Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Pontes de Garca Rodrguez As - ORDENANZA FISCAL N 4, REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE CONSTRUCCINS, INSTALACINS E OBRAS

Publicación provisional : 14-02-2003 BOP N 37 -- Publicación definitiva : 31-03-2003 BOP N 74
Redacción Aplicable desde 29-06-2020

Redacciones Redacciones
 - ARTIGO 1. FUNDAMENTO E RXIME
 - ARTIGO 2. FEITO IMPOIBLE
 - ARTIGO 3. SUXEITOS PASIVOS
 - ARTIGO 4. EXENCINS
 - ARTIGO 5. BONIFICACINS
 - ARTIGO 6. BASE IMPOIBLE, COTA E REMUNERACIN
 - ARTIGO 7. DEDUCIN NA COTA TRIBUTARIA
 - ARTIGO 8. XESTIN
 - ARTIGO 9. INSPECCIN E RECADACIN
 - ARTIGO 10. INFRACCINS E SANCINS
 - DISPOSICIN FINAL
   
  ARTIGO 1. FUNDAMENTO E RXIME  
 

1.-No uso das potestades conferidas pola Constitucin, polo artigo 106 da Lei 7/85 de bases de rxime local e de acordo co previsto no artigo 59.2 do Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais aprobado polo RDL 2/2004, de 5 de marzo, este Concello establece o Imposto sobre construccins, instalacins e obras.

2.- Este imposto rexerase polo disposto nos artigos 100 a 103 do Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais aprobado polo RDL 2/2004, de 5 de marzo, polas disposicins que a desenvolvan e polo disposto na presente Ordenanza Fiscal.

   
  ARTIGO 2. FEITO IMPOIBLE  
 

Constite o feito impoible do imposto a realizacin, dentro do termo municipal, de calquera construcin, instalacin ou obra para a que se esixa a presentacin dunha comunicacin previa ou declaracin responsable, ou no seu caso a obtencin da correspondente licenza de obras ou urbanstica, presentrase ou non dita comunicacin ou declaracin ou obtivrase ou non a dita licenza, sempre que a expedicin da licenza ou a actividade de control corresponda a este Concello.

As contrucins, instalacins ou obras s que se refire o apartado anterior podern consistir en:

a) Obras de construcin de edificacins e instalacins de toda clase de nova planta.

b) Obras de demolicin.

c) Obras en edificios, tanto aquelas que modifiquen a sa disposicin interior como o seu aspecto exterior.

d) Aliacins e rasantes.

e) Obras de fontanera e sumidoiros.

f) Obras en cemiterios.

g) Calquera outra construcin, instalcin ou obra que requira licenza de obras, urbanstica ou comunicacin previa.

h) Movementos de terras.

   
  ARTIGO 3. SUXEITOS PASIVOS  
 

1. Son suxeitos pasivos deste imposto, a ttulo de contribunte, as persoas fsicas, persoas xurdicas e as entidades s que se refire o artigo 35.4 da Lei xeral tributaria, propietarios dos inmobles sobre os que se realicen as construcins, instalacins ou obras sempre que sexan donos das obras; nos demais casos considerarase contribunte a quen ostente a condicin de dono da obra.

2. Ten a consideracin de suxeito pasivo substituto dos contribuntes quen solicite a correspondente licenza ou presente a correspondente comunicacin previa, ou realice a construcin, instalacin ou obra, se non fora o propio contribunte.

   
  ARTIGO 4. EXENCINS  
 

Est exenta do pagamento do imposto a realizacin de calquera construcin, instalacin ou obra da que sexa dono o Estado, a Comunidade Autnoma ou Provincia da Corua, que estando suxeitas ao mesmo, sexan directamente destinadas a estradas, ferrocarrs, portos, aeroportos, obras hidrulicas, saneamentos de poboacins e das sas augas residuais, ainda que a sa xestin se leve a cabo por organismos autnomos, tanto se se trata de obras de investimento novo como de conservacin.

   
  ARTIGO 5. BONIFICACINS  
 

Supostos de bonificacin:

1. As construccins, instalacins ou obras que sexan declaradas de especial interese ou utilidade municipal por concorrir circunstancias sociais, culturais, histrico-artsticas ou de fomento do emprego que xustifiquen dita declaracin.

En todo caso, considranse construccins, instalacins ou obras de especial interese ou utilidade as seguintes:

a) As instalacins, construccins e obras promovidas directamente por outras administracins pblicas e destinadas ao equipamento comunitario primeiro, sempre e cando non estea prevista a sa repercursin no prego de condicins que rexa para a contratacin da obra.

O importe da bonificacin ser do 90 por cento da cota.

b) As obras, instalacins e construccins, realizados por asociacins sen nimo de lucro, en centros destinados a:

- Asistencia ou integracin social.

- Desenvolvemento de actividades culturais de libre acceso e participacin.

- Bens cualificados como histrico-artsticos ou icludos no correspondente catlogo.

Para acceder a esta bonificacin, ser necesario achegar xunto solicitude os estatutos da asociacin debidamente rexistsrados, as como unha memoria explicativa da actividade que se vai desenvolver no local.

A inactividade por un prazo superior a 6 meses ou o cambio de actividade nos locais dentro dos cinco anos seguintes ao outorgamento do beneficio darn lugar perda da bonificacin e liquidaranse as cantidades bonificadas coa aplicacin dos xuros de mora correspondentes.

O importe da bonificacin ser do 95 por cento da cota.

c) Unha bonificacin potestativa de ata o 95 por cento para as construccins, instalacins ou obras que sexan declaradas de especial interese ou utilidade municipal por concorrer circunstancias de fomento do emprego, regulada no artigo 103.2 a) do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais. Esta medida ser de aplicacin unicamente a aqueles supostos de implantacin dunha nova actividade econmica ou empresarial, as como a aqueles outros que consistan nunha ampliacin das instalacin sempre e cando implique creacin de emprego.

A porcentaxe da cota a bonificar ser do 95 por cento.

Establcese un limite temporal de tres perodos impositivos, a contardende a data de autorizacin de inicio da obra, tanto para a vixencia da bonificacin como para os contratos de traballo afectados para obter a devandita bonificacin.

d) Sen prexuzo dos supostos xerais sinalados nas letras a), b) e c) anteriores, corresponderalle ao Pleno a valoracin e a declaracin de outros supostos concretos de obras que merezan a declarcin de obras de especial interese ou utilidade municipal -incluidos os supostos extraordinarios por fomentos de emprego habida conta o nmero de postos de traballos xenerados, ou o efecto dinamizador da obra ou instalacin-.

Esta declaracin ser realizada polo Pleno da Corporacin, correspondendo a este rgano a determinacin da porcentaxe de bonificacin aplicable, sen exceder do 95 por cento da cota, previa ponderacin do interese ou utilidade municipal existente en cada caso concreto.

2. Estarn bonificadas as construccins, instalacins e obras nas que se incorporen sistemas para o aproveitamento trmico ou elctrico da enerxa solar para autoconsumo, sempre e cando o dito aproveitamento supere en alomenos un 20 por cento o mnimo esixible pola lexislacin vixente. Esta bonificacin ser polo importe resultante de aplicar un tipo de benficio do 95 por cento parte de cota derivada do costo adicional -no seu caso- bse impoible deste imposto pola materializacin dos ditos aproveitamentos da enerxa solar. Este costo adicional deber ser acreditado documentalmente polo solicitante e informado favorablemente polos servizos tcnicos municipais.

A aplicacin desta bonificacin estar condicionada a que as instalcacins para a produccin de calor inclan colectores que dispoan da correspondente homologacin pola administracin competente.

3. Gozarn dunha bonificacin na cota as construccins, instalacins e obras que fovorezan as condicins de acceso e habitabilidade dos discapcitados, sempre que as mesmas non deriven de obrigacins impostas polas normas urbansticas ou de calquera outa natureza, e se dirxan adaptacin de vivendas cando a sa execucin derive directamente da situacin de discapacidade das persoas fsicas que as habiten, e que favorezan as condicins de habitabilidade, tendo esta condicin as que cumpran os requisitos que para esta materia estableza a lexislacin especfica, quedando todo isto suxeito ao preceptivo informe tcnico.

En todo caso ser de aplicacin o presente suposto de bonificacin a instalacin de ascensores en aqueles edificios que carezan del, asi como a supresin de barriras arquitectnicas nos elementos comn dos ditos edificios.

A porcentaxe de bonificacin ser do 90 por cento sobre o custo real das obras desta clase que directamente se dirixan a executar a devandita adaptacin.

As bonificacins na cota do imposto, tern en todos os supostos, carcter rogado.

   
  ARTIGO 6. BASE IMPOIBLE, COTA E REMUNERACIN  
 

1. A base impoible do imposto est constituida polo custo real e efectivo da construccin, instalacin ou obra, entndese por tal, para estes efectos, o custo de execucin material daquela.

Non forman parte da base impoble o imposto sobre valor engadido e demais impostos anlogos propios dos rximes especiais, as taxas, prezos pblicos e demais prestacins patrimoniais de carcter pblico local relacionadas, de ser o caso, coa construccin, instalacin ou obra, nin tampouco os honorarios profesionais, o beneficio empresarial do contratista nin calquera outro concepto que non integre, estrictamente, o custo de execucin material.

2. Para a determinacin do presuposto de execucin material partirase do prezo unitario de metro cadrado ou ratio de investimento, segundo a tipoloxa da construccin, fixados no anexo desta ordenanza, non tendo en consideracin o presuposto que figure no proxecto tcnico presentado. Non obstante, e soamente para aquelas tipoloxas de construccins que dun xeito directo ou analxico non figuren recollidas no anexo de estimacins, a determinacin da base impoible suxeita a gravame farase a partir do devandito proxecto tcnico.

3. A cota do imposto ser o resultado de aplicar base impoible o tipo de gravame.

4. O tipo de gravame ser do 2,8 por cento.

5. Producirase a retribucin do imposto:

- No caso das licenzas, no momento de comenzar a construcin, instalacin ou obra, anda que non se obtivera a correspondente licenza.

- No caso das comunicacins previas de obras no momento da sa presentacin e anda que a Administracin non se pronuncie sobre esta no plazo establecido na normativa en vigor.

   
  ARTIGO 7. DEDUCIN NA COTA TRIBUTARIA  
 

1.-Os suxeitos pasivos podern deducir da cota ntegra a totalidade do importe da taxa polo outorgamento de licenza urbanstica correspondente construccin, instalacins ou obra.

2.-A anterior deduccin s poder practicarse se o suxeito pasivo realiza o ingreso deste imposto e da taxa dentro do perodo voluntario. A tal efecto, para practicar a deduccin, deber presentar o xustificante de ter pagado a taxa polo outorgamento da licenza.

   
  ARTIGO 8. XESTIN  
 

1. Cando se conceda a licenza preceptiva, ou se presente a comunicacin previa ou, non solicitndose, concedndose ou denegndose dita licenza, se inicie a construccin, instalacin ou obra, practicarase unha liquidacin provisional a conta ou un ingreso provisional no momento da presentacin da comunicacin previa.

As liquidacins a que se refire este apartado practicarase utilizando como base impoible a que resulte do orzamento presentado polos interesados, sempre que o mesmo fose visado polo Colexio Oficial correspondente. Noutro caso, a base impoible ser determinada polos tcnicos municipais en funcin dos mdulos establecidos no anexo de valoracins da presente ordenanza ou nos establecidos oficialmente polo Colexio de Arquitectos.

2. Os servizos de urbanismo comunicarn ao servizo de xestin tributaria os actos de concesin de licenza para actividades e as comunicacins previas suxeitas a tributacin acompaando unha copia do orzamento presentado polos interesados no proxecto ao que se refire a licenza concedida.

3. No caso de que non se executen as obras, construccins ou instalacins o interesado ter dereito devolucin do ingresado unha vez que formule renuncia expresa licenza ou transcurra o tempo mximo previsto na mesma para a iniciacin das obras e, consecuentemente caduque a licenza, co limite mximo do prazo de prescricin previsto na normativa bsica.

4. Unha vez rematada a construccin, instalacin ou obra e tendo en conta o custe real e efectivo da mesma, o Concello, mediante a oportuna comprobacin administrativa modificar, no seu caso, a base impoible a que se refire o apartado anterior, practicando a correspondente liquidacin definitiva e esixindo do suxeito pasivo ou reintegrndolle, no seu caso, a cantidade que corresponda.

Cando se produza calquera circunstancia que modifique o custe real e efectivo das obras, construccins ou instalacins que servirn de base para a determinacin da cota tributaria, os suxeitos pasivos estn obrigados a presentar, no prazo dun mes, declaracin complementaria e a ingresar simultneamente o importe que resulte.

5. No caso de que a correspondente licenza de obras ou urbanstica sexa denegada, os suxeitos pasivos tern dereito devolucin das cotas satisfeitas. Se a comunicacin previa de obras informada desfavorablemente polos servizos tcnicos municipais por resultar inexecutable a obra ao contradicir a normativa urbanstica en vigor, tamn os suxeitos pasivos tern dereito devolucin das cotas satisfeitas.

   
  ARTIGO 9. INSPECCIN E RECADACIN  
 

A inspeccin e recadacin do imposto realizarase de acordo co previsto na Lei xeral tributaria e nas demais leis reguladoras da materia, as como nas disposicins ditadas para o seu desenvolvemento.

   
  ARTIGO 10. INFRACCINS E SANCINS  
 

En todo o relativo cualificacin das infraccins tributarias as como determinacin das sancins que polas mesmas correspondan en cada caso, aplicarase o rxime regulado na Lei xeral tributaria e nas disposicins que a complementan e desenvolven.

   
  DISPOSICIN FINAL  
 

A presente ordenanza, unha vez aprobada definitivamente polo Pleno do Concello e publicada integramente no BOP, entrar en vigor o da da sa publicacin permanecendo vixente mentres non se acorde a sa modificacin ou derrogacin expresa.

Os anexos da presente ordenanza non se modifican.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios