Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Valdovio - ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLO OUTORGAMENTO DE LICENZAS E OUTROS SERVIZOS URBANSTICOS

Publicación provisional : 11-12-2020 BOP N 212 -- Publicación definitiva : 17-02-2021 BOP N 31
Redacción Aplicable desde 18-02-2021

Redacciones Redacciones
 - ARTIGO 1. FUNDAMENTO E NATUREZA.
 - ARTIGO 2. FEITO IMPOIBLE.
 - ARTIGO 3. SUXEITOS PASIVOS.
 - ARTIGO 4. RESPONSABLES.
 - ARTIGO 5. BASE IMPOIBLE.
 - ARTIGO 6. COTA TRIBUTARIA.
 - ARTIGO 7. EXENCINS E BONIFICACINS.
 - ARTIGO 8. XERACIN DA TAXA.
 - ARTIGO 9. DOCUMENTACIN.
 - ARTIGO 10. NORMAS DE XESTIN.
 - ARTIGO 11. CADUCIDADE, DURACIN E PRRROGA DAS LICENZAS.
 - ARTIGO 12. INFRACCINS E SANCINS.
 - DISPOSICIN DERROGATORIA.
 - DISPOSICIN FINAL.
 - ANEXO
   
  ARTIGO 1. FUNDAMENTO E NATUREZA.  
 

En uso das facultades concedidas nos artigos 133.2 e 142 da Constitucin e polo artigo 106 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de rxime local, e de conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, e artigo 133 da Lei 5/1997, do 22 de xullo, da Administracin local de Galicia, este Concello establece as taxas polo outorgamento de licenzas e outros servizos urbansticos na presente ordenanza, as normas da cal atenden previsto nos artigos 20.4 e 57 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais.

   
  ARTIGO 2. FEITO IMPOIBLE.  
 

1. Constite o feito impoible desta taxa a prestacin dos servizos tcnicos e administrativos tendentes a verificar se os actos de edificacin e uso do solo e subsolo no termo municipal se axustan as normas urbansticas e de edificacin, previos concesin das licenzas que, preceptivamente, deban solicitarse do Concello para a execucin de calquera clase de construcin, obra ou instalacin dentro do termo municipal, as como aqueles outros actos suxeitos a procedementos de intervencin distintos da licenza como a declaracin responsable e a comunicacin previa.

   
  ARTIGO 3. SUXEITOS PASIVOS.  
 

1. Son suxeitos pasivos contribuntes as persoas fsicas ou xurdicas e as entidades a que se refire o artigo 35.4 da Lei xeral tributaria que sexan solicitantes da licenza ou que presenten comunicacins previas ou declaracins responsables, as como aqueles que executen as instalacins, obras ou construcins sen que obtivesen a preceptiva licenza nin presentado comunicacins previas ou declaracins responsables.

2. En todo caso, tern a condicin de substitutos do contribunte os construtores e contratistas das obras.

   
  ARTIGO 4. RESPONSABLES.  
 

1. Sern responsables solidarios da dbeda tributaria as persoas ou entidades a que se refire o artigo 42 da Lei Xeral Tributaria.

2. Sern responsables subsidiarios os administradores das sociedades e os sndicos, interventores ou liquidadores de quebras, concursos, sociedades e entidades en xeral, nos supostos e co alcance que sinala o artigo 43 da Lei Xeral Tributaria.

   
  ARTIGO 5. BASE IMPOIBLE.  
 

1. Constiten a base impoible da taxa:

a. O custo real e efectivo da construcin, obra ou instalacin (entendndose por tal, o presuposto de execucin material), cando se trate de movementos de terra, obras de nova planta, demolicins, reformas, rehabilitacins, modificacin de estruturas ou aspecto exterior e interior das edificacins existentes, e calquera outro tipo de traballo suxeito a licenza previa, declaracin responsable ou comunicacin previa.

b. A superficie do terreo no caso de parcelacins, agrupacins ou segregacins.

c. Nos instrumentos de planeamento de desenvolvemento urbanstico e nos de xestin urbanstica, os metros cadrados de superficie e de edificabilidade expresados en metros cadrados.

   
  ARTIGO 6. COTA TRIBUTARIA.  
 

A cota tributaria dos diferentes servizos a prestar (licenzas, comunicacins previas ou declaracins responsables) resultar de aplicar as seguintes tarifas:

1

Por cada aliacin ou tira de corda realizada sobre o terreo

1.1

Ata 100 metros, sen necesidade de levantamento topogrfico

60,00

1.2

Por cada metro lineal ou fraccin de exceso

1,22

1.3

Ata 100 metros, con necesidade de levantamento topogrfico

383,53

1.4

Por cada metro lineal ou fraccin de exceso

3,81

2

Licenzas de parcelacin o segregacin

2.1

En solo urbano e de ncleo rural, por m de superficie do terreo matriz

0,12

2.2

En solo rstico, por m de superficie do terreo matriz

0,03

3

Instrumentos de planeamento de desenvolvemento da normativa urbanstica municipal, expedientes de delimitacin ou modificacin de mbitos de planeamento ou poligonais, instrumentos de equidistribucin de cargas e beneficios e expedientes previos necesarios dentro da fase de execucin do planeamento (como por exemplo: constitucin de xuntas de compensacin, etc.), proxectos de urbanizacin e proxectos de obras ordinarias, todos eles promovidos por particulares, ademais dos gastos xustificados do expediente.

* Por cada metro cadrado de superficie do terreo matriz

0,1

* Ademais, por cada metro cadrado de superficie edificable

0,1

* En proxectos de urbanizacin e proxectos de obras ordinarias (segundo o presuposto de execucin material da obra e en ningn caso inferior o presuposto de referencia calculado segundo os criterios establecidos na Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre construcins, instalacins e obras para cada ano) (en tanto por cento)

0,3 %

Establcense unhas cotas mnimas de:

3.1

Plans parciais, plans de sectorizacin e plans especiais

1.200,00

3.2

Estudios de detalle.

500,00

3.3

Expedientes de delimitacin ou modificacin de mbitos de planeamento, polgonos ou unidades reparcelables, instrumentos de equidistribucin de cargas e beneficios e expedientes previos necesarios dentro da fase de execucin de planeamento.

800,00

3.4

Proxectos de urbanizacin

1.000,00

4

Licenzas de obras

Segundo o presuposto de execucin material da obra e en ningn caso inferior o presuposto de referencia calculado segundo os criterios establecidos na Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre construcins, instalacins e obras para cada ano (en tanto por cento)

0,5 %

Establcese unha cota mnima de:

48,08

5

As licenzas de obras non mencionadas nin excludas expresamente, as comunicacins previas ou declaracins responsables e as que sexan obxecto de regulacin especial nesta ordenanza.

Segundo o presuposto de execucin material da obra e en ningn caso inferior o presuposto de referencia calculado segundo os criterios establecidos na Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre construcins, instalacins e obras para cada ano (en tanto por cento)

0,5 %

Establcese unha cota mnima de:

30,05

6

Tramitacin de expedientes de declaracin de runa a instancia de parte

Establcese unha cota de:

120,00


   
  ARTIGO 7. EXENCINS E BONIFICACINS.  
 

Non se concedern mis exencins ou bonificacins que as expresamente previstas nas leis ou as derivadas da aplicacin de Tratados Internacionais.

   
  ARTIGO 8. XERACIN DA TAXA.  
 

1. Xerarase a presente taxa e nace a obriga de contribur cando se inicie a actividade municipal que constita o feito impoible. Para estes efectos, considerarase iniciada dita actividade na data de presentacin da solicitude da licenza urbanstica, da comunicacin previa ou da declaracin responsable, se o suxeito pasivo formulase expresamente esta.

2. Se as obras se inician ou executan sen ter obtido a oportuna licenza, ou sen a presentacin de comunicacin previa ou declaracin responsable cando corresponda, a taxa xerarase ao iniciarse a actividade municipal para determinar se aquelas renen ou non as condicins esixibles.

   
  ARTIGO 9. DOCUMENTACIN.  
 

1. As persoas interesadas na obtencin dunha licenza, ou na tramitacin dunha comunicacin previa ou declaracin responsable, presentarn previamente no Rexistro Xeral a oportuna solicitude acompaando a documentacin necesaria, debidamente visada, se fose necesario, polo Colexio Profesional correspondente, con especificacin detallada da natureza da obra, lugar de localizacin, destino do edificio e demais datos precisos para a fixacin das tarifas obxecto desta ordenanza.

2. Cando se trate de licenza para aqueles actos en que non sexa esixible a formulacin de proxecto subscrito por tcnico competente, farase na solicitude un detalle comprensivo das mesmas circunstancias: clase de obra, situacin, destino e en definitiva cantos datos sexan precisos para comprobar as obras e aplicar as tarifas axeitadas ao tipo destas.

3. Se despois de formulada a solicitude de licenza se modificase ou ampliase o tipo de obra, deber poerse en coecemento do Concello para xirar, se o caso, a liquidacin complementaria que proceda.

   
  ARTIGO 10. NORMAS DE XESTIN.  
 

1. A taxa por licenzas e outros servizos urbansticos esixirase en rxime de autoliquidacin, a abonar no intre de presenta-la solicitude de licenza, a comunicacin previa ou a declaracin responsable e no suposto de que se preste de oficio, por liquidacin practicada pola Administracin local, que ter carcter provisional, a conta da liquidacin que en definitiva corresponda, e cubrir a folla de valoracin que se achega.

No momento de concederse a preceptiva licenza ou tramitarse a comunicacin previa ou declaracin responsable, o Concello practicar unha liquidacin complementaria no caso de que a autoliquidacin presentada non fose conforme a esta ordenanza.

2. De modificarse ou ampliarse o proxecto con posterioridade solicitude de licenza, presentacin da comunicacin previa ou da declaracin responsable, deberase comunicar administracin municipal aportando o novo orzamento ou o reformado. Os interesados estn obrigados a ingresar, xunto co proxecto modificado, a autoliquidacin da taxa resultante pola diferenza.

3. Unha vez finalizadas as construcins, instalacins ou obras, os suxeitos pasivos debern ingresar a autoliquidacin complementaria da taxa polo outorgamento da licenza de obras no caso de que o custo real e efectivo da obra sexa superior ao declarado.

A autoliquidacin ingresarase no prazo dun mes a contar dende a data de finalizacin das obras e xunto coa solicitude da licenza de primeira utilizacin ou ocupacin si esta se presenta antes do cumprimento do citado prazo.

4. vista da documentacin aportada ou de calquera outra relativa s construcins, instalacins ou obras e das efectivamente realizadas, as como, do seu custo real e efectivo, o Concello, mediante a oportuna comprobacin administrativa, modificar, no seu caso, a base impoible practicando a correspondente liquidacin definitiva e esixindo do suxeito pasivo ou reintegrndolle, segundo proceda, a cantidade que resulte.

5. Se a modificacin ou ampliacin se quixera introducir nas obras xa autorizadas, deber tramitarse en igual forma que se de nova construcin se tratase, e con pagamento de novos dereitos.

6. Unha vez nacida a obriga de contribur, non se ver afectada en modo algn pola denegacin da licenza solicitada, por comunicacins ou declaracins responsables inspeccionadas con resultado desfavorable, pola renuncia ou desestimento do solicitante, nin pola non realizacin das obras

7. As licenzas e as cartas de pagamento ou fotocopias dunhas e outras obrarn no lugar das obras mentres duren estas, para poder ser exhibidas a requirimento da autoridade municipal.

   
  ARTIGO 11. CADUCIDADE, DURACIN E PRRROGA DAS LICENZAS.  
 

1. A licenza caducar pola demora na iniciacin e na finalizacin das obras, as como por mor da sa interrupcin. O prazo mximo de iniciacin ou interrupcin ser de seis meses nas obras maiores; nas obras menores o prazo de iniciacin ou interrupcin non poder superar a metade do prazo de execucin sinalado en cada caso. Estes prazos computaranse dende a data da notificacin do acto de outorgamento da correspondente licenza e no caso de interrupcin dende a data na que a Administracin tea coecemento ou constancia documental desta. A caducidade ser declarada pola Administracin logo do procedemento con audiencia ao interesado.

2. Todas as licenzas que se concedan levarn un prazo para a execucin das obras ou instalacins, e non podern superar os tres anos, no caso de obras maiores, e os doce meses, no caso de obras menores. O Concello poder conceder prrrogas dos referidos prazos da licenza, logo de solicitude expresa formulada antes da conclusin dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenacin urbanstica vixente no momento da concesin da prrroga. Cada prrroga que se solicite non poder ser por un prazo superior ao inicialmente acordado.

3. Toda comunicacin previa ou declaracin responsable de obras menores coa dilixencia de conforme, debern ser realizadas no prazo mximo de doce meses. O Concello poder conceder prrrogas dos referidos prazos da licenza, logo de solicitude expresa formulada antes da conclusin dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenacin urbanstica vixente no momento da concesin da prrroga. Cada prrroga que se solicite non poder ser por un prazo superior ao inicialmente acordado.

4.A taxa pola concesin da prrroga fxase nun 10% para cada prorroga, que lle corresponderaliquidacin inicial en valores actualizados do IPC no momento de solicitarse a dita prrroga, con un mnimo de 48,08 .

   
  ARTIGO 12. INFRACCINS E SANCINS.  
 

1. As sancins que procedan por infraccins cometidas por inobservancia do disposto nesta ordenanza, sern independentes das que puideran arbitrarse por infraccins urbansticas, conforme o disposto na Lei do solo e as sas disposicins regulamentarias.

2. Nas materias regulamentadas nesta ordenanza constiten infraccins:

a. A realizacin sen licenza ou sen presentacin de comunicacin ou declaracin responsable das obras ou actividades enumeradas no artigo 142 da Lei do Solo de Galicia e para os que se exise na presente ordenanza, prodzase ou non prexuzo s dereitos da facenda municipal.

b. O non dar conta Administracin municipal do maior valor das obras realizadas ou das sas modificacins ou dos seus orzamentos, ags que, polas circunstancias concorrentes deba cualificarse de defraudacin.

c. A falsidade da declaracin en cuestins que afecten determinacin da base do gravame.

3. Para todo o relativo calificacin das infraccins tributarias, as como imposicin das sancins correspondentes, estarase ao disposto nos artigos 178 e seguintes da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria.

   
  DISPOSICIN DERROGATORIA.  
 

A partir da entrada en vigor da presente ordenanza queda derrogada a anterior Ordenanza Reguladora das Taxas por Licencias Urbansticas.

   
  DISPOSICIN FINAL.  
 

A presente ordenanza, que consta de doce artigos, e foi aprobada provisionalmente polo Pleno na sesin realizada o 03 dedecembro de 2020, e que quedou elevado a definitivo, entrar en vigor o da da sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia (BOP), e permanecer en vigor ata que non se acorde a sa derrogacin ou modificacin.


   
  ANEXO  
 

15660.png

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios