Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Corcubin - ORDENANZA FISCAL DA TAXA POR EXPEDICIN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

Publicación provisional : 20-11-1998 BOP N 267 -- Publicación definitiva : 31-12-1998 BOP N 299
Redacción Aplicable desde 01-01-1999

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1.-Fundamento e natureza.
 - Artigo 2.-Feito imponible
 - Artigo 3.-Suxeito pasivo
 - Artigo 4.-Responsables.
 - Artigo 5.-Exencins subxectivas.
 - Artigo 6.-Cota Tributaria.
 - Artigo 7.-Tarifa.
 - 1.-Censos de poboacin de habitantes.
 - 2.-Certificacins e compulsas
 - 3.-Documentos expedidos ou estendidos polas oficinas municipais.
 - 4 .-Documentos relativos a servicios de urbanismo.
 - Artigo 8 .-Bonificacin da cota
 - Artigo 9 .-Reporte
 - Artigo 10.-Declaracin e ingreso.
 - Artigo 11.-Infraccins e sancins.
 - Disposicin final.
   
  Artigo 1.-Fundamento e natureza.  
 

En uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin e polo artigo 106 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases de Rxime Local, e de conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 da Lei 39/1988, de 28 de decembro, reguladora das Facendas Locais, este Concello establece a taxa por expedicin de documentos administrativos, que rexer pola presente ordenanza fiscal, as normas que atenden prevido no artigo 58 en relacin co artigo 20.4.a), ambos da Lei 39/1988, de 28 de decembro, reguladora das Facendas Locais, de acordo coa modificacin establecida na Lei 25/1998, de 13 de xullo, de modificacin do Rxime Legal das Taxas Estatais e Locais e de Reordenacin das Prestacins Patrimoniais e de Carcter Pblico.

   
  Artigo 2.-Feito imponible  
 

1.-Constite o feito imponible da taxa a actividade administrativa desenvolvida con motivo da tramitacin, a instancia de parte, de toda clase de documentos que expida e de expedientes de que entenda a Administracin ou as autoridades municipais.

2.-A estes efectos entenderase tratada a instancia de parte calquera documentacin administrativa que fose provocada polo particular ou redunde no seu beneficio anda que non mediase solicitude expresa do interesado.

3.-Non estar suxeita a esta taxa a tramitacin de documentos a expedientes de devolucin de ingresos indebidos, os recursos administrativos contra resolucins municipais de calquera ndole e os relativos prestacin de servicios ou realizacin de actividades de competencia municipal e utilizacin privativa ou aproveitamento especial de bens de dominio pblico municipal, que estean gravados por outra taxa municipal ou polos que se esixa un prezo pblico por este Concello.

   
  Artigo 3.-Suxeito pasivo  
 

Son suxeitos pasivos contribuntes as persoas fsicas e xurdicas e as entidades a que se refire o artigo 33 da Lei Xeral Tributaria que soliciten, provoquen ou non interese de que redunde a tramitacin do documento ou expediente de que se trate.

   
  Artigo 4.-Responsables.  
 

1.-Respondern solidariamente das obrigas tributarias do suxeito pasivo as persoas fsicas e xurdicas a que se refiren os artigos 38.1 e 39 da Lei Xeral Tributaria.

2.-Sern responsables subsidiarios os administradores das sociedades e os sndicos, interventores ou liquidadores de quebras, concursos, sociedades e entidades en xeral, nos supostos e co alcance que sinala o artigo 49 da Lei Xeral Tributaria.

   
  Artigo 5.-Exencins subxectivas.  
 

Gozarn de exencin aqueles constribuntes en que concorra algunha das seguintes circunstancias:

1.-Ter sido declaradas pobres por precepto legal.

2.-Estarn exentos do pagamento desta taxa todo aquel persoal funcionario ou laboral, sempre e cando se derive da relacin laboral existente entre o Concello e o interesado.

3.-Ter obtido o beneficio xudicial de pobreza, respecto s expedientes que deben producir efecto, precisamente, no procedemento xudicial no que fosen declarados pobres.

   
  Artigo 6.-Cota Tributaria.  
 

1.-A cota tributaria determinarase por unha cantidade fixa sinalada segundo a natureza dos documentos ou expedientes a tramitar, de acordo coa tarifa que contn o artigo seguinte.

2.-a cota de tarifa corresponde tramitacin completa, en cada instancia, do documento ou expediente de que se trate, desde a sa iniciacin ata a sa resolucin final, includa a certificacin e notificacin interesado do acordo recado.

3.-As cotas resultantes por aplicacin das anteriores tarifas incrementaranse nun 50 por cen cando os interesados soliciten con carcter de urxencia a tramitacin dos expedientes que motivasen o reporte.

   
  Artigo 7.-Tarifa.  
 

A tarifa que se refire o artigo anterior estructrase nos seguintes epgrafes:

   
  1.-Censos de poboacin de habitantes.  
 

- Certificacins de empadroamento no censo de poboacin:

a) Vixente: 510 ptas.

b) De censos anteriores: 612 ptas

- vontades de fe de vida: 510 ptas

- certificados ou informes de convivencia e/ou residencia:

a) Vixentes: 510 ptas.

b) De anos anteriores: 612 ptas.

- Certificados de pensins: 510 ptas.

   
  2.-Certificacins e compulsas  
 

- certificacin de documentos ou acordos municipais:

a) Vixentes 510 pts.

b) Anos anteriores: 1.020 ptas.

- Compulsas ou dilixencia de cotexo con fotocopia municipal:

Documentos de 1 folla: 306 ptas.

Documentos de mis de 1 folla:

a) A primeira:306

b) As seguintes 102

   
  3.-Documentos expedidos ou estendidos polas oficinas municipais.  
 

a) Por expedicin de certificacins e informes en expedientes de traspaso, de apertura ou similares de locais: 2.040 ptas.

b) Por cada comparecencia ante a Alcalda para calquera finalidade con constancia por escrito solicitado polo interesado: 510 ptas.

c) Por celebracin de casamentos: 25.500 ptas.

d) Por cada fotocopia: 20 ptas.

e) Por cada contrato administrativo que se subscriba de obras, bens, servicios e subministros:

- Contratos de menos de 500.000 ptas.: 15.300 ptas.

- De 500.001 ptas. a 1.000.000 de ptas.: 20.400 ptas.

- De 1.000.001 ptas a 3.000.000 de ptas.: 25.500 ptas.

- De 3.000.001 ptas. en adiante: 30.600 ptas.

f) Constitucin, substitucin, devolucin de fianzas en licitacin de obras municipais, po cada acto: 1.020 ptas.

   
  4 .-Documentos relativos a servicios de urbanismo.  
 

a) Por cada expediente de declaracin de runa de edificios: 25.500 ptas.

b) Informes ou certificacins de clasificacin urbanstica.

- Con planimetra: 25.500 ptas.

- Sen planimetra: 15.300 ptas.

c) Informes ou certificacins que se expida sobre caractersticas do terreo ou inmoble, ou consulta a efectos de edificacin a instancia de parte: 5.100 ptas.

d) Instancia que dirixa o particular interesando:

- Licencia de obra maior: 5.100 ptas.

- Licencia de obra menor: 1.530 ptas.

e) Certificacin de solidez: 25.500 ptas.

f) Calquera outro relacionado cos servicios tcnicos municipais e non expresamente indicado.

- Con consulta de arquivo: 10.200 ptas.

- Sen consulta de arquivo: 5.100 ptas.

g) Certificacin de obras contratista: 4% do orzamento.

h) Actos de recepcin de obra: 15.300 ptas.

   
  Artigo 8 .-Bonificacin da cota  
 

Non se conceder bonificacin ningunha dos importes das cotas tributarias sinaladas na tarifa desta taxa.

   
  Artigo 9 .-Reporte  
 

1.-Reprtase a taxa e nace a obriga de contribur cando se presente a solicitude que inicie a tramitacin dos documentos e expedientes suxeitos tributo.

2.-Nos casos a que se refire o nmero 2 do artigo 2, o reporte prodcese cando tean lugar as circunstancias que provoquen a actuacin municipal de oficio ou cando esta se incie sen previa solicitude do interesado pero redunde no seu beneficio.

   
  Artigo 10.-Declaracin e ingreso.  
 

1.-A taxa esixirase en rxime de autoliquidacin, polo procedemento de inscricin mecnica de mquina rexistradora no momento de solicitude de tramitacin do documento ou expediente, ou neste mesmos se aquel escrito non existise, ou a solicitude non fose expresa.

2.-Os escritos recibidos polos conductos que fai referencia o artigo 38 da Lei de Procedementos Administrativo, que non vean debidamente reintegrados, sern admitidos provisoriamente, pero non poder drselle curso sen que enmende a deficiencia, a fin do que se requirir interesado para que, no prazo de dez das abone as cotas correspondentes co apercibimento de que, transcorrido dito prazo sen efectualo, teranse os escritos por non presentados e ser arquivado a solicitude.

3.-As certificacins ou documentos que expida a Administracin Municipal en virtude de oficio de Xulgados ou Tribunais para toda clase de pleitos non se entregarn nin remitirn se antes non se satisface a correspondente cota tributaria.

   
  Artigo 11.-Infraccins e sancins.  
 

En todo o relativo cualificacin de infraccins tributarias, as como das sancins que s mesmas correspondan en cada caso, estarase disposto no artigo 77 e seguintes da Lei Xeral Tributaria.

   
  Disposicin final.  
 

Esta ordenanza entrar en vigor o da 01.01.1999, quedando derrogada a anterior e permanecer en vigor ata a sa modificacin ou derrogacin expresa.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios