Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Muros - ORDENANZA REGULADORA DA PRESTACIN DAS AXUDAS DE EMERXENCIA SOCIAL NO CONCELLO DE MUROS

Publicación provisional : 03-12-2020 BOP N 207 -- Publicación definitiva : 28-01-2021 BOP N 18
Redacción Aplicable desde 19-02-2021

Redacciones Redacciones
 - EXPOSICIN DE MOTIVOS
 - TTULO I. DISPOSICINS XERAIS
 - ARTIGO 1. OBXECTO, RXIME XURDICO E MBITO DE APLICACIN
 - ARTIGO 2. DEFINICIN
 - ARTIGO 3. OBXECTIVOS
 - ARTIGO 4. CONTIDO DAS AXUDAS
 - ARTIGO 5. CONTIDO DAS AXUDAS
 - ARTIGO 6. PERSOAS BENEFICIARIAS E REQUISITOS DAS DESTINATARIAS
 - ARTIGO 7. OBRIGAS DAS PERSOAS DESTINATARIAS
 - ARTIGO 8. RXIME DE INCOMPATIBILIDADES
 - ARTIGO 9. SEGUIMENTO DAS AXUDAS
 - TTULO II. NORMAS DE PROCEDEMENTO
 - ARTIGO 10. SOLICITUDE
 - ARTIGO 11. DOCUMENTACIN
 - ARTIGO 12. INSTRUCIN E RESOLUCIN DO EXPEDIENTE
 - ARTIGO 13. CREACIN DA COMISIN DE VALORACIN
 - ARTIGO 14. XUSTIFICACIN
 - ARTIGO 15. DENEGACIN DA PRESTACIN
 - ARTIGO 16. SUSPENSIN DA PRESTACIN DE AXUDAS
 - ARTIGO 17. MODIFICACIN DA PRESTACIN DE AXUDAS
 - ARTIGO 18. EXTINCIN DA PRESTACIN DE AXUDAS
 - ARTIGO 19. SUSPENSIN CAUTELAR DA PRESTACIN DA AXUDA
 - ARTIGO 20. DESESTIMIENTO E RENUNCIA
 - ARTIGO 21. REINTEGRO
 - ARTIGO 22. PROCEDEMENTO DE URXENCIA
 - TTULO III. POTESTADE SANCIONADORA, INFRACCINS E SANCINS
 - ARTIGO 23. POTESTADE SANCIONADORA
 - ARTIGO 24. INFRACCINS
 - ARTIGO 25. SANCINS
 - ARTIGO 26. PRESCRICIN
 - DISPOSICIN TRANSITORIA
 - DISPOSICIN FINAL
   
  EXPOSICIN DE MOTIVOS  
 

Os servizos sociais xerais constiten o primeiro nivel do Sistema Pblico de Servizos Sociais e proporcionan unha atencin que ten por obxecto favorecer o acceso aos recursos dos sistemas de benestar social, xerando alternativas s carencias ou limitacins na convivencia, favorecendo a inclusin social e promovendo a cooperacin e solidariedade social nun determinado territorio.

De acordo co exposto, redctase esta ordenanza reguladora da prestacin de axudas de emerxencia social do Concello de Muros, xa que de interese xeral recoller e regular os dereitos e deberes da vecianza de Muros para acceder a unha axuda de emerxencia social e unha ordenanza municipal a ferramenta coa que conta a corporacin para facelo.

Esta ordenanza redactouse respectando os principios de boa regulacin. Dunha parte, os de necesidade e eficacia, xa que atende aprobacin dunha ordenanza reguladora da prestacin de axudas necesaria para paliar situacins de necesidade; proporcionalidade, establecendo as mnimas obrigas para s persoas destinatarias; seguridade xurdica, e transparencia, mediante a previsin da publicacin do seu contido e a participacin na tramitacin; e eficiencia, xa que potencia a atencin social s familias e persoas en situacins de vulnerabilidade, mellorando a aplicacin dos recursos dispoibles.

O Concello de Muros como administracin pblica mis prxima poboacin, ten o dereito e a responsabilidade de establecer e regular o conxunto de dereitos e recursos municipais especficos dirixidos a persoas en situacin de risco ou exclusin social, de conformidade coa lexislacin vixente.

   
  TTULO I. DISPOSICINS XERAIS  
 


   
  ARTIGO 1. OBXECTO, RXIME XURDICO E MBITO DE APLICACIN  
 

1. Obxecto

a finalidade desta ordenanza establecer as bases reguladoras para o procedemento de concesin de axudas municipais de emerxencia social no concello de Muros, destinadas a persoas naturais ou unidades de convivencia con recursos econmicos insuficientes para atender os gastos bsicos de carcter ordinario ou extraordinarios e co fin de previr, evitar ou paliar situacins de marxinacin social.

Entndese por axudas de emerxencia social o conxunto de axudas e prestacins econmicas non peridicas, destinadas a paliar ou resolver por si mesmas ou complementariamente con outros recursos e prestacins, situacins transitorias de necesidade, garantir mnimos de subsistencia, reforzar procesos de integracin familiar e inclusin social e previr situacins de exclusin social, para que as persoas naturais ou unidades de convivencia beneficiarias poidan evolucionar cara sa autonoma e integracin social, dada a temporalidade destas axudas.

Tamn se pode considerar susceptibles de encadrar nesta ordenanza situacins excepcionais, de forza maior ou de catstrofe sobrevida e imprevisible ante a que a persoa non dispoa de recursos para a sa solucin.

As axudas de emerxencia social municipais, de ser o caso, formarn parte dun proxecto de intervencin social encamiado a superar a situacin de necesidade formulada.

2. Rxime xurdico

A concesin das axudas rexeranse polo disposto no artigo 25.2 da Lei reguladora das bases de rxime local exercitando a potestade normativa que se regula no artigo 84.1 da lei, as como na Lei 38/2003 xeral de subvencins e a sa normativa de desenvolvemento.

3. mbito de aplicacin

O mbito de aplicacin desta ordenanza o termo municipal de Muros e o mbito funcional a atencin de situacins de necesidade.

   
  ARTIGO 2. DEFINICIN  
 

1. As axudas de emerxencia social teen o carcter de subvencins de carcter directo, destinadas a aquelas persoas que se atopen nunha situacin de extrema urxencia ou grave necesidade cuxos recursos non lles permitan facer fronte aos gastos mis imprescindibles para a sa propia subsistencia ou a da sa familia.

2. As axudas de emerxencia social caracterzanse por:

O seu carcter finalista, debendo destinarse a satisfacer a necesidade especificamente sinalada no acordo de recoecemento da axuda, feito que debe quedar acreditado.

O seu carcter subsidiario, respecto doutras prestacins econmicas recoecidas ou recoecibles segundo a lexislacin vixente

O seu carcter persoal e intransferible.

O seu carcter transitorio.

   
  ARTIGO 3. OBXECTIVOS  
 

1. A concesin de axudas de emerxencia persegue o obxectivo primordial de satisfacer necesidades puntuais e urxentes, que permitan reconducir na medida do posible a situacin.

2. A partir da concesin dunha axuda de urxencia, abrirase un proceso no que:

Analizarase a realidade social individual para detectar as situacins de necesidade do suxeito para elaborar a estratexia mis adecuada a fin de favorecer en diante o benestar social e mellorar a calidade de vida.

Adoptaranse as medidas oportunas para promover a autonoma persoal, familiar da persoa beneficiaria e familia, a travs do desenvolvemento das sas capacidades.

Contribuirase ao desenvolvemento humano asegurando o dereito da cidadana a vivir dignamente durante todas as etapas da sa vida.

Favorecerase, no seu caso, a integracin social das persoas.

   
  ARTIGO 4. CONTIDO DAS AXUDAS  
 

1. As axudas de emerxencia social aqu reguladas destinaranse satisfaccin dunha necesidade primaria e esencial para a subsistencia da persoa e da sa unidade familiar.

2. O lmite de recursos econmicos e a conta das axudas establcese segundo o IPREM anual vixente en cada anualidade (12 pagas).

3. A conta da axuda cubrir o 100% do gasto, sempre que no concepto non se contemple outro porcentaxe ou conta.

4. Para os efectos desta ordenanza establcese as seguintes tipoloxas de axudas:

A) Axuda para cubrir necesidades bsicas de carcter persoal

Concepto: Axuda econmica para alimentos e produtos bsicos indispensables para a vida diaria.

Conta: A conta mensual establcese en funcin do nmero de membros da unidade de convivencia, e segundo se recolle na tboa seguinte:

N MEMBROS

CONTA MENSUAL

1

90

2

110

3

130

4

150

5

170

6 ou mis

190

Duracin: un mximo de 6 meses nun perodo de 12 meses.

Cando algunha das persoas da unidade de convivencia sexa menor de 2 anos de idade o lmite da axuda incrementarase nun 10% por cada un dos/as menores.

En casos excepcionais debidamente acreditados con informe das traballadoras sociais as contas sinaladas podern ser incrementadas ata un mximo do dobre das cantidades fixadas.

B) Gastos de vivenda

Conceptos:

1. Subministracin bsica da vivenda:auga, enerxa elctrica, gas butano...

Conta: Con carcter xeral o importe da axuda ser do 75% da conta da factura mensual, ags en situacins excepcionais nas que polas caractersticas persoais e econmicas sexa necesario ampliar ou reducir a porcentaxe.

Duracin: 3 meses prorrogables, establecndose un mximo de 6 mensualidades por ano, e en todo caso sen que a conta mxima anual por unidade de convivencia exceda os 600 .

No caso de subministracin, a persoa beneficiaria deber acreditar ser a pagadora da factura, mediante unha declaracin responsable.

2. Adquisicin de equipamento bsico da vivenda habitual:cocia, quentador, frigorfico, colchn, enxoval e roupa para o fogar...

Conta: 100% do custo, ata un mximo do 50% do IPREM fixado para cada ano.

Duracin: unha nica vez nun perodo de 12 meses.

C)Outros gastos excepcionais debidamente acreditados e non encadrados en ningn dos tipos de axudas anteriores

Concepto: Contempla situacins excepcionais tales como limpeza extraordinaria en domicilios cando exista risco sanitario e sen posibilidade dun aloxamento alternativo, enterramentos... ou calquera outro suposto avaliado como de emerxencia polo servizos sociais comunitarios.

Conta: A conta econmica deste suposto axustarase situacin de necesidade.

No son susceptibles de esta axuda

Os gastos derivados de obrigacins tributarias e dbedas coa Seguridade Social.

Os gastos derivados de multas e outras sancins pecuniarias debidas ao incumprimento de ordenanzas municipais.

Os gastos derivados do cumprimento dunha sentenza xudicial condenatoria.

   
  ARTIGO 5. CONTIDO DAS AXUDAS  
 

1.O programa de prestacins municipais dirxese a aquelas persoas e familias que se atopan en situacin de necesidade social e non teen cobertura por outros sistemas de proteccin social.

2. As prestacins teen un carcter voluntario, temporal e extraordinario. O que supn que as prestacins se concedern para un perodo de tempo establecido podendo ser renovadas se se mantivesen as condicins en que se concederon e sempre que se cumprira o proxecto de integracin ou insercin social.

3. O/a titular das prestacins municipais e outros membros da unidade familiar de convivencia, de ser o caso, subscribirn cos servizos sociais do Concello de Muros un proxecto de insercin que recollera as intervencins ou actuacins especficas en materia de insercin cuxo contido ser determinado polos servizos sociais municipais.

4. As prestacins sociais municipais concedidas non podern ser invocadas como precedente.

5. Estas prestacins sern intransferibles, e por tanto, non podern ofrecerse en garanta de obrigacins, ser obxecto de cesin total ou parcial, compensacin ou desconto, salvo para o reintegro das prestacins indebidamente percibidas, nos supostos e cos lmites previstos na lexislacin xeral do estado que resulte de aplicacin.

6. A concesin das prestacins axustarase correspondente partida de gasto e de acordo coas bases de execucin do orzamento municipal vixente. Con todo, se se dese un incremento da demanda que xere un gasto superior ao previsto, habilitarase a partida na medida que fose posible e necesario, sempre que haxa recursos financeiros suficientes para cubrir este gasto de acordo legalidade vixente en materia orzamentaria.

7. As situacins de excepcionalidade que puidesen darse en relacin a conceptos non contemplados ou condicins para acceder a este programa sern recollidas polos Servizos Sociais, que emitirn os correspondentes informes proposta.

8. Os servizos sociais comprobarn, polos medios oportunos, a situacin econmica, laboral e social dos/as solicitantes, o destino das prestacins ao obxecto previsto e o cumprimento dos proxectos de insercin que se realicen.

   
  ARTIGO 6. PERSOAS BENEFICIARIAS E REQUISITOS DAS DESTINATARIAS  
 

Persoas beneficiarias

1. Podern ser beneficiarias destas axudas as persoas individuais ou unidades familiares que carezan de medios econmicos suficientes, e nas que concorran os factores de risco de exclusin social determinados segundo a lexislacin vixente, e precisen dunha axuda para satisfacer as sas necesidades bsicas, sempre coma un apoio intervencin social. En condicins de igualdade de cumprimento dos requisitos, darase preferencia no acceso titularidade desta prestacin a unha das mulleres integrantes da unidade de convivencia.

2. A efectos desta ordenanza entndese por unidade familiar de convivencia as persoas que vivan soas ou o grupo de persoas que convivan no mesmo marco fsico e se atopen vinculadas co/coa solicitante por matrimonio ou calquera outra forma de relacin estable anloga a conxugal, por adopcin ou acollemento ou por parentesco ata o 4 grao, por consanguinidade, ou ata o 2 grao por afinidade, coa excepcin de unidades de convivencia con dinmicas de relacin negativa, avaliadas polo persoal tcnico dos servizos sociais comunitarios.

Cando por causa de forza maior, accidente ou desafiuzamento debidamente acreditado, unha familia se vexa obrigada a residir temporalmente no domicilio doutra, non perder a condicin de unidade de convivencia.

Requisitos das persoas destinatarias

Sern requisitos necesarios para a concesin destas axudas:

1. Ser maior de idade ou menor legalmente emancipado/a.

2. Residir, real e efectivamente no Concello de Muros, e estar de alta no Padrn municipal de habitantes, cunha antigidade mnima de 1 ano, inmediatamente anteriores data da solicitude.

Poderase eximir deste requisito cando as se valore a excepcionalidade polo persoal tcnico dos Servizos Sociais comunitarios e se recolla no documento de informe social, como as vtimas de violencia de xnero que cambian o seu domicilio por motivos de seguridade, as persoas emigrantes galegas que provean do concello e fixen o seu domicilio nel, ou as persoas refuxiadas ou con solicitude de asilo en trmite, ou as que tean autorizada a sa estancia por razns humanitarias, sempre que cumpran co restos dos requisitos para solicitar esta axuda.

3. Acreditar a situacin da necesidade, situacin que ser valorada polo/a traballador/a social e integrada nun proceso de intervencin social.

4. Achegar a documentacin requirida en cada caso.

5. Aceptacin expresa por parte da persoa solicitante das condicins que figuran no proxecto de integracin social.

6. Dispor de recursos econmicos limitados: Os ingresos mensuais netos da unidade de convivencia non podern ser superiores ao 100% do IPREM vixente para cada ano, incrementndose nun 10% por cada membro adicional, ata un mximo do 170%. Para a valoracin da situacin econmica tomarase como referencia os ingresos netos obtidos nos 6 meses anteriores data da solicitude. A persoa solicitante ou calquera membro da unidade familiar non ser propietaria ou usufructuaria de bens mobles ou inmobles que, polas sas caractersticas ou valoracin indiquen de xeito notorio a existencia de medios materiais suficientes para non atoparse en situacin de necesidade, ags a propiedade referente vivenda destinada a uso propio.

7. Ter xustificadas as axudas de emerxencia social municipal que foran recoecidas con anterioridade.

8. Non ter dereito a percibir a RISGA, nin as pensins non contributivas nin calquera outra prestacin ou pensin de conta igual ou superior a estas prestacins.

Con carcter excepcional poderanse valorar aquelas solicitudes que, pese a non cumprir algn dos requisitos ou condicins esixidas nestas bases presenten unhas circunstancias persoais, familiares ou socioeconmicas de especial gravidade que precisen dalgunha das axudas recollidas nesta ordenanza.

Os requisitos deben reunirse no momento da solicitude e manterse ao longo do perodo durante o que se est a percibir a axuda.

De acordo co artigo 13.2 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencins, non se esixir para estas axudas o requisito de que se atopen ao corrente nas sas obrigas tributarias e coa Seguridade Social.

   
  ARTIGO 7. OBRIGAS DAS PERSOAS DESTINATARIAS  
 

Sern obrigacins do/a titular e dos membros da unidade econmica de convivencia:

Aplicar a prestacin finalidade para a que foi concedida.

Comunicar os cambios que en relacin s condicins xerais e requisitos especficos das prestacins, puidesen dar lugar modificacin, suspensin, denegacin das mesmas.

Comunicar calquera cambio relativo ao domicilio de residencia habitual do/a titular.

Reintegrar o importe das prestacins indebidamente percibidas ou en conta indebida.

Subscribir e cumprir o proxecto de insercin alcanzado e asinado co Servizo Social do Concello de Muros

Facilitar o labor dos/as traballadores/ as sociais ofrecndolles canta informacin sexa necesaria para a elaboracin do informe social que permita valorar as sas circunstancias econmicas e persoais, mantendo en todo momento unha actitude colaboradora.

Aceptar ofertas de emprego adecuadas, entendendo por tales as que as considera a normativa de prestacins autonmica ou estatal.

   
  ARTIGO 8. RXIME DE INCOMPATIBILIDADES  
 

Ningun poder ser beneficiario simultaneamente de mis dunha prestacin para a mesma finalidade, calquera que sexa a administracin pblica outorgante. Excepcionalmente podern concederse axudas cando as prestacins econmicas ou servizos que se reciban doutras administracins pblicas non cubran a totalidade do importe da prestacin para a que se solicitou a axuda.

En xeral, ser compatible o goce pola mesma persoa beneficiaria de varias prestacins econmicas e a utilizacin gratuta por este dos servizos das administracins pblicas ou de entidades privadas financiadas con fondos pblicos, cando tean distinta natureza e atendan diferentes necesidades, dentro dos lmites e contas econmicas establecidas.

   
  ARTIGO 9. SEGUIMENTO DAS AXUDAS  
 

Sern os Servizos Sociais do Concello de Muros quen faga o seguimento das situacins de necesidade protexida polas axudas de emerxencia social, as como o destino dado s mesmas, podendo requirir s persoas beneficiarias a informacin ou documentacin necesaria para o exercicio desta funcin de forma adecuada.

   
  TTULO II. NORMAS DE PROCEDEMENTO  
 

 

   
  ARTIGO 10. SOLICITUDE  
 

As solicitudes presentaranse no Rexistro Xeral Municipal deste concello, segundo o modelo establecido, sen prexuzo do establecido no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo comn das administracins pblicas.

   
  ARTIGO 11. DOCUMENTACIN  
 

Xunto solicitude que se presentar no modelo normalizado, as persoas interesadas debern achegar os documentos necesarios para xustificar o cumprimento dos requisitos establecidos para cada unha das prestacins solicitadas. Entre as que se atopan os seguintes:

1. Datos persoais ou familiares:

Copia compulsada do DNI, NIE ou pasaporte de todos os membros da unidade de convivencia

Copia compulsada do libro de familia ou documento acreditativo de filiacin.

Copia do fallo da sentenza de separacin ou divorcio ou do inicio do procedemento de separacin xudicial ou divorcio, cando proceda.

Copia do convenio regulador ou calquera outro documento onde se recolla a atribucin da garda e custodia das crianzas da unidade de convivencia, cando proceda.

Copia da demanda polo non pagamento da pensin alimenticia ou pensin compensatoria, cando proceda.

Certificado de empadroamento colectivo, no caso de non autorizar a consulta de oficio.

2. Datos da situacin econmica (referida a todos os membros da unidade de convivencia maiores de 18 anos):

Copia da declaracin do IRPF correspondente ao ltimo exercicio econmico.

No caso de non ter obriga de presentar a declaracin do IRPF, certificado negativo emitido pola Axencia Tributaria, no caso de non autorizar a consulta de oficio.

ltimo recibo abonado do IBI e IVTM, no caso de non autorizar a consulta de oficio.

Copia das nminas dos ltimos 6 meses.

Informe da Vida Laboral.

Certificado de percibir ou non prestacins econmicas por parte do SEPE.

Certificado de percibir ou non prestacins ou pensins por parte da SS.

Copia da tarxeta de demandante de emprego.

Extracto dos movementos bancarios correspondente aos ltimos 6 meses anteriores data de formulacin da solicitude e saldo existente nas contas onde sexa titular.

3. Datos sobre a vivenda:

Documentacin acreditativa da titularidade da vivenda, de ser en propiedade.

Copia do contrato de arrendamento onde figure a referencia catastral.

Copia dos recibos ou xustificantes do pagamento do alugueiro, no que debern constar os datos e sinatura do arrendador, o enderezo da vivenda e o importe mensual. No caso de non pagamento de recibos, xustificante da dbeda contrada con motivo do alugueiro, subministracin...

Certificacin bancaria acreditativa da sinatura dun prstamo hipotecario e ltimos 6 recibos do pagamento da hipoteca ou xustificante de non ter amortizado o prstamo indicando o nmero de non pagamento.

Autorizacin expresa da persoa solicitante e demais membros da unidade de convivencia para a comprobacin de non ser propietario doutra vivenda.

4. Outros:

Informes mdicos, se procede.

Copia do certificado do grao de discapacidade ou do recoecemento da situacin de dependencia.

Autorizacin expresa da persoa solicitante e demais membros da unidade de convivencia para a comprobacin de non ter solicitadas ou recibidas axudas doutros organismos para a mesma finalidade.

Calquera outra documentacin que a criterio do persoal tcnico dos Servizos Sociais se estime necesaria para acreditar e xustificar a necesidade da axuda solicitada ou para completar a informacin.

   
  ARTIGO 12. INSTRUCIN E RESOLUCIN DO EXPEDIENTE  
 

1. Se a solicitude non rene todos os datos e documentos sinalados ou non constan na administracin, requirirase persoa interesada para que, nun prazo de dez das, emende a falta ou acompae os documentos preceptivos, con indicacin de que se as non o fixese, terselle por desistido da sa peticin, previa resolucin que deber ser ditada nos termos previstos no artigo 21 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo comn das administracins pblicas.

2. A solicitude e documentacin presentada ser estudada e valorada polas traballadoras sociais do Concello. Estes tcnicos emitirn un informe escrito no que se poer de manifesto se o interesado cumpre os requisitos sinalados para percibir as prestacins solicitadas e contempladas no servizo.

3. Poderase crear unha Comisin de Valoracin, na que en todo caso figurar unha traballadora social, un funcionario/a municipal e o/a delegado/a de Servizos Sociais municipal, a cal, decidir a concesin ou non da axuda proposta polos Servizos Sociais fundamentndoo xuridicamente e indicando as causas de desestimacin, no seu caso.

4. A Alcalda, visto o informe social e a acta da comisin de valoracin se esta fose necesaria, resolver a adxudicacin das axudas de emerxencia social no prazo mximo de dous meses. Se transcorrido este prazo non obtn contestacin, considerarase desestimada.

   
  ARTIGO 13. CREACIN DA COMISIN DE VALORACIN  
 

1. A valoracin do expediente poder efectuarse, polo rgano instrutor das solicitudes, ou se as o decide a Alcalda, e en casos nos que resulte necesario, por unha comisin tcnica de valoracin, se existise, que estar integrada por unha traballador social, funcionariado municipal que actuar como Secretara e a delegacin de Servizos Sociais municipal que a presidir.

2. Con carcter xeral, sern funcins bsicas da comisin tcnica de valoracin as seguintes:

a. Examinar o cumprimento dos requisitos de concesin.

b. Valorar os expedientes.

c. Elaborar as propostas de resolucins nos casos en que se requira pola Alcalda.

d. Informar dos recursos de reposicin presentados contra as resolucins de Presidencia ou persoa en quen delegue.

e. Resolver as reclamacins que se presenten ante a Comisin e realizar as aclaracins que lle sexan requiridas.

f. Todas aquelas outras cuestins que sexan necesarias

3. A comisin de valoracin de existir, ser convocada con carcter ordinario, con vinte e catro horas de antelacin ao comezo da correspondente sesin, pola Presidencia da comisin, cando se considere oportuno por existir materias das que debater e resolver. Para a sa celebracin esxese, en todo caso, a presenza de todos os membros da mesma ou persoas que lles substitan.

4. De cada sesin que celebre a comisin, a Secretara levantar unha acta no que constarn:

a. Lugar, data e hora en que comeza e se levanta a sesin.

b. Nome e apelidos do Presidencia, dos membros presentes e ausentes e dos que lles substitan.

c. Asuntos que se examinan, contido conciso dos acordos adoptados e parte dispositiva dos acordos que sobre os mesmos recaian.

d. Cantos incidentes se produzan na sesin e foren dignos de apuntar a criterio da Secretara.

   
  ARTIGO 14. XUSTIFICACIN  
 

1. Na resolucin de concesin expresarase a obrigacin da persoa beneficiaria de xustificar a aplicacin da axuda situacin de necesidade que se orientaba.

2. A xustificacin da axuda realizarase no prazo mximo fixado na resolucin de concesin, mediante a presentacin de facturas, recibos ou xustificantes que acrediten de forma fidedigna os gastos realizados.

3. As facturas e xustificantes presentados a efectos da xustificacin debern ser orixinais e conter, como mnimo, os datos do/a emisor/a e destinatario/a, facendo constar o seu nmero de identificacin fiscal, o ben ou servizo obxecto da contraprestacin e o importe deste, con expresin da parte correspondente ao IVE e a data de expedicin.

4. Dado o carcter destas axudas, excepcionalmente admitiranse outras formas de xustificacin que sern valoradas polos Servizos Sociais de base e a Intervencin municipal.

   
  ARTIGO 15. DENEGACIN DA PRESTACIN  
 

A denegacin das solicitudes que deber ser motivada, proceder por algunha das seguintes causas:

Non cumprir os requisitos esixidos.

Poder satisfacer adecuadamente as necesidades en por si e/ou co apoio dos seus familiares, representacin legal ou garda de feito.

Corresponder a atencin persoa solicitante pola natureza da prestacin ou por razn de residencia a outra administracin pblica.

Por constar no seu expediente persoal non ter cumprido noutras ocasins en que se concederon axudas de emerxencia, coas obrigacins mnimas impostas no acordo e convenio de concesin.

Por calquera outra causa debidamente motivada.

   
  ARTIGO 16. SUSPENSIN DA PRESTACIN DE AXUDAS  
 

A suspensin da prestacin poder ser motivada pola perda temporal dalgns dos requisitos ou polo incumprimento das obrigacins da persoa destinataria recollidas no artigo 7 desta ordenanza.

A suspensin manterase mentres persistan as circunstancias que desen lugar mesma por un perodo continuado mximo de 3 meses transcorrido o cal se proceder extincin do dereito prestacin.

   
  ARTIGO 17. MODIFICACIN DA PRESTACIN DE AXUDAS  
 

A prestacin poder ser modificada, sempre con informe motivado, por:

Modificacin do nmero de membros da unidade econmica de convivencia independente.

Modificacin das circunstancias que se tiveron en conta para a concesin da axuda.

- Calquera outra que consideren debidamente motivada polos Servizos Sociais municipais.

   
  ARTIGO 18. EXTINCIN DA PRESTACIN DE AXUDAS  
 

Producirase a extincin da prestacin polos seguintes motivos:

Por falecemento, renuncia ou traslado da persoa solicitante fra do municipio.

Pola desaparicin da situacin de necesidade.

Por ocultamento ou falsidade nos datos que foron tidos en conta para conceder a prestacin.

Pola perda dalgns dos requisitos ou condicins esixidos para ser beneficiario/a da prestacin.

Por non destinar a prestacin ao obxecto da mesma.

   
  ARTIGO 19. SUSPENSIN CAUTELAR DA PRESTACIN DA AXUDA  
 

Con independencia de se iniciou ou non un procedemento de extincin, ben de oficio ou a instancia de parte, poderase proceder suspensin cautelar do pagamento da prestacin cando se detecten na unidade econmica de convivencia indicios dunha situacin que implique a perda dalgn dos requisitos esixidos para o recoecemento ou mantemento desta.

Deberase resolver achega do mantemento, suspensin ou extincin da prestacin nun prazo mximo de 3 meses desde a adopcin da suspensin cautelar.

   
  ARTIGO 20. DESESTIMIENTO E RENUNCIA  
 

A persoa solicitante poder desistir da sa solicitude ou renunciar ao seu dereito prestacin recoecida, mediante escrito dirixido ao Concello. Este ditar resolucin en que se exprese a circunstancia en que concorre con indicacin dos feitos producidos e as normas aplicables.

   
  ARTIGO 21. REINTEGRO  
 

Proceder o reintegro das cantidades obtidas en concepto de axuda de emerxencia social, coa esixencia do interese de mora establecido legalmente, nos seguintes casos:

a) Obter a axuda falseando ou ocultando datos que determinasen a sa denegacin.

b) Destinar a axuda a outros fins distintos daqueles que se especificaron na resolucin de concesin.

c) Non xustificar a aplicacin da axuda, ou xustificar fra de prazo.

d) Nos demais supostos previstos na lexislacin reguladora de subvencins.

   
  ARTIGO 22. PROCEDEMENTO DE URXENCIA  
 

En caso de urxencia debidamente xustificada e valorada polos/as profesionais dos servizos sociais municipais, procederase a conceder unha parte proporcional da axuda precisa coa maior rapidez posible sen prexuzo da adopcin das medidas necesarias que garantan a sa finalidade e a aprobacin posterior por rgano competente sempre de acordo coas normas orzamentarias e as bases de execucin do orzamento.

   
  TTULO III. POTESTADE SANCIONADORA, INFRACCINS E SANCINS  
 

 

   
  ARTIGO 23. POTESTADE SANCIONADORA  
 

A potestade sancionadora corresponder Alcalda, dentro do mbito das sas competencias, sen prexuzo de dar conta no seu caso s autoridades gobernativas e xudiciais, no caso de que poidan constitur un obxecto constitutivo de delito ou falta das condutas e infraccins cuxa sancin e inspeccin tean atribudas legal ou regulamentariamente, sempre previa incoacin do expediente administrativo correspondente, de conformidade coa Lei 40/2015, do 1 de outubro, de rxime xurdico do sector pblico e o Ttulo XI da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de rxime local.

Para a adecuada ordenacin das relacins de convivencia de interese local e do uso dos seus servizos, equipamentos, infraestruturas, instalacins e espazos pblicos, os entes locais podern, en defecto de Normativa sectorial especfica, establecer os tipos das infraccins e impoer sancins polo incumprimento de deberes, prohibicins ou limitacins contidos nas correspondentes ordenanzas, de acordo cos criterios establecidos nos artigos 139 e seguintes da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do rxime local.

   
  ARTIGO 24. INFRACCINS  
 

A efectos desta ordenanza, as infraccins clasifcanse en moi graves, graves e leves.

Considranse infraccins moi graves a reincidencia na comisin das graves, e calquera das que se enumeran a continuacin:

O impedimento ou a grave e relevante obstrucin ao normal funcionamento deste servizo.

A obtencin da axuda de emerxencia social falseando ou ocultando os datos en base aos cales se elaborou o informe social, determinantes para a concesin.

A non aplicacin ou aplicacin parcial da axuda finalidade especfica determinada na resolucin.

Considranse infraccins graves a reincidencia na comisin de 3 faltas leves, e as que a continuacin se enumeran:

Unha perturbacin do normal funcionamento deste servizo.

O incumprimento da obrigacin de comunicar no prazo establecido a concesin doutras axudas ou subvencins para a mesma finalidade.

Falta de xustificacin da aplicacin da axuda.

Consideraranse faltas leves todas aquelas infraccins a esta ordenanza que non estean tipificadas nin como graves nin como moi graves.

Incumprimento das obrigacins de comportamento impostas.

Falsear ou ocultar datos na documentacin presentada na solicitude.

   
  ARTIGO 25. SANCINS  
 

1. As infraccins sern sancionadas con:

Infraccins moi graves: ata 3.000 .

Infraccins graves: ata 1.500 .

Infraccins leves: ata 750 .

2. Poderase decidir o cesamento da prestacin da axuda en caso de comisin de falta grave ou moi grave, para o que se precisar previamente o informe da traballadora social.

   
  ARTIGO 26. PRESCRICIN  
 

As infraccins moi graves prescribirn aos 3 anos, as graves aos dous anos e as leves aos seis meses.

As sancins impostas por faltas moi graves prescribirn aos 3 anos, as impostas por faltas graves aos dous anos e as impostas por faltas leves ao ano.

   
  DISPOSICIN TRANSITORIA  
 

Esta ordenanza entrar en vigor aos quince das da sa publicacin ntegra no Boletn Oficial da Provincia de conformidade cos artigos 65.2 e 70.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do rxime local, permanecendo en vigor ata a sa modificacin ou derrogacin expresa.

   
  DISPOSICIN FINAL  
 

Facltase Alcalda para ditar cantas disposicins internas sexan necesarias para o desenvolvemento e aplicacin desta norma, sempre que non supoa a sa modificacin, dndose conta comisin informativa correspondente.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios