Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Paderne - Ordenanza fiscal reguladora da taxa polo servicio de sumidoiros, depuracin de augas residurais e canalizacin de pluviais

Publicación provisional : 11-06-2002 BOP N 132 -- Publicación definitiva : 11-06-2002 BOP N 132
Redacción Aplicable desde 01-01-2003

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1. .-Fundamento e natureza.
 - Artigo 2. .-Feito impoible.
 - Artigo 3. .-Suxeito pasivo.
 - Artigo 4. .-Responsables.
 - Artigo 5. .-Base impoible.
 - Artigo 6.-Cota tributaria.
 - Artigo 7. .-Exencins e bonificacins:
 - Artigo 8. .-Xeracin de obrigas.
 - Artigo 9. .-Declaracin, liquidacin e ingreso.
 - Artigo 10. .-Infraccins e sancins.
 - Disposicin final.
   
  Artigo 1. .-Fundamento e natureza.  
 

En uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da CE e polo artigo 106 da Lei reguladora das bases de rxime local; de conformidade do disposto nos artigos 15 20, apartados 1.2 4 R) da Lei 39/88, de facendas locais, este Concello establece a taxa pola acometida rede xeral de saneamento, e prestacin do servicio de saneamento, que se rexern pola presente ordenanza fiscal que se xunta previsto no artigo 58 da Lei 39/1998.

   
  Artigo 2. .-Feito impoible.  
 

1.-Constite o feito impoible da taxa:

a) A prestacin do servicio de evacuacin de augas negras e grises a travs da rede municipal de sumidoiros e depuracin destas, no seu caso; as como a realizacin das acometidas rede xeral de saneamento.

b) A actividade municipal tcnica e administrativa tendente a verificar se se dan as condicins necesarias para autoriza-las acometidas rede municipal de sumidoiros.

2.-Non estarn suxeitas taxa os predios urbanos derrudos, os declarados ruinosos nin os que tean a condicin de solar ou terreo, salvo que as conexins s ditos predios se realicen a peticin do interesado.

   
  Artigo 3. .-Suxeito pasivo.  
 

1.-Son suxeitos pasivos en concepto de contribuntes as persoas fsicas ou xurdicas e mailas entidades a que se refire o artigo 33 da Lei xeral tributaria que sexan:

a) Cando se trate da conexin de licencia de acometida rede xeral: o propietario, usufructuario ou titular do dominio til da vivenda ou local.

b) No caso de prestacin do servicio, tamn os titulares, usuarios, ocupantes, beneficiarios dos servicios, calquera que sexa o seu ttulo, como concesionarios, arrendatarios, habitacionistas, usufructuarios incluso en precario.

2.-En todo caso, tern a consideracin de substitutos do contribunte o propietario do inmoble, quen poder repercutir, no seu caso, as cotas satisfeitas sobre os respectivos beneficiarios do servicio.

   
  Artigo 4. .-Responsables.  
 

a) Respondern solidariamente das obrigas tributarias do suxeito pasivo as persoas fsicas e xurdicas a que fan referencia os artigos 38.1 e 39 da Lei xeral tributaria.

b) Sern responsables subsidiarios os administradores de quebras e mailos sndicos, interventores ou liquidadores de quebras, concursos, sociedades e entidades en xeral, nos supostos e co alcance que marca o artigo 40 da Lei xeral tributaria.

   
  Artigo 5. .-Base impoible.  
 

Vir determinada polo uso da rede de saneamento, e no caso de realizacin de acometidas a base impoible vir determinada polos metros de distancia dende o lmite da propiedade privada ata a rede xeral de saneamento. Inclese a execucin de tdolos gastos da acometida, en zona pblica, as como a reposicin do pavimento.

   
  Artigo 6.-Cota tributaria.  
 

Establcense como optativas as acometidas de 160 mm ou 200 mm, para a que se empregar o PVC reforzado para 4 atmosferas e irn con carcter xeral dende unha arqueta situada p da propiedade do usuario ata o pozo de rexistro da rede xeral. S se realizar unha nica acometida dende cada edificio, sen prexuzo de considera-la existencia de mis dun abonado, sempre que exista mis dunha vivenda, ou se utilice para actividade comercial ou industrial o baixo da edificacin.

1.-Dereito de enganche: 60 euros.

2.-Uso anual de servicio:

A) Por cada abonado particular: 12 euros.

B) Establecementos comerciais ou industriais: computarase a superficie cuberta ata 100 m2: 24 euros e 0,24 euros mis por m2.

C) Bares, cafs, restaurantes, igual anterior.

D) Hoteis, pensins, acampamentos, e lugares de aloxamento en xeral, 4 euros por praza.

3.-Para acometidas de 160 mm de dimetro nas que se inclen as obras necesarias ata un total de 4 m de lonxitude, establcese unha taxa de 294 euros e 60 euros mis por metro ou fraccin engadida.

4.-Para as de 200 mm as cantidades sern de 313 euros e 65 euros respectivamente.

   
  Artigo 7. .-Exencins e bonificacins:  
 

Non se conceder exencin nin bonificacin ningunha na presente taxa.

   
  Artigo 8. .-Xeracin de obrigas.  
 

1.-Xerarase a obriga do pagamento da taxa e nace a obriga de contribur, cando se inicie a actividade municipal que constite o seu feito impoible, entendndose iniciada:

a) No intre de presentacin da solicitude de acometida rede xeral.

b) Para a presentacin do servicio de sumidoiros e depuracin, no seu caso, retribuiranse periodicamente en cada exercicio, tendo carcter obrigatorio, unha vez conste a instalacin e funcionamento do servicio.

   
  Artigo 9. .-Declaracin, liquidacin e ingreso.  
 

a) A inclusin inicial no padrn de contribuntes efectase de oficio e ter efectividade dende que polos servicios municipais se emita a ficha de conexin a cada usuario do servicio.

b) No suposto de licencia de acometida, cando se conceda a correspondente licencia.

   
  Artigo 10. .-Infraccins e sancins.  
 

En todo o relativo cualificacin de infraccins tributaras, as como das sancins que correspondan en cada caso, estarase disposto nos artigos 77 e seguintes da Lei xeral tributaria.

   
  Disposicin final.  
 

Comezar a rexer unha vez publicada no BOP a excepcin do relativo uso do servicio, que entrar en vigor o 1 de xaneiro de 2003, e permanecer en vigor ata que se acorde a sa modificacin ou derrogacin expresa.

O que se fai pblico para os efectos de vixencia e coecemento xeral.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios