Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Cabanas - REGULAMENTO DE REXIME INTERNO DO PUNTO DE ATENCIN A INFANCIA DE AS VIAS NO CONCELLO CABANAS

Publicación provisional : 16-05-2012 BOP N 92 -- Publicación definitiva : 03-06-2020 BOP N 121
Redacción Aplicable desde 25-08-2020

Redacciones Redacciones
 - NDICE
 - INTRODUCCIN
 - CAPTULO I.DATOS DO CENTRO
 - CAPTULO II.FUNCIONAMENTO
 - CAPTULO III. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
 - CAPTULO IV.NORMATIVA REFERENTE S PERSOAS TRABALLADORAS
 - CAPTULO V.NORMATIVA REFERENTE S PERSOAS USUARIAS DO PAI
 - CAPTULO VI. NORMAS DE FUNCIONAMENTO DO PAI
 - CAPTULO VII.NORMATIVA REFERENTE INFRAESTRUTURA DO CENTRO
 - CAPTULO VIII.RXIME ECONMICO
 - Disposicin adicional
 - Disposicin final
 - Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios
   
  NDICE  
 

Captulo I.Datos do Centro.

Artigo 1.Definicin do centro.

Artigo 2.Datos identificativos.

Captulo II.Funcionamento.

Artigo 3.Obxectivo.

Artigo 4.Capacidade de persoas beneficiarias.

Artigo 5.Servizos que oferta.

Artigo 6.Procedemento de ingreso.

Artigo 7.Perodo de adaptacin.

Artigo 8.Documentacin.

Artigo 9.Situacin previa aplicacin baremo

Artigo 10.Baremo de admisin.

Artigo 11.Relacin de persoas admitidas e lista de espera.

Artigo 12.Baixas.

Artigo 13.Rxime de sadas.

Artigo 14.Horario de titoras.

Captulo III.Estrutura organizativa.

Artigo 15.Organizacin interna.

Captulo IV.Normativa referente s persoas traballadoras

Artigo 16.Relacin de persoal.

Artigo 17.Dereitos e obrigas do persoal.

Artigo 18.Funcins e responsabilidades do persoal.

Captulo V.Normativa referente s persoas usuarias

Artigo 19.Dereitos e obrigas das persoas usuarias.

Captulo VI.Normas de funcionamento do Punto de Atencin Infancia

Artigo 20.Do funcionamento do centro.

Artigo 21.Informacin, participacin e relacin coa familia ou responsables legais.

Captulo VII.Normativa referente infraestrutura do Punto de Atencin Infancia

Artigo 22.Plan de prevencin de riscos.

Artigo 23.Outras esixencias.

Captulo VIII.Rxime econmico

Artigo 24.Pagamento.

Artigo 25.Tarifas e aplicacin de tarifas.

Disposicin adicional

Disposicin final

   
  INTRODUCCIN  
 

O presente regulamento ten por obxecto establecer o funcionamento interno do Punto de Atencin Infancia (PAI) As Vias do Concello de Cabanas.

Normativa aplicable:

Decreto 254/2011, do 23 de Decembro, polo que se regula o rxime de rexistro, autorizacin, acreditacin e inspeccin dos programas e dos centros de Servizos Sociais en Galicia, artigo 7 b) do referido decreto que establece como un dos requisitos funcionais o dispor dunhas normas de funcionamento.

Decreto 329/2005, do 28 de Xullo, polo que se regulan os centros de menores e os centros de atencin infancia.

Decreto 330/2009, do 4 de Xuo, polo que se establece o currculo de Educacin Infantil.

   
  CAPTULO I.DATOS DO CENTRO  
 

Artigo 1.Definicin do centro.

O Punto de Atencin Infancia As Vias (en diante P.A.I.) do Concello de Cabanas, constitese coma un centro diurno de titularidade municipal que depende da rea de Servizos Sociais; de carcter social e educativo que ten como finalidade prestar atencin de apoio a familias, titoras/res ou responsables legais das nenas e nenos de entre 4 meses ate 3 anos, ambos inclusive.

Presta as sas funcins no centro sito en Lugar das Vias, 13. 15621, Cabanas, a travs dunha xestin directa, atendendo aos formatos de contratacin na Administracin Pblica, sendo a xestin real do recurso a travs dunha entidade subcontratada polo Concello de Cabanas.

Artigo 2.Datos identificativos.

Datos do Centro:

Nome do Centro: Punto de Atencin Infancia As Vias de Cabanas

Enderezo: lugar das Vias,13. 15621. Cabanas

Telfono: 981 430 037 Mail:

Permiso de inicio de actividade de data 14 de febreiro de 2011.

Directora/responsable: entidade xestora subcontratada ____________.

Titularidade:

Entidade titular: Concello de Cabanas (Ra do Concello, N. 22. 15621. Cabanas)

C.I.F.: P1501500A

Representante legal: Sra. alcaldesa/Sr. alcalde do Concello de Cabanas

Mail: correo@cabanas.gal

Nmero de Rexistro de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais: E-820-C-1

Tipo de xestin:

Indirecta mediante concesin.

   
  CAPTULO II.FUNCIONAMENTO  
 

Artigo 3.Obxectivo.

Facilitar a conciliacin da vida familiar e laboral.

Promover e fomentar o desenvolvemento integral das crianzas e a aprendizaxe das habilidades cognitivas e creativas.

Facilitar o desenvolvemento de valores individuais e sociais bsicos: cooperacin, solidariedade, respecto, etc.

Lograr un equilibrio afectivo satisfactorio.

Basear a comunicacin nun clima afectivo positivo e de apego.

Empregar unhas pautas educativas baseadas no dilogo e no acompaamento emocional.

Crear un ambiente que favoreza o desenvolvemento individual e grupal nas actividades diarias.

Facilitar a adquisicin progresiva de hbitos de orde, limpeza e conservacin dos materiais, facendo un uso axeitado destes.

Respectar a singularidade e diversidade de cada nena e de cada neno (ritmos, gustos, etc.).

Facilitar a integracin das nenas e nenos con necesidades socio-educativas especiais (acomodar as estratexias de ensino s sas necesidades, en funcin do que razoablemente, permitan os recursos).

Potenciar a coeducacin para eliminar as manifestacins mis evidentes de sexismo como: as relacins interpersoais, a distribucin de tarefas entre as crianzas e a persoa adulta, utilizacin de tempos, espazos e recursos e o uso non sexista da linguaxe.

Potenciar e empregar o galego como lingua vehicular nas comunicacins orais e publicacins escritas.

Sensibilizar a nenas e nenos da importancia do coidado do medio ambiente.

Dar a coecer os recursos (fauna, flora, etc.) da sa contorna natural.

Manter a coordinacin cos recursos sociais, educativos, sanitarios, etc., do mbito municipal.

Posibilitar a integracin progresiva das nenas e nenos na sa comunidade e cultura.

Artigo 4.Capacidade.

A capacidade mxima do centro de 20 crianzas. Debido s condicins estruturais, de persoal e ao nmero de nenas/os, haber unha nica unidade con agrupamento de idades, limitando, na medida do posible, o nmero de crianzas segundo os seus meses para manter unha boa atencin.

De 4 meses a 12 meses: 4 prazas.

De 13 meses a 24 meses: 6 prazas.

De 25 meses a 36 meses: 10 prazas.

* A ocupacin destas prazas ser flexible, podendo destinar as prazas de bebs a crianzas de maior idade de non existir inscricin para ditas prazas, non inversa.

A idade mnima de novo ingreso establcese nos catro meses na data de ingreso, ags aquelas situacins excepcionais que debern estar acompaadas dos informes dos Servizos Sociais de atencin primaria do Concello.

A idade mxima ser de tres anos e podern permanecer no espazo aqueles menores que non tean cumpridos os tres anos o 31 de decembro do ano anterior o que se presenta a solicitude.

No momento do seu ingreso abrirase un expediente persoal no que constarn, con carcter confidencial, os datos persoais, familiares, sanitarios, o enderezo e os telfonos de avisos en caso de emerxencia, os datos de autonoma e conduta de nivel madurativo, as como aquelas circunstancias que aconsellen unha atencin diferenciada.

Poderanse integrar nenas ou nenos con eivas fsicas, psquicas ou sensoriais, en funcin das dispoibilidades dos recursos humanos e materiais adecuados.

As crianzas con discapacidade ou necesidades especficas de apoio educativo computan como dobre praza e s poder haber unha no centro.

As persoas destinatarias sern nenas/os coa seguinte orde de preferencia:

1. Que tean a sa residencia no Concello de Cabanas.

2. Que as familias, titoras/es ou representantes legais traballen no termo municipal de Cabanas.

3. Que tean a sa residencia en concellos limtrofes co de Cabanas.

4. Que tean a sa residencia en calquera outro concello da provincia da Corua.

Artigo 5.Servizos que oferta.

O PAI permanecer aberto 11 meses ano, dentro do perodo de Setembro a Xullo do ano seguinte; o mes de Agosto permanecer pechado para goce das vacacins do persoal e das familias. Abrir de luns a venres mbolos dous inclusive, ags os das declarados inhbiles. O horario de apertura ser de 8 horas diarias, contempladas entre as 8.00 e as 16.00 horas, podendo ter a opcin de media xornada de 9.00 a 13.00 horas. Tamn poden utilizar horas soltas/ complementarias.

Tanto o calendario anual como o horario de apertura e peche figurarn no taboleiro de anuncios do PAI. Estes podern ser variados por razn de adecuacins s necesidades de usuarios, matricula das crianzas e recursos dispoibles.

O horario de entrada e sada das nenas/os dbese caracterizar pola flexibilidade que requiran as necesidades da familia, sempre que non leve consigo alteracins das actividades do grupo e do normal funcionamento do centro.

O PAI cumprir unha dobre funcin asistencial e educativa: ofrcelles s persoas usuarias unha atencin integral sen distincin de raza, sexo ou condicin social dirixida ao desenvolvemento harmnico e integral das nenas e nenos e a compensacin de desigualdades sociais, econmicas e culturais, realizando ademais un importante labor de apoio funcin educativa da propia familia.

Cntase con servizo de cocia, segundo o Decreto 329/2005, que consiste na administracin de bebidas e comidas que debern ser aportadas polas familias.

As familias asinarn autorizacin para proporcionar os alimentos que se achegan cada da escola para alimentar as sas crianzas co compromiso de levar alimentos segundo as medidas hixinicas establecidas, isto : envasados en recipientes axeitados e correctamente identificados coa data de consumo, nome e apelidos da nena/o e transportados en recipientes isotrmicos que mantean a temperatura axeitada e con indicacin de se precisan ou non refrixeracin.

Podern levarse a cabo actividades complementarias como: obradoiros, sadas o exterior, celebracin de festas estacionais e tradicionais as como o aniversario de nenas e nenos (preferiblemente no propio da). Estas actividades podern supoer gastos para as familias en funcin das necesidades e da existencia ou non de subvencins para as actividades concretas (transporte, comida, entradas, etc.).

Artigo 6.Procedemento de ingreso.

O prazo para a presentacin da pre inscricin farase na primeira quincena de maio (do 1 15 de maio), e o prazo para a nova matrcula farase na primeira quincena de xuo (do 1 15 de xuo).

Artigo 7.Perodo de adaptacin.

Farase unha incorporacin progresiva das crianzas de novo ingreso no PAI, sempre que as posibilidades profesionais e familiares o permitan.

O primeiro da ser unha xornada de portas abertas nas que as familias/acompaantes podern visitar o centro coas crianzas de xeito que o vivan como un espazo familiar e afectuoso (de non poder facer o acompaamento, as persoas profesionais faranse cargo das crianzas).

A primeira semana a nena/o permanecer como mximo unha hora diaria no centro. Permitirase a presenza familiar para aquelas nenas e nenos que precisen mis tempo para ficar sen acompaamento, sempre e cando non interrompa o clima grupal e o benestar das outras persoas.

A partires da primeira semana, sern as profesionais as que determinarn os ritmos de cada crianza, sempre en funcin das posibilidades.

Artigo 8.Documentacin.

As devanditas solicitudes debern presentarse no Rexistro Xeral do Concello en horario de oficina, achegndose con ela: fotocopias compulsadas ou orixinais dos seguintes documentos:

a) Documentacin xustificativa da situacin familiar:

Libro de familia.

DNI das nais, pais, titoras/res ou responsables legais.

Certificado de empadroamento familiar expedido polo Concello.

Ttulo de familia numerosa, de se-lo caso.

b) Documentacin xustificativa da situacin econmica das nais, pais, titoras/res ou responsables legais:

Declaracin do IRPF ou certificado de exencin.

As persoas solicitantes de devolucin rpida presentarn a copia de comunicacin que lles enviou a Axencia Estatal de Administracin Tributaria.

As persoas non obrigadas a declarar e que non solicitan a devolucin rpida presentarn certificacin negativa de Facenda.

Certificacin positiva ou negativa de percepcin econmica do INEM.

Certificacin de ingresos por pensins emitido polo organismo pagador.

A persoas profesionais autnomas, acreditarn tamn os pagamentos fraccionados do ano correspondente.

No caso de nulidade matrimonial, separacin ou divorcio considerase a renda de quen exerza a patria potestade.

c) Outros documentos acreditativos de todas aquelas situacins que, por baremo, sexan susceptbeis de puntuacin:

Xustificante de ocupacin ou desemprego de ambos proxenitores (a ltima nmina ou xustificacin da situacin laboral no momento da solicitude con especificacin da xornada laboral, certificado de desemprego).

Certificado expedido polo organismo competente sobre o grao de minusvala, se o caso, da crianza, nai, pai, titora, titor, responsable legal ou membros da unidade de convivencia; ou certificado mdico de enfermidade ou deficiencia alegada polos membros da unidade familiar.

Informe dos Servizos Sociais nos supostos que sexan necesarios por razn da especial situacin socioeconmica ou sociofamiliar.

No caso de que a solicitude non rena os requisitos esixidos, o Concello de Cabanas requirira persoa interesada por un prazo de 10 das hbiles que emende a falta ou axunte os documentos necesarios, con indicacin de que, si non se fixera, darase por desestimada a sa peticin arquivndose sen mis.

d) Documentacin complementaria: as persoas interesadas tern que presentar dentro dos 15 das seguintes notificacin de admisin, a seguinte documentacin complementaria:

Certificado mdico da crianza.

Fotocopia do caderno sanitario.

Nmero de conta bancaria.

Das fotos tamao carn da crianza.

Autorizacin por escrito das persoas que poden recoller a nena/o.

Autorizacin da cesin de datos e imaxes (Lei de Proteccin de Datos).

Xustificante bancario de ter ingresado o importe da matrcula.

As nais, pais, titoras/res ou responsables legais das crianzas matriculados e con praza no PAI presentarn solicitude de reserva de praza tamn no Rexistro Xeral do Concello de Cabanas.

As familias que fosen admitidas tern garantido o acceso s novos cursos, sen necesidade dun proceso de admisin, debendo acreditar, en todo caso, o mantemento das condicins econmicas e familiares que deron lugar a sa admisin.

Calquera indicio de cambio non declarado, distorsin ou falseamento da situacin sociofamiliar, da situacin laboral, da situacin da vivenda ou da situacin econmica reflectidas na solicitude, poder dar lugar a que se inicie de oficio un expediente de comprobacin dos datos referidos; poderase requirir solicitante os documentos que se consideren precisos para a resolucin do expediente.

Artigo 9.Situacin previa aplicacin baremo.

As crianzas que xa tean unha irm ou irmn no centro tern garantida a reserva dunha praza.

Artigo 10.Baremo de admisin.

1. Situacin socio familiar:

1.1. Por estar empadroada a unidade familiar no Concello de Cabanas: 6 puntos.

1.2. Por cada membro menor de 18 anos a cargo da unidade familiar includo a nena/o para a que se solicita praza: 4 puntos.

1.3. Por cada membro maior de 18 anos a cargo da unidade familiar, sen ingresos econmicos, ags as nais, pais, titoras/res ou responsables legais da crianza para a que se solicita praza: 4 puntos.

1.4. Por discapacidade fsica, psquica ou sensorial, enfermidade crnica que requira internamento peridico ou en situacin de risco social:

Nai: 5 puntos. Pai: 5 puntos.

Membros da unidade familiar: 5 puntos.

1.5. En situacin de risco social da nai, pai, titora, titor ou responsable legal: 5 puntos.

1.6. Por ausencia do fogar familiar de mbolos dous membros parentais: 12 puntos.

1.7. Pola condicin de familia monoparental: 6 puntos.

2. Situacin laboral familiar:

1.8. Situacin laboral de ocupacin de ambos membros parentais: 6 puntos.

1.9. Situacin laboral de desemprego sen prestacin econmica:

Nai: 2 puntos. Pai: 2 puntos.

1.10. Situacin laboral de desemprego con prestacin econmica:

Nai: 1 punto.

PAI: 1 punto.

1.11. Situacin laboral dun dos membros parentais con ocupacin laboral:

Nai: 1 punto. Pai: 1 punto.

No caso de familias monoparentais, adxudicarselle a puntuacin de epgrafe correspondente computado por dous, exceptuando o punto 2.1, no que a puntuacin da familia monoparental se asimila forma por 2 membros.

1.12. Contrato laboral: se traballan no termino municipal do Concello de Cabanas.

Nai: 1 punto. Pai: 1 punto.

3. Situacin econmica:

Renda per cpita mensual da unidade familiar, referida salario mnimo interprofesional vixente:

Inferior 50% do SMI: mis 3 puntos.

Entre o 50% e o 75% do SMI: mis 2 puntos.

Superior 75% e inferior 100% do SMI: mis 1 punto.

Entre o 100% e o 125% do SMI: menos 1 punto.

Superior 125% e inferior 150% do SMI: menos 2 puntos. Superior 150% do SMI: menos 3 puntos.

No caso de obter igual puntuacin, darselle prioridade renda per cpita mais baixa.

Calquera indicio de cambio non declarado, distorsin ou falseamento da situacin socio familiar, da situacin da vivenda ou da situacin econmica reflectida na solicitude, podera dar lugar a que se inicie de oficio un expediente de comprobacin dor referidos actos.

 

Artigo 11.Relacin de persoas admitidas e lista de espera.

A comisin de coordinacin (ver artigo 15 b) ser competente para efectuar a proposta inicial da seleccin, e far pblica a relacin provisional, coa puntuacin obtida, de persoas admitidas e excludas. Esta relacin expoerase no taboleiro de anuncios do PAI e do Concello de Cabanas.

No prazo de 10 das, contados a partir da data de exposicin da relacin provisional de persoas admitidas, as persoas solicitantes podern presentar no rexistro do Concello as reclamacins que coiden oportunas, dirixidas presidente da comisin de coordinacin e control, ao abeiro do establecido na sobredita Lei 30/92 de Rxime Xurdico das Administracins Pblicas e Procedemento Administrativo Comn.

Unha vez estudadas e resoltas pola comisin todas as reclamacins presentadas, procederase publicacin da relacin definitiva de persoas admitidas e da lista de espera coa puntuacin obtida en cada caso.

As solicitudes presentadas fora do prazo da convocatoria por circunstancias sobrevidas, sern tramitadas e puntuadas para a sa inclusin na lista de espera, segundo a puntuacin obtida.

As vacantes que se vaian producindo longo do curso sern cubertas por rigorosa orde de puntuacin entre os solicitantes en lista de espera.

Unha vez esgotada a lista de espera e se quedan anda prazas vacantes, podern ser cubertas por aquelas crianzas que soliciten a sa incorporacin centro unha vez comezado o curso escolar.

As novas crianzas que se incorporen o PAI unha vez comezado o curso escolar, debern presentar a mesma documentacin que o resto das alumnas/os xa matriculadas.

Artigo 12.Baixas.

Ser causa de baixa no PAI algunha das seguintes circunstancias:

Cumprimento da idade mxima regulamentaria de permanencia no centro; con excepcin das crianzas con necesidades educativas especiais sempre que exista un informe dos Servizos Sociais, podendo permanecer un ano mais no centro.

Solicitude das nais/pais, titoras/res ou responsables legais.

Non pagamento de das mensualidades consecutivas ou tres alternas.

Por comprobacin de falsidade nos documentos ou datos achegados.

Por incompatibilidade ou inadaptacin absoluta para permanecer no centro.

Por falta de asistencia continuada durante 15 das sen causa xustificada.

Por incumprimento reiterado das normas do PAI.

As baixas por incompatibilidade sern resoltas pola comisin de coordinacin e control unha vez odo a familia afectada.

En todo caso, antes de decretar unha baixa, ags que esta sexa voluntaria, darselle un trmite de audiencia s familias ou representantes legais da nena/o de 10 das, e seralle comunicada, no caso de que se produza, cunha antelacin de 10 das hbiles.

Artigo 13.Rxime de sadas.

Para poder realizar as sadas establecidas na programacin do curso tern que darse os seguintes requisitos:

Autorizacin por escrito por parte das familias ou responsables legais.

Informacin sobre a toma de medicamentos, alerxias en xeral, etc

Procurar a colaboracin das familias e responsables legais en relacin coa puntualidade e os requisitos esixidos.

Estas sadas teen por obxecto:

Establecer relacins sociais nun mbito cada vez mis amplo.

Establecer vnculos fludos de relacin coas persoas adultas e co seus iguais.

Observar e explorar a sa contorna inmediata cunha actividade de curiosidade.

Coecer algunhas manifestacins medioambientais/culturais do entorno.

Artigo 14.Horario de titoras.

As familias ou representantes legais das crianzas podern ser recibidas de conformidade co horario establecido para tal fin e sempre e cando non dificulten a boa marcha do centro.

   
  CAPTULO III. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA  
 

Artigo 15.Organizacin interna.

a) rgano de xestin e direccin do PAI (empresa adxudicataria): un rgano unipersoal coas seguintes funcins:

Elaborar a programacin xeral e a memoria anual, xunto co equipo tcnico.

Dinamizar a elaboracin do proxecto ldico-educativo do centro e a proposta pedagxica en colaboracin directa co persoal e responsabilizarse de presentar os documentos perante a comisin de coordinacin e control.

Organizar e supervisar o traballo do persoal do PAI.

Autorizar actuacins extraordinarias para o normal funcionamento do PAI.

Convocar e presidir reunins do persoal, as como executar e facer cumprir os acordos adoptados nestas.

Prestar atencin personalizada s persoas usuarias, tanto a travs do desempeo da funcin educativa como directiva.

Canalizar e coordinar as relacins coas familias estimulando e garantindo a sa participacin na vida do PAI.

Comunicar a coordinadora dos Servizos Sociais as incidencias relativas s necesidades de mantemento do PAI, baixas de persoal, necesidades materiais e calquera outra circunstancia que afecte ordinario funcionamento do centro.

Supervisar, coordinar e facer cumprir o correcto desenvolvemento das actividades programadas.

Cumprir e facer cumprir o marco lexislativo vixente para a infancia, e de xeito especfico de mbito educativo, as como o regulamento de rxime interior do PAI.

Participar en actividades de formacin e promover a formacin continua do persoal.

Representar ao PAI.

b) Comisin de coordinacin, control e aplicacin de baremo: Para tal fin constiturase unha comisin coa seguinte composicin:

Presidente: alcaldesa/alcalde do Concello de Cabanas.

Vogais:

Directora ou director do PAI.

Persoa tcnica de Servizos Sociais.

Secretaria/o: secretaria/o do Concello de Cabanas.

Esta comisin configurase como rgano de coordinacin, control e baremacin do PAI de Cabanas, sendo as sas funcins as seguintes:

Supervisar o funcionamento do centro de acordo co estipulado neste regulamento e na normativa sectorial aplicable.

Resolver os posibles conflitos que poidan xurdir no mbito educativo ou na xestin do centro.

Aplicar os criterios de admisin de alumnos de acordo coa norma establecida, e interpretar e resolver aqueles casos conflitivos ou dubidoso.

Velar polo cumprimento do proceso do ingreso.

Aplicar a conta a aboar ou exencin en cada caso en funcin do que dispoa o Regulamento interno no referente as tarifas.

Far pblica a relacin provisional coa puntuacin obtida de persoas admitidas e persoas excludas. Esta relacin expoerase no PAI e no Concello de Cabanas.

Co fin de resaltar o carcter de titularidade municipal do PAI, toda a documentacin emitida incorporar o membrete do Concello de Cabanas e o especfico do PAI, no caso de que exista.

O centro deber adaptarse na sa organizacin e funcionamento disposto neste regulamento.

O presente regulamento de rxime interno poder ser modificado a proposta da Inspeccin de Servizos Sociais da Xunta de Galicia, da Comisin de Coordinacin ou da Corporacin e ter que ser aprobado posteriormente polo Pleno da Corporacin.

No centro dispoerase de:

1 copia do Regulamento de Rxime Interno a disposicin das persoas usuarias nun lugar visible.

1 libro de reclamacins a disposicin das persoas usuarias, que poder ser solicitado para a sa consulta polas administracins competentes na materia, tanto municipal como autonmica, as como o chamado libro de rexistro de persoas usuarias.

   
  CAPTULO IV.NORMATIVA REFERENTE S PERSOAS TRABALLADORAS  
 

Artigo 16.Relacin de persoal.

Como persoal de atencin directa as crianzas:

Unha Licenciada/o en pedagoxa ou psicopedagoxa; mestra ou mestre especialista en educacin infantil ou equivalente; ou tcnica/o superior en educacin infantil ou equivalente.

A direccin pedagxica do centro desempear as funcins descritas no presente regulamento e recaer nalgn dos membros coa titulacin de licenciada/o ou mestra ou mestre especialista en educacin infantil ou equivalente.

Como persoal de apoio:

Unha persoa auxiliar con curso de coidado de nenas/os de 3 meses a 3 anos.

Ademais das titulacins anteriores, poder estar en posesin dalgunha das seguintes titulacins: tcnica/o superior en animacin sociocultural, diplomada/o en puericultura recoecido pola Consellera de Sanidade ou aquelas outras recoecidas como apropiadas polo rgano competente na autorizacin do centro.

No referente s substitucins dos mesmos, nos casos de baixa por ausencia ou enfermidade, ou nos supostos establecidos no artigo 15 do Estatuto dos Traballadores, contratarase persoal coa mesma titulacin para cubrir as baixas.

Este persoal formar parte dos Currculos Vital cos que conta a empresa xestora do PAI.

Artigo 17.Dereitos e obrigas do persoal.

1. Dereitos do persoal.

Recibir regularmente informacin da marcha e do funcionamento do centro, a travs da directora ou director responsable.

Presentar propostas que contriban a mellorar o funcionamento do centro e a atencin prestada as crianzas.

Desenvolver as sas funcins educativas segundo o seu criterio persoal, sempre que se axusten ao proxecto educativo e programacin anual do centro.

A que se lle proporcionen dentro das posibilidades do centro os instrumentos e medios precisos para desenvolver as sas funcins axeitadamente en beneficio das crianzas atendidas.

2. Obrigas do persoal:

Cumprir e facer cumprir de acordo coas sas funcins o presente regulamento.

Velar polo respecto aos dereitos das nenas e nenos recollidos no presente regulamento e aqueles outros recoecidos na lexislacin vixente.

Gardar estrita confidencialidade sobre os datos persoais das crianzas aos que tean acceso en razn das sas funcins.

Empregar unha linguaxe xenrica e non sexista, non empregar en ningn momento os castigos nin reforzos negativos e empregar o galego como idioma vehicular.

Cumprimento das tarefas e responsabilidades derivadas do seu posto de traballo.

Artigo 18.Funcins e responsabilidades do persoal.

O persoal educativo ter as seguintes funcins:

Colaborar coa direccin na elaboracin e actualizacin do proxecto de centro e da proposta ldica-educativa do mesmo.

Fixar os criterios para o seguimento e a avaliacin destes documentos.

Seguir como orientacin as funcins educativas includas na lexislacin vixente para o ciclo educativo 0-3 anos, no referente ao desenvolvemento das nenas e nenos, a preparacin e o deseo de actividades, coordinacin coas familias, hixiene, alimentacin e sono das crianzas, organizacin dos espazos e materiais pedagxicos, etc

Establecer criterios xerais aos que deben adaptarse as intervencins educativas de cada un dos grupos de idade.

Participar nas actividades de formacin permanente.

Prestar especial atencin ao perodo de adaptacin.

Avaliar o funcionamento e a organizacin do PAI e propor iniciativas para a mellora do seu funcionamento ante a direccin desta.

No marco destas funcins as mestras ou mestres exercern un papel de coordinacin e animacin da accin educativa.

Todas as persoas que realicen funcins de atencin e coidado das crianzas deber acreditar o seu correcto estado de sade e con precocidade anual, someterase a un recoecemento mdico que acredite que non padece enfermidade infecto contaxiosa nin defecto fsico ou psquico que impida ou dificulte as sas funcins. Ser preceptiva a vacinacin contra a rubola, co especial compromiso das mulleres en idade frtil de adoptar as medidas sanitarias preventivas que correspondan durante os tres meses seguintes vacinacin.

Ser requisito necesario para formar parte do persoal do PAI ter coecementos bsicos en primeiros auxilios, as como estar en posesin do carn de manipulador de alimentos segundo a normativa vixente.

   
  CAPTULO V.NORMATIVA REFERENTE S PERSOAS USUARIAS DO PAI  
 

Artigo 19.Dereitos e obrigas das persoas usuarias.

Dereitos das persoas usuarias:

As persoas usuarias teen dereito a non seren discriminadas por razn de nacemento, raza, sexo, sexualidade, capacidade econmica, nivel social, conviccins polticas, morais ou relixiosas, as como por discapacidades fsicas, sensoriais e psquicas, ou calquera outra condicin ou circunstancia persoal ou social.

A consideracin no trato, debida dignidade da persoa, tanto por parte do persoal do centro coma das demais persoas usuarias.

A seren respectadas segundo os seus ritmos, intereses e necesidades.

Ao sixilo profesional sobre os datos do seu historial sanitario e socio familiar.

A realizar sadas ao exterior, sempre e cando as crianzas vaian acompaadas por unha persoa adulta responsable, e sempre con autorizacin escrita por parte das familias, persoas titoras ou responsables legais.

intimidade persoal en funcin das condicins estruturais do centro.

A unha asistencia individualizada acorde coas sas necesidades especficas.

A seren educadas para a comprensin, a tolerancia e a convivencia democrtica, posibilitndolles que poidan facer uso das sas opcins de xeito libre e persoal.

A que se lle facilite o acceso a todas as necesidades persoais que sexan precisas para acadar o seu desenvolvemento integral.

A que se lle facilite o acceso atencin social, sanitaria, cultural, educacin e, en xeral a todas as necesidades persoais que sexan precisas para acadar o seu desenvolvemento integral.

As familias podern deixar de utilizar os servizos ou abandonar o centro por vontade propia.

As familias podern solicitar canta informacin precisen sobre a atencin as sas fillas/fillos e a seren informadas de xeito comprensible das medidas adoptadas respecto deles e a pediren explicacin de canto afecte sa propia educacin.

A participacin das familias, persoas titoras ou responsables legais nas actividades educativas como festas ou celebracins (Magosto, Nadal, Entroido, etc.) ou colaboracin para preparar actividades das crianzas.

Respectarase a propia vontade das familias, intentando na medida do posible non entorpecer o normal funcionamento do centro.

As familias podern acceder s zonas comns e recibir asistencia sen discriminacin por razn de sexo, raza, relixin, ideoloxa ou calquera outra condicin ou circunstancia persoal ou social.

Obrigas das persoas usuarias:

Cumprir as normas que estableza o centro para o bo funcionamento recollidas no presente regulamento.

Manter e observar unha conducta inspirada no mutuo respecto, tolerancia e colaboracin, encamiada a facilitar unha mellor convivencia.

Participar na vida do centro, de acordo co que se dispoa neste regulamento.

   
  CAPTULO VI. NORMAS DE FUNCIONAMENTO DO PAI  
 

Artigo 20.Do funcionamento do centro.

1. Normas de sade e hixiene persoal:

Non se admitirn no PAI a nenas/os que padezan enfermidades infecto contaxiosas. A aparicin destas enfermidades deber ser comunicada polas familias, persoas titoras ou responsables legais direccin do centro, mediante informe mdico e coa maior brevidade posbel.

No caso de enfermidade ou accidente sobrevido no PAI, despois das primeiras atencins in situ e, maior brevidade posbel, poerase a dita circunstancia en coecemento das familias, persoas titoras ou responsables legais da nena/o e, se o caso, garantirase que a nena/o reciba a atencin mdica axeitada. En caso de maior consideracin avisarase as familias, persoas titoras ou responsables legais e o mesmo tempo 061 por si se require un traslado a un centro hospitalario.

No caso do apartado anterior, non podern trasladarse, baixo ningunha circunstancia as crianzas en transporte particular.

Cando se produza a falta de asistencia o PAI por un perodo superior a 3 das, debido a enfermidade ou outras circunstancias, as familias, persoas titoras ou responsables legais debern comunicar este feito ao persoal do PAI.

Nos casos nos que se deban administrar mencias, debern ir acompaadas da receita mdica, actualizada data do tratamento, na que constar o nome da crianza, o nome da mencia, forma, dose e periodicidade na administracin. Non se lles administrar ningunha medicacin que non vea acompaada da autorizacin por escrito das familias, persoas titoras ou responsables legais indicando as horas de administracin da dose correspondente.

Todas as crianzas que usen cueiros debern traer un paquete e un bote de toallias, que debern repoerse cando sexa preciso. Os cambios de cueiro faranse sempre que se precisen e coa maior rapidez posbel.

As crianzas debern ter sempre unha muda de reposto, por si preciso cambialas por motivos de hixiene.

En caso de enfermidade, deber deixar crianza na casa, cando tea febre, diarrea, vmitos ou enfermidades contaxiosa (rubola, orellns, xarampn, etc.). No caso de ter piollos a nena/o quedar na casa ate que queden eliminados. De aparecerlle calquera destes sntomas no propio centro, ser posto en coecemento as familias, persoas titoras ou responsables legais.

As crianzas debern acudir s instalacins con roupa cmoda, que lles permita moverse con facilidade, evitando en todo caso obxectos perigosos como cadeas, pulseiras, etc.

As familias, persoas titoras ou responsables legais, debern entregar no PAI para cada crianza:

Unha muda completa, interior e exterior marcada co nome ou iniciais da nena/o.

Panos de papel.

Cueiros, toallias e crema balsmica, no caso de empregala.

Soros nasais, no caso de precisalos.

Bibern, de selo caso.

Cepillo e pasta de dentes, a partir de dous anos.

No momento en que precise de reposicin ser comunicado as familias, persoas titoras ou responsables legais.

2. Normas de alimentacin:

O PAI non dispn de servizo de comedor, polo que as familias, persoas titoras ou responsables legais debern aportar diariamente a comida das suas fillas/os no caso que corresponda.

A dieta alimentaria dos bebs e as horas de toma debern comunicarse diariamente.

Os horarios de almorzos e de xantar distribuiranse da seguinte forma:

Almorzos de 9.00 a 10.00 am.

Xantar de 13.15 a 14.15 pm.

Se existen alerxias a algunha comida dbese facer constar por escrito no centro e farase pblico co obxectivo de contar coa colaboracin das outras familias e reducir riscos.

As crianzas non podern levar lambetadas nin doces industriais centro.

3. Normas de convivencia:

Respecto e trato educado a cada unha das persoas que integran a comunidade educativa, favorecendo un clima de convivencia cordial.

Respectar os bens e as instalacins do centro.

As familias novas podern coecer o PAI antes da incorporacin da sua filla/o centro.

As crianzas de novo ingreso incorporaranse no mes de Setembro. O da concreto comunicarase na entrevista persoal coa persoa directora do centro, que se realizar previamente.

As nenas e nenos traern centro o material que se solicita. O persoal educativo tamn pode solicitar a colaboracin das familias para achegar algns materiais ao centro (obxectos domsticos, material de refugallo, etc.).

Se ocasionalmente tivera que chegar mis tarde centro ou vir a buscar crianza fora do horario, comunicarase con anterioridade de non ser por unha situacin urxente e imprevista.

Si tivera que ser recollido por outra persoa, avisarase centro e achegarase autorizacin escrita e firmada pola nai/pai, persoa titora ou responsable legal con DNI da persoa que se far cargo da nena/o. principio do curso entregarase s familias unha ficha onde autorizan s persoas que poden recoller s sas fillas ou fillos.

Para as actividades de sadas, ser preciso que as familias firmen unha autorizacin.

A reproducin fotogrfica, vdeo, etc. deber estar autorizada polas familias.

Non se admiten visitas as crianzas durante o horario escolar sen previo aviso/acordo.

As nenas/os non traern centro obxectos de valor ou que poidan resultar perigosos.

4. Fomento da igualdade das nenas e nenos.

O PAI programar actividades para promover a igualdade entre nenas e nenos e evitar os comportamentos e as actividades discriminatorias por razn de sexo.

Poerase especial coidado en revisar aqueles materiais, xoguetes e ilustracins que se utilicen como instrumentos de traballo.

Empregarase unha linguaxe non sexista nin discriminatoria, tanto na atencin as crianzas, como en toda a documentacin interna e/ou externa.

Prestarase especial atencin ao fomento da interculturalidade como instrumento de superacin das desigualdades, inxustizas, prexuzos e racismo.

5. A lingua.

A lingua utilizada ser a lingua materna predominante entre as crianzas e coidarase que adquiran o coecemento da outra lingua oficial de Galicia. Como norma xeral de funcionamento tratarase de potenciar a lingua galega, que ser tamn a do normal funcionamento do centro. Por lingua predominante entndese o galego.

Non obstante, atenderase de xeito individualizado a aquelas crianzas do grupo que non tean coecemento suficiente da lingua materna predominante.

Artigo 21.Informacin, participacin e relacin coas familias ou responsables legais.

A direccin poer en coecemento das nais, pais, persoas titoras ou responsables legais de cada crianza a informacin sobre a sa evolucin integral.

As nais, pais, persoas titoras ou responsables legais das nenas/os podern solicitar reunin coa direccin de conformidade co horario establecido para tal fin, sempre e cando non dificulte a boa marcha do centro.

Realizaranse das reunins xerais coincidindo co inicio e remate do curso, onde debern estar presentes as familias ou responsables legais, as como o persoal e direccin do centro.

comezo do curso farase unha reunin individual con cada familia ou responsables legais para obter a maior informacin posbel sobre a crianza (alerxias, enfermidades, hbitos de alimentos, etc.).

   
  CAPTULO VII.NORMATIVA REFERENTE INFRAESTRUTURA DO CENTRO  
 

Artigo 22.Plan de Prevencin de Riscos.

O Punto de Atencin Infancia do Concello de Cabanas elaborar un Plan de Prevencin de Riscos Laborais (emerxencia e sade), baseado na normativa vixente co asesoramento tcnico dunha empresa especialista na materia, que se completar con medidas a adoptar nos casos de emerxencia.

Este Plan garantir unha metodoloxa preventiva fundamentalmente, que manter dispositivos contrastados e activados periodicamente para comprobar a sa operatividade.

Artigo 23.Outras esixencias.

Ademais o centro contar con:

Plan de Auto proteccin implantado e inscrito no REGAPE.

Pliza de responsabilidade civil e de accidentes para persoal e persoas usuarias.

Pliza de sinistros/danos.

Un libro de reclamacins a disposicin das persoas usuarias.

Un proxecto educativo que est a disposicin das persoas usuarias.

Un libro de rexistro de persoas usuarias.

Un expediente individualizado para cada crianza matriculada no centro. No momento do seu ingreso abrirase un expediente persoal no que constarn, con carcter confidencial, os datos persoais, familiares, sanitarios o enderezo e os telfonos de avisos en caso de emerxencia, datos de autonoma e conduta a nivel madurativo, as como aquelas circunstancias que aconsellen unha atencin especial nalgn dos aspectos.

   
  CAPTULO VIII.RXIME ECONMICO  
 

Artigo 24.Pagamento.

O pagamento das tarifas regulado pola ordenanza fiscal correspondente, ser mensual e deberanse aboar nos 10 primeiros das de cada mes (auto liquidacin) na conta bancaria que lle sexa facilitada polo persoal responsable do servizo, a estes efectos poder solicitarse tamn adeudo domiciliado na conta bancaria da que sexa titular a nai, pai, titora, titor ou responsables legais das crianzas.

No caso en que o ingreso no centro se produza con posterioridade o da primeiro do mes, a cota correspondente a dito mes ser abonada nos 10 das seguintes a fecha de ingreso.

O pago da matrcula farase no prazo de 15 das, como se establece no apartado d) do artigo 8 do regulamento de funcionamento de presentacin de documentacin complementaria, toda vez deber adxuntarse xustificante de ter efectuado o citado pagamento.

Artigo 25.Tarifas e aplicacin de tarifas.

1. Tarifas.

Cada persoa usuaria ten que aboar unha matricula anual, as como o pago dunha cota mensual polos servizos. O importe estimado da cota mensual vara en funcin do tipo da xornada escollida e calcularase por un total de 11 meses, considerando Agosto como mes vacacional no que pechar o centro.

O importe da matrcula smente poder ser devolto no suposto de renunciar a inscricin no prazo establecido neste regulamento para a formalizacin da mesma, ou cando por causas non imputables ao obrigado ao pago, o servicio non poida ser prestado.

No suposto dunha baixa voluntaria, o mes natural no que se comunica formalmente a mesma, corresponde o abono da mensualidade completa, deixndose de ter a obriga de abono no mes natural seguinte.

No suposto dunha baixa de oficio, deber abonarse o mes natural correspondente a comunicacin do acordo firme de baixa, deixndose de ter a obriga de pago da tarifa mensual no mes seguinte.

Podern actualizarse as tarifas a partires do ano 2020, en funcin da variacin publicada polo INE do IPC do ano natural anterior, mediante acordo da Xunta de Goberno Local, ao que se lle deber dar publicidade no diario oficial correspondente.

A dita tarifa ter a consideracin de prezo pblico no suposto de prestar o servizo o Concello mediante xestin directa.

Ter a consideracin de obrigado ao pago a nai, pai, persoas titoras ou responsables legais da crianza.

2. Aplicacin de tarifas.

A utilizacin do PAI do Concello de Cabanas conlevar o pagamento en concepto de asistencial infantil (estancia).

Non se aboar a tarifa que corresponda ao mes de vacacins.

Se por calquera motivo o centro tivera que permanecer pechado durante un perodo superior a 15 das, contando co correspondente permiso da Secretara Xeral, non se aboar a tarifa en relacin a ese perodo.

A non asistencia das persoas usuarias durante un perodo determinado non supn reducin da tarifa.

A non asistencia das crianzas ao centro durante un perodo determinado non supn reducin ningunha, nin extincin da tarifa mentres non se formalice a baixa correspondente presentada no rexistro municipal.

A solicitude da suspensin da cota xunto coa acreditacin documental da circunstancia que a motiva, deber presentarse ante a Comisin de coordinacin, control e baremacin, que resolver sobre a procedencia da suspensin.

A ampliacin de horario levar consigo o abono da diferenza da tarifa mensual.

   
  Disposicin adicional  
 

Este regulamento completarase coa ordenanza fiscal reguladora de tarifas do PAI que ser aprobada por acordo plenario do Concello de Cabanas.

Facltase Sra. alcaldesa/Sr. alcalde-presidenta/presidente do Concello de Cabanas a ditar cantas disposicins sexan necesarias para o desenvolvemento do presente regulamento.

   
  Disposicin final  
 

Este regulamento, aprobado polo pleno da Corporacin en data 27 de maio de 2020, entrar en vigor a partir da sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia, unha vez transcorrido o prazo a que se refire o artigo 70.2 en relacin co artigo 65.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do rxime local, e permanecer en vigor ata que se acorde a sa modificacin ou derrogacin.

   
  Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios  
 

O regulamentodispn a sa entrada en vigor unha vez publicado o seu texto completo no Boletn oficial da Provincia, e transcorrido o prazo previsto ao que se refiren os artigos 70.2 e 65.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases do Rxime Local:

 

Artigo 70.2: ..Las ordenanzas, includos el articulado de las normas de los planes urbansticos, as como los acuerdos correspondientes a stos cuya aprobacin definitiva sea competencia de los entes locales, se publicarn en el Boletn Oficial de la provincia y no entrarn en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en elartculo 65.2salvo los presupuestos y las ordenanzas fiscales que se publican y entran en vigor en los trminos establecidos en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales..... (desde el 10 de marzo de 2004 RDL 2/2004, de 5 de marzo).

 

Artigo 65.2: El requerimiento deber ser motivado y expresar la normativa que se estime vulnerada. Se formular en el plazo de quince das hbiles a partir de la recepcin de la comunicacin del acuerdo.

 

no ter coecemento da fecha exacta da recepcin da comunicacin do acordo, o Servizo de Asistencia Econmica a Municipios toma como fecha estimada da sa entrada en vigor o prazo de quince das hbiles a partir da publicacin definitiva.

 

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios