Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Ponteceso - Ordenanza fiscal n 11, reguladora da taxa por postos, barracas, casetas de venda, espectculos ou atraccins situadas en terreos de uso pblico e industrial na ra e ambulantes

Publicación provisional : 18-01-2002 BOP N 15 -- Publicación definitiva : 18-01-2002 BOP N 15
Redacción Aplicable desde 01-01-2002

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1. .-Fundamento e natureza.
 - Artigo 2. .-Feito impoible.
 - Artigo 3. .-Suxeito pasivo.
 - Artigo 4. .-Responsables.
 - Artigo 5. .-Cota tributaria
 - Artigo 6. .-Exencins e bonificacins.
 - Artigo 7. .-Percepcin e perodo impositivo.
 - Artigo 8. .-Normas de xestin
 - Artigo 9. .-O pagamento.
 - Artigo 10. .-Infraccins e sancins.
 - Disposicins finais.
   
  Artigo 1. .-Fundamento e natureza.  
 

No uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin e polo artigo 106 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de rxime local, e de conformidade co disposto nos artigos 15 a 27 da Lei 39/1988, do 28 de decembro, reguladora das facendas locais, modificada pola Lei 25/1998, do 13 de xullo, de modificacin do rxime legal das taxas estatais e locais e de reordenacin das prestacins patrimoniais de carcter pblico, este Concello establece a taxa por postos, barracas, casetas de venda, espectculos ou atraccins situadas en terreo de uso pblico e industrias na ra e ambulantes, que se rexer pola presente ordenanza fiscal, na que as sas normas atenden previsto no artigo 58 da citada Lei 39/1988.

   
  Artigo 2. .-Feito impoible.  
 

Constite o feito impoible da taxa a instalacin de postos, barracas, casetas de venda, espectculos ou atraccins situadas en terreo de uso pblico e industrias na ra e ambulantes, de conformidade co disposto no artigo 20.3 n) da Lei 39/1988.

   
  Artigo 3. .-Suxeito pasivo.  
 

Son suxeitos pasivos da presente taxa, en concepto de contribuntes, as persoas fsicas ou xurdicas e as entidades a que se refire o artigo 33 da Lei xeral tributaria, que gocen, utilicen ou aproveiten especialmente o dominio pblico local, a favor das cales se outorguen as licencias, ou quen se beneficie do aproveitamento, se se procedeu sen a oportuna autorizacin.

   
  Artigo 4. .-Responsables.  
 

1.Respondern solidariamente das obrigas do suxeito pasivo as persoas fsicas e xurdicas a que se refiren os artigos 38.1 e 39 da Lei xeral tributaria.

2.Sern responsables subsidiarios os administradores das sociedades e os sndicos, interventores ou liquidadores de quebras, concursos, sociedades e entidades en xeral, nos supostos e co alcance que sinala o artigo 40 da Lei xeral tributaria.

   
  Artigo 5. .-Cota tributaria  
 

1.A cota tributaria correspondente taxa regulada na presente ordenanza ser a que resulte da aplicacin das seguintes tarifas:

Epgrafe Euros
Diario Anual
1.-Licencias para a ocupacin de terreos destinados a tmbolas, rifas, vendas rpidas e similares. Por cada m2 ou fraccin 0,97 219,37
2.-Licencias para a ocupacin de terreos dedicados a bambns, aparellos voadores, casetas de tiro, carruaxes, xogos de cabalios, coches de choque e, en xeral, calquera clase de aparello de movemento. Por cada m2 ou fraccin 0,97 219,37
3.-Licencia para a ocupacin de terreos destinados a teatros, circos e, en xeral, calquera clase de espectculos. Por cada m2 ou fraccin 0,97 219,37
4.-Licencias para a ocupacin de terreos destinados instalacin de restaurantes, bares, polbeiras, tabernas e similares. Por cada m2 ou fraccin 0,97 219,37
5.-Licencias para a ocupacin de terreos con camins ou vehculos para a venda de bocadillos, hamburguesas, chocolates, refrescos, bebidas, froitas, etc. Por cada m2 ou fraccin 0,97 219,37
A superficie computable ser a que realmente ocupe o vehculo mis unha franxa de terreo de un metro de anchura, paralela fronte da lia exterior mostrador ou instalacin que se utilice para o uso ou servicio do pblico 0,97 219,37
6.-Licencias para a ocupacin de terreos destinados instalacin de chocolatera, masa fritida, patacas fritidas, xelados e algodn en doce. Por cada m2 ou fraccin 0,97 219,37
7.-Licencias para a ocupacin de terreos destinados instalacin de postos para a venda de turrns, melindres, doces, froitos secos, froitas e hortalizas, queixos, ovos, patacas e calquera outro producto comestible. Por cada m2 ou fraccin 0,97
8.-Licencias para a ocupacin de terreos destinados instalacin de casetas ou postos para a venda de xoguetes, cermicas, quincalla e calquera outro producto ou artigo non comestible. Por cada m2 ou fraccin 0,97
9.-Fotgrafos, debuxantes e caricaturistas 0,97
Os artefactos que se utilicen como complemento das sas actividades pagarn por m2 ou fraccin 0,30
10.-Licencias para a venda ambulante, brazo, de globos, bastns, barquios e calquera outra clase de artigos 0,30
11.-Licencias para a ocupacin de terreos destinados a despachos para a venda de entradas das instalacins de aparellos, espectculos, teatros, circos, etc., sempre que estean colocados fra da superficie subhastada ou adxudicada. Por cada m2 ou fraccin 0,30
12.-Licencias para a instalacin de aparellos automticos accionados por moedas para entretemento, recreo ou venda. Por cada m2 ou fraccin 0,15
13.-Licencia para ocupacins de terreos con postos para a venda de libros, revistas, etc. Por cada m2 ou fraccin 0,30
14.-Pola ocupacin da va pblica ou terreos de uso pblico para a rodaxe de pelculas. Por cada m2 ou fraccin 1,20
Cota mnima deste epgrafe

O Concello poder establecer, para determinada tempada, os terreos municipais de uso pblico nos que permitir a instalacin de teatros, cinematgrafos, circos ou outros espectculos e adxudica-los ditos terreos mediante licitacin, conforme s vixentes normas de contratacin municipal.

As adxudicacins faranse por tempada concreta, con expresin de data a data e, se a ocupacin continuase pasado o ltimo da, liquidaranse os das de prrroga proporcionalmente prezo que fose adxudicado.

Os dereitos fixados na tarifa anterior, as como o importe da adxudicacin mediante subhasta, entndense pola concesin da ocupacin, independentemente de que a actividade se leve ou non a cabo, polo que non se poder conceder bonificacin ningunha por causas de choivas, restriccins na subministracin de enerxa elctrica ou calquera outra de forza maior.

As instalacins tern que ser montadas e desmontadas no prazo mximo de dous das, antes e despois respectivamente, do tempo polo que se faga a adxudicacin ou se conceda a licencia, percibindo, noutro caso, os dereitos correspondentes por cada da de exceso.

2.-Normas de aplicacin das tarifas:

A)As contas esixibles de acordo coa tarifa liquidaranse por cada aproveitamento solicitado ou efectivamente realizado.

B)As persoas interesadas na concesin de aproveitamentos regulados nesta ordenanza fiscal debern solicitar previamente a correspondente licencia e realiza-lo depsito previo a que se refire o artigo 26.1 a) da Lei 39/1988, do 28 de decembro, na redaccin dada pola Lei 25/1998, do 13 de xullo.

C)As licencias para os aproveitamentos regulados na presente ordenanza concederanse inicialmente polo prazo indicado na solicitude de licencia. Unha vez autorizada a ocupacin, entenderase prorrogada por das naturais, mentres non se presente a declaracin de baixa.

D)A presentacin da baixa ter efectos a partir do da seguinte da sa presentacin. Sexa cal sexa a causa que se alegue en contrario, a non presentacin da baixa determinar a obriga de continuar aboando a taxa.

   
  Artigo 6. .-Exencins e bonificacins.  
 

Non se conceder exencin nin bonificacin ningunha na exaccin da presente taxa.

   
  Artigo 7. .-Percepcin e perodo impositivo.  
 

A percepcin da presente taxa prodcese:

A)Tratndose de novos aproveitamentos da va pblica: no momento de inicia-lo aproveitamento do dominio pblico local, previa solicitude e concesin da correspondente licencia.

B)Tratndose de concesins de aproveitamentos xa autorizados e prorrogados: o da un de xaneiro de cada ano natural e o perodo impositivo comprender o ano natural, ags nos supostos de inicio ou cese na utilizacin privativa ou aproveitamento especial, nos que o perodo impositivo se axustar a esa circunstancia co conseguinte rateo da cota por meses naturais.

   
  Artigo 8. .-Normas de xestin  
 

1.-De conformidade co previsto no artigo 24.5 da Lei 39/1988, do 28 de decembro, reguladora das facendas locais, na sa redaccin dada pola Lei 25/1998, do 13 de xullo, cando a utilizacin privativa ou aproveitamento especial regulados na presente ordenanza leve aparellada a destruccin ou deterioro do dominio pblico local, o beneficiario, sen prexuzo do pagamento da taxa a que houbera lugar, estar obrigado reintegro do custo total dos respectivos gastos de reconstruccin ou reparacin e depsito previo do seu importe.

Se os danos fosen irreparables, o Concello ser indemnizado en conta igual valor dos bens destrudos ou importe do deterioro dos danados.

O Concello non poder condonar total ou parcialmente as indemnizacins e reintegros a que se refire o presente apartado.

2.-As cantidades esixibles de conformidade coas tarifas liquidaranse por cada aproveitamento solicitado ou realizado.

3.-As persoas interesadas na concesin de aproveitamentos regulados nesta ordenanza debern solicitar previamente a correspondente licencia mediante instancia dirixida alcalde. Os Servicios tcnicos do Concello comprobarn e investigarn as declaracins que formulen os interesados, concedndose as autorizacins no caso de non atopar diferencias coas peticins de licencias. De darse diferencias, notificaranse s interesados e xirarnselles, de se-lo caso, as liquidacins complementarias que procedan. Unha vez emendadas as diferencias, concederanse as autorizacins e, de se-lo caso, os interesados farn os ingresos complementarios que procedan.

No caso de denegarse as autorizacins, os interesados podern solicitar Concello a devolucin do ingresado.

4.-Non se consentir ningunha ocupacin de terreos de uso pblico ata que non se tea aboado o correspondente importe e ata que os interesados non obtean a licencia correspondente, de conformidade co previsto no artigo 26.1 b) da Lei 39/1988, do 28 de decembro.

5.-As autorizacins tern carcter persoal e non podern ser cedidas ou subarrendadas a terceiros. O incumprimento deste mandato dar lugar anulacin da licencia, sen prexuzo das contas que tean que aboa-los interesados.

   
  Artigo 9. .-O pagamento.  
 

O pagamento da presente taxa realizarase:

a)Tratndose de autorizacins de novos aproveitamentos ou de aproveitamentos con duracin limitada, o depsito previo efectuarase mediante transferencia bancaria, sempre antes de retira-la correspondente licencia, de conformidade co establecido no artigo 26.1.a) da Lei 39/1988, do 28 de decembro.

b)Tratndose de autorizacins xa concedidas e prorrogadas sen duracin limitada, unha vez includas nos correspondentes padrns ou matrculas deste taxa, as cotas sern obxecto de liquidacin de ingreso por recibo nas entidades colaboradoras sinaladas para tal efecto e durante o prazo establecido polo Concello no seu calendario fiscal.

As cotas liquidadas e non satisfeitas no perodo voluntario faranse efectivas pola va de constrinximento, consonte coas normas do Regulamento xeral de recadacin.

   
  Artigo 10. .-Infraccins e sancins.  
 

No relativo cualificacin de infraccins tributarias, as como s sancins que as mesmas correspondan de se-lo caso, estarase disposto nos artigos 77 e seguintes da Lei xeral tributaria, conforme ordena o artigo 11 da Lei 39/1988, do 28 de decembro.

   
  Disposicins finais.  
 

1.-Dereito supletorio.-No non expresamente previsto na presente ordenanza rexern os preceptos contidos na seccin terceira, do captulo III, ttulo I da Lei 39/1988, concordantes e complementarios desta, e nas demais leis do Estado reguladoras da materia, as como nas disposicins dictadas para o seu desenvolvemento.

2.-Vixencia.-A presente ordenanza entrar en vigor o da da sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia, comezar a aplicarse a partir do 1 de xaneiro de 2002 e permanecer en vigor en tanto non se acorde a sa derrogacin ou modificacin expresa.

3.-Aprobacin.-A presente ordenanza consta de 10 artigos e unha disposicin final e foi aprobada polo Concello en pleno na sesin celebrada o da 15 de novembro de 2001.

4.-Queda derrogada expresamente a Ordenanza fiscal nmero 11, reguladora do prezo pblico por postos, barracas, casetas de venda, espectculos ou atraccins situadas en terreos de uso pblico e industrias da ra e ambulantes e rodaxe cinematogrfica, aprobada polo Concello pleno na sesin do 13 de novembro de 1989 e publicada integramente no Boletn Oficial da Provincia nmero 298 bis, do 30 de decembro de 1989, que quedar sen efectos no momento da entrada en vigor da presente ordenanza fiscal.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios