Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Cabanas - ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE PRESTACIN DE AXUDAS DE EMERXENCIA SOCIAL

Publicación provisional : 20-04-2015 BOP N 72 -- Publicación definitiva : 13-08-2015 BOP N 153
Redacción Aplicable desde 03-04-2020

Redacciones Redacciones
 - TTULO I. DISPOSICINS XERAIS.
 - TTULO II. NORMAS DE PROCEDEMENTO
 - TTULO III. POTESTADE SANCIONADORA, INFRACCINS E SANCINS
 - Disposicin final.
   
  TTULO I. DISPOSICINS XERAIS.  
 

Artigo 1. Obxecto e rxime xurdico.

1.- Obxecto: A presente Ordenanza ten por obxecto establecer as bases reguladoras para a concesin das Axudas de Emerxencia Social no Municipio de Cabanas. Con estas Axudas de Emerxencia Social pretndese apoiar a aquelas persoas e familias que carecen de recursos econmicos para afrontar necesidades bsicas con relacin alimentacin, aloxamento, necesidades bsicas de mantemento de vivenda habitual, vestido, educacin e formacin, atencins sanitarias non cubertas polos diferentes sistemas pblicos. As como evitar as consecuencias fsicas, psquicas e sociais que a carencia de recursos econmicos suficientes provoca e que afectan ao normal desenvolvemento das persoas en sociedade.

2.Rxime xurdico: A concesin polo Departamento de Servizos Sociais das prestacins municipais, rexeranse polo disposto na normativa e nas disposicins que se adopten para a sa aplicacin e desenvolvemento. En concreto, a presente Ordenanza desenvlvese ao abeiro das facultades que confire a este Concello a normativa vixente, en particular o artigo 25.2.e) da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Rxime Local, as como nos artigos 25.1, 27.1, 27.3 c) da mesma Lei, exercitando a potestade normativa que regula o artigo 84.1 da citada Lei 7/1985. As mesmo, ten presente o establecido tanto na Lei 39/2006, de 14 de decembro, de Promocin da Autonoma Persoal e Atencin s persoas en situacin de dependencia, conseguindo as a efectiva implantacin dun sistema para a autonoma e atencin da dependencia, e a Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencins.

Artigo 2.mbito de aplicacin.

O mbito territorial de aplicacin da presente Ordenanza o termo Municipal de Cabanas. O mbito funcional a atencin de situacins de necesidade bsica de carcter urxente.

Son titulares do dereito a acceder ao sistema de Servizos Sociais e, por conseguinte, do dereito de acceder s axudas de urxencia ou emerxencia as persoas de nacionalidade espaola, as persoas nacionais dos demais Estados membros da Unin Europea e os estranxeiros residentes, sempre que se atopen empadroados neste municipio dende fai polo menos un ano. O resto de persoas que carezan da nacionalidade espaola debern estar ao establecido na lexislacin estatal sobre dereitos e liberdades dos estranxeiros en Espaa e a sa integracin social, nos tratados internacionais e nos convenios que se establezan co pas de orixe. En todo caso, as persoas que se atopen nesta localidade nunha situacin de urxencia persoal, familiar ou social, podern acceder a aquelas prestacins do sistema de Servizos Sociais que permitan atender dita situacin. Esta situacin ser valorada por profesionais municipais de Servizos Sociais en funcin da sa gravidade, precariedade e perentoriedade.

Ser requisito de acceso s axudas o non dispor de recursos propios suficientes para cubrir a necesidade obxecto da axuda solicitada, carecendo de bens inmobles ou mobles segundo se estipula posteriormente nesta mesma Ordenanza, exceptuando a vivenda de uso habitual, cuxa valoracin, posibilidade de venda ou calquera outra forma de explotacin, indiquen de maneira notoria a existencia de medios materiais suficientes para atender en por si a necesidade para a que demanda a axuda.

Artigo 3. Definicin.

Considranse axudas de emerxencia, aos efectos da presente Ordenanza, aquelas prestacins econmicas de pago nico e carcter extraordinario destinadas a resolver situacins puntuais de emerxencia que afecten a persoas ou familias s que sobrevean situacins nas que non estean cubertas as sas necesidades bsicas.

As Axudas de Emerxencia Social caracterzanse por:

- O seu carcter finalista, debendo destinarse para satisfacer a necesidade especificamente sinalada no acordo de recoecemento da axuda, feito que debe quedar acreditado.

- O seu carcter subsidiario, respecto doutras prestacins econmicas recoecidas ou recoecibles segundo a lexislacin vixente.

- O seu carcter personalsimo e intransferible.

- O seu carcter transitorio, e non peridico.

Artigo 4. Obxectivos.

A concesin de axudas de emerxencia persegue o obxectivo primordial de satisfacer necesidades puntuais e urxentes para a partir da solucin desa situacin, poder reconducir na medida do posible as necesidades de quen padece as necesidades que se cobren puntualmente.

Artigo 5. Contido das axudas.

As Axudas de Emerxencia Social aqu reguladas destinaranse satisfaccin dunha necesidade primaria e esencial para a subsistencia da persoa e da sa unidade familiar.

Aos efectos desta Ordenanza considranse situacins de extrema e urxente necesidade susceptibles de ser atendidas mediante unha Axuda de Emerxencia Social as seguintes:

A) Gastos derivados da vivenda ou aloxamento:

-Gastos derivados do risco inminente de imposibilidade de continuar na vivenda habitual e de posibilidade de afrontar os gastos que permitan conservar o dereito ao uso da mesma, sexa cal fose a causa: situacins de emerxencia ou sinistro, tales como incendio, inundacin, runa, desafiuzamento ou outras causas imprevisibles ou inevitables que obrigasen ao abandono da vivenda.

-Gastos derivados do aluguer.

-Gastos derivados da amortizacin ou o pago de intereses derivados de adquisicin de vivenda.

-Gastos de auga, enerxa elctrica, gas ou outras subministracins esenciais.

B) Necesidades bsicas de subsistencia:

-Alimento.

- Vestido.

C) Gastos relativos educacin de menores da unidade familiar en idade escolar, sempre que non estivesen cubertos por outras axudas pblicas e fosen fundamentais para a continuidade da sa asistencia.

D) Adaptacin funcional da vivendapara persoas que tean recoecida a condicin sobrevida de discapacidade, ou para aquelas que, anda non tendo tal condicin, tean graves problemas de mobilidade, sempre que se trate de gastos non cubertos ou cubertos de forma insuficiente por outras axudas pblicas e que se consideren imprescindibles e de primeira necesidade para o desenvolvemento normal da sa vida, sempre que a sa falta de atencin puidesen supor un risco para a sa vida e a sa sade.

E) Obras necesarias para a habitabilidade da vivenda:

-Reparacins extraordinarias e urxentes necesarias para manter a vivenda en condicins de seguridade, hixiene e salubridade de carcter primario, sempre que a sa falta de atencin puidesen supor un risco para a sa vida e a sa sade.

-Instalacins de carcter bsico que resulten imprescindibles para a subsistencia en condicins mnimas de habitabilidade da vivenda.

-Gastos de mobiliario esencial e imprescindible.

F) Endebedamentos contrados con anterioridade axuda e referidos a algn dos gastos relacionados nos apartados anteriores,sempre que non se conte con outros medios econmicos para satisfacelo e exista perigo de desafiuzamento, embargo ou outro procedemento xudicial de execucin.

G) Outros gastos non relacionados,considerados de primeira e urxente necesidade, cuxa necesidade se xustifique suficientemente no informe social elaborado ao efecto.

Non son susceptibles desta axuda:

- Os gastos derivados de obrigacins tributarias e dbedas coa Seguridade Social.

- Os gastos derivados de multas e outras sancins pecuniarias debidas ao incumprimento de Ordenanzas Municipais.

- Os gastos derivados do cumprimento dunha sentencia xudicial condenatoria.

Artigo 6. Condicins xerais.

O programa de prestacins de emerxencia municipal dirxese a aquelas persoas e familias que se atopan en situacin de necesidade e non teen cobertura por outros sistemas de proteccin social.

As prestacins teen un carcter temporal extraordinario. O que supn que as prestacins se concedern para un perodo de tempo establecido podendo ser renovadas se se mantivesen as condicins en que se concederon e sempre que se cumprise o proxecto de insercin firmado e consentido entre os Servizos Sociais Municipais e a persoa interesada.

As persoas titulares das prestacins de emerxencia municipal e outros membros da unidade familiar de convivencia independente subscribirn cos Servizos Sociais Comunitarios un proxecto de insercin que recolla as intervencins ou actuacins especficas en materia de insercin cuxo contido ser negociado e aceptado pola persoa beneficiaria.

As prestacins de emerxencia municipal concedidas non podern ser invocadas como precedente en posteriores solicitudes pola mesma persoa beneficiaria.

Estas prestacins sern intransferibles, e por tanto, non podern ofrecerse en garanta de obrigacins, ser obxecto de cesin total ou parcial, compensacin ou desconto, salvo para o reintegro das prestacins indebidamente percibidas, e/ou retencin ou embargo, salvo nos supostos e cos lmites previstos na lexislacin xeral do estado que resulte de aplicacin.

A concesin das prestacins axustarase correspondente partida de gasto. No en tanto, se se dese un incremento da demanda que xere un gasto superior ao previsto, habilitarase a partida na medida que fose posible e necesario, sempre que haxa recursos financeiros suficientes para cubrir o devandito gasto de acordo legalidade vixente en materia orzamentaria.

As situacins de excepcionalidade que puidesen darse en relacin a conceptos non contemplados ou condicins para acceder a este Programa sern recollidas polos Servizos Sociais, que emitirn os correspondentes informes proposta para o seu estudo.

Os Servizos Sociais comprobarn, polos medios oportunos, a situacin econmica, laboral e social das persoas solicitantes, o destino das prestacins ao obxecto previsto e o cumprimento dos proxectos de insercin.

Artigo 7. Persoas destinatarias.

Poderanse beneficiar destas axudas as persoas individuais ou unidades familiares no mesmo domicilio. Entendemos por unidade familiar o ncleo de convivencia composto por das ou mis persoas vinculadas por matrimonio ou outra forma de relacin estable anloga conxugal, por parentesco de consanguinidade ata o segundo grao e por afinidade ata o terceiro grao.

Na unidade familiar tan s unha persoa pode ter a condicin de persoa beneficiaria, anda que se outorguen en beneficio da unidade familiar.

Naqueles supostos en que dentro dunha mesma unidade familiar existan varias persoas susceptibles de ser beneficiarias desta axuda e formulasen solicitude para atender ao mesmo gasto, tratarase como problema social nico e conxunto e s se recoecer a aquela que, reunindo os requisitos establecidos, proceda a valoracin dos Servizos Sociais.

Artigo 8. Requisitos das persoas solicitantes.

-Acreditar unha residencia no Concello de Cabanas cunha antigidade mnima dun ano (1 ano), como norma xeral, mediante certificado de empadroamento.

No caso de non reunir o requisito xeral, queda aberta a posibilidade da concesin das axudas de emerxencia social segundo a valoracin naqueles casos que por razn de necesidade, precariedade ou urxencia se atopen nunha situacin de desproteccin, no mesmo intre da sa peticin, sendo necesario nestes casos un informe da traballadora social dos Servizos Sociais, e co visto e prace da Alcalda ou Concellera delegada.

-Dispor dunha renda per cpita mensual igual ou inferior a das veces o valor do IPREM (Indicador Pblico de Renda de Efectos Mltiples), deducidos dos ingresos lquidos, os gastos de alugueiro ou amortizacin da vivenda. Para efectos do cmputo de ingresos poderase solicitar calquera documentacin que se considere necesaria para a acreditacin dos recursos econmicos familiares no momento de realizar a solicitude. No caso dun s membro da unidade familiar, o lmite de ingresos ser o equivalente importe do valor do IPREM.

-Capital mobiliario: Entenderanse medios econmicos suficientes no que respecta s recursos procedentes do capital mobiliario e para a valoracin da concesin das presentes axudas, os que superen os 3.000 euros en contas de aforros e/ou investimentos de toda a unidade familiar (tomarase o saldo recollido na certificacin bancaria a 31 de decembro de cada ano).

-Capital inmobiliario: Que a persoa solicitante ou calquera membro da unidade familiar, non sexa propietaria e/ou usufrutuaria de bens inmobles que, polas sas caractersticas, valoracin, posibilidade de venda ou calquera outra forma de explotacin, indique de xeito notorio a existencia de medios materiais suficientes para atender gasto obxecto da solicitude, ags a propiedade referente vivenda destinada uso propio sempre que a sa valoracin catastral non supere 10 anualidades do Salario Mnimo Interprofesional Vixente para cada ano.

-Non figurar, a persoa solicitante nin outro membro da unidade familiar, como titular de industria, comercio ou calquera outro negocio con persoal asalariado.

-Non dispoer de mis dun vehculo (coche) na unidade familiar calquera que sexa o seu titular.

Artigo 9. Obrigas das persoas beneficiarias.

Sern obrigas das persoas beneficiarias e dos membros da unidade econmica de convivencia independente:

-Aplicar a prestacin finalidade para a que foi concedida.

-Comunicar os cambios que en relacin s condicins xerais e requisitos especficos das Prestacins, puidesen dar lugar modificacin, suspensin, denegacin das mesmas.

-Comunicar calquera cambio relativo ao domicilio de residencia habitual da persoa titular.

-Reintegrar o importe das prestacins indebidamente percibidas ou en conta indebida.

-Subscribir e cumprir o proxecto de insercin.

-Facilitar o labor do equipo de Servizos Sociais ofrecndolles canta informacin sexa necesaria para a elaboracin do informe social que permita valorar as sas circunstancias econmicas e persoais, mantendo en todo momento unha actitude colaboradora.

Artigo 10. Contas das axudas.

Establcense como norma xeral as seguintes contas:

A) Alimentacin:Segundo a Unidade Econmica de Convivencia (UEC) o tope mximo ser de:

-UEC de 1 ou 2 membros: Ata 50 ao mes e ata un tope mximo de 600 anuais.

-UEC de 3 membros: Ata 75 ao mes e ata un tope mximo de 900 anuais.

-UEC de 4 membros: Ata 100 ao mes e ata un tope mximo de 1.200 anuais.

-UEC de 5 ou mis membros: Ata 150 ao mes e ata un tope mximo de 1.800 anuais.

B) Alimentacin infantil especial e gastos derivados de nacemento e coidado de menores:Seis meses consecutivos ata un tope mximo de 600 euros.

C) Vestiario bsico:300 euros ao ano por unidade econmica de convivencia.

D) Medicacin:Ata un tope mximo de 200 euros cando o medicamento non se poida adquirir polo Sergas ao 100%.

E) Gastos de vivenda:

-Habitabilidade: O importe total en ningn caso exceder de 300 euros no prazo mximo dun ano.

-Mantemento: O importe total en ningn caso exceder de 240 euros no prazo mximo dun ano.

-Pagamento subministro de vivenda: O importe total en ningn caso exceder de 200 euros no prazo mximo dun ano.

F) Actividades que tean como obxectivo a integracin, previo informe da traballadora social: Ata un mximo de 200 euros.

G) Gastos derivados de tratamentos ou intervencins psicosociais:Ata un mximo de 500 euros por ano.

H) Axudas ao transporte metropolitano,previo informe da traballadora social no que se xustifique a sa necesidade: Ata un mximo de 300 euros por ano.

I) Axudas para o reforzo educativo e de aprendizaxe:Ata un tope de 500 euros anuais.

En cada solicitude so podern ser subvencionados dous conceptos dos sinalados anteriormente.

Estas axudas de emerxencia social estarn supeditadas s limitacins orzamentarias que anualmente se establezan.

Artigo 11. Rxime de incompatibilidades.

Ningunha persoa poder ser beneficiaria simultaneamente de mis dunha prestacin para a mesma finalidade, calquera que sexa a administracin pblica outorgante. Excepcionalmente podern concederse axudas cando as prestacins econmicas ou servizos que se reciban doutras administracins pblicas non cubran a totalidade do importe da prestacin para a que se solicitou a axuda.

En xeral, ser compatible o goce pola mesma persoa beneficiaria de varias prestacins econmicas e a utilizacin gratuta por esta dos servizos das administracins pblicas ou de entidades privadas financiadas con fondos pblicos, cando tean distinta natureza atendan diferentes necesidades, dentro dos lmites e contas econmicas establecidas.

Artigo 12. Seguimento das axudas.

Sern os Servizos Sociais os que fagan o seguimento das situacins de necesidade protexida polas axudas de emerxencia social, as como o destino dado s mesmas podendo requirir as persoas beneficiarias a informacin ou documentacin necesaria para o exercicio da devandita funcin de forma adecuada.

   
  TTULO II. NORMAS DE PROCEDEMENTO  
 

Artigo 13. Solicitude.

As solicitudes presentaranse ante o Rexistro Municipal do Concello de Cabanas, segundo modelo que ser facilitado ao efecto, sen prexuzo do establecido no artigo 16.4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Comn das Administracins Pblicas.

Artigo 14. Documentacin.

Xunto solicitude que se presentar no modelo oficial as persoas interesadas debern achegar os documentos necesarios para xustificar o cumprimento dos requisitos establecidos para cada unha das prestacins solicitadas, entre as que se atopan as seguintes:

a) Fotocopia do DNI ou documento de identificacin persoal e de todos os demais membros da unidade econmica de convivencia independente.

b) Fotocopia da Tarxeta Sanitaria.

c) Certificado de residencia e, no seu caso, de convivencia, expedido polo Concello de Cabanas.

d) No caso de persoas con discapacidade, certificado de condicin legal da persoa con discapacidade no seu caso.

e) En caso de persoas incapacitadas, resolucin xudicial de recoecemento desta situacin.

f) Xustificantes econmicos as como do patrimonio de todos os membros da unidade econmica de convivencia independente:

-Certificados bancarios relativos ao estado de contas e ttulos bancarios.

-Certificados de bens e inmobles expedido polo rexistro da propiedade ou ltimo recibo do imposto sobre bens inmobles de natureza urbana e/ou rstica.

-Fotocopia do contrato de traballo e da ltima nmina mensual

-Fotocopia do recibo da ltima pensin ou certificacin do INSS de pensin actualizada.

-Fotocopia do recibo do ltimo pago de prestacin ou subsidio ou Certificado do INEM de prestacin ou subsidio actualizado.

-Fotocopia de recibo do ltimo pago do convenio regulador ou resolucin correspondente.

-Copia da ltima liquidacin a conta do Imposto da Renda das Persoas Fsicas.

h) Contrato de arrendo ou subarrendo. Factura de aloxamento alternativo. Contrato de hospedaxe (acompaados dos seus correspondentes recibos).

i) Documentos que dean orixe solicitude (reclamacins de cantidades por aluguer, requirimentos de pago con aviso de suspensin de subministracin de enerxa elctrica, de gas ou similares).

Os Servizos Sociais municipais poderanlle solicitar persoa solicitante da axuda calquera outro documento que unha vez estudado o expediente, considere necesario para a sa adecuada resolucin.

Garantirase a confidencialidade dos datos e o seu adecuado procesamento, debendo respectarse en todo caso o establecido na Lei Orgnica de Proteccin de Datos. A persoa solicitante deber asinar autorizacin expresa de tratamento de datos de carcter persoal.

Artigo 15. Instrucin e resolucin do expediente.

Se a solicitude non rene todos os datos e documentos aludidos anteriormente requirirase persoa interesada para que, de conformidade co establecido no artigo 68 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Comn das Administrativo Comn, no prazo de dez das, emende a falta ou acompae os documentos preceptivos, con indicacin de que se as non o fixese, terselle por desistido da sa peticin, arquivndose esta sen mis trmite nos termos establecidos no artigo 21 da devandita lei.

A solicitude e documentacin presentada ser estudada e valorada polo Departamento de Servizos Sociais do Concello de Cabanas. O persoal tcnico emitir un informe escrito no que se por de manifesto se a persoa interesada cumpre os requisitos sinalados para percibir as prestacins solicitadas e contempladas no departamento.

A Alcalda, visto o informe social, resolver a adxudicacin das axudas de emerxencia social no prazo mximo dun mes (1 mes). Se transcorrido este prazo non obtn contestacin, considerarase desestimada.

Artigo 16. Xustificacin.

Na resolucin de concesin expresarase a obriga da persoa beneficiara de xustificar a aplicacin da axuda situacin de necesidade que se orientaba.

A xustificacin da axuda realizarase no prazo mximo dun mes (1mes) dende a sa concesin, mediante a presentacin de facturas, recibos ou xustificantes que acrediten de forma fidedigna os gastos realizados.

No caso de pagos fraccionados o prazo de xustificacin ser de quince das (15 das) dende o momento de cada pago parcial.

As facturas e xustificantes presentados a efectos da xustificacin debern ser orixinais e conter, como mnimo, os datos do seu emisor e destinatario, facendo constar o seu nmero de identificacin fiscal, o ben ou servizo obxecto da contraprestacin e o importe do mesmo, con expresin da parte correspondente ao IVE, e a data de expedicin da mesma.

Dado o carcter destas axudas, excepcionalmente admitiranse outras formas de xustificacin que sern valoradas polos Servizos Sociais de Base e a Intervencin Municipal.

Artigo 17. Denegacin da prestacin.

A denegacin das solicitudes que deber ser motivada, proceder por algunha das seguintes causas:

-Non cumprir os requisitos esixidos.

-Negativa a subscribir e negociar un proxecto de insercin.

- Poder satisfacer adecuadamente as necesidades por si mesmo e/ou co apoio dos seus familiares, representante legal ou gardadores de feito.

-Corresponder a atencin ao solicitante a natureza da prestacin ou por razn de residencia a outra administracin pblica.

-Por constar no seu expediente persoal non ter cumprido noutras ocasins en que se concedesen axudas puntuais de emerxencia coas obrigacins mnimas impostas no acordo e convenio de concesin.

-Por calquera outra causa debidamente motivada.

Artigo 18. Suspensin a prestacin.

A suspensin da prestacin poder ser motivada pola perda temporal dalgns dos requisitos da mesma ou polo incumprimento das obrigas da persoa destinataria recollidas no artigo 8 desta Ordenanza.

A suspensin manterase mentres persistan as circunstancias que desen lugar mesma por un perodo continuado mximo de tres meses, transcorrido o cal, procederase extincin do dereito prestacin.

Artigo 19. Modificacin da prestacin.

A prestacin poder ser modificada por:

-Modificacin do nmero de membros da unidade econmica de convivencia independente.

-Modificacin dos recursos que servisen de base para o clculo da prestacin.

Artigo 20. Extincin da prestacin.

Producirase a extincin da prestacin polos seguintes motivos:

-Por falecemento, renuncia ou traslado da persoa solicitante fora do Concello de Cabanas.

-Pola desaparicin da situacin de necesidade.

-Por omisin ou falsidade nos datos que foron tidos en conta para conceder a prestacin.

-Pola perda dalgns dos requisitos ou condicins esixidos para ser beneficiario da prestacin.

-Por non destinar a prestacin ao obxecto da mesma.

-Por mantemento dunha situacin de suspensin por perodo continuado superior a tres meses.

Artigo 21. Suspensin cautelar da prestacin.

Con independencia de que se iniciase ou non un procedemento de extincin, ben de oficio ou a instancia de parte, poderase proceder suspensin cautelar do pago da prestacin cando se detectasen na unidade econmica de convivencia independente indicios dunha situacin que implique a perda dalgn dos requisitos esixidos para o recoecemento ou mantemento da mesma.

Deberase resolver acerca do mantemento, suspensin ou extincin da prestacin nun prazo mximo de tres meses dende a adopcin da suspensin cautelar.

Artigo 22. Desistimento ou renuncia.

A persoa solicitante poder desistir da sa solicitude ou renunciar ao seu dereito prestacin recoecida, mediante escrito dirixido ao Concello de Cabanas. Este ditar resolucin en que se exprese a circunstancia en que concorre con indicacin dos feitos producidos e as normas aplicables.

Artigo 23. Reintegro.

Proceder o reintegro das cantidades obtidas en concepto de Axuda de Emerxencia Social, coa esixencia do interese de demora establecido legalmente, nos seguintes casos:

-Ter obtido a axuda falseando ou ocultando datos que determinasen a sa denegacin.

-Destinar a axuda a outros fins distintos daqueles que se especificasen na resolucin de concesin.

-Non xustificar a aplicacin da Axuda ou xustificar fora de prazo.

-Nos demais casos previstos na lexislacin reguladora de subvencins.

Artigo 24. Procedemento de urxencia.

En caso de urxencia debidamente xustificada e valorada polas persoas profesionais dos Servizos Sociais municipais, procederase a conceder unha parte proporcional da axuda precisa maior brevidade posible, sen prexuzo da adopcin das medidas necesarias que garantan a sa finalidade e a aprobacin posterior por rgano competente.

   
  TTULO III. POTESTADE SANCIONADORA, INFRACCINS E SANCINS  
 

Artigo 25. Potestade sancionadora.

A potestade sancionadora corresponderalle Alcalda, dentro do mbito das sas competencias, sen prexuzo de dar conta no seu caso s autoridades gobernativas e xudiciais, no caso de que poidan constitur un obxecto constitutivo de delito ou falta das condutas e infraccins cuxa sancin e inspeccin tean atribudas legar ou regulamentariamente, sempre previa incoacin do expediente administrativo correspondente, de conformidade co establecido na Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Comn das Administracins Pblicas e Lei 40/2015, de 1 de outubro, do Rxime Xurdico do Sector Pblico.

Artigo 26. Infraccins.

A efectos da presente Ordenanza, as infraccins clasificaranse en moi graves, graves e leves.

Considranseinfraccins moi gravesa reincidencia na comisin das graves, e calquera das que se enumeran a continuacin:

-O impedimento ou a grave e relevante obstrucin ao normal funcionamento do Departamento de Servizos Sociais.

-A obtencin da axuda de emerxencia social falseando ou ocultando os datos en base aos que se elaborase o informe social, determinantes para a concesin.

-A non aplicacin ou aplicacin parcial da axuda finalidade especfica determinada na resolucin.

Considranseinfraccins gravesa reincidencia na comisin de infraccins leves, e as que a continuacin se enumeran:

-Unha perturbacin do normal funcionamento deste Servizo.

-O incumprimento da obriga de comunicar no prazo establecido a concesin doutras axudas ou subvencins para a mesma finalidade.

-Falta de xustificacin da aplicacin da axuda nos termos establecidos no artigo 16 desta Ordenanza.

Considranse faltas leves todas aquelas infraccins a esta Ordenanza que non estean tipificadas nin como graves nin como moi graves.

Artigo 27. Sancins.

Poderase decidir a cesacin da prestacin da axuda en caso de comisin de falta grave ou moi grave, para o que se precisar previamente o informe da Traballadora Social e da Comisin de Valoracin.

   
  Disposicin final.  
 

A presente ordenanza, aprobada polo Pleno da Corporacin en sesin realizada en data 29 de xaneiro de 2020, entrar en vigor a partir da publicacin da sa aprobacin definitiva no Boletn Oficial da Provincia, unha vez transcorrido o prazo establecido no artigo 70.2 en, relacin co artigo 65.2, da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Rxime local, e continuar vixente en tanto non se acorde a sa modificacin ou derrogacin expresa.


Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios