Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Laxe - ORDENANZA FISCAL N. 5, REGULADORA DA TAXA POR EXPEDICIN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

Publicación provisional : 15-12-1998 BOP N 286 -- Publicación definitiva : 15-12-1998 BOP N 286
Redacción Aplicable desde 01-01-2005

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1. .-Fundamento e natureza.
 - Artigo 2. .-Feito impoible.
 - Artigo 3. .-Suxeitos Pasivos.
 - Artigo 4. .-Responsables.
 - Artigo 5. .-Exencins subxectivas.
 - Artigo 6. .-Cota tributaria.
 - Artigo 7 .-Tarifas.
 - Artigo 8. .-Bonificacins da cota.
 - Artigo 9. .-Devengo.
 - Artigo 10. .-Declaracin e ingreso.
 - Artigo 11. .-Infraccins e sancins.
 - Disposicin final.
   
  Artigo 1. .-Fundamento e natureza.  
 

En uso das facultades concedidas polos artigos 131.2 e 142 da Constitucin e polo artigo 105 da Lei 7/1995, do 2 de abril, reguladora das Bases de Rxime Local, e de acordo co disposto nos artigos 15 19 da Lei 39/1988, do 28 de decembro, reguladora das Facendas Locais, este Concello establece a Taxa por expedicin de documentos administrativos, que se rexer pola presente Ordenanza Fiscal, atndose as sas normas previsto no artigo 20, apartado 1, letra B) e apartado 4, letra a), e no artigo 58 da xa citada Lei 39/1988.

   
  Artigo 2. .-Feito impoible.  
 

1.-Constite o feito impoible da taxa a actividade administrativa desenvolvida con motivo da tramitacin, a instancia de parte, de toda clase de documentos que expida ou de que entendan a Administracin ou as autoridades municipais.

2.-A estes efectos, entenderase tramitada a instancia de parte calquera documentacin administrativa que se provocara polo particular ou redunde no seu beneficio anda que non mediara solicitude expresa do interesado.

3.-Non estar suxeita a esta taxa a tramitacin de documentos e expedientes necesarios para o cumprimento de obrigas fiscais, as como as consultas tributarias, os expedientes de devolucin de ingresos indebidos e os relativos prestacin de servicios ou realizacin de actividades de competencia municipal e utilizacin privativa ou o aproveitamento especial de bens de dominio pblico municipal, que estean gravados por outra taxa municipal.

   
  Artigo 3. .-Suxeitos Pasivos.  
 

Son suxeitos pasivos contribuntes as persoas fsicas e xurdicas e as entidades a que se refire o artigo 33 da Lei Xeral Tributaria que soliciten, provoquen, ou que redunde no seu interese a tramitacin do documento ou expediente de que se trate.

   
  Artigo 4. .-Responsables.  
 

1.-Respondern solidariamente das obrigas tributarias do suxeito pasivo as persoas fsicas e xurdicas a que se refiren os artigos 38.1 e 39 da Lei Xeral Tributaria.

2.-Sern responsables subsidiarios os Administradores das sociedades e os sndicos, interventores ou liquidadores de quebras, concursos, sociedades e entidades en xeral, nos supostos e co alcance que sinala o artigo 40 da Lei Xeral Tributaria.

   
  Artigo 5. .-Exencins subxectivas.  
 

1.-Estarn exentos da presente taxa aqueles contribuntes nos que concorran as seguintes circunstancias, debidamente acreditadas, a travs da certificacin correspondente outorgada polo titular da competencia oportuna:

a.) Ser declarados pobres por precepto legal.

b.) Estar inscritos no padrn de beneficencia como pobres de solemnidade.

c.) Obte-lo beneficio de xusticia gratuta, no que respecta s documentos administrativos que orixinen o devengo da taxa que estean directamente relacionados no procedemento xudicial no que se declara o dereito.

2.-Non se podern recoecer outros beneficios fiscais na presente taxa que os expresamente previstos no apartado anterior, en normas con rango de lei ou os derivados da aplicacin dos tratados internacionais, resultando de aplicacin, en todo caso, canto se dispn no artigo 9 da Lei Reguladora das Facendas Locais.

   
  Artigo 6. .-Cota tributaria.  
 

1.-A cota tributaria determinarase por unha cantidade fixa sinalada segn a natureza dos documentos ou expedientes a tramitar, de acordo ca tarifa que contn o artigo seguinte.

2.- A cota de tarifa corresponde tramitacin completa, en cada instancia, do documento ou expediente de que se trate, desde a sa iniciacin ata a sa resolucin final, includa a certificacin e notificacin interesado do acordo recado.

3.-As cotas resultantes por aplicacin da anterior tarifa incrementaranse nun 50 por 100 cando os interesados solicitasen con carcter de urxencia a tramitacin dos expedientes que motivasen o devengo.

   
  Artigo 7 .-Tarifas.  
 

1.) Certificacins, informes, compulsas e comparecencias:

1.1.- Certificacins de documentos ou acordos municipais:

2.1.1- Relativas ao ltimo quinquenio: 6,00 euros.

2.1.2- Anteriores ao ltimo quinquenio: 18,00 euros.

2.) Documentos e expedientes relativos a servicios de urbanismo:

2.1.- Por cada expediente de declaracin de ruina en edificios: 120,00 euros.

2.2.- Certificacins de informes emitidos por tcnicos municipais, solicitadas a instancia de parte: 12,00 euros.

2.3.- Certificacins de cualificacin urbanstica: 180,00 euros.

3.) Documentos e expedientes relativos a servicios de contratacin:

3.1.-Contratos administrativos de obra pblica, servicio pblico ou innominados en xeral: 18,00 euros.

3.2.-Devolucin de garantas constitudas por mor de calquera licitacin municipal, por cada acto: 18,00 euros.

Laxe, 3 de xaneiro de 2005

   
  Artigo 8. .-Bonificacins da cota.  
 

Non se conceder bonificacin ningunha dos importes das cotas tributarias sinaladas na tarifa desta taxa.

   
  Artigo 9. .-Devengo.  
 

1.-Devngase a taxa e nace a obriga de contribur cando se presente a solicitude que inicie a tramitacin dos documentos e expedientes suxeitos tributo, que non se realizar sen que se efecte o pago correspondente.

2.-Nos casos a que se refire o nmero 2 do artigo 2. , o devengo prodcese cando tea lugar nas circunstancias que provean a actuacin municipal de oficio ou cando esta se inicie sen previa solicitude do interesado pero redunde no seu beneficio.

   
  Artigo 10. .-Declaracin e ingreso.  
 

A taxa esixirase en rxime de autoliquidacin polo procedemento do selo municipal adherido escrito de solicitude da tramitacin do documento ou expediente, ou nestes mesmos, se aquel escrito non existira, ou a solicitude non fora expresa.

   
  Artigo 11. .-Infraccins e sancins.  
 

En todo o relativo cualificacin de infraccins tributarias, as como das sancins que s mesmas correspondan en cada caso, estarase disposto no artigo 77 e seguintes da Lei Xeral Tributaria.

   
  Disposicin final.  
 

A presente ordenanza derroga a aprobada polo pleno da corporacin en sesin de data 8 de agosto de 1989, as como as modificacins aprobadas polo mesmo rgano mediante acordos plenarios de 23 de novembro de 1991 e 14 de outubro de 1995.

Entrar en vigor o 1 de xaneiro de 1999 permanecendo vixente ata que se acorde a sa modificacin ou derrogacin expresa.

Esta ordenanza foi publicada no Boletn Oficial da Provincia nmero ..., de data ..., de ...de ...

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios