Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Corcubin - ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR ENTRADAS E SADAS DE VEHCULOS A TRAVS DAS BEIRARRAS.

Publicación provisional : 20-11-1998 BOP N 267 -- Publicación definitiva : 31-12-1998 BOP N 299
Redacción Aplicable desde 01-01-1999

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1.-Concepto.
 - Artigo 2.-Obrigados pagamento.
 - Artigo 3.-Conta.
 - Artigo 4.-Normas de xestin.
 - Artigo 5 .-Obrigacin de pagamento
 - Disposicin Final
   
  Artigo 1.-Concepto.  
 

De conformidade co previsto no artigo 58, en relacin co artigo 20.3.h), ambos da Lei 39/1988, de 28 de decembro, reguladora das Facendas Locais, segundo a modificacin establecida polo artigo 66 da Lei 25/1998, de 13 de xullo, de modificacin do Rxime Legal das Taxas Estatais e Locais e de Reordenacin das Prestacins Patrimoniais e de Carcter Pblico, este Concello establece a Taxa por utilizacins privativas ou aproveitamentos especiais por "entrada de vehculos a traveso de beirarras e reservas de mercancas de calquera clase", especificado nas Tarifas contidas no apartado 2 do artigo 4 seguinte, que se rexer pola presente Ordenanza.

   
  Artigo 2.-Obrigados pagamento.  
 

Estn obrigados pagamento da taxa regulada nesta Ordenanza, as persoas ou entidades a favor das que se outorguen as licencias, ou que se beneficien do aproveitamento, se se procedeu sen a oportuna autorizacin.

   
  Artigo 3.-Conta.  
 

1. A conta da taxa regulada nesta Ordenanza ser fixada nas tarifas contidas no apartado seguinte:

a) Garaxes ..... Individual: 3.060 ptas. m./lineal.

(entenderase por cada garaxe individual o destinado a ocupar ata das prazas de vehculos).

b) Garaxes ..... Colectivos:9.180 ptas. m./lineal.

(entenderase por aqueles garaxes de mis de das prazas).

2. Aplicaranse igualmente as tarifas da taxa indicadas no apartado anterior para entrada de vehculos en edificios ou cocheiras particulares ou apartamentos individuais de propiedade dentro dun aparcamento xeral e os situados en zonas ou ras particulares que formen parte de comunidades de propietarios, con prohibicin de aparcamento para vehculos que non sexan de propiedade de algn membro da comunidade.

3. Para as reservas establecese a obrigacin de proverse no Concello do correspondente disco de prohibicin do aparcamento, co seu oportuno nmero de licencia, que ser por conta do interesado.

4. Considrarase modificacin da rasante a beirarra todo o que supoa alteracin da lia de rasante, ben sexa na totalidade do plano superior ou na aresta exterior de dita beirarra, comprendndose para o efectos os regueiros, desniveis, rebaixas de altura, escotaduras, substitucins da lia oblicua no lugar da horizontal e, en suma, toda a modificacin do aspecto exterior da beirarra.

5. A taxa aplicarase tanto modificacin de rasante das beirarras construdas polo Concello como se se trata de beirarras construdas por particulares, toda vez que o pagamento deste aproveitamento est motivado pola molestia que transente ocasiona dita modificacin da rasante e polo beneficio que obtn o usuario. Por tanto, tamn proceder a aplicacin da taxa, anda cando a ra careza de beirarra, se a rasante se atopa modificada na parte correspondente a unha porta cocheira.

6. Os obrigados pagamento declararn os elementos tributarios que utilicen, especificando as caractersticas dos mesmos, e comunicarn calquera variacin que deba repercutir na conta da tarifa, as como, no caso de construccin de regueiro autorizado, dar conta Administracin de Rendas da data en que termina a construccin.

7. A desaparicin de regueiros ser por conta do propietario que deber solicitar, previamente, a oportuna autorizacin.

   
  Artigo 4.-Normas de xestin.  
 

1. As cantidades esixibles con arreglo as tarifas liquidarnse por cada aproveitamento solicitado ou realizado e sern irreductibles polos perodos naturais de tempo sinalados nos respectivos epgrafes.

2. As persoas interesadas na concesin de aproveitamentos regulados nesta Ordenanza, debern solicitar previamente a correspondente licencia, realizar o depsito previo a que se refire o artigo seguinte e formular declaracin acompaando un plano detallado do aproveitamento e da sa situacin dentro do Municipio.

3. Os Servicios Tcnicos do Concello, comprobarn e investigarn as declaracins formuladas polos interesados, concedndose as autorizacins de non encontrar diferencias coas peticins de licencias; si se deran diferencias, notificaranse as mesmas os interesados e xiraranse, no seu caso, as liquidacins complementarias que procedan, concedndose as autorizacins unha vez subsanadas as diferencias polos interesados e, no seu caso, realizados os ingresos complementarios que procedan.

4.En caso de denegarse as autorizacins, os interesados podern solicitar a este Concello a devolucin do importe ingresado.

5. Unha vez autorizada a ocupacin entenderase prorrogada mentras non se presente a declaracin da baixa polo interesado.

6. A presentacin da baixa surtir efectos a partir do da primeiro do semestre natural seguinte da sa presentacin. A non presentacin da baixa determinar a obrigacin de continuar abonando a taxa.

   
  Artigo 5 .-Obrigacin de pagamento  
 

A concesin de aproveitamentos non poder ser inferior a un semestre natural. A obriga de pagamento da taxa farse efectiva cada semestre natural abondose o 50 por 100 da conta establecida no artigo 3 da presente Ordenanza Fiscal. No caso de ser concedida por un s semestre aboarse o 100 por 100 no intre de solicitar a correspondente licencia.

   
  Disposicin Final  
 

A presente Ordenanza entrar en vigor unha vez publicada no Boletn Oficial da Provincia e transcorrera o prazo a que se refire o artigo 70.2 en relacin co 65.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Rxime Local, e comenzar a aplicarse a partir do da un de xaneiro de mil novecentos noventa e nove, permanecendo en vigor ata a sa modificacin ou derrogacin expresa.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios