Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Laxe - ORDENANZA FISCAL N. 2 REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTALACIONS E OBRAS

Publicación provisional : 19-10-1989 BOP N 240 -- Publicación definitiva : 19-10-1989 BOP N 240
Redacción Aplicable desde 13-08-2021

Redacciones Redacciones
 - INTRODUCIN
 - Artigo 1..Feito impoible.
 - Artigo 2..Suxeitos pasivos.
 - Artigo 3..Base impoible, cota e devengo.
 - Artigo 4..Xestin.
 - Artigo 5..Inspeccin e recadacin.
 - Artigo 6..Bonificacins e deducins.
 - Artigo 7.. Infraccins e sancins.
 - Disposicin derradeira
 - ANEXO
   
  INTRODUCIN  
 

No uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin e 106 da Lei 7/85, do 2 de abril, reguladora das bases do rxime local, e dos artigos 15.1 e 59.2 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, este Concello establece o Imposto sobre construcins, instalacins e obras, que se rexer polo disposto na devandita lei, pola presente ordenanza fiscal e na Ordenanza xeral de xestin, recadacin e inspeccin dos tributos municipais.

   
  Artigo 1..Feito impoible.  
 

1.Este imposto un tributo indirecto, e o seu feito impoible est constitudo pola realizacin, dentro do termo municipal, de calquera construcin, instalacin ou obra para a que se esixa a obtencin da correspondente licenza de obras ou urbanstica, se obtivera ou non dita licenza, ou para a que se esixa a presentacin de declaracin responsable ou comunicacin previa, sempre que a sa expedicin ou a actividade control corresponda a este Concello.

2.As construcins, instalacins ou obras s que se refire o apartado anterior podern consistir en:

1. As obras de construcin de edificacin e instalacins de todas as clases de nova planta.

2. As obras de ampliacin ou reforma de edificios e instalacins de todas as clases existentes.

3. As de modificacin ou reforma que afecten a estrutura dos edificios e instalacins de todas as clases existentes.

4. As modificacins do aspecto exterior dos edificios e instalacins de todas as clases existentes.

5. As obras que modifiquen a disposicin interior dos edificios, calquera que sexa o seu uso.

6. As obras que tean que realizarse con carcter provisional no caso no que estean xustificadas, que debern derrubarse cando o acorde o Concello, sen dereito a indemnizacin, consonte c establecido na regulacin urbanstica.

7. As obras de instalacin de servizos pblicos.

8. Os movementos de terra, tales como desmonte, aplanamento, escavacin e achanzamento, salvo que tales actos estean detallados e programados como obras a efectuar nun proxecto de urbanizacin ou de edificacin aprobado e autorizado.

9. O derrubamento das construcins, salvo nos casos declarados de runa inminente.

10. As instalacins soterradas dedicadas a aparcamentos, actividades industriais, mercants ou profesionais, servizos pblicos ou calquera outro uso a que se destine o subsolo.

11. A colocacin de carteis de propaganda visibles dende a va pblica.

12. En xeral, calquera outra construcin, instalacin ou obra que requira licenza urbanstica segundo o previsto na lexislacin vixente, plans, normas ou ordenanzas.

   
  Artigo 2..Suxeitos pasivos.  
 

1.Son suxeitos pasivos deste imposto, a ttulo de contribunte, as persoas fsicas ou xurdicas e as entidades a que se refire o artigo 35.4 da Lei xeral tributaria, que sexan donos da construcin, instalacin ou obra, sexan ou non propietarios do inmoble sobre o que se realice aquela.

Aos efectos previstos no pargrafo anterior tern a consideracin de dono da construcin, instalacin ou obra quen soporte os gastos ou o custo que comporte a sa realizacin.

2.No suposto de que a construcin, instalacin ou obra non sexa realizada polo suxeito pasivo contribunte, tern a condicin de suxeitos pasivos substitutos do contribunte os que soliciten as correspondentes licenzas ou realicen as construcins, instalacins ou obras.

   
  Artigo 3..Base impoible, cota e devengo.  
 

1.A base impoible deste imposto constitese polo custo real e efectivo da construcin, instalacin ou obra e entendese por tal o custe de execucin material da mesma.

2.A cota do imposto ser o resultado de aplicar base impoible o tipo de gravame.

3.O tipo de gravame ser o 3,5 por cento.

4.O imposto devengase no momento de solicitar a licenza urbanstica para a construcin, instalacin ou obra ou, no seu caso, no momento de iniciarse a construcin, instalacin ou obra, anda cando non se obtivese a correspondente licenza.

   
  Artigo 4..Xestin.  
 

1.Os suxeitos pasivos estn obrigados a presentar autoliquidacin polo imposto, determinndose a base impoible en funcin o presuposto declarado polo interesado e a ingresala, en calquera entidade colaboradora autorizada, solicitar a licenza preceptiva, sen que o pago realizado conleve ningn tipo de presuncin acto declarativo de dereito a favor daqueles.

2.O pago da autoliquidacin presentada ser a conta da liquidacin provisional e, no seu caso, da liquidacin definitiva que se practique unha vez rematadas as construcins, instalacins ou obras.

3.Cando, a criterio dos servizos tcnicos municipais, o orzamento presentado sexa manifestamente inferior ao custe real e efectivo da construcin, instalacin ou obra, a base impoible determinarase conforme cos mdulos que se unen como anexo a esta ordenanza.

4.Cando se modifique o proxecto da construcin, instalacin ou obra e se incrementara o seu orzamento, unha vez aceptada a modificacin pola Administracin municipal, os suxeitos pasivos debern presentar autoliquidacin complementaria pola diferenza entre o presuposto inicial e o declarado.

5.Unha vez rematadas as construcins, instalacins ou obras, os suxeitos pasivos debern presentar autoliquidacin complementaria do tributo no caso de que o custo real e efectivo da obra sexa superior declarado. A autoliquidacin presentarase e ingresarase xunto coa solicitude da licenza de primeira utilizacin ou ocupacin.

6.A vista da documentacin aportada ou de calquera outra relativa s construcins, instalacins ou obras e das efectivamente realizadas, as como do seu custo real e efectivo, o Concello, mediante a oportuna comprobacin administrativa, modificar, no seu caso, a base impoible practicando a correspondente liquidacin definitiva e esixindo suxeito pasivo ou reintegrndolle, segundo proceda, a conta que resulte.

7.Cando os suxeitos pasivos non tiveran abonado a correspondente autoliquidacin polo imposto en prazo ou se tivera presentado e abonado aquela por cantidade inferior cota que resulte do orzamento aportado, a Administracin municipal poder practicar e notificar unha liquidacin provisional pola cantidade que proceda e incoar o correspondente procedemento sancionador.

8.No caso de que non se executen as construcins, instalacins ou obras, o interesado ter dereito devolucin do ingresado, unha vez que formule renuncia expresa licenza ou exista declaracin de caducidade.

   
  Artigo 5..Inspeccin e recadacin.  
 

A inspeccin e recadacin do imposto realizarase de acordo co previsto na Lei Xeral Tributaria e nas demais leis do Estado reguladoras da materia, as como nas disposicins ditadas para o seu desenvolvemento.

   
  Artigo 6..Bonificacins e deducins.  
 

Establcese un beneficio fiscal do 40% da cota do imposto a favor das construcins, instalacins ou obras que sexan declaradas de especial interese ou utilidade municipal por concorrer circunstancias sociais, culturais, histrico artsticas ou de fomento do emprego que xustifiquen tal declaracin. Corresponder a dita declaracin Pleno da Corporacin e acordarase, previa solicitude do suxeito pasivo, por voto favorable da maiora simple dos seus membros.

Establecese unha bonificacin do 95% da cota do imposto a favor das construcins, instalacins ou obras realizadas por agricultores ou glandeiros que queden afectas dita actividade, sempre e cando a mesma sexa o medio fundamental de vida do solicitante da bonificacin. A declaracin de interese ou utilidade municipal corresponde ao Pleno da Corporacin e acordarase, previa solicitude dos interesados polo voto favorable da maiora simple dos seus membros. Coa solicitude deber achegarse a acreditacin da condicin de agricultor ou gandeiro, as como de que os ingresos por estas actividades supoen mis do 50% da totalidade dos seus ingresos brutos, as como da afeccin da obra ou instalacin realizacin da dita actividade.

   
  Artigo 7.. Infraccins e sancins.  
 

En todo o relativo cualificacin das infraccins tributarias as como determinacin das sancins que por estas correspondan en cada caso, aplicarase o rxime regulado na Lei Xeral Tributaria e nas disposicins que a complementan e desenvolven.

   
  Disposicin derradeira  
 

A presente ordenanza entrar en vigor unha vez aprobada definitivamente e publicado o seu texto ntegro no BOP, consonte co previsto no art. 107.1 da LBRL, permanecendo en vigor ata a sa modificacin ou derrogacin expresa. Comezar a aplicarse a partir do da seguinte ao da sua publicacin.

O que se fai pblico para xeral coecemento, podendo interpoerse recurso contencioso-administrativo contra os acordos elevados a definitivos no prazo de dous meses, contados a partir da publicacin deste edicto no Boletn Oficial da Provincia, ante a Sala do Contencioso-administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

   
  ANEXO  
 

RELACIN DE PREZOS MEDIOS DE EXECUCIN MATERIAL

1. Vivendas.

1.1. Vivendas plurifamiliares en edificios: 450,00 /m

1.2. Vivenda unifamiliar: 580,00 /m

1.3. Outros usos en vivenda (sotos, garaxes, etc.): 250,00 /m

1.4. Reformas de vivendas: 300,00 /m

2. Edificios uso industrial.

2.1. Edificacins de uso industrial: 280,00 /m

3. Edificios uso terciario.

3.1. Edificacins con uso exclusivo terciario: 400,00 /m

3.2. Reforma de locais comerciais: 320,00 /m

4. Edificios uso agrcola ou gandeiro.

4.1. Edificacins de uso agrcola ou gandeiro: 170,00 /m

4.2. Invernadoiros: 10,00 /m

5. Demolicins.

5.1. Demolicin de muros: 18,00 /m

5.2. Demolicin de tabiques: 6,00 /m

5.3. Levantado de solainas: 5,00 /m

5.4. Demolicin de pavimento de baldosa: 8,00 /m

5.5. Picado de azulexados e revestimentos: 7,00 /m

5.6. Demolicin de forxados: 12,00 /m

5.7. Demolicin completa: 16,00 /m

5.8. Demolicin de cuberta de fibrocemento: 4,00 /m

5.9. Demolicin de cuberta de tella: 6,00 /m

5.10. Demolicin de cuberta de tella, fibrocemento e viguetas: 10,00 /m

5.11. Levantado de carpintera con retirada de escombros: 8,00 /m

6. Movementos de terra e limpezas de fincas.

6.1. Roce e limpeza manual de terreo: 5,00 /m

6.2. Excavacin de gabias: 6,00 /m

6.3. Excavacin a ceo aberto: 5,00 /m

6.4. Recheo de gabias: 10,00 /m

6.5. Recheo a ceo aberto: 10,00 /m

6.6. Carga e transporte de terras a vertedeiro: 4,50 /m

7. Peches ou cerramentos de fincas.

7.1. Peche de estacas e arame, exclusivamente: 6,00 /m

7.2. Peche de tea metlica: 16,00 /m

7.3. Peche de fabrica e tea metlica: 48,00 /m

7.4. Peche de bloques de formign: 90,00 /m

7.5. Peche muro tradicional de pedra: 90,00 /m

7.6. Peche de forxa de ferro: 100,00 /m

7.7. Peche de balaustre de aceiro: 150,00 /m

7.8. Peche de balaustre de aluminio: 90,00 /m

7.9. Rehabilitacin muro de pedra: 45,00 /m

7.10. Muro de mampostera de granito: 150 /m

7.11. Cimentacin de hormign: 45,00 /m

8. Cubertas (medicin na sa proxeccin horizontal).

8.1. Cuberta de fibrocemento: 25,00 /m

8.2. Cuberta de tella ou lousa: 35,00 /m

8.3. Cuberta de fibrocemento e tella: 60,00 /m

8.4. Cuberta de viguetas prefabricadas, fibrocemento e tella: 80,00 /m

8.5. Canalns: 20 /m

8.6. Baixantes: 20 /m

8.7. Instalacins e retirada de andamios: 6,00 /m

9. Albanelera.

9.1. estructura completa de formign armado: 60,00 /m

9.2. Estructura completa de aceiro: 65,00 /m

9.3. Estructura de nave de formign armado: 45,00 /m

9.4. Estructura de nave metlica: 50,00 /m

9.5. Soleira de formign: 18,00 /m

9.6. Forxado de formign: 50,00 /m

9.7. Muro de contencin de formign: 80,00 /m

9.8. Muro de cachotera: 90,00 /m

9.9. Muro de bloque: 25,00 /m

9.10. Tabique de ladrillo: 16,00 /m

9.11. Cerramento de doble folla de ladrillo: 45,00 /m

9.12. Celosa, balaustrada: 30,00 /m

9.13. Azulexado: 22,00 /m

9.14. Enfoscado: 12,00 /m

9.15. Pavimento de gres: 36,00 /m

9.16. Pavimento tarima flotante: 40,00 /m

10. Galpns ou alpendres.

10.1. Galpn de bloque ou ladrillo : 90,00 /m

10.2. Galpn de madeira : 70,00 /m

11. Pinturas.

11.1. Pintura interior: 5,00 /m

11.2. Pintura exterior: 7,00 /m

12. Carpintera.

12.1. Porta de entrada : 500,00 /ud

12.2. Porta interior: 180,00 /ud

12.3. Fiestra: 230,00 /m

12.4. Fiestra en plano de cuberta: 220,00 /m

12.5. Peche de balcns e terrazas con galera: 250,00 /m

12.6. Reixa de seguridade en portas e fiestras: 60,00 /m

12.7. Fronte de portal: 150,00 /m

13. Instalacin de fontanera e saneamento.

13.1. Instalacins en aseo (sen aparatos sanit.): 160,00 /m

13.2. Instalacins en bao (sen aparatos sanit.): 210,00 /m

13.3. Instalacin de cocia: 200,00 /ud

13.4. Lavabo incluso billame: 190,00 /ud

13.5. Inodoro: 200,00 /ud

13.6. Bid incluso billame: 180,00 /ud

13.7. Baera incluso billame: 255,00 /ud

14. Instalacin de electricidade.

14.1. Instalacin de electricidade en vivienda de 100m: 2.500,00 /ud

15. Instalacin de calefaccin.

15.1. instalacin de calefaccin en vivienda de 100m: 5.000,00 /ud

16. Pozos.

16.1. Pozo de barrena: 1.300,00 /ud

16.2. Pozo artesano: 1.700,00 /ud

17. Depuracin.

17.1. Fosa sptica e pozo filtrante: 1.250,00 /ud

18. Piscinas.

18.1. Piscina completa: 450 /m (>9.000,00 )

19. Pistas.

19.1. Pista deportiva: 75,00 /m

20. Guindastre.

20.1. Guindastre: 300,00 /ud

21. Varios, urbanizacin e xardinera.

21.1. Limpieza e formacin de rasante en zona de cesin de viales 5,00 /m

21.2. Previsin de canalizacin elctrica baixa tensin: 36,50 /m

21.3. Previsin de canalizacin telecomunicacins: 14,60 /m

21.4. Previsin de canalizacin alumbrado pblico: 7,00 /m

21.5. SuBministro e colocacin de tubera PVC400 mm saneamento pluviais: 43,50 /m

21.6. Alcorque de formign prefabricado, rejilla ou similar: 74,50 /ud

21.7. SuBministro e plantacin de rbore ornamental altura >2,50 m: 60,00 /ud

21.8. Beirarras: 30,50 /m

21.9. Bordillo prefabricado de formign: 15,00 /m

21.10. Soleira de formign e encachado de pedra (ate e=20 cm): 22,50 /m

21.11. Pavimento formign HM25, e=15 cm: 20,80 /m

21.12. Aglomerado asfltico en quente tipo D-2, de e=5 cm, i/p.p. subbase macadam de e=15cm e rego semiprofundo de 4kg de emulsin asfltica, en zona de sobreancho: 9,80 /m

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios