Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Paderne - Ordenanza reguladora de plantacin de corta de arboredo

Publicación provisional : 21-12-2000 BOP N 291 -- Publicación definitiva : 21-12-2000 BOP N 291
Redacción Aplicable desde 21-12-2000

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1.-Obxecto e xustificacin da ordenanza.
 - Artigo 2.-Distancias e plantacins.
 - Artigo 3.-Corta de plantacins.
 - Artigo 4.-Infraccins.
 - Artigo 5.-Sancins.
 - Artigo 6.-Requirimentos.
   
  Artigo 1.-Obxecto e xustificacin da ordenanza.  
 

Complementando o establecido no artigo 591 do Cdigo civil e no Decreto 2061/1967, do 19 de outubro, e de acordo cos artigos 4.1.a) e 25.2.d) e h), da Lei 7/1985, do 2 de abril, das bases do rxime local, este Concello adopta unha ordenanza xeral, sen carcter fiscal, reguladora de diversos aspectos da xestin forestal que afectan s seguintes bens protexidos:

Medio natural.-Convivencia vecial-Bens municipais (vas pblicas e outros).

   
  Artigo 2.-Distancias e plantacins.  
 

1.-No municipio de Paderne establcense as seguintes distancias mnimas de plantacin das rbores, segundo a especie, lugar e vecianza afectada:

Distancias Eucaliptos Pieiros Frondosos Frutais
Vivendas 50 m 25 m 10 m 6 m
A prados e terreos agrcolas 12 m 8 m 6 m 3 m
eixe do camio 3 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m
eixe das pistas 4 m 4 m 4 m 4 m
s mananciais 25 m 10 m 10 m 6 m

No relativo s pistas e camios, a plantacin deber respectar un mnimo de 1 m, carn dos mesmos e do lmite do propio terreo.

2.-Nas zonas do ncleo rural e do solo non urbano comn prohbese a plantacin de especies forestais.

3.-Nos terreos con prohibicin de plantacin respectaranse as existentes, pero unha vez cortados prohbese a repoboacin, inclundo os propios renovos; o aproveitamento do terreo dedicarase a explotacin agrcola ou gandeira.

4.-Co fin de garanti-lo efectivo cumprimento da ordenanza, establcese a obrigatoriedade da comunicacin previa da plantacin de superficies forestais superiores a 500 m2; na comunicacin identificarase propietario, o terreo da plantacin, as como a especie e densidade.

5.-Proteccin da zonas fluviais e martimo-terrestre:

Dende o leito ata unha distancia de 100 metros a cada unha das marxes dos ros Lambre, Mandeo, Zarzo e Maizoso, unicamente podern plantarse especies frondosas. Todo isto sen prexuzo do disposto na Lei 29/1985, do 2 de agosto, de augas, en canto proteccin do dominio pblico hidrulico.

Establcese a mesma lonxitude, no que se permite unicamente a plantacin de frondosas, que se contar dende o lmite interior da zona de dominio pblico martimo terrestre, sen prexuzo do disposto na Lei 22/1988, do 28 de xullo, de costas.

   
  Artigo 3.-Corta de plantacins.  
 

1.-Para garati-la preservacin do medio natural e a conservacin dos camios e pistas rurais, e sen prexuzo da necesaria obtencin doutros permisos da corta das plantacins forestais, cando superen as 20 toneladas.

2.-A comunicacin da corta ser efectuada polo madeireiro, debendo constar na mesma o seguinte:

- Identificacin do propietario e madeireiro.

- Especie de madeira obxecto da corta, as como Tm a extraer.

- Nome do monte afectado ou identificacin nun plano da normativa urbanstica.

- Lugar do depsito e vas a utilizar para o transporte da madeira.

3.-O madeireiro encargado da corta ser responsable directamente dos desfeitos ocasionados nas vas pblicas municipais como consecuencia do depsito e transporte da madeira, quedando obrigado reparacin dos mesmos, inclundo a limpeza e retirada dos residuos.

4.-As vas pblicas non podern usarse para almacn da madeira, anda que se autoricen as operacins para a sa carga; sabendo que as gabias sempre quedarn limpas e en bo estado de utilizacin.

5.-O madeireiro establecer unha fianza a prol do Concello, con obxecto de responder dos posibles desfeitos non reparados voluntariamente, na conta fixada polo servicio tcnico municipal.

   
  Artigo 4.-Infraccins.  
 

Con carcter xeral, calquera incumprimento das obrigacins formais ou do contido da presente ordenanza reputarase como infraccin leve.

Reputarase infraccin grave a reiteracin na comisin de infraccins leves (mis de 2 en 2 anos), as como cando a estimacin econmica do volume da madeira afectada supera 1.000.000 de pesetas.

   
  Artigo 5.-Sancins.  
 

As infraccins presente ordenanza sern sancionadas, por medio de acordo plenario, do xeito seguinte:

- Comisin de infraccin leve: 5.000 pesetas de multa; adicionalmente establcense as seguintes contas segundo a natureza da infraccin.

- 100 pesetas por cada rbore incorrectamente plantada, coa obrigacin da sa retirada.

- 500 pesetas por tonelada de madeira cortada e transportada sen comunicacin previa.

- Comisin de falta grave: 25.000 pesetas.

   
  Artigo 6.-Requirimentos.  
 

Advertido o incumprimento da presente ordenanza, e de forma paralela expediente sancionador, requirirase responsable da infraccin para que se axuste normativa, outorgndolle un prazo mximo dun mes. Transcorrido este prazo sen que se dea cumprimento requirimento, sen necesidades de novas notificacins procederase execucin subsidiaria do mesmo, cargndolle os custos da mesma persoa responsable.

O que se fai pblico para os efectos de vixencia e coecemento xeral.

Contra o acordo de aprobacin definitiva pode interpoerse o recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios