Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Cabanas - ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR OCUPACIN DE TERREOS DE USO PBLICO CON MESAS E CADEIRAS CON FINALIDADE LUCRATIVA.

Publicación provisional : 04-11-2020 BOP N 186 -- Publicación definitiva : 24-12-2020 BOP N 221
Redacción Aplicable desde 01-01-2021

Redacciones Redacciones
 - NDICE
 - 1. FUNDAMENTOS E NATUREZA
 - 2. FEITO IMPOIBLE
 - 3. SUXEITOS PASIVOS
 - 4. EXENCINS E BONIFICACINS
 - 5. NORMATIVA APLICABLE
 - 6. COTAS
 - 7. TARIFAS
 - 8. OUTRAS CONSIDERACINS
 - 9. PERODO IMPOSITIVO DE PAGAMENTO
 - 10. NORMAS SOBRE INGRESO
 - 11. RESPONSABLES
 - 12. NORMAS DE XESTIN
 - 13. CLASIFICACIN DAS VAS PBLICAS
 - 14. DISPOSICION FINAL
   
  NDICE  
 

1 FUNDAMENTOS E NATUREZA

2 FEITO IMPOIBLE

3 SUXEITOS PASIVOS

4 EXENCINS E BONIFICACINS

5 NORMATIVA APLICABLE

6 COTAS

7 TARIFAS

7.1 TARIFA TIPO XERAL

7.2 EPIGRAFE A.

8 OUTRAS CONSIDERACINS

9 PERODO IMPOSITIVO DE PAGAMENTO

10 NORMAS SOBRE INGRESO

11 RESPONSABLES

12 NORMAS DE XESTIN

13 CLASIFICACIN DAS VAS PBLICAS

14 DISPOSICION FINAL

   
  1. FUNDAMENTOS E NATUREZA  
 

Conforme autorizado polo artigo 106 d Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora ds Bases de Rxime Local, e de acordo co previsto nos artigos 15 a 19, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, este Concello establece a taxa por ocupacin de terreos de uso pblico con mesas e cadeiras con finalidade lucrativa, que se rexer pola presente Ordenanza, redactada conforme ao disposto non artigo 16 do referido Real Decreto Lexislativo.

   
  2. FEITO IMPOIBLE  
 

Constiten feitos impoibles desta taxa os aproveitamento especiais ou utilizacins privativas do chan seguintes:

Ocupacin de terreos de dominio pblico local con mesas, cadeiras, tribunas, tablados e outros elementos anlogos con finalidade lucrativa. (terrazas)

   
  3. SUXEITOS PASIVOS  
 

Son suxeitos pasivos da taxa regulada nesta ordenanza, en concepto de contribuntes as persoas fsicas e xurdicas as como as entidades a que se refire o artigo 35.4 da Lei 58/2003 do 17 de decembro, Xeral Tributaria, que gocen, utilicen ou aproveiten especialmente o dominio pblico local nos aspectos aos que se refire esta ordenanza, mesmo cando non obtivesen a oportuna autorizacin.

   
  4. EXENCINS E BONIFICACINS  
 

De conformidade co disposto no artigo 9 do Texto Refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais, non se recoece beneficio tributario algn, salvo os que sexan consecuencia do establecido en tratados ou Acordos Internacionais ou vean previstos en normas con rango de Lei.

   
  5. NORMATIVA APLICABLE  
 

As instalacins reguladas no artigo anterior quedarn suxeitas, ademais, normativa sobre espectculos pblicos e actividades recreativas, de proteccin do patrimonio, de proteccin do medio ambiente e polica de canles, rudos, urbanstica, de accesibilidade e supresin de barreiras, as como calquera outra normativa sectorial que resulte de aplicacin, polo que as sas determinacins debern ser xustificadas acompaando solicitude de instalacin de terraza en espazos de uso pblico.

   
  6. COTAS  
 

As cotas tributarias relativas s taxas reguladas nesta Ordenanza calcularanse aplicando as tarifas que figuran no artigo 7. Non se realiza discriminacin segundo a zona en que se produza aproveitamento especial.

   
  7. TARIFAS  
 

En base ao estudo econmico xustificativo que se adxunta determinouse unha tarifa xeral por metro cadrado e ano que se propn a aplicacin dun numero de ata 11 coeficientes cuxa descricin se detalla no estudo econmico. A aplicacin destes coeficientes ao prezo base determinado para as das zonas establecidas, ser potestade dos servizos tcnicos municipais e ser de aplicacin aos distintos epgrafes segundo a sa propia consideracin.

7.1. TARIFA TIPO XERAL

Coa xustificacin do estudo econmico adxunto establcense as seguintes tarifas tipo, sempre en parmetros de metro cadrado e ano.

66,00 / M2/ANO

7.2. EPIGRAFE A

Regula este apartado a taxa pola ocupacin do espazo pblico con mesas, cadeiras, tribunas, tablados e outros elementos anlogos con finalidade lucrativa. (terrazas)

En caso de existir toldos ou parasoles de proteccin que delimiten unha superficie superior delimitada polas mesas e cadeiras, tomarase aquela como base de clculo.

ELEMENTO EPIGRAFE A

URBANA

RURAL

COEF.APLIC.

MESAS, CADEIRAS, TRIBUNAS, TABLADOS E OUTROS ELEMENTOS ANLOGOS CON FINALIDADE LUCRATIVA. Tarifa en m2 e ano

66,00

66,00

A calquera outro aproveitamento que fose autorizado polo Concello sen que apareza explicitamente contemplado nestas tarifas deber aplicarse a tarifa correspondente ao aproveitamento que mis se lle asemelle pola sa natureza.

   
  8. OUTRAS CONSIDERACINS  
 

Cando se utilicen procedementos de licitacin pblica, o importe da taxa vir determinado polo valor econmico da proposicin sobre a que recaia a concesin, autorizacin ou adxudicacin.

   
  9. PERODO IMPOSITIVO DE PAGAMENTO  
 

O perodo impositivo a que se referirn as cotas das diferentes taxas reguladas nesta ordenanza ser o seguinte:

Para os aproveitamento sinalados, o perodo impositivo coincidir co ano natural.

As taxas reguladas na presente ordenanza devengaranse no momento en que se inicie o uso privativo ou o aproveitamento especial, aplicndose para a determinacin de cotas os seguintes criterios:

No caso de que, previamente a iniciar o uso exclusivo ou o aproveitamento especial do dominio pblico fose preciso executar obras, o pagamento producirase desde a data de final das referidas obras.

As altas fornecern efectos desde o da de inicio do aproveitamento.

As baixas fornecern efectos desde o da de cesamento do aproveitamento que figure na autorizacin, salvo que os servizos tcnicos municipais determinen outra data distinta do cesamento.

As baixas relativas a aproveitamento sinalados presentadas durante o primeiro mes do perodo impositivo, causarn efectos na data de finalizacin do perodo impositivo anterior.

   
  10. NORMAS SOBRE INGRESO  
 

No momento da presentacin de solicitudes de licenzas por usos privativos ou aproveitamento especiais, os suxeitos pasivos ingresarn por autoliquidacin o importe das taxas que correspondan segun o disposto nos artigos 6 e 7 desta Ordenanza, referidas ao exercicio corrente, salvo que os servizos tcnicos municipais xestores do servizo, por motivos debidamente xustificados, autoricen a sa autoliquidacin en calquera momento posterior tramitacin do expediente.

No caso de que, previamente a iniciarse a ocupacin do dominio pblico fose preciso realizar obras, a autoliquidacin efectuarase finalizacin das mesmas e antes de iniciarse o aproveitamento.

Se, para os seguintes perodos impositivos continuase a utilizacin privativa ou o aproveitamento especial do dominio pblico as liquidacins podern ser includas nun Padrn peridico con sistema de cobranza por recibos para os que se publicar o perodo voluntario de cobranza.

Se o tempo solicitado non resultara suficiente, debern formular, con anterioridade ao seu vencemento, solicitude de continuacin co aproveitamento e autoliquidacin complementaria.

En todo caso, a efectos das competencias de inspeccin e control sobre o estado da va pblica por parte dos Servizos Tcnicos Municipais, os solicitantes estarn obrigados a formular a baixa do aproveitamento.

De non formularse esta baixa, o concello poder requirir o pago das taxas devindicadas xunto coas recargas e sancins tributarias procedentes. Do mesmo xeito, a Alcalda poder impoer a correspondente sancin por infraccin de norma regulamentaria.

Tratndose de concesins de novos aproveitamentos, por ingreso directo na Tesourera Municipal ou en entidade bancaria na conta a nome do Concello, pero sempre antes de retirar a correspondente licenza.

Este ingreso ter carcter de depsito previo, consonte co disposto non artigo 26.1.a) do Texto refundio da Lei Reguladora das Facendas Locias quedando elevado a definitivo ao conceder a licenza correspondente.

Cando se liquide polo Concello no de aproveitamentos non autorizados, unha vez aprobada a liquidacin pola Alcalda e notificada interesado, nesa notificacin debern consignarse os medios de impugnacin que poidan interpoerse e os rganos ante os que tern que ser interpostos, as como o perodo voluntario de cobranza.

   
  11. RESPONSABLES  
 

Respondern solidariamente das obrigas tributarias do suxeito pasivo establecidas nesta Ordenanza as persoas fsicas ou xurdicas a que se refiren os artigos 38.1 e 39 da Lei Xeral Tributaria ou cotitulares das herdanzas, comunidades de bens e demais entidades que, carentes de personalidade xurdica constitan unha unidade econmica ou un patrimonio separado, susceptible de imposicin, respondern solidariamente e en proporcin s sas respectivas participacins das obrigas tributarias de ditas entidades.

Sern responsables subsidiarios das infraccins simples e da totalidade da dbeda tributaria no caso de infraccins graves cometidas por persoas xurdicas, os administradores daquelas que non realicen os actos necesarios da sa competencia, para cumpri-las obrigas tributarias infrinxidas, consintan o incumprimento por aqueles que dependan deles ou adopten acordos que fagan posibles as infraccins. Os referidos administradores respondern subsidiariamente das obrigas tributarias que estean pendentes de cumprimentar polas persoas xurdicas que fosen destitudas nas sas actividades.

Os sndicos, interventores ou liquidadores de quebras, concursos, sociedades e entidades en xeral, sern responsables subsidiarios cando por mala fe non realicen as xestins necesarias para o total cumprimento das obrigas tributarias producidas con anterioridade s referidas situacins e que sexan imputables s respectivos suxeitos pasivos.

   
  12. NORMAS DE XESTIN  
 

1. As instalacins s que fai referencia o artigo 2 da presente ordenanza, estn suxeitas ao outorgamento de licenza pola administracin municipal, que esixir a previa presentacin de instancia que leva implcita a solicitude de ocupacin do dominio pblico, correspondendo esta atribucin Alcalda,consonte coa lexislacin de rxime local aplicable.

2. A licenza sinalar, no seu caso, os condicionamentos necesarios derivados da propia natureza do carcter da autorizacin e dos seus efectos sobre os restantes usos das vas pblicas afectadas.

A licenza de autorizacin outorgarase de acordo coa normativa reguladora en materia de espectculos pblicos e actividades recreativas, de seguranza cidad, de accesibilidade, de regulacin integrada de actividades econmicas, de rxime local e do rxime do solo e, no seu caso, de acordo coas previsins da ordenanza que regule esta materia.

O procedemento de resolucin das licenzas urbansticas e de actividades axustarase ao prevido na lexislacin de rxime local e na de espectculos pblicos e actividades recreativas, correspondendo a competencia para resolver estes actos Alcalda.

3. A licenza de autorizacin dos aproveitamentos regulados nesta ordenanza outorgarase individualmente

4. As licenzas sern revogables en calquera momento por motivos de interese xeral derivados da propia ordenacin e deseo do espazo urbano, da seguridade pblica ou da accesibilidade universal.

En ningn caso entenderanse adquiridas por acto presunto licenzas en contra da lexislacin, da ordenacin urbanstica, desta ordenanza, nin aquelas polas que se transfiran persoa solicitante facultades relativas ao dominio pblico.

   
  13. CLASIFICACIN DAS VAS PBLICAS  
 

Para estes efectos clasifcanse todas as vas coa mesma categora

   
  14. DISPOSICION FINAL  
 

Esta ordenanza entrar en vigor o da da sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia e comezar a aplicarse o 1 de xaneiro do 2021, permanecendo en vigor en tanto non se acorden a sa modificacin ou derrogacin expresas.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios