Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Abegondo - ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO DE CONSTRUCINS, INSTALACINS E OBRAS

Publicación provisional : 04-01-2012 BOP N 3 -- Publicación definitiva : 10-04-2012 BOP N 67
Redacción Aplicable desde 24-05-2021

Redacciones Redacciones
 - Artigo I.Fundamento e rxime.
 - Artigo II.Feito impoible.
 - Artigo III.Suxeito pasivo.
 - Artigo IV.Exencins.
 - Artigo V.Bonificacins.
 - Artigo VI.Base impoible.
 - Artigo VII.Cota tributaria.
 - Artigo VIII.Devengo.
 - Artigo IX.Normas de xestin.
 - Artigo X.Infraccins e sancins.
 - Disposicin derradeira
 - Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios
   
  Artigo I.Fundamento e rxime.  
 

1. No uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 144 da Constitucin, polo artigo 106 da Lei 7/85 de bases do rxime local e de acordo co previsto no artigo 59.2 do Testo refundido da Lei reguladora das facendas locais aprobado polo RDL 2/2004, do 5 de marzo, este Concello establece o Imposto sobre construcins, instalacins e obras.

2. Este imposto rexerase polo disposto nos artigos 100 a 103 do Texto refundido da Lei reguladas das facendas locais aprobado polo RDL 2/2004, do 5 de marzo, polas disposicins que a desenvolvan e polo disposto na presente Ordenanza fiscal.

   
  Artigo II.Feito impoible.  
 

1. Constite o feito impoible deste imposto a realizacin, dentro do termo municipal de Abegondo, de calquera construcin, instalacin ou obra para a que se esixa a obtencin de correspondente licenza de obras ou urbanstica, obtivrase a mesma ou non, ou para a que se esixa a presentacin da comunicacin previa ou declaracin responsable, sempre que a sa expedicin corresponda ao Concello de Abegondo.

2. As construcin, instalacin e obras a que se refire o apartado anterior podern consistir, entre outras actuacins, nas seguintes:

a) Movementos de terra.

b) Obras de construcin de edificacins e instalacins de toda clase de nova planta.

c) Obras de demolicin.

d) Obras nos edificios, tanto no seu interior como o seu exterior.

e) Aliacins e rasantes.

f) Obras de fontanera e sumidoiros.

g) Obras nos cemiterios.

h) Calqueira outra construcin, instalacin ou obra que precise licenza de obra ou urbanstica.

   
  Artigo III.Suxeito pasivo.  
 

1. Son suxeitos pasivos deste imposto, a ttulo de contribuntes, as persoas fsicas persoas xurdicas ou entidades do artigo 36 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, que sexan donos da construcin, instalacin ou obra, sexan ou non propietarios do inmoble sobre o que se realice aquela.

Para os efectos previstos no pargrafo anterior ter a consideracin de dono da construcin, instalacin ou obra que soporte os gastos ou o custo que comporte a sa realizacin.

2. No suposto de que a construcin, instalacin ou obra non sexa realizada polo suxeito pasivo contribunte tern a condicin de suxeitos substitutos do mesmo quen solicite as correspondentes licenzas ou realice as construcins, instalacins ou obras

O substituto poder esixir do contribunte o importe da cota tributaria satisfeita.

   
  Artigo IV.Exencins.  
 

De acordo co regulado no artigo 100.2 do TRLRFL, est exenta do pago dese imposto a realizacin de calqueira construcin, instalacin ou obra da que sexan donos o Estado, a Comunidade Autnoma de Galicia ou as entidades locais que, estando suxeitas a este, vaian ser directamente destinadas a estradas, ferrocarrs, portos, aeroportos, obras hidrulicas, saneamento de poboacins de sa augas residuais,anda que a sa xestin se leve a cabo por organismos autnomos, tanto que se trate de obras de investimento novo como de conservacin

   
  Artigo V.Bonificacins.   redacciones
 

A.-)

Establcese unha bonificacin de ata o 95% para as construcins, instalacins ou obras que sexan declaradas de especial interese ou utilidade municipal por concorrer circunstancias de fomento do emprego, regulada no artigo 103.2 a) do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais. A gradacin da porcentaxe de bonificacin aplicarase do seguinte xeito:

Un 95 por cento pola creacin de mis de 20 postos de traballo.

Un 75 por cento pola creacin de entre 11 e 20 postos de traballo.

Un 50 por cento pola creacin de ata 10 postos de traballo.

Esta bonificacin ser de aplicacin unicamente a aquelas construcins, instalacins ou obras destinadas implantacin dunha nova actividade econmica ou empresarial, as como a aquelas outras que consistan nunha ampliacin das instalacins xa existentes sempre e cando implique creacin de emprego.

Os beneficiarios debern solicitar a bonificacin no momento da solicitude de licenza ou presentacin da declaracin responsable ou comunicacin previa, achegando un compromiso do nmero dos novos postos de traballo que se vaian crear.

O emprego comprometido deber manterse, cando menos, un perodo de tres anos dende o inicio da actividade polo suxeito pasivo. Esta circunstancia deber ser acreditada ante os servizos urbansticos no prazo mximo de 1 mes dende o outorgamento da licenza de primeira ocupacin coa presentacin dos contratos de traballo e as altas na seguridade social dos novos postos de traballo creados. No caso de comunicacin previa ou declaracin responsable, este prazo computarase dende a data que o beneficiario sinale como de finalizacin das obras na sa declaracin ou comunicacin. O non cumprimento deste requisito dar lugar o inicio do correspondente expediente de reintegro.

B.-)

Establcese unha bonificacin de ata o 95% para as construcins, instalacins, ou obras que sexan declaradas de especial interese ou utilidade municipal por concorrer circunstancias sociais, culturais, histrico artsticas que xustifiquen tal declaracin, regulada no artigo 103.2.a) do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais.

C.-)

En mbolos casos corresponde ao Pleno do Concello a declaracin de especial interese ou utilidade municipal e o outorgamento das anteriores bonificacins, que se acordar previa solicitude do interesado, presentada con anterioridade realizacin do feito impoible.

   
  Artigo VI.Base impoible.  
 

A base impoible do imposto est constituda polo custo real e efectivo da construcin, instalacin ou obra, entendese por tal, para estes efectos, o custo de execucin material daquela.

Para o clculo da base impoible a determinar na autoliquidacin terase en conta orzamento presentado polos interesados, sempre que este estivese visado polo colexio oficial correspondente, cando isto constita un requisito preceptivo. Noutro caso, a base impoible determinarase en funcin dos prezos medios de execucin material contidos no anexo desta ordenanza

Non forman parte da base impoible:

O imposto sobre o valor engadido e demais impostos anlogos propios de rxime especiais.

As taxas, prezos pblicos de demais prestacins de carcter pblico local relacionadas, no seu caso coa construcin, instalacin ou obras.

Os honorarios profesionais.

O beneficio empresarial do contratista.

Calquera outro concepto que non integre, estritamente o custo de execucin material.

   
  Artigo VII.Cota tributaria.  
 

1. A cota tributaria ser o resultado de aplicar base impoible o tipo de gravame.

2. O tipo de gravame queda fixado no 2,4 por cento.

   
  Artigo VIII.Devengo.  
 

1. O imposto devngase no intre de iniciarse a construcin, instalacin ou obra, anda que non se obtivera a correspondente licenza, ou non se presentase a comunicacin previa ou declaracin responsable.

2. Aos efectos deste imposto, entenderanse en todo caso iniciadas as construccins, instalacins ou obras, salvo proba en contrario:

a) Cando tea sido concedida a preceptiva licencia municipal ao cumprirse un mes dende a data de notificacin da concesin da mesma.

b) Cando non tea sido concedida a preceptiva licencia municipal cando se efectue por parte do suxeito pasivo calquera clase de acto material ou xurdico tendente realizacin das construccins, instalacins ou obras.

   
  Artigo IX.Normas de xestin.  
 

1.O imposto esixirase en rxime de autoliquidacin.

Os suxeitos pasivos estn obrigados a practicar autoliquidacin polo imposto, no impreso habilitado para tal efecto polo Concello, que deber ser presentado polo interesado xunto co xustificante de ingreso nas contas municipais da cota resultante nos seguintes prazos determinados en funcin do procedemento de tramitacin da licenza:

a) No momento de presentar comunicacin previa ou declaracin responsable.

b) No prazo dun mes dende a notificacin da concesin da licenza.

c) No caso de que non se tea solicitado, concedido ou denegado expresamente a licenza, ou presentado comunicacin previa ou declaracin responsable, a autoliquidacin xunto co xustificante de ingreso deber presentarse no prazo dun mes dende o inicio da instalacin, construcin ou obra.

2.A autoliquidacin regulada no apartado anterior ter o carcter de liquidacin provisional e deber practicarse tomando como base impoible a seguinte:

a) O orzamento de execucin material achegado polos interesados, sempre que este estivese visado polo colexio oficial correspondente, cando isto constita un requisito preceptivo.

b) Noutro caso, a base impoible determinarase en funcin dos prezos medios de execucin material contidos no Anexo desta ordenanza ou de acordo co orzamento presentado polos interesados cando este resultase superior.

3.Unha vez rematadas as construcins, instalacins ou obras, no prazo dun mes, contado a partir do da seguinte a sa terminacin, os suxeitos pasivos debern presentar na oficina xestora do imposto, unha declaracin responsable do custo real e efectivo das obras, achegando no suposto de obras e instalacins maiores, unha liquidacin definitiva, asinada polo director das obras, visada polo Colexio Oficial correspondente.

Tendo en conta a obra realizada e o seu custo real e efectivo, o Concello, previa comprobacin e, no seu caso, cuantificacin, polos servizos tcnicos municipais, practicar a correspondente liquidacin definitiva, e esixindo ou reintegrando ao suxeito pasivo a cantidade que, no seu caso, resulte das diferenzas existentes nas respectivas bases impoibles.

4.No caso de que se modificase o proxecto inicial das construcins, instalacins ou obras e se incrementase o orzamento, con independencia da necesidade de presentar comunicacin previa ou declaracin responsable ou obter a preceptiva licenza urbanstica municipal, os suxeitos pasivos estn obrigados a presentar unha nova autoliquidacin complementaria pola diferenza entre o presuposto inicial e o modificado con suxeicin a prazos, requisitos e efectos indicados nos apartados anteriores.

5.No suposto de que non se inicien ou non se executen integramente as construcins, instalacins ou obras, o interesado ter dereito devolucin das cotas do ICIO satisfeitas e correspondentes base impoible das non realizadas, sempre e cando formule renuncia expresa licenza, ou sexa declarada caducada mediante resolucin administrativa firme e tean transcorrido os prazos para a interposicin do correspondente recurso contencioso-administrativo contra a dita declaracin de caducidade. Igualmente ter dereito devolucin do ingresado unha vez formule expresa renuncia nos supostos de presentacin dunha comunicacin previa ou declaracin responsable.

6.As devolucins, cando procedan, axustaranse ao procedemento establecido para as devolucins de ingresos indebidos.

7.Cando a autoliquidacin fose presentada e pagada aquela por cantidade inferior cota que resulte do orzamento achegado, o Concello poder practicar e notificar unha liquidacin complementaria pola cantidade que proceda.

Asemade, poder practicar unha liquidacin complementaria no suposto de que os Servizos Tcnicos Municipais, constaten que o presuposto achegado non se axusta aos valores reais.

Cando os suxeitos pasivos non tean efectuado o pagamento da correspondente liquidacin polo imposto, nos prazos anteriormente sinalados, seguirase a va de constrinximento, para os efectos de recadar as cotas tributarias resultantes.

   
  Artigo X.Infraccins e sancins.  
 

Para todo o relativo cualificacin e infraccins tributarias e a imposicins das sancins correspondentes, rexer o disposto nos artigos 77 e seguintes da Lei xeral tributaria.

   
  Disposicin derradeira  
 

A presente ordenanza fiscal foi aprobada polo Pleno do Concello en sesin celebrada o 15/03/2018, entrar en vigor e ser de aplicacin ao da seguinte da sa publicacin no Boletn oficial da provincia, permanecendo en vigor ata a sa modificacin ou derrogacin expresa.

   
  Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios  
 

BOP n 112 de 14/06/2018:

O Concello Pleno, en sesin ordinaria celebrada o da 29 de maio de 2018, adoptou o acordo de corrixir o erro no texto da publicacin da ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE CONSTRUCINS, INSTALACIONS E OBRAS, publicado no Boletn Oficial da Provincia da Corua nm. 94 do 21 de maio de 2018.

De acordo co artigo 109.2 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo comn das Administracins Pblicas, corrxese o erro de transcricin no artigo VII, polo que onde di O tipo de gravame queda fixado no 2,8 por cento, debe dicir O tipo de gravame queda fixado no 2,4 por cento.

BOP n 42 de 28/02/2019

Aprobacion definitiva correccin ordenanza fiscal (ICIO)

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios