Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Cabanas - REGULAMENTO DO REXISTRO MUNICIPAL DE ENTIDADES DO CONCELLO DE CABANAS

Publicación provisional : 11-02-2020 BOP N 28 -- Publicación definitiva : 03-04-2020 BOP N 57
Redacción Aplicable desde 03-04-2020

Redacciones Redacciones
 - Exposicin de Motivos
 - Artigo 1. Obxecto e natureza.
 - Artigo 2. Xestin do Regulamento.
 - Artigo 3. Vinculacin co regulamento de Participacin Vecial.
 - Artigo 4. Inscricin no Rexistro.
 - Artigo 5. Documentacin para a inscricin.
 - Artigo 6. Emenda de solicitudes.
 - Artigo 7. Resolucin de inscricin.
 - Artigo 8. Dereitos das Entidades.
 - Artigo 9. Obrigas das Entidades.
 - Artigo 10. Incumprimento.
 - Artigo 11. Baixa no Rexistro Municipal de Entidades.
 - Artigo 12. Xestin do Rexistro.
 - Artigo 13. Medios electrnicos.
 - Artigo 14. Utilizacin de medios pblicos.
 - Artigo 15. Comunicacins.
 - Articulo 16. Subvencins.
 - Disposicin final primeira.Disposicin final primeira.Disposicin final primeira.Disposicin final primeira.
 - Disposicin final segunda.
   
  Exposicin de Motivos  
 

O dereito fundamental de asociacin, recoecido no artigo 22 da Constitucin, foi obxecto de desenvolvemento lexislativo coa aprobacin da Lei Orgnica 1/2002, do 22 de marzo, reguladora do Dereito de Asociacin.

O tecido asociativo expresa os intereses e preocupacins da vecianza, tendo un papel fundamental na posta en valor da democracia local e na participacin vecial.

Coa presente proposta de Regulamento apstase por establecer un marco xurdico regulador do Rexistro Municipal de Entidades, contemplado no Regulamento de Participacin Vecial, como dispositivo que permita coecer documentalmente a realidade do tecido asociativo e de participacin colectiva, co fin de dispoer da informacin necesaria que dea soporte s accins pblicas que se haxan de emprender para favorecer e fomentar a participacin da cidadana nos asuntos de interese pblico, vez que se pretende garantir a transparencia na xestin municipal e satisfacer mellor as necesidades da vecianza.

En cumprimento ao disposto nos artigos 232 a 236 do Regulamento de Organizacin, Funcionamento e Rxime Xurdico das Entidades Locais, aprobado polo Real Decreto 2568/1996, do 28 de novembro, e demais disposicins concordantes, atendendo realidade e dinamismo social, resulta esencial e necesario para o movemento asociativo municipal e para o fomento das actividades desenvoltas polas asociacins de Cabanas dispoer dun regulamento do Rexistro Municipal de Entidades.

   
  Artigo 1. Obxecto e natureza.  
 

O regulamento do Rexistro Municipal de Entidades ten por obxecto permitir ao Concello coecer o nmero de entidades existentes no municipio, os seus fins, representatividade e incidencia, a efectos de posibilitar unha poltica municipal adecuada que contriba a fortalecer o tecido asociativo do municipio.

O Rexistro Municipal de Entidades independente do Rexistro Xeral de Asociacins da Comunidade de Autnoma, polo que a inscricin neste ltimo non presupor a inscricin no Rexistro Municipal.

   
  Artigo 2. Xestin do Regulamento.  
 

O Regulamento do Rexistro Municipal de Entidades do Concello de Cabanas estar adscrito rea de Alcalda do Concello, correspondido ao alcalde/alcaldesa, ou concelleira/a en quen delegue, ditar as resolucins relativas inscricin ou cancelacin dos seus datos, baixo a direccin, control e supervisin da Secretara Xeral do Concello. Os datos contidos no Rexistro Municipal de Entidades do Concello de Cabanas sern pblicos.

   
  Artigo 3. Vinculacin co regulamento de Participacin Vecial.  
 

O Regulamento do Rexistro Municipal de Entidades rexerase polo disposto na presente disposicin e no Regulamento de Participacin Vecial do Concello de Cabanas, onde se fai referencia expresa ao Rexistro Municipal de Entidades.

   
  Artigo 4. Inscricin no Rexistro.  
 

Podern obter a inscricin no Rexistro Municipal de Entidades, as entidades sen nimo de lucro cuxo obxecto sexa a defensa, fomento ou mellora dos intereses xerais ou sectoriais do municipio e, en particular, as asociacins de vecias e vecios dun barrio ou parroquia, as de pais e nais, as entidades culturais, deportivas, recreativas, xuvens, sindicais, empresariais, profesionais e calquera outras similares que exerzan as sas actividades dentro do mbito territorial de Cabanas.

A inscricin no Rexistro Municipal de Asociacins do Concello de Cabanas ter carcter voluntario e gratuto.

   
  Artigo 5. Documentacin para a inscricin.  
 

A inscricin realizarase a solicitude da entidade interesada, que haber de achegar os seguintes datos, relacionados as mesmo no artigo 5 do Regulamento de Participacin Vecial:

a) Estatutos actualizados e normas de funcionamento.

b) Acta constitutiva da Entidade.

c) Nmero de inscricin no Rexistro Xeral de Asociacins e noutros rexistros pblicos.

d) Acta ou certificacin que acredite a personalidade dos membros da Xunta directiva, os seus domicilios e telfono de contacto.

e) Domicilio social (direccin postal, telfono e direccin de correo habilitada a efectos de prctica de notificacins electrnicas)

f) Nmero de identificacin fiscal.

g) Breve memoria dos servizos e actividades programados para o ano en curso.

h) Certificacin do nmero de socios.

i) Orzamento anual da entidade.

j) Certificacin, no seu caso, da pertenza de federacins, confederacins ou outras unins asociativas.

   
  Artigo 6. Emenda de solicitudes.  
 

De conformidade co establecido no artigo 68 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Comn das Administracins Pblicas, se a solicitude non rene os requisitos establecidos no artigo anterior, requirirase entidade interesada para que no prazo de dez (10) das hbiles, emende a documentacin preceptiva, con indicacin de que, de non facelo, terase por desistida da sa peticin, previa resolucin que deber ser ditada nos termos previstos no artigo 21 da Lei 39/2015.

   
  Artigo 7. Resolucin de inscricin.  
 

No prazo de quince (15) das hbiles desde a presentacin da solicitude de inscricin, salvo que esta se interrompera pola necesidade de emendar deficiencias na documentacin achegada, o alcalde/sa ou concelleiro/a en quen delegue, decretar a inscricin da entidade no Rexistro Municipal de Entidades, notificando o contido da devandita resolucin entidade interesada co nmero de inscricin asignado.

   
  Artigo 8. Dereitos das Entidades.  
 

As entidades rexistradas no presente Rexistro tern dereito:

Recepcin das convocatorias, ordes do da e actas dos plenos da corporacin.

utilizacin dos medios pblicos municipais, locais e espazos, previa peticin e autorizacin municipal.

A recibir axudas econmicas, na medida en que os orzamentos municipais anuais as o permitan.

   
  Artigo 9. Obrigas das Entidades.  
 

As entidades rexistradas estn obrigadas a notificar por escrito ao Concello de Cabanas calquera modificacin dos datos que servisen de base para a sa inscricin, no prazo dun mes desde a data en que se producise dita modificacin, con expresa indicacin dos datos que son obxecto de modificacin e a data en que se produciran.

No caso de modificacins referentes aos Estatutos das Entidades, presentarase unha copia do exemplar coa nova redaccin, unha vez rexistrada no Rexistro de Asociacins da Comunidade Autnoma.

Anualmente, ata o 31 xaneiro, as entidades rexistradas debern presentar ao Concello de Cabanas:

- Memoria das actividades realizadas no transcurso do ano anterior.

- Certificado do nmero de socios rexistrados a da 31 de decembro.

- Conta Xeral aprobada do ano anterior.

- Orzamento e programa anual de actividades para ano en curso.

As Entidades rexistradas compromtense a poer a disposicin do Concello de Cabanas calquera informacin e documentacin que se solicite coa finalidade de comprobar a veracidade dos datos facilitados.

A responder do uso das instalacins municipais e dos danos que nas mesmas se puidesen causar pola sa utilizacin.

Relacionarse de xeito electrnico co Concello de Cabanas, de conformidade co establecido no artigo 14 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Comn das Administracins Pblicas.

   
  Artigo 10. Incumprimento.  
 

O incumprimento ou falsidade das obrigas contempladas neste Regulamento dar lugar a que o Concello, de oficio, poida dar de baixa entidade no Rexistro Municipal de Entidades, previa audiencia parte interesada para que formule as alegacins que estime pertinentes nun prazo inferior a quince (15) das, procedendo automaticamente baixa de dita entidade de non presentase alegacins ao respecto en dito prazo.

A cancelacin da inscricin tamn se producir por extincin da entidade, a solicitude de parte ou por inactividade da mesma.

As inscricins, baixas ou cancelacins que se realicen no Rexistro Municipal de Entidades do Concello de Cabanas sern resoltas expresamente polo alcalde/sa, ou concelleiro/a en quen delegue, e notificaranse entidade interesada.

   
  Artigo 11. Baixa no Rexistro Municipal de Entidades.  
 

Calquera asociacin rexistrada previamente poder solicitar a baixa no rexistro, mediante comunicacin electrnica dirixida ao Concello, achegando o correspondente certificado, expedido polo Secretario/a co visto e prace da persoa titular da Presidencia.

   
  Artigo 12. Xestin do Rexistro.  
 

O tratamento e arquivo dos datos contidos no Rexistro Municipal de Entidades desenvolverase mediante os medios e procedementos informticos que sexan precisos para lograr os fins encomendados, respectando os principios de simplificacin, axilizacin de trmites, gratuidade de libre acceso, confidencialidade, seguridade e autenticidade.

A aprobacin do sistema de informacin, comunicacin e acreditacin dos datos rexistrados por de xeito electrnico realizarase de conformidade coa normativa vixente sobre proteccin de datos de carcter persoal.

   
  Artigo 13. Medios electrnicos.  
 

O Concello de Cabanas propiciar a consulta dos datos relativos aos procedementos de inscricin no Rexistro Municipal de Asociacins a travs do seu portal corporativo.

As mesmo impulsar a tramitacin por medios electrnicos dos procedementos de inscricin no Rexistro Municipal de Entidades, de conformidade coa normativa vixente.

   
  Artigo 14. Utilizacin de medios pblicos.  
 

As Entidades rexistradas, previa peticin presentada no Rexistro Xeral do Concello, podern acceder ao uso de recursos pblicos municipais, especialmente locais e medios de comunicacin e locomocin, e s accins formativas que impulse o Concello de Cabanas en fomento do asociacionismo.

As autorizacins correspondentes concederanse atendendo s actividades programadas, dispoibilidade de espazos, persoal e horarios, segundo os criterios que se fixen polas unidades responsables da xestin dos medios solicitados. As entidades respondern do uso realizado das instalacins municipais e dos danos que nas mesmas se puidesen causar pola sa utilizacin.

   
  Artigo 15. Comunicacins.  
 

O concello enviar s entidades inscritas no Rexistro Municipal de Entidades as convocatorias dos plenos municipais, as como as actas de cada unha das sesins plenarias.

O Concello, previa peticin expresa das entidades rexistradas interesadas, remitir as publicacins que, editadas polo Concello, resulten de interese para aquelas, atendendo ao seu obxecto social. Todos os envos de documentacin sern realizados por va electrnica.

   
  Articulo 16. Subvencins.  
 

Nos orzamentos municipais incluirase unha partida dedicada especialmente ao financiamento do movemento asociativo e das actividades das entidades inscritas no Rexistro Municipal de Entidades. Nas bases de execucin dos orzamentos, as como nas bases de concesin de subvencins, especifcanse os criterios de distribucin de axudas s entidades.

   
  Disposicin final primeira.Disposicin final primeira.Disposicin final primeira.Disposicin final primeira.  
 

Autorzase Alcalda para ditar cantas instrucins sexan necesarias para a aplicacin do presente Regulamento.

   
  Disposicin final segunda.  
 

O presente Regulamento, aprobado na sesin ordinaria do Pleno da Corporacin, celebrada en data 29 de xaneiro de 2020, entrar en vigor a partir da publicacin da sa aprobacin definitiva no Boletn Oficial da Provincia, unha vez transcorrido o prazo establecido no artigo 70.2 en, relacin co artigo 65.2, da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Rxime local, e continuar vixente en tanto non se acorde a sa modificacin ou derrogacin expresa.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios