Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Valdovio - Ordenanza de Ciclomotores

Publicación provisional : 25-04-1998 BOP N 93 -- Publicación definitiva : 25-04-1998 BOP N 93
Redacción Aplicable desde 25-04-1998

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1.
 - Artigo 2.
 - Artigo 3.
 - Artigo 4.
 - Artigo 5.
 - Artigo 6.
 - Artigo 7.
 - Artigo 8.
 - Artigo 9.
 - Artigo 10.
 - Artigo 11.
 - Artigo 12.
 - Disposicin final.
   
  Artigo 1.  
 

O obxecto da presente ordenanza regular e ordena-la inscricin e matriculacin de ciclomotores no Concello de Valdovio. No Concello crearase un rexistro municipal de ciclomotores, no que tern que figurar tdolos datos relativos ciclomotor, seu titular, nmero de matrcula municipal e as transferencias que afecten vehculo.

   
  Artigo 2.  
 

Todo propietario dun ciclomotor cunha cilindrada igual ou inferior a 50 cc. ten a obriga de inscribilo no Concello no prazo dunha semana da sa merca.

   
  Artigo 3.  
 

Transitoriamente e para os propietarios de ciclomotores adquiridos antes da entrada en vigor da presente ordenanza, establcese un prazo de un mes par dalos de alta no vixente padrn municipal.

   
  Artigo 4.  
 

A inscricin do ciclomotor deber realizarse nas oficinas de administracin do Concello, onde se facilitar o impreso correspondente. O propietario deber achega-la seguinte documentacin:

- Fotocopia do DNI.

- Certificado das caractersticas no que constar a marca, nmero de bastidor e cilindrada.

- Factura de compra ou xustificante que o substita para os casos de primeira adquisicin.

- Fotocopia compulsada do seguro obrigatorio, que deber estar en vigor.

- Recibo acreditativo de ter pagado o importe do imposto de vehculos de traccin mecnica.

Establcese unha taxa de 300 pesetas pola expedicin de documentos administrativos, de acordo co establecido na ordenanza fiscal reguladora da taxa pola expedicin de documentos administrativos (artigo 7, II.-Outras actuacins).

   
  Artigo 5.  
 

Unha vez realizada a inscricin, facilitarselle propietario o permiso municipal de circulacin e unha placa onde constar o nmero de matrcula. A placa ser de aluminio, forma rectangular, de 152 por 100 milmetros; en exterior presentar un bordo de cor aluminio de 5 milmetros de anchura, no cal ir rexistrado o nmero de homologacin da propia placa e a do expedidor da mesma. Entre bordos presentar 142 por 90 milmetros, ter un fondo de cor vermella radiante, estando os dxitos en cor branca. A distribucin ser, no ngulo superior esquerdo, mirando a placa de fronte: o escudo do Concello de Valdovio, en branco sobre fondo vermello radiante, 22 x 35 mm; dereita deste, e na parte superior, levar a inscricin "Concello de Valdovio", que ocupar 101 x 10 milmetros; debaixo, e centrado sobre as palabras "Concello de Valdovio", ir inscrita a palabra "Ciclomotor", coas seguintes dimensins: 70 x 10 milmetros. Para rematar, e na parte inferior da citada placa, irn os dxitos pertencentes identificacin numrica da propia matrcula, os cales estarn centrados sobre o ancho da mesma cunhas dimensins de 23 x 31 milmetros, onde se rexistrar desde o 0001 ata o 9999. chegar vehculo 10.000, procederase aumento dun dxito mis.

   
  Artigo 6.  
 

Esta placa deber colocarse na parte posterior do ciclomotor, de forma ben visible. Esta placa, que ser subministrada polo Concello, ter un custo de 1.000 ptas. No caso de perda ou extravo, o propietario estar obrigado a poelo en coecemento do Concello, que lle proporcionar unha nova placa co mesmo nmero de matrcula previo pagamento de 1.000 pesetas. O Concello de Valdovio poder acordar con diferentes talleres da bisbarra de Ferrol a matriculacin destas motocicletas.

   
  Artigo 7.  
 

As transferencias de titularidade do ciclomotor legalizaranse nas oficinas administrativas do Concello, cubrindo o impreso que se entregar para tal efecto e presentando fotocopia do DNI do comprador e permiso municipal de circulacin do vendedor, asinado na sa parte posterior.

   
  Artigo 8.  
 

As baixas temporais tern que ser comunicadas Concello, que proceder a retirarlle propietario o permiso de circulacin, que lle ser devolto cando o interesado solicite a alta.

As baixas definitivas sern comunicadas Concello, que proceder a retira-lo permiso de circulacin da motocicleta.

   
  Artigo 9.  
 

O conductor do ciclomotor fica obrigado a estar en posesin e levar consigo a seguinte documentacin:

- Licencia vlida para a conduccin.

- Permiso municipal de circulacin de ciclomotores.

- Documento acreditativo de estar en posesin e actualizado do seguro obrigatorio de responsabilidade civil, derivado do uso de circulacin de vehculos de motor de subscricin obrigatoria.

- Certificado de caractersticas ou documentos que o substita.

   
  Artigo 10.  
 

Tdalas motocicletas estarn obrigadas a paga-lo imposto municipal sobre vehculos.

   
  Artigo 11.  
 

Constiten infraccins a esta materia os seguintes feitos:

a) Non inscribi-lo ciclomotor no rexistro municipal de ciclomotores, nos prazos establecidos na presente ordenanza.

b) Conduci-lo ciclomotor sen estar en posesin da documentacin esixida na presente ordenanza.

c) Non levar consigo a documentacin esixida na presente ordenanza.

d) Non te-la placa de matrcula colocada na parte posterior do ciclomotor.

   
  Artigo 12.  
 

Establcense as seguintes sancins por incumprimento do establecido na presente ordenanza.

a) Non inscribi-lo ciclomotor no rexistro municipal de ciclomotores, nos prazos establecidos: 4.000 pesetas.

b) Non levar consigo, posundoo, o permiso municipal de ciclomotores: 1.000 pesetas.

c) Non te-la placa de matrcula colocada segundo o disposto na ordenanza: 4.000 pesetas.

d) Conduci-lo ciclomotor sen estar en posesin da documentacin esixida na ordenanza: 5.000 pesetas.

   
  Disposicin final.  
 

A presente ordenanza entrar en vigor unha vez publicado o seu texto ntegro no BOP.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios