Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Negreira - Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola ocupacin de terreos de uso pblico local con mercadoras, materiais de construccin, cascallos, valados, puntais, cabaletes, andamios e outras instalacins anlogas.

Publicación provisional : 13-05-1999 BOP N 107 -- Publicación definitiva : 13-05-1999 BOP N 107
Redacción Aplicable desde 13-05-1999

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1.-Concepto
 - Artigo 2.-Feito imponible.
 - Artigo 3.-Obrigados pagamento.
 - Artigo 4.-Dereito percepcin.
 - Artigo 5.-Tarifas.
 - Artigo 6.-Normas de xestin.
 - Disposicin final.
   
  Artigo 1.-Concepto  
 

En uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin; artigo 106 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das Bases de Rxime Local e artigo 20.3.g) da Lei 39/1988, do 28 de decembro reguladora das Facendas Locais, este Concello establece a taxa pola ocupacin de terreos de uso pblico local con mercadoras, materiais de construccin, cascallos, valados, puntais, cabaletes, andamios e outras instalacins anlogas, que se rexer pola presente ordenanza fiscal.

   
  Artigo 2.-Feito imponible.  
 

O feito imponible est constitudo pola realizacin de calesquera dos aproveitamentos de ocupacin de terreos de uso pblico local con mercadoras, materiais de construccin, cascallos, valados, puntais, cabaletes, andamios e outras instalacins anlogas.

   
  Artigo 3.-Obrigados pagamento.  
 

Estn obrigados pagamento da taxa regulada nesta ordenanza as persoas ou entidades a prol das que se outorguen as correspondentes licencias ou se beneficien do aproveitamento, se se procedeu sen a oportuna autorizacin.

   
  Artigo 4.-Dereito percepcin.  
 

Terase dereito a percibi-la taxa e nace a obriga de contribur polo outorgamento de licencia ou dende o momento no que se inicia o aproveitamento. O pagamento da taxa farase na depositara municipal.

   
  Artigo 5.-Tarifas.  
 

A conta da taxa regulada nesta ordenanza fiscal farase efectiva conforme s seguintes tarifas:

a) Pola ocupacin diaria de terreo de uso pblico local con calesquera dos elementos que contempla esta ordenanza, calquera que sexa a sa finalidade: 10 ptas./metro cadrado no ncleo urbano e 5 ptas./metro cadrado no medio rural.

b) Pola ocupacin mensual de terreo de uso pblico local con calesquera dos elementos que contempla esta ordenanza, calquera que sexa a sa finalidade:

200 ptas./metro cadrado no ncleo urbano e 50 ptas./metro cadrado no medio rural.

c) Pola ocupacin anual de terreos de uso pblico local con calesquera dos elementos que contempla esta ordenanza, calquera que sexa a sa finalidade: 1.000 ptas./metro cadrado no ncleo urbano e 180 ptas./metro cadrado no medio rural.

   
  Artigo 6.-Normas de xestin.  
 

De conformidade co prevido no artigo 24.5 da Lei 39/1988, do 28 de decembro, cando con ocasin dos aproveitamentos regulados nesta ordenanza fiscal se producisen danos no pavimento ou instalacins da va pblica, os titulares da licencia ou os obrigados pagamento virn suxeitos reintegro total dos gastos de reconstruccin e reparacin de tales desperfectos ou repara-los danos causados, que sern, en todo caso, independentes dos dereitos liquidados polos aproveitamentos realizados. Se os danos foran irreparables, a entidade ser indemnizada en conta igual valor dos bens destrudos, ou o importe do deterioro dos danos.

As cantidades esixibles de acordo tarifa liquidaranse por cada aproveitamento solicitado ou realizado, e sern irreductibles polos perodos naturais de tempo sinalados nos respectivos epgrafes.

As persoas interesadas na concesin de aproveitamentos regulados nesta ordenanza fiscal debern solicitar previamente a correspondente licencia, na que se indicar a superficie a ocupar e o tempo da ocupacin.

Se non se determina a duracin do aproveitamento unha vez autorizada a ocupacin entenderase prorrogada mentres non se presente a declaracin de baixa.

A presentacin de baixa producir efectos a partir do da primeiro do perodo natural de tempo seguinte sinalado na tarifa que corresponda.

   
  Disposicin final.  
 

A presente ordenanza entrar en vigor e comezar a rexer unha vez publicada integramente no BOP e transcorra o prazo a que se refire o artigo 70.2 en relacin co 65.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, e seguir en vigor ata que se acorde a sa modificacin ou derrogacin expresa.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios