Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Fisterra - ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA OCUPACIN DE TERREOS DE USO PBLICO LOCAL CON MERCADORAS, MATERIAIS DE CONSTRUCCIN, ENTULLOS, BARREIRAS, PUNTAIS, ASNELOS, ANDAMIOS E OUTRAS INSTALACINS SEMELLANTES

Publicación provisional : 23-02-1999 BOP N 43 -- Publicación definitiva : 23-02-1999 BOP N 43
Redacción Aplicable desde 01-01-1999

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1. .-Concepto
 - Artigo 2. .-Obrigados pagamento.
 - Artigo 3. .-Categoras das ras.
 - Artigo 4. .-Conta.
 - Artigo 6. .-Normas de Xestin.
 - Artigo 6. .-Obriga do pagamento.
 - Disposicin final
   
  Artigo 1. .-Concepto  
 

Conforme previsto no art. 58 en relacin co art. 20.3 g) da Lei 39/1988, do 28 de decembro, Reguladora das facendas locais, segundo a modificacin establecida polo art. 66 da Lei 25/1988, do 13 de xullo, de Modificacin do rxime legal das taxas estatais e locais e de reordenacin das prestacins patrimoniais e de carcter pblico, este Concello establece a "Taxa por utilizacins privativas ou aproveitamentos especiais do dominio pblico local por "Ocupacin de terreos de uso pblico local con mercadoras, materiais de construccin, entullos, barreiras, puntais, asnelos, andamios e outras instalacins semellantes", especificando nas tarifas contidas no apartado a do art. 4. seguinte, que se rexer pola presente ordenanza.

   
  Artigo 2. .-Obrigados pagamento.  
 

Estn obrigados pagamento da taxa reguladora nesta Ordenanza, as persoas ou entidades a favor de quen se outorguen as licencias, ou de quen se beneficie do aproveitamento, se se procedeu sen a oportuna autorizacin.

   
  Artigo 3. .-Categoras das ras.  
 

s efectos previstos para a aplicacin dalgns epgrafes da tarifa do apartado 1 do art. 4. seguinte, s vas pblicas deste Concello, clasifcanse en das categoras segundo estean dotadas de beirarras pavimentadas ou non.

   
  Artigo 4. .-Conta.  
 

a) A conta da taxa regulada nesta ordenanza, ser a fixada nas tarifas que de seguido se detallan:

EPGRAFE PTAS.
Tarifa 1. Ocupacin da va pblica con mercadoras
1.-Ocupacin ou reserva especial da va pblica ou terreos de uso pblico que fagan os industriais con materiais ou productos da industria ou comercio a que adiquen a sa actividade, comprendidos os vagns ou vagonetas metlicas denominadas "containers" por mes e m2 ou fraccin. 225
2.-Ocupacin ou reserva especial da va pblica de xeito temporal, por mes e m2 ou fraccin 300
Tarifa 2. Ocupacin con materiais da construccin
Ocupacin da va pblica ou terreos de uso pblico, con entullos, materiais da construccin, vagns ou vagonetas metlicas denominadas "containers", para a recollida ou deposito destes, e outros aproveitamentos anlogos por mes e m2 ou fraccin:
En ras de 1. categora (pavimentadas) 225
En ras de 2. categora (sen pavimentar) 175
Tarifa 3. Barreiras, puntais, asnelos, andamios, etc.
Ocupacin da va pblica ou terreos de uso pblico con barreiras, caixns de pechamento, sexan ou non para obras, e outras instalacins semellantes, por mes e m2 ou fraccin:
En ras de 1. categora (asfaltadas) 225
En ras de 2. categora (sen asfaltar) 175

1.-Reparacin do pavimento.-O concesionario est obrigado a deixar o pavimento nas mesmas condicins nas que se atopaba antes da ocupacin. Para responder desta obriga depositar no momento de efectuar a solicitude, a cantidade de catro mil pesetas (4.000 ptas.) por metro cadrado e que lle sern devoltas unha vez rematada a ocupacin previo informe favorable do Tcnico Municipal. No caso contrario o Concello efectuar a reparacin con cargo a fianza e devolver o sobrante interesado, unha vez efectuada a liquidacin.

b) Normas de aplicacin das tarifas:

b.1) Cando as obras se interromperan durante un tempo superior a dous meses, sen causa xustificada, as contas resultantes por aplicacin da tarifa segunda sufrirn un recargo do 50%, a partir do terceiro mes, e, no caso de que unha vez rematadas as obras continen os aproveitamentos, as contas sern recargadas nun 100%.

b.2) As contas resultantes por aplicacin da tarifa terceira sufrirn os seguintes recargos a partir do terceiro mes desde a sa instalacin ou concesin. durante o segundo trimestre un 25%, durante o terceiro trimestre un 50%; e por cada trimestre, a partires do terceiro, un 100%.

b.3) A taxa por ocupacin con vagns ou vagonetas metlicas, denominadas "containers", para a recollida ou deposito de entullo e materiais de construccin liquidaranse polos dereitos fixados nas ras de primeira categora.

   
  Artigo 6. .-Normas de Xestin.  
 

a) Consonte previsto no art. 24.5 da Lei 39/1988, do 28 de decembro, modificado pola Lei 25/1988, do 13 de xullo, cando con ocasin dos proveitamentos regulados nesta ordenanza produciranse desperfectos no pavimento ou instalacins da va pblica, os titulares das licencias ou os obrigados pago estarn suxeitos reintegro total dos gastos de reconstruccin e reparacin deses desperfectos ou a reparar os danos causados, que sern en todo caso, independentes dos dereitos liquidados polos aproveitamentos realizados.

b) As cantidades esixibles con arranxo s tarifas liquidaranse por cada aproveitamento solicitado ou realizado, e sern irreductibles polos perodos naturais de tempo sinalados nos respectivos epgrafes.

c) As persoas ou entidades interesadas na concesin de aproveitamentos regulados nesta ordenanza, solicitarn antes a correspondente licencia.

d) Se non se determina con exactitude a duracin do aproveitamento, unha vez autorizada a ocupacin, entenderase prorrogada mentres non se presente a declaracin de baixa.

e) A presentacin da baixa ter efectos a partires do primeiro perodo natural de tempo seguinte o sinalado no epgrafe da tarifa que corresponda.sexa cal sexa a causa que alegue no contrario, a non presentacin da baixa determinar a obriga de continuar o aboamento da taxa.

   
  Artigo 6. .-Obriga do pagamento.  
 

a) A obriga do pagamento da taxa regulada neste ordenanza, nace:

a.1) Tratndose de concesins de novos aproveitamentos na va pblica, no momento de solicitar a correspondente licencia.

a.2) Tratndose de concesins de aproveitamentos xa autorizados e prorrogadas, o primeiro da de cada semestre natural.

b) O pagamento da taxa realizarase:

b.1) Tratndose de concesins de novos aproveitamentos ou de aproveitamentos con duracin limitada, ingresando directamente na Tesourera municipal ou onde o Concello estableza, pero sempre antes de retirar a correspondente licencia.

b.2) Tratndose de autorizacins a concedidas e sen duracin limitada, unha vez includas nos correspondentes padrns ou matrculas desta taxa, por semestres naturais, nas oficinas da Recadacin municipal ou onde o Concello estableza, desde o da 16 do primeiro mes do semestre ata o da 15 do segundo.

   
  Disposicin final  
 

A presente ordenanza entrar en vigor unha vez publicada no Boletn Oficial da Provincia, e transcorrido o prazo a que se refire o art. 70.2 en relacin co 65.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do rxime local, aplicndose a partires do 1/1/1999, permanecendo en vigor ata a sa modificacin ou derrogacin expresa.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios