Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Corcubin - ORDENANZA FISCAL N 12 REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIN DO SERVIZO DA ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL DO CONCELLO DE CORCUBIN:

Publicación provisional : 26-11-2020 BOP N 202 -- Publicación definitiva : 18-02-2021 BOP N 32
Redacción Aplicable desde 19-02-2021

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1.- Fundamento legal
 - Artigo 2.- Feito impoible
 - Artigo 3.- Suxeitos pasivos.
 - Artigo 4.- Tarifas, reducins e descontos, revisin prezo
 - Artigo 5.- Pagamento
 - Artigo 6.- Base impoible:
 - Artigo 7.- Suspensin temporal da cota.
 - Artigo 8.- Infraccin e sancins tributarias.
 - Disposicin Final
 - Disposicin Derrogatoria.
   
  Artigo 1.- Fundamento legal  
 

En uso das facultades concedidas nos artigos 133.2 e 142 da Constitucin e polo artigo 106 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do rxime local, e de conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba a texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, e artigo 81 da Lei 5/1997, do 22 de xullo, da Administracin local de Galicia, o Concello de Corcubin establece a taxa pola prestacin do servizo de escola infantil atendendo ao establecido nos artigos 20.4 e 57 do citado Real Decreto lexislativo polo que se aproba a texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, as como segundo o previsto na DA 9 da Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia e no Decreto 49/2012, de 19 de xaneiro, polo que se aproba o rxime de prezos das escolas infants 0-3 dependentes da Consellera de Traballo e Benestar.

   
  Artigo 2.- Feito impoible  
 

Constite o feito impoible da taxa, a prestacin do servizo da Escola Infantil Municipal de Corcubin.

   
  Artigo 3.- Suxeitos pasivos.  
 

Estn obrigados ao pagamento das cantidades establecidas como tarifas, os pais/nais, titores/titoras ou calquera outro/a representante legal, dos nenos/as en situacin de alta na Escola Infantil Municipal de Corcubin.

A obriga de pagar nace dende o momento de iniciar a prestacin do servizo.

   
  Artigo 4.- Tarifas, reducins e descontos, revisin prezo  
 

4.1 .-Tarifas:

A. PREZO DE ATENCIN EDUCATIVA:

- Taxa por matrcula de ingreso por neno/a: 15 euros. Cota nica por curso.

- Taxa por neno/a en xornada completa continua: 160 euros/mes.

- Taxa por neno/a en xornada completa partida: 160 euros/mes.

- Taxa por neno/a en xornada de ma (4 h. ): 80 euros/mes.

- Taxa por neno/a en xornada de ma (5 h.). 100 euros/mes.

- Taxa por neno/a en xornada de tarde: 60 euros/mes.

- Taxa por neno/a na xornada de tarde (artigo 16.3 do Regulamento): 80 euros/mes.

B. PREZO POR SERVIZOS COMPLEMENTARIOS

a) Servizo de comedor.

O prezo por este servizo fxase en 20 mensuais.

b) Horario ampliado.

Con carcter excepcional os/as usuarios/as podern ampliar a sa xornada de atencin educativa mediante a solicitude de horas extraordinarias, sempre que acrediten a sa necesidade e non estea cuberta a ratio establecida (15 prazas).

O prezo mensual de cada hora en que se incremente o horario da atencin educativa adxudicado ao usuario ou usuaria ser de 20 .

O prezo da hora extraordinaria non estar suxeito a ningunha reducin.

4.2.- Reducins:

Segundo a renda per cpita mensual da unidade familiar, sobre estas tarifas, a excepcin da taxa por matrcula e o prezo da hora extraordinaria, aplicaranse os seguintes prezos mensuais reducidos segundo os tramos de renda per cpita da unidade familiar:

a) Rendas inferiores ao 50 por cento do IPREM, o prezo da praza 0 /mes

b) Rendas comprendidas entre o 50 ao 75 por cento do IPREM, o prezo da praza ser:

- Xornada completa continua: 33 /mes.

- Xornada completa partida: 33 /mes.

- Xornada de ma (4 h .): 16,50 /mes.

- Xornada de ma (5 h.): 20,60 /mes

- Xornada de tarde: 12,40 /mes.

- xornada de tarde (artigo 16.3 do Regulamento): 16,50 /mes.

- Servizo de comedor: 4,20 /mes.

c) Rendas comprendidas entre o 75 ao 100 por cento do IPREM, o prezo da praza ser:

- Xornada completa: 66 /mes.

- Xornada completa partida: 66 /mes.

- Xornada de ma (4 h.): 33 /mes.

- Xornada de tarde (5 h.): 41,25 /mes.

- Xornada de tarde: 24,75 /mes.

- xornada de tarde (artigo 16.3 do Regulamento): 33 /mes.

- Servizo de comedor: 8,20 /mes.

d) Rendas comprendidas entre o 100 ao 125 por cento do IPREM, o prezo da praza ser:

- Xornada completa: 106 /mes.

- Xornada completa partida: 106 .

- Xornada de ma (4 h.): 53 /mes.

- Xornada de ma (5 h.):66,25 /mes.

- Xornada de tarde: 39,75 /mes.

- xornada de tarde (artigo 16.3 do Regulamento): 53 /mes.

- Servizo de comedor: 13,20 /mes.

e) Rendas comprendidas entre o 125 ao 150 por cento do IPREM, o prezo da praza ser:

- Xornada completa: 126 /mes.

- Xornada completa partida: 126 /mes.

- Xornada de ma (4 h.): 63 /mes.

- Xornada de ma (5 h.):78,75/mes.

- Xornada de tarde: 47,25 /mes.

- xornada de tarde (artigo 16.3 do Regulamento): 63 /mes.

- Servizo de comedor: 15,80 /mes.

f) Rendas comprendidas entre o 150 ao 200 por cento do IPREM, o prezo da praza ser:

- Xornada completa: 139 /mes.

- Xornada completa partida: 139 /mes.

- Xornada de ma (4 h.): 69 /mes.

- Xornada de ma (5 h.): 86,87/mes.

- Xornada de tarde: 52,12 /mes.

- xornada de tarde (artigo 16.3 do Regulamento): 69 /mes.

- Servizo de comedor: 17,40 /mes.

g) Rendas superiores ao 200 por cento do IPREM, o prezo da praza ser:

- Xornada completa: 160 /mes.

- Xornada completa partida: 160 /mes.

- Xornada de ma (4 h.): 80 /mes.

- Xornada de ma (5 h.):100 /mes.

- Xornada de tarde:60/mes.

- xornada de tarde (artigo 16.3 do Regulamento): 80 /mes.

- Servizo de comedor: 20/mes.

4.3.- Descontos:

A) Segundo as circunstancias da unidade familiar, sobre o prezo que resulte de aplicar o disposto no apartado anterior, aplicaranse os seguintes descontos que non son acumulables entre si:

a) Nenos/as pertencentes a familias numerosas, desconto dun 20 por cento.

b) Nenos/as pertencentes a familias monoparentais, desconto dun 20 por cento.

c) Cando asistan a este centro varios irmns, o segundo e sucesivos tern un desconto dun 20 por cento.

Entenderase por familiar numerosa aquela que rena as condicins que determina a Lei 40/2003, do 18 de Novembro, de proteccin s familiar numerosas.

Para a aplicacin dos descontos teranse en conta as circunstancias concorrentes no momento de presentacin da solicitude de praza na escola infantil, que debern ser previamente xustificadas documentalmente de non coincidir coas circunstancias na data da presentacin da declaracin do IRPF.

B) Cando por circunstancias sobrevidas (solicitude fora de prazo, traslado de residencia, etc), o/a neno/a ingrese no centro con posterioridade da 15 do mes, a cota que corresponda pagar polo dito mes ter un desconto do 50 por cento.

4.4.- Gratuidade das taxas por servizo da atencin educativa na Escola Infantil Municipal de Corcubin

Establcese a gratuidade e polo tanto aplicarase unha bonificacin do 100% dos prezos pblicos ou contraprestacins pecuniarias que se encontren en vigor en cada momento en concepto de prestacin de servizo da Escola Infantil Municipal para o caso da matriculacin do segundo fillo ou filla e sucesivos/as da unidade familiar.

4.5.- Revisin do Prezo:

Ao longo do curso poderase proceder revisin do prezo fixado inicialmente cando concorran e se xustifiquen variacins socioeconmicas na unidade familiar referidas aos seguintes casos:

a) As variacins nos seus ingresos que impliquen unha modificacin substancial na sa capacidade econmica. S se tern en conta as variacins que supoan unha diminucin ou incremento de mis do 20% no cmputo anual fronte aos ingresos declarados na solicitude de praza ou, de ser o caso, nunha variacin posterior. Estas variacins debern ter unha duracin dun mnimo de 4 meses para ser tidas en conta e xustificaranse por medio da declaracin do IRPF, dun certificado emitido pola Axencia Estatal da Administracin Tributaria ou por calquera outra documentacin que, a xuzo da Alcalda, xustifique e permita un novo clculo da renda per cpita da unidade familiar.

b) A variacin no nmero de membros da unidade familiar, se fose o caso. Neste sentido a/o beneficiaria/o queda obrigado a comunicar calquera variacin que se produza ao respecto.

A modificacin do prezo, se o caso, ser resolta pola Alcalda e aplicarase a partir do primeiro da do mes natural seguinte ao da data da correspondente resolucin.

   
  Artigo 5.- Pagamento  
 

1.- O pagamento da cota tributaria, sen prexuzo do establecido no artigo 7 desta Ordenanza, realizarase mensualmente nos dez primeiros das naturais de cada mes, nas entidades financeiras que indique o Concello. Nos casos en que o ingreso no centro se produza con posterioridade ao da primeiro do mes, a cota correspondente a dito mes, ingresarase nos dez da seguintes ao da data de ingreso.

2.- Salvo o disposto no artigo 7 desta ordenanza, a falta de asistencia do neno/a ao centro non supn reducin nin exencin da cota mentres non se formalice a baixa correspondente.

3.- A falta de pagamento de das mensualidades consecutivas ou tres alternas, sen prexuzo da sa esixencia polo procedemento administrativo de constrinximento, orixinar a perda do dereito praza.

   
  Artigo 6.- Base impoible:  
 

A base impoible vir determinada pola renda per cpita mensual da unidade familiar, que se computara segundo as seguintes regras:

a) Entenderase por unidade familiar a formada polos cnxuxes non separados legalmente e:

- Os/as fillos/as menores, con excepcin dos que, con consentimento dos/as pais/nais, vivan independentes destes/as.

- Os/as fillos/as maiores de idade incapacitados xudicialmente suxeitos patria potestade prorrogada ou rehabilitada.

- Os/as fillos/as maiores de dezaoito anos dezaoito anos discapacitados cun grao de discapacidade superior ao 33 por cento.

A determinacin dos membros da unidade familiar realizarase atendendo situacin existente no 31 de Decembro do ano a que se refiran os datos econmicos a que se refiren as seguintes regras.

b) Tomarase o importe dos ingresos totais da unidade familiar, que ser o resultado da agregacin das rendas do exercicio anterior a aquel en que dea comezo o curso escolar, no cal se pretenda que produza efectos, de cada un dos membros da unidade familiar, calculadas por agregacin da base impoible xeral coa base impoible do aforro, calculadas segundo os criterios establecidos na normativa do imposto sobre a renda das persoas fsicas.

O importe dos ingresos totais da unidade familiar ser acreditado, mediante a presentacin das copias certificadas pola Administracin tributaria das declaracins do IRPF ou certificacin de ingresos das persoas que non presentasen as declaracins do IRPF.

c) O importe anterior dividirase polo nmero de membros computables da unidade familiar. No caso de familias monoparentais, incrementarase nun 0,8 o nmero real de membros que compoen a unidade familiar. Entenderase por familiar monoparental a unidade familiar a que se refire a letra a) cando formase parte dela un nico proxenitor ou proxenitora que non conviva con outra persoa con quen mantea unha relacin anloga conxugal e sempre que o outro proxenitor ou proxenitora non contriba economicamente ao seu sustento.

d) A renda per cpita mensual ser o resultado de dividir o importe anterior por doce.

   
  Artigo 7.- Suspensin temporal da cota.  
 

Os suxeitos obrigados aos que fai referencia o artigo 3 desta ordenanza, non tern a obriga de aboar a cota durante os seguintes perodos:

a) o mes de vacacins anual no que o centro permanece pechado.

b) Cando, por calquera motivo distinto ao perodo de vacacins anuais, o centro permaneza pechado un perodo superior a quince das.

   
  Artigo 8.- Infraccin e sancins tributarias.  
 

Para a cualificacin das infraccins tributarias e as sancins que correspondan s mesmas estarase o disposto nos artigos 178 e seguintes da Lei 58/2003, Xeral Tributaria.

   
  Disposicin Final  
 

A presente ordenanza entrar en vigor o da seguinte da sa publicacin, se ben as sas tarifas comezarn a aplicarse no vindeiro curso 2021-2022, permanecendo en vigor en tanto non se acorde a sa modificacin ou derrogacin expresa.

   
  Disposicin Derrogatoria.  
 

Queda derrogada a Ordenanza Fiscal n 12 para a Taxa por uso da gardera infantil anterior, a que substite a presente Ordenanza Fiscal.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios