomasa das fincas includas en solo urbano, urbanizable ou de ncleo rural conforme aos criterios establecidos nesta Ordenanza, as como mantelas nas debidas condicins de seguridade e salubridade, debendo proceder a sa desinfeccin e desratizacin peridica.

Artigo 7.Criterios de Xestin da Biomasa e obrigas das persoas responsables.

1.Consonte ao disposto na Lei 3/2007, de Prevencin e Defensa contra os incendios Forestais de Galicia, as persoas responsables dos terreos ubicados en solo urbano, urbanizable (de ser o caso) ou ncleo rural debern acometer os criterios de xestin da biomasa establecidos neste artigo para cada clase de terreo, en todo caso, antes do 31 de maio de cada ano.

2.Nos terreos clasificados como solo urbano, solo de ncleo rural e solo urbanizable as persoas responsables debern facer a xestin da biomasa na totalidade da parcela conforme aos seguintes criterios:

a) Roza para a eliminacin do estrato herbceo e arbustivo sempre que supoa un mnimo risco para a propagacin dos incendios incontrolados de vexetacin. A data unha previsin conforme ao estipulado na Lei. En todo caso, o concello pode fixar unha data anterior se as o estima conveniente.

b) Poda e rareo do estrato arbreo de forma que se mantea unha descontinuidade horizontal entre as copas das rbores e vertical entre estas e os estratos herbceo e arbustivo. Este criterio non sern aplicable en parques e xardns municipais, rbores senlleiras ou aquelas que cumpran funcins ornamentais ou se atopen illadas e non supoan un mnimo risco para a propagacin de incendios incontrolados de vexetacin.

3- As persoas responsables dos terreos nos que exista biomasa tern as seguintes obrigas:

a) Obriga de xestin da biomasa vexetal e de retirada de rbores das especies sinaladas na disposicin adicional terceira da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevencin e defensa contra os incendios forestais de Galicia, no mbito das redes de faixas secundarias de xestin de biomasa, nunha franxa de 50 metros:

1..Perimetral ao solo urbano, de ncleo rural e urbanizable (de ser o caso).

2..Arredor das edificacins, vivendas illadas, urbanizacins, depsitos de lixo, cmpings, gasolineiras e parques e instalacins industriais situados a menos de 400 metros do monte.

3..Arredor das edificacin illadas en slo rstico situadas a mis de 400 metros do monte.

4..Na totalidade da superficie das infraestructuras de uso pblico ou reas recreatrivas, as como nunha franxa perimetral de 50 metros.

b) Obriga de xestin da biomasa vexetal, tanto o estrato arbustivo como subarbustivo, nos terreos colindantes coas vas e camios forestatales de titularidade municipal, nunha franxa de 2 metros dende a arista exterior da va ou camio.

c) Obriga de xestin da biomasa vexetal e retirada de rbores das especies sinaladas na disposicin adicional terceira da Lei 3/2007, do 9 de abril, nunha faixa perimetral de 50 metros arredor das novas instalacin destinadas a explotacins agrcolas, gandeiras e forestais e as vivendas vinculadas a estas, as como as novas urbanizacins e edificacins que afecten zonas de monte ou de influencia forestal, non tean continuidade imediata coa trama urbana e que sexan estremeiras con monte ou con zonas de influencia forestal.

As distancias mediranse desde o lmite do solo urbano ou ncleo rural, de ser o caso. As distancias no caso de edificacins, vivendas illadas ou urbanizacins mediranse desde o seu paramento. No caso de depsitos de lixo, parques e instalacins industriais, mediranse desde o lmite das instalacins. No caso de cmpings, gasolineiras e industrias en que se desenvolvan actividades perigosas consonte o establecido na Lei 1/1995, do 2 de xaneiro, de proteccin ambiental de Galicia, e na sa normativa de desenvolvemento, as distancias para as especies sinaladas na disposicin adicional terceira da Lei 3/2007 sern de 50 metros, desde o lmite das instalacins. No caso dos cmpings, esta distancia medirase desde o peche perimetral.

Artigo 8.Distribucin de competencias de execucin forzosa e sancionadoras.

Corresponde ao Concello de Cee a competencia de execucin forzosa e sancionadora nos supostos de incumprimento da xestin da biomasa vexetal e de retirada das especies arbreas nas redes de faixas secundarias de xestin de biomasa e arredor das novas instalacin, urbanizacins e edificacins, sempre que se atopen en solo urbano, urbanizable ou de ncleo rural.

Corresponderalle Comunidade Autnoma a competencia nos demis casos.

Nos supostos de incumprimento das obrigas en solo rstico da xestin da biomasa e de retirada de especies arbreas nas redes de faixas secundarias de xestin de biomasa arredor das novas instalacin, urbanizacins e edificacins, a competencia sobre a execucin forzosa corresponde aos concellos e a sancionadora Administracin Xeral da Comunidade Autnoma. O Concello de Cee por en coecemento da Xefatura Territorial da Consellera de Medio Rural todas as comunicacin que enve en solo rstico s persoas responsables para recordarlles o cumprimento das devanditas obrigas.

Artigo 9.Execucin subsidiaria.

Se as persoas responsables non realizasen os traballos de xestin da biomasa nos prazos fixados polo Concello para o cumprimento voluntario, este poder levar adiante os mesmos, logo do previo apercibimento en forma e sen prexuzo da imposicin, previo a tramitacin do oportuno expediente, das sancins procedentes. Os custos derivados deses traballos sern repercutidos, se o caso, as persoas responsables, procedendo, de ser o caso, ao cobro dos gastos que se ocasionen ao Concello a travs do procedemento de apremio.

As actuacins administrativas a desenvolver, sern as establecidas no artigo Dcimo da da Instrucin 1/2018, do 26 de abril, da Consellera de Medio Rural, relativas s actuacins administrativas en materia de cumprimento das obrigas de xestin da biomasa vexetal e retirada de epecies arbreas (DOG nm. 87, do 7 de maio de 2018).

Rematados os traballos de execucin subsidiaria, procederase liquidacin definitiva dos custos dos mesmos.

Para calquera aspecto non previsto en relacin execucin subsidiaria estarase ao disposto nos artigos 97 e seguintes da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo comn das Administracins Pblicas e na devandita Instrucin 1/2018, do 26 de abril.

   
  CAPTULO III.DAS DISTANCIAS DAS PLANTACINS  
 

Artigo 10.Prohibicins e Distancias das repoboacins forestais e plantacins.

1.De conformidade co disposto na Lei 7/2012, de Montes, quedan prohibidas as repoboacins forestais nos terreos clasificados como solo urbano, urbanizable e de ncleo rural.

2.No seu caso as repoboacins forestais preexistentes antes da entrada en vigor da Lei de montes, debern adecuarse para gardar, respecto das edificacins, vivendas illadas, pozos, e instalacins industriais, a distancia mnima de 15 metros cando se trate de especies frondosas (Anexo II desta Ordenanza), e de 30 metros no resto de especies, tal e como establece a Lei 7/2012 de montes de Galicia.

3.Nos supostos de plantacins de rbores frutais, setos ou rbores ornamentais as distancias sern as fixadas na correspondente ordenanza urbanstica deste Concello, e de non existir sern as fixadas pola normativa que resulte de aplicacin.

Artigo 11.Comunicacins previas, Licenzas e permisos para talas.

1.As talas e os abatementos de rbores que constituan masa arbrea, espazo boscoso, arboreda ou parque en solo urbano, ncleo rural e urbanizable estarn suxeitas obtencin da comunicacin previa municipal, ags para o suposto establecido no artigo 142.i) da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do Solo de Galicia, cuxo rximen ser a de licenza.

2.As mesmo segundo o establecido na disposicin transitoria 5. da Lei 7/2012 de montes, o aproveitamento das masas forestais existentes no momento da entrada en vigor da Lei 7/2012 en solos urbanizables estar sometido o rxime de autorizacins da citada lei ata o desenvolvemento urbanstico dos citados solos, momento en que precisarn de licenza municipal.

3.As operacin por depsito, carga e transporte de madeira de tala e outros materiais en vehculos con peso mximo autorizado superior s 10 Toneladas estar suxeito a Ordenanza Fiscal reguladora da taxa por depsito, carga e transporte de madeira de tala e outros materiais (BOP n. 34, de 11 de febreiro de 2009).

   
  CAPTULO IV.RXIME SANCIONADOR  
 

Artigo 12.A competencia.

Corresponde ao Concello de Cee a travs da alcalda ou concelleiro no que delegue, a inspeccin e sancin das infraccins, previa a instrucin do correspondente expediente, das obrigas reguladas nesta ordenanza.

Cando se detecten infraccins de ndole penal ou de competencia doutras Administracins darase conta inmediata das mesmas a autoridade ou organismo que corresponda.

O procedemento sancionador instruirase de conformidade co establecido nas Leis 39/2015 e 40/2015, do 1 de outubro, respectivamente Lei do Procedemento administrativo comn das Administracins Pblicas e Lei do Rxime Xurdico das Administracins Pblicas, e artigos 139 e seguintes da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do rxime local.

Artigo 13.Clasificacin das infraccins.

Considranse infraccins administrativas en relacin coas materias as que se refire esta Ordenanza, os actos u omisins que contravean o establecido nas normas que integran o seu contido. As infraccins clasificaranse en leves, graves e moi graves.

Artigo 14.Infraccins leves.

a) Constite infraccin leve as condutas constitutivas de infraccin reguladas nesta ordenanza cando non deban cualificarse como graves ou moi graves.

b) Non proceder xestin da biomasa cos criterios regulados nesta ordenanza.

Artigo 15.Infraccins graves.

a) Non proceder xestin da biomasa cos criterios establecidos nesta Ordenanza, unha vez notificada a sa obriga e despois de serlle notificada a valoracin do custo das mesmas, cando exista risco inminente de incendio para as vivendas e persoas.

b) Non permitir o acceso ao persoal de vixilancia a inspeccin dos terreos.

c) A negativa a subministrar informacin autoridade municipal, funcionarios e axentes en cumprimento das sas funcins.

d) A realizacin de plantacins sen gardar as distancias establecidas na presente ordenanza.

e) A realizacin de plantacins nos lugares expresamente prohibidos na presente ordenanza.

f) A reincidencia en infraccins leves. Entndese que existe reincidencia pola comisin no termo dun ano dunha infraccin leve, cando as fose declarado por resolucin firme.

Artigo 16.Infraccins moi graves.

a) Cando houbese grave repercusin nos recursos naturais.

b) A reincidencia en infraccins graves. Entndese que existe reincidencia pola comisin no termo dun ano dunha infraccin grave, cando as fose declarado por resolucin firme.

c) A resistencia, coaccin ou ameaza a autoridade municipal, funcionarios e axentes.

Artigo 17.Sancins.

1. As sancins aplicables sern as seguintes:

a) Por infraccins leves, multa dende 100 a 600 .

b) Por infraccins graves, multa dende 601 a 1.500 .

c) Por infraccins moi graves, multa de 1.501 a 3.000 .

2. As sancins graduaranse en funcin dos seguintes criterios:

a) Grado de intencionalidade.

b) Conta do beneficio obtido.

   
  Disposicins  
 

Disposicin adicional

Como Anexo I a esta Ordenanza inclese a relacin de especies non permitidas nas redes secundarias de xestin de biomasa, recollidas da disposicin adicional 3. da Lei 3/2007 de prevencin e defensa contra os incendios forestais e como Anexo II a relacin de especies de frondosas, recollidas do anexo I da Lei 7/2012, de montes de Galicia.

ANEXO I.Relacin de especies non permitidas nas redes secundarias de xestin da biomasa

Pieiro do pas, pieiro silvestre, pieiro de Monterrey, pieiro de Oregn, mimosa, acacia negra, eucalipto, queiruga, carqueixa, xesta, carpaza, piorno, fento, silva e toxo.

ANEXO II.Relacin de especies de frondosas

Ameneiro, pradairo, bidueiro, freixo, castieiro, cerdeira, carballo, cerquio, sobreira, carballo albar, acieira, abeleira, faia, umeiro, loureiro, sorbeira do monte, capudre, nogueira e rbedo.

Disposicin transitoria

As plantacins forestais existentes entrada en vigor da presente Ordenanza que, como consecuencia da sa aplicacin, atopranse a unha distancia menor a regulada no seu artigo 7, disporn dun perodo mximo de dous anos para adaptarse a citada disposicin, ags autorizacin do rgano competente da Xunta de Galicia en materia forestal.

Disposicin derrogatoria

Queda, derrogadas todas as disposicins municipais que contravean o disposto na presente Ordenanza.

Disposicin derradeira

En cumprimento do disposto no artigo 70.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de rxime local, a presente ordenanza entrar en vigor unha vez que se publique o seu texto integramente no Boletn Oficial da Provincia e transcorra o prazo de quince das hbiles previsto no artigo 65.2 do citado texto legal.

 

   
  Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios  
 

A ordenanza dispn a sa entrada en vigor s 15das hbiles seguintes a sa publicacin no B.O.P., pero se debe ter en conta que o artigo 70.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril , reguladora das Bases do Rxime Local establece que: 

..Las ordenanzas, includos el articulado de las normas de los planes urbansticos, as como los acuerdos correspondientes a stos cuya aprobacin definitiva sea competencia de los entes locales, se publicarn en el Boletn Oficial de la provincia y no entrarn en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en elartculo 65.2salvo los presupuestos y las ordenanzas fiscales que se publican y entran en vigor en los trminos establecidos en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales..... (desde el 10 de marzo de 2004 RDL 2/2004, de 5 de marzo).

 

Artigo 65.2: El requerimiento deber ser motivado y expresar la normativa que se estime vulnerada. Se formular en el plazo de quince das hbiles a partir de la recepcin de la comunicacin del acuerdo.

 

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios