Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Valdovio - Ordenanza General de Limpieza del Concello de Valdovio

Publicación provisional : 14-05-1999 BOP N 108 -- Publicación definitiva : 14-05-1999 BOP N 108
Redacción Aplicable desde 15-05-1999

Redacciones Redacciones
 - Ttulo I.-Disposicins Xerais.
 - Artigo 1.
 - Artigo 2.
 - Artigo 3.
 - Artigo 4.
 - Artigo 5.
 - Artigo 6.
 - Artigo 7.
 - Artigo 8.
 - Artigo 9.
 - Artigo 10.
 - Artigo 11.
 - Artigo 12.
 - Captulo II.-Da suciedade da va pblica a consecuencia de obras e actividades diversas.
 - Artigo 13.
 - Artigo 14.
 - Artigo 15.
 - Artigo 16.
 - Artigo 17.
 - Artigo 18.
 - Artigo 19.
 - Artigo 20.
 - Artigo 21.
 - Artigo 22.
 - Artigo 23.
 - Artigo 24.
 - Artigo 25.
 - Captulo III.-Da limpeza e mantemento dos elementos e partes exteriores dos inmobles.
 - Artigo 26.-
 - Artigo 27.
 - Captulo IV.-Da limpeza e mantemento dos solares.
 - Artigo 28.
 - Artigo 29.
 - Captulo V.-Repercusins na limpeza respecto a tenencia de animais na va pblica.
 - Artigo 30.
 - Artigo 31.
 - Artigo 32.
 - Artigo 33.
 - Captulo VI.-Horarios.
 - Artigo 34.
 - Ttulo III.-Da limpeza do Concello respecto o uso comn e privativo e manifestacins pblicas na ra.
 - Captulo I.-Condicins xerais e mbito de aplicacin.
 - Artigo 35.
 - Artigo 36.
 - Artigo 37.
 - Artigo 38.
 - Artigo 39.
 - Captulo II.-Colocacin de carteis e pancartas na va pblica.
 - Artigo 40.
 - Artigo 41.
 - Artigo 42.
 - Artigo 43.
 - Captulo III.-Das pintadas.
 - Artigo 44.
 - Captulo IV.-Da distribucin de panfletos.
 - Artigo 45.
 - Artigo 46.
 - Artigo 47.
 - Ttulo IV.-Da recollida de residuos slidos urbanos.
 - Captulo I.-Condicins xerais e mbito de prestacin dos servicios.
 - Artigo 48.
 - Artigo 49.
 - Artigo 50.
 - Artigo 51.
 - Artigo 52.
 - Artigo 53.
 - Artigo 54.
 - Captulo II.-Do servicio de recollida de lixo.
 - Artigo 55.
 - Artigo 56.
 - Artigo 57.
 - Artigo 58.
 - Artigo 59.
 - Artigo 60.
 - Artigo 61.
 - Artigo 62.
 - Artigo 63.
 - Artigo 64.
 - Artigo 65.
 - Artigo 66.
 - Artigo 67.
 - Captulo III.-Do uso de instalacins fixas para basuras.
 - Artigo 68.
 - Artigo 69.
 - Artigo 70.
 - Artigo 71.
 - Artigo 72.
 - Artigo 73.
 - Captulo IV.-Dos servicios especiais de recollida de resduos.
 - Artigo 74.
 - Artigo 75.
 - Artigo 76.
 - Captulo V.-Do aproveitamento e da recollida selectiva dos materiais residuais contidos nas basuras.
 - Artigo 77.
 - Artigo 78.
 - Artigo 79.
 - Artigo 80.
 - Ttulo V.-Da recollida, transporte e verquido de terras e escombros.
 - Artigo 81.
 - Artigo 82.
 - Artigo 83.
 - Artigo 84.
 - Captulo II.-Da utilizacin de contenedores para obras.
 - Artigo 85.
 - Artigo 86.
 - Artigo 87.
 - Artigo 88.
 - Artigo 89.
 - Artigo 90.
 - Artigo 91.
 - Artigo 92.
 - Artigo 93.
 - Artigo 94.
 - Artigo 95.
 - Captulo III.-Do libramento e verquido de terras e escombros.
 - Artigo 96.
 - Artigo 97.
 - Artigo 98.
 - Artigo 99.
 - Artigo 100.
 - Captulo IV.-Do transporte de terras e escombros.
 - Artigo 101.
 - Artigo 102.
 - Artigo 103.
 - Captulo V.-Das licencias de obras, no que concirne a limpeza.
 - Artigo 104.
 - Captulo VI.-Horario.
 - Artigo 105.
 - Ttulo VI.-Da recollida e transporte dos residuos industriais e especiais.
 - Captulo I.-Condicins xerais e mbito de aplicacin.
 - Artigo 106.
 - Artigo 107.
 - Artigo 108.
 - Artigo 109.
 - Artigo 110.
 - Artigo 111.
 - Artigo 112.
 - Captulo III.-Da recollida e transporte de residuos industriais e especiais, efectuada polos particulares.
 - Artigo 113.
 - Artigo 114.
 - Captulo IV.-Dos residuos perigosos.
 - Ttulo VII.-Infraccins. Sancins. Procedimento sancionador.
 - Artigo 115.
 - Artigo 116.
 - Artigo 117.
 - Artigo 118.
 - Artigo 119.
 - Artigo 120.
 - Artigo 121.
 - Captulo III.-Das infraccins e sancins.
 - Artigo 122.
 - Artigo 123.
 - Artigo 124.
 - Artigo 125.
 - Artigo 126.
 - Artigo 127.
 - Disposicins finais.
   
  Ttulo I.-Disposicins Xerais.  
 

   
  Artigo 1.  
 

A presente Ordenanza ten por obxecto a regulacin, no mbito das competencias do Concello de Valdovio e dentro do seu Trmino Municipal, das seguintes situacins e actividades:

1.-A limpeza da va pblica no que se refire uso comn xeral dos cidadns e limpeza de solares de propiedade municipal. Asimesmo, a inspeccin e realizacin subsidiaria de limpeza dos solares de propiedade pblica ou privada.

2.-A prevencin do estado de suciedade do Concello producido como consecuencia de manifestacins pblicas na ra, e limpeza dos bens de dominio municipal no que respecta o seu uso comn especial e privativo.

3.-A recollida de lixo e residuos slidos producidos a consecuencia do consumo domstico as como a de tdolos materiais residuais que pola sa natureza poden asimilarse s anteriores.

4.-A recollida de residuos industriais e especiais, o seu transporte dentro do trmino municipal, e o control sobre o seu verquido e eliminacin.

5.-A acumulacin, carga, transporte e verquido de terras, escombros e outros materiais similares ou asimilables, producidos a consecuencia de obras, construccin e derribos, en todo o non includo nos nmeros 1 e 3 anteriores.

6.-A recollida e transporte dos materiais residuais e dos productos destinados polos seus productores ou poseedores abandono que, non estando includos especificamente nos apartados precedentes, son de competencia municipal dacordo ca lexislacin vixente.

7.-En canto sexa da sa competencia: a xestin, control e inspeccin dos sistemas e equipamentos destinados o tratamento, aproveitamento, depsito e eliminacin da totalidade dos materiais residuais obxecto dos apartados 3, 4, 5 e 6 anteriores.

   
  Artigo 2.  
 

A presente Ordenanza de Limpeza articlase, conforme o artigo 1, mediante os seguinte ttulos:

Ttulo I.-Disposicins Xerais.

Ttulo II.-Da limpeza da va pblica.

Ttulo III.-Da limpeza do Concello en canto uso comn especial e privativo e manifestacins pblicas na ra.

Ttulo IV.-Da recollida de residuos urbanos.

Ttulo V.-Da recollida, transporte e verquido de terras e escombros.

Ttulo VI.-Da recollida e transporte dos residuos industriais e especiais.

Ttulo VII.-Das infraccins e das sancins. Procedimento sancionador.

   
  Artigo 3.  
 

1.-As normas da presente Ordenanza aplicaranse por analoxa s supostos que non estean expresamente regulados e que pla sa natureza estean comprendidos no seu mbito de aplicacin.

2.-Os Servicios Municipais, despois de escoitar os interesados, establecern a interpretacin que estimen adecuada nas dbidas que puideran presentarse na aplicacin da presente Ordenanza.

   
  Artigo 4.  
 

1.-Tdolos habitantes de Valdovio estn obrigados, no que concirne a limpeza do Concello, a observar unha conducta encamiada a evitar e previr a suciedade.

2.-Asimesmo, estn obrigados a denunciar a Autoridade municipal as infraccins que en materia de limpeza pblica presencies ou das que tean un coecemento certo.

3.-O Concello obrigase a atender as reclamacins, denuncias e suxerencias dos cidadns, exercendo as accins que en cada caso correspondan.

   
  Artigo 5.  
 

1.-Tdolos cidadns estn obrigados o cumprimento puntual da presente Ordenanza e das disposicins complementarias que en materia de limpeza en xeral, mantenemento do ornato pblico ou da esttica do Concello, dicte en calqueira momento a Alcalda no exercicio das sas facultades.

2.-A Autoridade Municipal, poder esixir en todo momento o cumprimento inmediato da presente Ordenanza, obrigando o causante dun deterioro a reparacin da afeccin causada, sin prexuzo da sancin que corresponda.

3.-A Alcalda a proposta dos servicios municipais correspondentes, sancionar de acordo co establecido no Ttulo VII desta Ordenanza os que contravieren o disposto na mesma.

   
  Artigo 6.  
 

1.-O Concello poder realizar subsidiariamente os traballos de limpeza que segn as presentes Ordenanzas corresponda efectuar directamente os cidadns, imputndolles o custo dos servizos prestados de acordo ca valorizacin realizada polos Servicios do Concello e sen prexuzo das sancins que en cada caso sexan pertinentes e do que civilmente fora esixible.

2.-Os servicios municipais podern, sempre que sexa preciso, proceder a limpeza da va pblica afectada ou dos seus elementos estructurais, o mantemento, reparacin e limpeza dos elementos e partes exteriores dos inmobles, e a carga, retirada, transporte e eliminacin dos materiais residuais abandonados.

3.-O Concello realizar a prestacin dos servicios, en todo-los supostos previstos na presente Ordenanza, mediante os procedemento tcnicos e formas de xestin que en cada momento estime convintes para os intereses do propio Concello.

Ttulo II.-Da limpeza da va pblica.

Captulo I.-Da limpeza da va pblica como consecuencia do uso xeral dos cidadns.

   
  Artigo 7.  
 

1.-A efectos da limpeza considerase va pblica: as avenidas, paseos, ras, prazas, beirarras, travesas, camios, xardns, zonas verdes, zonas terrosas e demais bens de uso pblico municipal destinados directamente o uso comn xeral dos cidadns.

2.-A efectos de limpeza, os ros tern tamn a consideracin va pblica.

   
  Artigo 8.  
 

1.-Queda prohibido tirar e abandonar na va pblica toda clase de productos de estado slido, lquido ou gasoso. Os residuos slidos de pequeno formato como papeis, envoltorios e similares debern depositarse nas papeleiras instaladas o efecto ou contenedores do Servicio Pblico de Limpeza.

2.-Os materiais residuais voluminosos, e os de pequeno tamao pero en gran cantidade, debern ser obxecto de libramento ordeado s servicios de recollida de lixo. Se por sa cantidade, formato ou natureza fora imposible a prestacin deste servicio, debern ser evacuados de acordo co que establece o Ttulo VI sobre Recollida e transporte de residuos industriais e especiais.

3.-Prohbese votar cigarros puros, pavas de cigarros ou outras materias encendidas nas papeleiras. En todo caso debern depositarse unha vez apagadas.

4.-Prohbese, igualmente, votar no chan calquera clase de desperdicio dende os vehculos, xa estean parados ou en marcha.

5.-Prohbese chuspir na ra, e satisfacer as necesidades fisiolxicas na va pblica. Os infractores sancionarnse.

   
  Artigo 9.  
 

1.-Corresponde os particulares a limpeza, dos paxases particulares, dos patios interiores de bloque de casas, dos solares de propiedade privada, das galeras comerciais e similares no caso de copropiedade dos devanditos elementos, a responsabilidade da limpeza corresponder comunidade de propietarios.

2.-Os productos do barrido e limpeza correspondentes os particulares, non podern, en ningn caso, abandonarse na ra, senn que debern recollerse en recipientes homologados e entregarse no servicio de recollida de lixo domiciliaria, si polo seu peso e volume fora posible. En caso contrario, entregaranse de acordo co establecido no Ttulo VI sobre Recollida de residuos industriais e especiais.

3.-O Concello exercer o control e inspeccin do estado de limpeza dos elementos obxecto do nmero anterior, e poder obrigar coactivamente a limpa-los a persoa responsable, de acordo coas instruccins que o efecto dicten os servicios municipais.

   
  Artigo 10.  
 

Corresponder a Administracin Municipal, ben por xestin directa ou por concesin do servicio, a limpeza de calzada, bordos, paseos, alcorques dos rbores, zonas terrosas, papeleiras, rtulos de identificacin de vas pblicas e restantes elementos do mobiliario urbano de responsabilidade municipal, sin prexuzo das modificacins do servicio que en circunstancias especiais determine a Alcalda. Non obstante, no caso de urbanizacins que tean constitudas entidades de conservacin ou de carcter privado, corresponderalles a estas o mantemento destas zonas.

   
  Artigo 11.  
 

A fin de posibilitar a limpeza dos bordos, os vehculos debern estacionarse de tal modo que entre eles e a beirarra quede unha distancia, aproximada, de vinte centmetros.

   
  Artigo 12.  
 

A limpeza dos elementos destinados o servicio do cidadn situados na va pblica pero que non estean baixo a responsabilidade municipal, corresponder efectua-la os titulares administrativos dos respectivos servicios.

   
  Captulo II.-Da suciedade da va pblica a consecuencia de obras e actividades diversas.  
 

   
  Artigo 13.  
 

1.-Tdalas actividades que poidan ocasionar suciedade na va pblica, calqueira que sexa o lugar en que se desenrole e sen prexuzo das licencias ou autorizacin que en cada caso sexan procedentes, esixen dos seus titulares a obriga de adoutar as medidas necesarias para evitar a suciedade na va pblica, as como a de limpar a parte dela e dos seus elementos estructurais que houberanse visto afectados, e a de retirar os materiais resultantes.

2.-A Autoridade municipal poder esixir en todo momento a adopcin de medidas preventivas adecuadas e das accins de limpeza correspondentes, tendo en conta o disposto no nmero anterior.

   
  Artigo 14.  
 

1.-Para prever a suciedade, as persoas que realicen obras ou derrumes na va pblica ou zonas anexas, debern proceder a la proteccin desta mediante a instalacin de vallas ou elementos adecuados de xeito que se impida a diseminacin de terras, escombros ou calquera outro resto de material de obra fora da estricta zona afectada polos traballos.

2.-En especial, as superficies inmediatas de gabias, canalizacin e conexins realizadas na va pblica debern manterse limpas e exentas de toda clase de materiais residuais. As terras extradas debern protexerse en todo caso segn determina o nmero anterior.

3.-A carga e descarga de materiais de obra e productos de derribo deber realizarme mediante tubos ou canalizacins de caractersticas adecuadas para impedir que se ensucie a va pblica e que se causen danos as persoas e as cousas.

   
  Artigo 15.  
 

Cando se trate de edificios en construccin, a obrigacin de limpar a va pblica en todo o mbito material establecido no Artigo 14, corresponder o contratista.

   
  Artigo 16.  
 

1.-Prohbese o abandono e deposicin directamente na va pblica de calquera material residual ou o seu verquido, no caso de residuos lquidos, en alcorques, pozos de rexistro, e embornais. Os residuos depositaranse, en todo caso, na va pblica mediante elementos de contencin homologados polo Concello.

2.-A utilizacin de contenedores para obras ser sempre preceptiva cando os materiais de extraccin ou recollida excedan do volume dun metro cbico, excepto as obras de urbanizacin na va pblica ou de realizacin de gabias e entubados.

3.-Os contenedores para obras debern retirarse da va pblica nos supostos que se expresan no Artigo 97 da presente Ordenanza e en todo caso dentro das 24 horas seguintes a terminacin dos traballos.

4.-Sobrepasado o trmino das 24 horas sinalado no apartado anterior, os materiais abandonados na va pblica adquirirn o carcter de propiedade municipal, sen que o afectado poida reclamar Concello polas perdas ocasionadas pola eliminacin destos materiais, e sen prexuzo da taxa fiscal a aplicar pola prestacin do correspondente servicio nin das sancins que puideran corresponder.

   
  Artigo 17.  
 

1.-Finalizadas as operacins de carga, descarga, sada ou entrada a obras ou almacns, etc., de calquera vehculo susceptible de producir suciedade na va pblica, o persoal responsable de ditas operacins e, subsidiariamente, os titulares dos establecementos e obras onde se houbesen efectuado e, en ltimo trmino, o propietario ou o conductor do vehculo, procedern a limpeza da va pblica e dos elementos desta que se houberan ensuciado, asi como a retirada dos materiais verquidos.

2.-As persoas mentadas no nmero anterior e polo mesmo orde, sern responsable das infraccins as disposicins desta Ordenanza e dos danos que puideran producirse.

   
  Artigo 18.  
 

1.-Queda prohibido o transporte de formign con vehculos formigoneira sen levar cerrada a boca de descarga cun dispositivo que impida o verquido de formign a va pblica.

2.-Prohbese limpar as formigoneiras na va pblica.

3.-Queda asimesmo prohibida a circulacin de vehculos de transporte cuias condicins xerais non garantan a perda de parte da carga no seu trnsito polo trmino municipal.

4.-En canto o disposto nos nmeros 1 e 2 precedentes, sern responsables o propietario do vehculo, estando mbolos dous obrigados a retirada do formign verquido, a limpeza da va pblica afectada e a reparacin dos danos causados, sen prexuzo das sancins que correspondan.

   
  Artigo 19.  
 

Prohbese manipular ou seleccionar os residuos depositados na va pblica a espera de ser recollidos polo servicio correspondente, romper ou abri-las bolsas de lixo, e calquera outro acto que poida motivar a cada e diseminacin de residuos pola va pblica.

   
  Artigo 20.  
 

A limpeza de escaparates, tendas, postos de venta, establecementos comerciais, etc., efectuada por particulares, farase de acordo co horario establecido no nmero 2 do Artigo 34 desta Ordenanza e sempre con coidado de non ensuciar a va pblica. O titular da actividade ser responsable delo.

   
  Artigo 21.  
 

Estn obrigados a limpar os espacios de dominio pblico ocupados habitualmente polos vehculos de traccin mecnica, os responsables dos establecementos e industrias que os utilicen para o seu servicio, en especial en canto se refire os verquidos de aceites, graxas ou productos similares.

   
  Artigo 22.  
 

1.-Igualmente prohbese realizar na va pblica os actos que especifcanse a continuacin:

a) Baleirar, verquer e depositar calquera clase de materiais residuais na calzada, beirarras, alcorques, solares sen edificar e rede de sumidoiro.

b) Derramar calquera clase de auga sucia sobre as calzadas, beirarras, bordos, alcorques e solares sen edificar.

c) O verquido de calquera clase de producto industrial lquido, slido ou solidificable que pola sa natureza sexa susceptible de producir danos os pavimentos ou afectar a integridade e seguridade das persoas e das instalacins municipais de saneamento.

d) Lavar e reparar vehculos na va pblica.

e) Realizar calquera acto que produza suciedade ou sexa contrario a limpeza e decoro da va pblica.

   
  Artigo 23.  
 

1.-Prohbese o abandono de mobles e enseres particulares na va pblica.

2.-Ser potestade dos servicios municipais a retirada, sen previo aviso, de todo obxecto ou material abandonado cando dificulte o paso, a libre circulacin ou poida afectar a limpeza ou decoro da va pblica. Inclense neste apartado os elementos de publicidade instalados sen a preceptiva licencia municipal.

3.-Os materiais sinalados nos apartados 1 e 2 precedentes sern trasladados, para o seu depsito ou eliminacin, os lugares previstos a tal fin pola Autoridade Municipal. No depsito, podern mezclarse os materiais de natureza funxible retirados da va pblica.

4.-O depsito destes materiais rexerse en todo momento pola lexislacin vixente e, no non previsto, polo que dispoa a Alcalda.

5.-Os gastos producidos polo seu traslado, depsito e custodia destos materiais sern a cargo dos seus propietarios ou productores.

   
  Artigo 24.  
 

Actividades tais como circos, teatros ambulantes, tiovivos e outras que, polas sas caractersticas especiais, utilicen a va pblica, estn obrigadas a depositar unha fianza en metlico que garanta as responsabilidades en canto a posibles verquidos de residuos e suciedade na va pblica provocadas pola sa actividade. No caso de que o Concello debera realizar actividades de recollida e limpeza, dita fianza pagar os costos e de ser stos superiores a fianza esixida, o importe da diferencia deber abonarse polos titulares da actividade.

   
  Artigo 25.  
 

Os infractores dos preceptos establecidos neste captulo sern sancionados de conformidade co establecido no Ttulo VII desta Ordenanza.

   
  Captulo III.-Da limpeza e mantemento dos elementos e partes exteriores dos inmobles.  
 

   
  Artigo 26.-  
 

1.-Os propietarios de inmobles ou, subsidiariamente, os titulares tern a obriga de mantelos nas debidas condicins de seguridade, limpeza e ornato pblico.

   
  Artigo 27.  
 

1.-Os propietarios de edificios, fincas, vivendas e establecementos tern a obriga de manter limpas as fachadas, os rtulos de numeracin das ras, as medianeiras descubertas, as entradas, escaleiras de acceso e, en xeral, toda-las partes dos inmobles que sexan visibles dende a va pblica.

2.-En todo o que refrese o nmero 1 precedente, os propietarios debern proceder os traballos de mantemento e limpeza, cando por motivos de ornato pblico sexa necesario e o ordene a Autoridade municipal, previo informe dos servicios municipais competentes.

3.-Os propietarios tamn tern a obriga de manter limpas as chimeneas, depsitos, patios, patios de luces, conduccins de auga e gas, desaugues, pararraios, antenas de televisin e calquera outra instalacin complementaria dos inmobles.

4.-O Concello nos supostos recollidos nos apartados precedentes e previo trmite de audiencia os interesados, lles requirir para que, no prazo que se lles sinale, realicen as obras ou operacin necesarias.

5.-O incumprimento do ordenado determinar que, pola falta de limpeza e decoro nos elementos ou partes exteriores do inmoble, se incoe expediente sancionador con imposicin de multa, de conformidade co previsto na lexislacin urbanstica vixente.

   
  Captulo IV.-Da limpeza e mantemento dos solares.  
 

   
  Artigo 28.  
 

1.-Os propietarios de solares e terreos debern mantelos limpos, libres de desfeitos e residuos e nas debidas condicins de hixiene, salubridade, seguridade e ornato pblico.

2.-A prescripcin anterior incle a esixencia da desratizacin e desinfeccin dos solares.

3.-E potestade do Concello a inspeccin e realizacin subsidiaria dos traballos de limpeza os que refrense os nmeros 1 e 2 anteriores, sexan solares de propiedade pblica ou privada. No caso de execucin subsidiaria destes traballos polo servicios municipais, esta farase con cargo obrigado e de acordo co disposto nas Ordenanzas Fiscais, sen prexuzo das sancins correspondentes.

   
  Artigo 29.  
 

1.-Os propietarios de solares que linden ca va pblica

debern mante-los libres de residuos e en condicins de hixiene, seguridade e ornato.

2.-A prescripcin anterior incle a esixencia da desratizacin e desinfeccin dos solares.

3.-Nas fincas afectadas polo planeamento urbanstico, cando os seus propietarios as houberan cedido para o uso pblico, o Concello poder facerce cargo, total ou parcialmente, das obrigacins descritas, mentras non se leve a cabo a expropiacin.

4.-Si por motivo de interese pblico fose necesario asumir subsidiariamente as obrigacins do propietario, o Concello poder acceder os solares de propiedade privada derribando as vallas cando se faga preciso. Elo sen prexuzo de solicitar a correspondente Autorizacin Xudicial. O Concello imputar os propietarios os costos do derribo e reconstruccin da valla afectada.

   
  Captulo V.-Repercusins na limpeza respecto a tenencia de animais na va pblica.  
 

   
  Artigo 30.  
 

1.-Os propietarios son directamente responsables dos danos ou afeccins a persoas e cousas e de calquera accin que ocasione suciedade na va pblica producida por animais da sa pertenza.

2.-En ausencia do propietario, ser responsable subsidiario a persoa que levase o animal no momento de producirse a accin que causou o dano ou afeccin.

   
  Artigo 31.  
 

1.-Como medida hixinica ineludible, as persoas que paseen cans ou outras clases de animais pola va pblica, estn obrigadas a impedir que aqueles fagan as sas deposicins nas partes de va pblica destinadas o trnsito de peatns.

2.-Por motivo de salubridade pblica, queda categoricamente prohibido cos animais fagan as sas deieccins ou deposicins sobre as beirarras, parterres, zonas verdes, zonas terrosas e restantes elementos da va pblica destinados o paso, estancia ou xogos dos cidadns.

3.-Caso de inevitable deposicin dun animal na va pblica, ou en toda parte desta non expresamente sinalada nos nmeros 1 e 2 precedentes, o paseante do animal far que este depoa nas arquetas de pluviais ou redes de sumidoiros situadas na calzada xunto o bordo.

4.-En tdolos casos, o paseante do animal obrigase a recoller e retirar os excrementos, incluso debendo limpar a parte da va pblica que houbere resultado afectada.

5.-O paseante do animal, poder de acordo co disposto no apartado 4 precedente:

a) librar as deposicins de maneira hixienicamente aceptable, mediante a bolsa de recollida de basuras domiciliaria.

b) depositar excrementos dentro de bolsas impermeabeis perfectamente pechadas, nas papeleiras ou noutros elementos de contencin indicados polos servicios municipais.

c) depositar os excrementos sen envoltorio algn, nos lugares habilitados para os cans.

   
  Artigo 32.  
 

O Concello poder establecer na va pblica os equipamentos especiais para as deposicins dos animais domsticos, sinalar os lugares habilitados, instalar elementos de contencin para facilitar o libramento de excrementos a que fai referencia o apartado 5 b) do artigo 31, e proceder a colocar as sinais preventivas e informativas necesarias para o cumprimento do presente precepto.

   
  Artigo 33.  
 

En tdolos casos contemplados nos Artigos 30 e 31 anteriores, os infractores sern sancionados segundo o especificado nos Artigos 19, 20 e 24 da Lei 1/1993 de 13 de Abril.

   
  Captulo VI.-Horarios.  
 

   
  Artigo 34.  
 

1.-O horario autorizado para a limpeza de escaparates, tendas, postos de venta, etc., segn dispn o artigo 21 da presente Ordenanza ser dende as sete as once da ma, e dende as dezanove a vintedas horas.

2.-O Alcalde poder autorizar, en casos excepcionais, modificacins nos horarios establecidos no nmero 1 do presente Artigo.

   
  Ttulo III.-Da limpeza do Concello respecto o uso comn e privativo e manifestacins pblicas na ra.  
 

   
  Captulo I.-Condicins xerais e mbito de aplicacin.  
 

   
  Artigo 35.  
 

1.-A suciedade da va pblica producida a consecuencia do uso comn e privativo ser responsabilidade dos seus titulares.

2.-Os titulares de establecementos, sexan fixos ou non, tais como bares, cafs, quioscos, postos de venta e similares, tern a obriga de manter nas debidas condicins de limpeza tanto as propias instalacins como o espacio urbano sometido a sa influencia.

3.-O Concello poder esixir os titulares expresados no nmero 2 anterior, a colocacin de elementos homologados para a contencin dos residuos producidos polo consumo nos seus establecementos, correspondndolles, asimesmo, o mantemento e limpeza de ditos elementos.

   
  Artigo 36.  
 

1.-Os organizadores dun acto pblico na ra sern responsables da suciedade derivada da celebracin de tal acto na mesma.

2.-A efectos da limpeza do Concello, os organizadores tern a obriga de informar o Concello do lugar, recorrido e horario do acto pblico a celebrar. O Concello lles poder esixir a constitucin dunha fianza en metlico polo importe dos servicios subsidiarios de limpeza, que previsiblemente, lles puidera corresponder efectuar a consecuencia da suciedade que se derivase da celebracin do devandito acto.

   
  Artigo 37.  
 

A efectos da presente Ordenanza entenderse:

1.-Por rtulos, os anuncios fixos ou mviles realizados mediante pintura, baldosas e outros materiais destinados a conferirles unha larga duracin.

2.-Por carteis, os anuncios -impresos ou pintados- sobre papel ou outro material de escasa consistencia; sendo de formato reducido e distribucin manual, os carteis tern a consideracin de octavillas.

3.-Por pancartas, os anuncios publicitarios de gran tamao situados ocasionalmente na va pblica por un perodo non superior a quince das coincidindo coa celebracin dun acto pblico.

4.-Pintadas, as inscripcins manuais realizadas na va pblica sobre os muros ou paredes do Concello, sobre as beirarras e calzadas ou sobre calquera dos seus elementos estructurais.

5.-Por opsculos e folletos diversos, os fragmentos de papel ou material anlogo entregado os cidadns de calquera manifestacin pblica ou privada.

6.-Tern a condicin de rtulos, os carteis que debido sas condicins de colocacin ou proteccin estean destinados a ter unha duracin superior a quince das.

   
  Artigo 38.  
 

A colocacin e pegado de carteis e pancartas, a distribucin de octavillas e calquera outra actividade publicitaria das reguladas no presente Ttulo, est suxeita a autorizacin municipal da Alcalda.

   
  Artigo 39.  
 

1.-A concesin da autorizacin para a colocacin ou distribucin de rtulos e demais elementos publicitarios definidos no Artigo 37 anterior, levar implcita a obrigacin para o responsable de limpar os espacios da va pblica que se houberan ensuciado, e de retirar dentro do prazo autorizado todo-los elementos publicitarios que se houberan utilizado e os seus correspondentes accesorios.

2.-Os rtulos situados en fachadas de edificios includos nos catlogos do Patrimonio Histrico Artstico, ademais de requirir autorizacin municipal, debern ser de material e construccin acorde ca fachada e o entorno.

3.-Para a colocacin ou distribucin na va pblica dos elementos publicitarios sinalados no artigo 37 precedente, o Concello poder esixir a constitucin da fianza en metlico pola conta correspondente os costos previsibles de retirar da va pblica os elementos que puideran causar suciedade.

4.-En todo caso, o beneficiario da autorizacin estar obrigado mantemento dos elementos publicitarios en condicins hixinicas, estticas e de seguridade. Rtulos,carteis, pancartas e pintadas respectarn a esttica dos soportes en que se ubiquen.

   
  Captulo II.-Colocacin de carteis e pancartas na va pblica.  
 

   
  Artigo 40.  
 

1.-Prohbese a colocacin e pegado de carteis e adhesivos, con excepcin dos casos expresamente autorizados pola Autoridade Municipal.

2.-Prohbese toda clase de actividade publicitaria das reguladas nas Presentes Ordenanzas nos edificios cualificados como histrico-artstico, e nos includos no Catlogo do Patrimonio Histrico e Artstico do Concello. Exceptuaranse as pancartas e rtulos que fagan referencia as actividades que tern lugar no edificio, colocados pola iniciativa das persoas responsables de ditas actividades.

3.-Prohbese a colocacin de carteis e pancartas en bens afectos a un servicio pblico municipal, tales como marquesias, bculos alumeados e contenedores, os promotores e beneficiarios desta publicidade respondern desta prohibicin, o incumprimento da mesma dar lugar a imposicin da sancin pertinente, as como a obriga do publicitario de proceder a retirada destes carteis e pancartas e a limpeza da parte ensuciada.

   
  Artigo 41.  
 

1.-A colocacin de carteis e adhesivos nos paneis, columnas ou soportes publicitarios municipais precisar da correspondente autorizacin municipal.

2.-Queda prohibido desgarrar, arrancar e/o tirar a va pblica carteis, anuncios ou pancartas.

   
  Artigo 42.  
 

1.-A colocacin de pancartas na va pblica soamente se autorizar nos seguintes supostos:

a) en perodo de eleccins polticas.

b) en perodo de festas populares e tradicionais dos distintos ncleos.

c) en situacins expresamente autorizadas pola Alcalda.

2.-A Alcalda regular en cada caso as condicins en que podern utilizarse os paneis, columnas e soportes publicitarios municipais e a tramitacin necesaria para solicitar a correspondente autorizacin.

3.-As pancartas soamente podern conter a propaganda de tipo poltico ou de tipo popular obxecto da correspondente solicitude de autorizacin, sen inclur ningunha outra clase de publicidade que ocupe mais do quince por cento da sa superficie.

4.-A solicitude de autorizacin para a colocacin de pancartas deber contemplar:

a) o contido e medidas da pancarta.

b) os lugares onde se pretende instalar.

c) o compromiso do responsable de reparar os danos causados na va pblica ou nos seus elementos estructurais, e de indemnizar os danos e prexuzos que puideran haberse ocasionado como consecuencia da colocacin da pancarta.

d) xustificante de suscripcin de pliza de seguro de responsabilidade civil ilimitada, que cubra os riscos que se puideran derivar da sa instalacin.

   
  Artigo 43.  
 

1.-As pancartas debern ser retiradas tan pronto como caducara o prazo o que foron autorizadas. De non facelo as, sern retiradas polos servicios municipais, imputndose os responsables os costos correspondentes o servicio prestado, sen prexuzo da imposicin da sancin correspondente.

2.-A colocacin de pancartas na va pblica sen autorizacin, dar lugar a imposicin de sancins os responsables pola Autoridade Municipal.

   
  Captulo III.-Das pintadas.  
 

   
  Artigo 44.  
 

1.-Prohbese toda clase de pintadas na va pblica, tanto sobre os seus elementos estructurais, calzadas, beirarras e mobiliario urbano, como sobre os muros e paredes exteriores do Concello.

2.-Sern excepcins en relacin co disposto no nmero 1 anterior, as pinturas murais de carcter artstico sobre as vallas dos solares, para as que ser preciso a previa autorizacin do seu propietario.

   
  Captulo IV.-Da distribucin de panfletos.  
 

   
  Artigo 45.  
 

1.-Prohbese esparcir e tirar toda clase de panfletos e materiais similares. Se exceptuarn as situacins que en sentido contrario autorice a Alcalda.

2.-Sern sancionados quenes esparzan ou distriban panfletos sen autorizacin.

3.-Os servicios municipais procedern a limpar a parte ou espacio que se houbera visto afectada pola distribucin ou dispersin de panfletos, imputando os responsables o costo correspondente dos servicios prestados, sen prexuzo da imposicin das sancins que correspondera.

   
  Artigo 46.  
 

O mobiliario urbano existente nos parques, xardns, zonas verdes e vas pblicas, no que encontranse comprendidos os bancos, xogos infants, papeleiras, fontes, sinalizacin e elementos decorativos tais como farolas e estatuas, debern manterse no mais axeitado e esttico estado de limpeza de conservacin.

   
  Artigo 47.  
 

a) Bancos:

Non se permite o uso inadecuado dos bancos, ou todo acto que perxudique ou deteriore a sa conservacin e, en particular, arrancar aqueles que estean fixos, trasladar a unha distancia superior a dous metros os que non estean fixados o chan, agrupa-los de forma desordenada, realizar inscricins ou pinturas. As persoas encargadas do coidado dos nenos debern evitar que estos nos seus xogos depositen sobre os bancos area, auga, barro ou calquera elemento que poida ensucia-la, manchar os usuarios dos mesmos.

b) Xogos infants:

A sa utilizacin realizarase por nenos con idades comprendidas nos carteis anunciadores que a tal efecto establezanse, prohibndose a sa utilizacin polos adultos ou por menores que non estean comprendidos na idade que indquese expresamente en cada sector ou xogo.

c) Papeleiras:

Os desperdicios ou papeis debern depositarse nas papeleiras destinadas a tal fin. Queda prohibida toda manipulacin de papeleiras (movelas, incendialas, volcalas, arrancalas), facer inscricins ou adherir pegatinas nas mesmas, as como outros actos que deterioren a sa esttica ou entorpezan o seu uso normal.

d) Fontes e ros dos lavadoiros pblicos:

Queda prohibido realizar calquera manipulacin nos tubos ou elementos das fontes, que non sexan as propias da sa utilizacin normal. Queda expresamente prohibido o lavado e reparacin de vehculos. Trala utilizacin do ro de lavar dbense retirar todos aqueles desperdicios producidos pola actividade e depositalos nos contenedores do Servicio Municipal de lixo.

   
  Ttulo IV.-Da recollida de residuos slidos urbanos.  
 

   
  Captulo I.-Condicins xerais e mbito de prestacin dos servicios.  
 

   
  Artigo 48.  
 

1.-O presente Ttulo regular as condicins nas cales o Concello prestar e o usuario utilizar os servicios destinados a recollida de desfeitos e residuos urbanos producidos polos cidadns.

2.-Teen a categora de usuarios os efectos de prestacin destos servicios, todo-los habitantes de Valdovio, quen os utilizarn de acordo cas disposicins vixentes.

   
  Artigo 49.  
 

Os efectos da presente Ordenanza, tern a categora de resduos urbanos os materiais residuais seguintes:

a) Os desfeitos da alimentacin e do consumo domstico producido polos cidadns nas sas vivendas, inclundo envases, vidros, plsticos, papel, madeiras, enseres e obxectos intiles procedentes da normal actividade domstica.

b) As cinzas da calefaccin domstica.

c) Os residuos procedentes de pequenas obras domiciliarias, cando a entrega diaria os servicios de recollida domiciliaria non sobrepase os vinte litros.

d) Os residuos procedentes do barrido das reas definidas no apartado 1 do Artigo 9.

e) A broza de poda de rbores e do mantemento de plantas, sempre que se entregue troceada.

f) Os envoltorios, envases, embalaxes e outros residuos slidos producidos nos locais comerciais.

g) Os materiais residuais producidos por actividades de servicios, comerciais e industriais, sempre que poidan asimilarse a desfeitos domiciliarios.

h) Os residuos producidos polo consumo en bares, restaurantes e demais establecementos que expendan productos alimentarios cociados ou nos que se realicen consumicins de calquera clase. As mesmo, os producidos en supermercados, autoservicios e establecementos similares.

i) Os residuos producidos en residencias, hoteis, hospitais, clnicas, colexios e outros establecementos pblicos ou abertos o pblico, sempre que sexan asimilables a los residuos slidos urbanos.

j) Os mobles, enseres domsticos e trastos vellos, as como roupa, calzado e calquera producto anlogo.

k) Os animais domsticos mortos, para os cales o Concello establecer o correspondente servicio de recollida.

l) As deposicins dos animais domsticos que sexan libradas en forma hixienicamente aceptable de acordo co establecido o respecto o Artigo 31.5 desta Ordenanza.

   
  Artigo 50.  
 

Quedan excludos dos servicios municipais de recollida de residuos urbanos, os seguintes materiais residuais:

1.-Os materiais de rechazo, subproductos, cinzas, escorias e calquera outro residuo producidos en fbricas, talleres, almacns e instalacins de tratamento de lixo.

2.-As cinzas producidas nas instalacins de calefaccin central dos edificios, con independencia do seu destino.

3.-Os residuos derivados das actividades de hospitais, clnicas e centros asistenciais.

4.-Os desperdicios e esterco producidos polo matadoiros, laboratorios, cuarteis, parques urbanos e demais establecementos similares pblicos ou privados.

5.-Os residuos procedentes de redes de sumidoiros, colectores, emisarios ou depuradoras de augas residuais.

6.-Calquera outro material residual que en funcin do seu contido ou forma de presentacin poida cualificarse como txico ou perigoso, ou requira condicins especiais de manipulacin.

7.-Calquera outra clase de material residual asimilable os sinalados nos nmeros precedentes, e en todo caso os que en circunstancias especiais determine a Alcalda.

   
  Artigo 51.  
 

A recollida de desfeitos e residuos regulada pola presente Ordenanza efectuarase polo Concello, mediante a prestacin de das clases de servicios: un deles obrigatorio (recollida de lixo), e os restantes servicios sern optativos para o cidadn.

   
  Artigo 52.  
 

O Concello establecer anualmente a taxa ou prezo pblico correspondente a prestacin dos diferentes servicios de recollida de desfeitos e residuos urbanos. Os usuarios procedern o pago das cantidades que comprendan polo servicio prestado, de acordo co que sinale efecto a respectiva Ordenanza Fiscal.

   
  Artigo 53.  
 

Sern sancionados os que entreguen os servicios de recollida, residuos distintos os sinalados para cada clase de servicio. Tamn sern sancionados os que depositen desfeitos fora dos contenedores ou en un elemento de contencin non adecuado ou distinto o expresamente sinalado en cada caso polos servicios municipais e fora do horario establecido.

   
  Artigo 54.  
 

En canto o establecido nos Artigos 49, 50, 55 e 56 desta Ordenanza, os Servicios de limpeza interpretarn os casos de dbida e determinarn en consecuencia a aceptabilidade ou non dos residuos as como o tipo de servicio de recollida que corresponda.

   
  Captulo II.-Do servicio de recollida de lixo.  
 

   
  Artigo 55.  
 

De acordo co establecido no Artigo 51, o servicio de recollida de lixo farase cargo de retirar as seguintes materias residuais:

1.-As sinaladas nas letras a), b), c), d) do Artigo 49.

2.-As sinaladas nas letras e), f), g), h), i), l) do mesmo artigo 49, de acordo co que, en canto a volume de entrega diaria, estableza a Ordenanza Fiscal correspondente, non superando os 20 litros.

   
  Artigo 56.  
 

En ningn caso se permitir o libramento os servicios de recollida de lixo, das seguintes categoras de residuos para as que o Concello establecer os correspondentes servicios especiais:

1.-Os detritus de hospitais, clnicas e centros asistenciais.

2.-Os animais mortos.

3.-Os mobles, enseres domsticos, trastos vellos e materiais residuais procedentes de pequenas reparacins nos domicilios.

4.-En xeral, calquera clase de residuo dos sinalados no artigo 50, que se rexern polo que dispn respecto o Ttulo VI desta Ordenanza.

   
  Artigo 57.  
 

A prestacin do servicio de recollida de lixo comprender as seguintes operacins:

a) Traslado do lixo dende os puntos de libramento de acordo co que establece o artigo 64, ata os vehculos de recollida.

b) Baleirado do lixo nos elementos de carga de ditos vehculos.

c) Devolucin, dos elementos de contencin, unha vez baleirados, os puntos orixinarios de recollida.

d) Retirada do lixo verquido na va pblica a consecuencia destas operacins.

e) Transporte e descarga destas basuras nos equipamentos habilitados a este efecto polos servicios municipais.

f) Corresponder a administracin municipal, que por xestin directa ou por concesin do servicio, a realizacin da recollida do lixo. No caso de facerse por concesin, o adxudicatario relevara Concello en todas aquelas funcins que lle son encomendadas pola presente ordenanza, cas excepcins que sinala a lexislacin vixente, e sempre de acordo co prego de condicins correspondente.

   
  Artigo 58.  
 

1.-Prohbese o abandono do lixo. Os usuarios obrganse a libralo os servicios de recollida de acordo co horario que mais adiante se expresar.

2.-Os infractores do disposto no nmero 1 anterior, obriganse a retirar o lixo abandonado, as como a deixar limpo o espacio urbano que se houbera ensuciado, todo elo con independencia das sancins que corresponda.

   
  Artigo 59.  
 

Non se permite o trasvase ou manipulacin das basuras fora dos parques de recollida, concentracin ou tratamento que os servicios municipais destinan a tais fins.

   
  Artigo 60.  
 

Os usuarios do servicio respectarn o horario establecido no artigo 81 desta Ordenanza e realizarn o libramento do lixo segn dispn a presente Ordenanza, estando asimesmo obrigados a seguir, puntualmente, cantas disposicins dicte a Alcalda.

   
  Artigo 61.  
 

1.-En canto a prestacin do servicio de recollida de lixo, os usuarios estn obrigados a utilizar os elementos de contencin para basuras que en cada caso determinen os servicios municipais.

   
  Artigo 62.  
 

1.-Os usuarios obriganse a librar o lixo o servicio de recollida en condicins tais que non se produzan verquidos de residuos durante esta operacin. Si como consecuencia dunha deficiente presentacin do lixo se produxeran tais verquidos, o usuario causante ser responsable da suciedade ocasionada na va pblica.

2.-O lixo deberase librar mediante os correspondentes elementos de contencin homologados. En ningn caso se autoriza o libramento do lixo e residuos en paquetes, caixas, bolsas non homologadas e similares, ou mal acondicionadas.

3.-Prohbese o libramento de lixo que contea residuos en forma lquida ou susceptible de licuarse.

4.-Para a sa entrega os servicios de recollida, todo-los elementos que contean basuras debern estar perfectamente atados ou tapados de modo que non se produzan verquidos de materiais residuais.

5.-Os servicios municipais podern rexeitar a retirada de lixo que non est convintemente presentado de acordo cas especificacins dos nmeros 2, 3 e 4 anteriores, ou que non fora librado mediante os elementos de contencin homologados a que fai referencia o Artigo 61 precedente.

   
  Artigo 63.  
 

1.-Os contenedores podern ser de propiedade pblica ou de propiedade privada. En calquera caso, debern ser tratados e manipulados tanto polos usuarios como polo persoal de recollida de xeito adecuado, evitando causarlles danos necesarios.

2.-Ser responsabilidade do municipio o mantemento e limpeza dos contenedores de propiedade pblica. Os servicios municipais procedern a sa renovacin cando queden inutilizados para o servicio.

3.-Si a inutilizacin viera derivada de mal uso ou actos vandlicos, o Concello poder resarcirse dos custos imputando o cargo correspondente responsable dos mesmos.

4.-O Concello, ou no seu caso o concesionario do servicio, distribuir os contenedores de propiedade pblica segundo criterios de mellor xestin do servicio.

5.-En todo caso, e sempre que non existan problemas de acceso que o xustifiquen, debern dispoerse de xeito que non se tean que recorrer mais de 300 m para acceder a un deles nas zonas urbanas densas.

6.-En zonas de asentamento disperso e rurais se colocarn en zonas de paso habitual. En todo caso os recorridos de recollida disearanse de xeito que os recorridos necesarios para a sa utilizacin sexan o mis cortos posibles.

   
  Artigo 64.  
 

1.-O Concello poder obrigar a urbanizacins, instalacins comerciais ou industriais, colexios, restaurantes, bares, hoteis, hospitais, clnicas, e calquera outro establecemento con produccin importante ou especfica de residuos, a adquirir pola sa conta o nmero e tipo de contenedores que se estime adecuado polos servicios municipais.

2.-Os elementos contenedores de propiedade privada debern levar, a efectos de identificacin, claramente indicado no seu exterior, nome e nmero da ra no caso de bloques de vivendas ou urbanizacins, ou razn social do establecemento en calquera outro caso.

3.-Os propietarios de contenedores quedan obrigados o seu mantemento en perfectas condicins de limpeza e uso. Debern ser sustitudos cando, a xuzo dos servicios municipais, o seu estado implique clasificacin de fora de uso. O Concello, en caso de incumprimento do propietario, poder proceder limpeza, retirar e sustitur os contenedores con cargo os responsables do seu coidado, sen prexucio das sancins que puideran corresponder.

   
  Artigo 65.  
 

1.-A fin de que as basuras sexan retiradas polos vehculos do servicio de recollida, os usuarios as depositarn mediante os elementos de contencin correspondentes, na beirarra o mais cerca posible do bordo da ra.

2.-O Concello poder establecer con carcter permanente ou transitorio, puntos de libramento e acumulacin de residuos

distintos dos sinalados no nmero 1 anterior, estos espacios de acumulacin de residuos sern debidamente sinalados polos servicios municipais. O usuario estar obrigado a cumprir tdalas instruccins que se dicten o respecto por parte da Autoridade Municipal.

3.-De conformidade co que sinala o nmero 2 anterior, o Concello poder establecer tamn vados e reservas especiais de espacio urbano para carga, descarga e demais operacins necesarias para a colocacin de contenedores de lixo.

   
  Artigo 66.  
 

1.-Nas zonas onde o Concello establecese a recollida de lixo mediante o uso de contenedores fixos na ra, os cidadns coidarn de non impedir as operacins correspondentes a sa carga, descarga e traslado. A Alcalda a proposta dos servicios municipais, sancionar a quenes ca sa conducta causen impedimento a prestacin do servicio de retirada ou a reposicin dos contenedores.

2.-No caso de recollida mediante o uso de contenedores a que fai referencia o nmero 1 anterior, os usuarios obriganse a depositar as basuras dentro dos mesmos, segn as normas e horarios establecidos, prohibndose o abandono dos residuos nos arredores das zonas habilitadas para a colocacin destos elementos de contencin.

   
  Artigo 67.  
 

De conformidade co establecido no apartado c) do Artigo 57 da presente Ordenanza, o persoal o servicio de recollida devolver s puntos de orixe de libramento, os contenedores, cubos, baldes e restantes elementos de contencin para lixo, unha vez que se houberan baleirado.

   
  Captulo III.-Do uso de instalacins fixas para basuras.  
 

   
  Artigo 68.  
 

Prohbese a evacuacin de residuos slidos e lquidos (aceites, graxas, pinturas, disolventes, medicamentos, etc.) pola rede de sumidoiro.

   
  Artigo 69.  
 

1.-A instalacin de incineradores domsticos, clnicos ou industriais de residuos, esixir autorizacin previa outorgada polos servicios municipais correspondentes.

2.-Non se autoriza o libramento s servicios de recollida domiciliaria, de basuras previamente tratadas mediante instalacins destinadas a aumentar a sa densidade si os interesados non obtiveran antes autorizacin outorgada polos servicios municipais.

   
  Artigo 70.  
 

1.-Tdolos edificios de vivendas, locais industriais e demais establecementos os que fai referencia no Artigo 49 podern dispoer dun espacio pechado de dimensins regulamentarias para a acumulacin e almacenamento do lixo producido diariamente.

2.-O Concello establecer nas ordenanzas fiscais correspondentes beneficios econmicos nos prezos pblicos por prestacin do servicio de recollida para aqueles edificios ou locais que dispoan de sistema de almacenamento de lixo.

3.-A acumulacin de lixo farase mediante o uso de elementos de contencin estancos e perfectamente pechados.

4.-As caractersticas de construccin e condicins tcnicas que debern cumprir estos espacios sern, a falla de norma tcnica municipal especfica, as que se fixan na normativa tecnolxica oficial correspondente.

5.-Tanto o espacio como os contenedores destinados a acumulacin de residuos debern manterse en perfectas condicins de hixiene e limpeza.

   
  Artigo 71.  
 

1.-Os conductos de uso colectivo para evacuacin de basuras, instalados ou a instalar nos edificios de vivendas, debern cumprir, en ausencia de norma tcnica municipal especifica, a normativa tecnolxica oficial correspondente.

2.-Prohbese votar por conductos colectivos de evacuacin de basuras, materiais residuais sen protexer, as como verquer residuos en forma lquida. O libramento das basuras farase en todo caso coidando do mantemento fsico e hixinico destas conduccins.

   
  Artigo 72.  
 

1.-O Concello poder obrigar a centralizar o depsito de residuos slidos urbanos ou asimilables producidos en urbanizacins, centros comerciais, industrias, e centros de gran produccin en reas especficas para tal fin.

2.-Ubicaranse en zonas de acceso, o mais lonxe posible das zonas habitadas.

3.-No caso de que as se prevea polo Concello, e independentemente do que posteriormente se estableza a efectos de recollida selectiva de residuos, debern diferenciarse os contenedores segn os tipos dos depsitos: orgnicos, vidro, papel, plsticos, metlicos, pilas e calquera outro tipo que se determine.

5.-Deber contar con espacio reservado para tiles de limpeza, toma de auga da instalacin comunitaria e espacio para enseres e outros residuos voluminosos.

6.-Os propietarios da urbanizacin ou centro sern responsables do mantemento do recinto e do seu equipamento en adecuadas condicins de esttica, hixiene e limpeza.

7.-Cando as sexan requiridos, os responsables das urbanizacins e dos centros de produccin de RSU, debern presentar plano detallado e acotado do recinto de recepcin de residuos a aprobacin do Concello. A efectos de deseo e elaboracin podern recabar a asesora tcnica dos servicios externos do Concello.

9.-O Concello poder estabrecer recintos de estas caractersticas e de uso pblico ubicadas en zonas de alto trnsito parroquial ou interparroquial, anexas a zonas de uso pblico ou en puntos que polas sas caractersticas se consideren de especial interese.

   
  Artigo 73.  
 

1.-As escorias e cinzas dos xeneradores de calor de carcter comunitario podern ser retirados polo Concello a peticin dos interesados, os que lles pasar o correspondente cargo.

2.-Non se aceptar a recollida de escorias de edificios se as mesmas non se depositan en recipientes homologados polo Concello, e se estas non se enfriaron previamente.

   
  Captulo IV.-Dos servicios especiais de recollida de resduos.  
 

   
  Artigo 74.  
 

O Concello poder establecer os servicios de recollida sectorial de residuos urbanos que tea por convinte, tales como:

a) a recollida de mobles, enseres domsticos, trastos vellos e elementos residuais rexeitados polos cidadns en actividade de reparacin ou substitucin do seu equipamento domstico.

b) as escorias das instalacins comunitarias de calefaccin con cargo os interesados.

   
  Artigo 75.  
 

1.-Os contenedores especficos para recollida sectorial na ra quedan exclusivamente reservados para a prestacin do correspondente servicio. Prohbese depositar en ditos contenedores, materiais residuais distintos dos expresamente consignados en cada caso. Os infractores sern sancionados.

2.-Prohbese manipular os obxectos e residuos depositados nos contenedores para trastos. Os infractores podern ser sancionados.

3.-O Concello poder organizar programas especiais de recollida de residuos. Os servicios municipais informarn os cidadns das condicins e modalidades de prestacin dos devanditos servicios.

   
  Artigo 76.  
 

1.-Queda prohibido o abandono de vehculos fora de uso na va pblica. Os seus propietarios sern responsables da recollida e eliminacin dos seus restos.

   
  Captulo V.-Do aproveitamento e da recollida selectiva dos materiais residuais contidos nas basuras.  
 

   
  Artigo 77.  
 

1.-Unha vez depositados os desfeitos e residuos na ra, dentro dos elementos de contencin autorizados, en espera de ser recollidos polos servicios municipais, adquirirn o carcter de propiedade municipal.

2.-Os efectos de recollida selectiva, a propiedade municipal sobre os desfeitos e residuos slidos urbanos a que fai referencia o nmero 1 anterior ser adquirida no momento en que os materiais residuais sexan librados na va pblica.

3.-Ningun se pode adicar a recollida ou aproveitamento de desfeitos de calquera tipo e residuos slidos urbanos sen previa autorizacin. Prohbese seleccionar, clasificar e separar calquera clase de material residual depositado na va pblica en espera de ser recollido polos servicios municipais, excepto no caso de dispoer de licencia expresa outorgada polo Concello.

   
  Artigo 78.  
 

1.-O Concello mediante os servicios municipais podern levar a cabo experiencias e actividades en materia de recollida selectiva tea por conveniente, introducindo o efecto as modificacins necesarias na organizacin do servicio de recollida de lixo.

2.-Os criterios de depsito e recollida que sexa necesario establecer sern de obrigado cumprimento tanto para as persoas fsicas como para as xurdicas residentes no Concello.

3.-O Concello poder favorecer e fomentar as iniciativas privadas ou pblicas para revalorizar os residuos que a xuzo dos servicios municipais tean posibilidades de alcanzar os resultados positivos para o Concello. En ningn caso tern a consideracin de recollida selectiva as iniciativas que tean por obxectivo o lucro privado.

4.-O Concello no exercicio das sas potestades e despois de escoitar os interesados, poder establecer, nas Ordenanzas correspondentes, beneficios nas taxas e prezos pblicos do servicio, destinados a posibilitar as campaas de recollida selectiva de residuos.

   
  Artigo 79.  
 

1.-O Concello establecer a recollida de basura domiciliaria, en toda-las modalidades, ca frecuencia e horarios que considere mais idnea para os intereses do Concello.

2.-O Concello poder introducir en todo momento as modificacins o programa de servicios de recollida que, por motivos de interese pblico, tea por convenientes.

3.-A Alcalda, mediante decreto, far pblica ca suficiente antelacin calquera cambio no horario, na forma ou na frecuencia do servicio, con excepcin das disposicins que se dicten en situacin de emerxencia.

   
  Artigo 80.  
 

1.-Os horarios de recollida e depsito sern establecidos por Decreto de Alcalda.

2.-Prohbese o depsito fora do horario establecido.

3.-Na madrugada do Sbado Domingo non se prestar o servicio de recollida de lixo.

4.-Nos das indicados no apartado anterior e aqueloutros nos que por calquera motivo non se realice a recollida, prohbese o depsito de lixo dende o remate do horario de depsito do da anterior ata o inicio do horario de depsito do da seguinte.

5.-Os infractores o establecido nos nmeros anteriores deste artigo, sern sancionados.

   
  Ttulo V.-Da recollida, transporte e verquido de terras e escombros.  
 

   
  Artigo 81.  
 

1.-O presente Ttulo regular, en todo o non previsto nos Ttulos II e IV da presente Ordenanza, as seguintes operacins:

a) O libramento, carga, transporte, acumulacin e verquido dos materiais residuais slidos cualificados como terras e escombros.

b) A instalacin na va pblica de contenedores para obras destinados a recollida e transporte de terras e escombros.

2.-As disposicins deste Ttulo V non rexer para as terras e outros materiais asimilables cando sexan destinados a venta ou subministro para traballos de obra nova. Si sern aplicables toda-las prescripcins que establece a presente Ordenanza en canto a prevencins e correccin da suciedade na va pblica producida a consecuencia da carga, descarga e transporte dos citados materiais.

   
  Artigo 82.  
 

Os efectos da presente Ordenanza, tern a consideracin de terras e escombros os seguintes materiais residuais:

1.-As terras, pedras e materiais similares que provean de escavacins.

2.-Os residuos resultantes de traballos de construccin, demolicin, derrame e, en xeral tdolos sobrantes de obras maiores e menores.

3.-Calquera material residual asimilable s anteriores e os que en circunstancias especiais determine a Alcalda.

   
  Artigo 83.  
 

A intervencin municipal en material de terras e escombros ter por obxecto evitar que, a consecuencia das actividades expresadas se produzan:

1.-O verquido incontrolado de ditos materiais ou efectuado en forma inadecuada.

2.-O verquido en lugares non autorizados.

3.-A ocupacin indebida de terreos ou bens de dominio pblico.

4.-O deterioro dos pavimentos e restantes elementos estructurais do Concello.

5.-A suciedade da va pblica e demais superficies do Trmino Municipal de Valdovio.

   
  Artigo 84.  
 

O Concello fomentar o verquido de terras para a recuperacin da fertilidade de espacios degradados, e o verquido de escombros como elemento de recheo ou illante baixo obras fixas, substitundo as capas frtiles de terra. Terras e escombros por separado son susceptibles de reutilizacin e reciclaxe.

   
  Captulo II.-Da utilizacin de contenedores para obras.  
 

   
  Artigo 85.  
 

O Concello poder esixir a utilizacin de contenedores cando as circunstancias e o interese xeral as o demanden.

   
  Artigo 86.  
 

1.-A colocacin de contenedores para obras est suxeita a licencia municipal que ser outorgada polos servicios municipais correspondentes.

2.-Os contenedores para obras situadas no interior acotado de zonas de obras non precisarn licencia; nembargantes, nos restantes requisitos debern axustarse as disposicins da presente Ordenanza.

3.-As Ordenanzas Fiscais regularn o pago da taxa correspondente a colocacin dos contenedores na va pblica.

   
  Artigo 87.  
 

Os contenedores para obras soamente podern ser utilizados polos titulares da licencia a que fai referencia o artigo anterior. Ningunha persoa pode efectuar verquidos de clase algunha no contenedor, de non mediar autorizacin do titular da licencia. Os infractores sern sancionados.

   
  Artigo 88.  
 

Os efectos do establecido nos artigos 94 e 95 desta ordenanza, os contenedores para obras debern ser normalizados en ausencia de norma tcnica municipal especfica.

   
  Artigo 89.  
 

1.-Os contenedores para obras estn obrigados en todo momento a presentar no seu exterior de maneira perfectamente visible.

a) o nome ou razn social e telfono do propietario ou da empresa responsable.

b) o nmero e data da licencia de ocupacin de va pblica a que se fai referencia no nmero 3 do artigo 88.

2.-Os contenedores para obras debern estar pintados de colores que destaquen pola sa visibilidade.

   
  Artigo 90.  
 

1.-Unha vez cheos, os contenedores para obras debern ser tapados inmediatamente de modo adecuado, de forma que non se produzan verquidos ao exterior de materiais residuais.

2.-Igualmente e obrigatorio tapar os contenedores o finalizar o horario de traballo.

   
  Artigo 91.  
 

1.-As operacins de instalacin e retirada dos contenedores para obras debern realizarse de modo que non causen molestias para os cidadns.

2.-Os contenedores de obras debern utilizarse ou manipularse de modo co seu contido non se verta a va pblica ou non poida ser levantado ou esparcido polo vento. En ningn caso o contido de materiais residuais exceder do nivel mais baixo do seu lmite superior.

3.-O retirar o contenedor, o titular da licencia de obras deber deixar en perfectas condicins da limpeza a superficie de va pblica ocupada.

4.-O titular da licencia de obras ser responsable dos danos causados o pavimento da va pblica, debendo comunica-lo inmediatamente os servicios municipais correspondentes no caso de haberse producido, e corrern o seu cargo as reparacins dos danos causados.

   
  Artigo 92.  
 

Nas ras normais con calzada e beirarras pavimentadas unicamente se permitir a colocacin e utilizacin de contenedores normalizado. Podern autorizarse contenedores especiais en casos excepcionais, debidamente xustificados con licencias especiais, sempre que se depositen en amplias zonas libres e sobre chans sen pavimentar. Tamn podern utilizarse contenedores especiais en traballos viais que se siten dentro da zona pechada de obras e sempre que a sa colocacin non supoa incremento da superficie da zona ocupada.

   
  Artigo 93.  
 

1.-Os contenedores situaranse, si fora posible, no interior da zona pechada de obras, e, en outro caso, de existir na zona ou carril de aparcamento, ou nas beirarras das vas pblicas cando stas tean dous ou mais metros de anchura. De non ser as, deber solicitarse aprobacin da situacin proposta.

2.-En todo caso debern observarse na sa colocacin as prescripcins seguintes:

a) Situaranse preferentemente diante da obra a que serven ou tan cerca como sexa posible.

b) Debern situarse de modo que non impidan a visibilidade dos vehculos, especialmente nos cruces, respectando as distancias fixadas para estacionamentos polo Cdigo da Circulacin.

c) Non podern situarse nos pasos de peatns nin diante deles, as coma nos vados nin nas reservas de estacionamento e parada, excepto cando stas reservas foran solicitadas para a mesma obra; tampouco podern situarse nas zonas de prohibicin de estacionamento.

d) En ningn caso podern ser colocados total ou parcialmente sobre as tapas de acceso dos servicios pblicos, sobre as bocas de incendios, alcorques dos arbores nin, en xeral, sobre ningn elemento urbanstico, cunha utilizacin que puidera dificultar en circunstancias normais ou en caso de emerxencia.

e) Tampouco podern situarse sobre as beirarras cunha anchura tal que, deducido o espacio ocupado polas vallas, no seu caso, non permita unha zona de libre paseo dun metro como mnimo unha vez colocado o contenedor.

3.-Sern colocados en todo caso de modo co seu lado mis longo este situado en sentido paralelo a lnea de bordo.

4.-Cando os contenedores estean situados na calzada debern colocarse a 0,20 m da beirarra, de modo que non impidan que as augas superficiais alcancen e discorran polo escorredor ata o embornal mis prximo, debendo protexerse cada contenedor como mnimo por tres conos de trfico colocados na va pblica en lia oblicua polo lado do contenedor mais prximo o da circulacin.

5.-Na beirarra, debern ser colocados no borde desta sen que ningunha das sas partes sobresaia da lia do encintado.

   
  Artigo 94.  
 

Cando os contenedores deban permanecer na ra durante a noite, debern levar incorporadas sinais reflectantes ou luminosas para facelos indentificabeis.

   
  Artigo 95.  
 

Os contenedores para obras sern retirados da va pblica:

1.-O espirar o trmino da concesin da licencia de obra.

2.-En calquera momento, a requerimento dos Axentes da Autoridade Municipal.

3.-En canto estean cheos, para proceder o seu baleirado e sempre dentro do mesmo da en que se houberan enchido.

   
  Captulo III.-Do libramento e verquido de terras e escombros.  
 

   
  Artigo 96.  
 

1.-O libramento de terras e escombros por parte dos cidadns, poderase efectuar das maneiras seguintes:

a) O servicio de recollida de basuras domiciliarias mediante un elemento de contencin homologado, cando o volume de entrega diario non sobrepase os vinte litros.

b) Directamente nos contenedores de obras colocados na va pblica, contratados a seu cargo, respectando o sinalado no Artigo 89.

c) Directamente nos lugares de acumulacin de terras e escombros establecidos a tal efecto polos servicios municipais, cando o volume de libramento sexa inferior a un metro cbico.

d) Directamente nos lugares de verquido definitivo habilitados polos servicios municipais, situados dentro ou fora do Trmino Municipal de Narn, cando o volume de libramento sexa igual ou superior a un metro cbico, xa proceden os materiais de obras maiores ou menores.

2.-En todo-los libramentos de terras e escombros a que fai referencia o nmero 1 anterior, o promotor da obra ser responsable da suciedade que se ocasionare na va pblica, estando obrigado a deixar limpo o espacio urbano afectados en intervalos non superiores a das horas e o finalizar as obras.

   
  Artigo 97.  
 

1.-Nos casos sinalados nos apartados b), c) e d) do artigo anterior, ser preceptiva a obtencin de licencia municipal de obras.

2.-Ser excepcin disposto no nmero 1 anterior, o libramento realizado nos lugares de acumulacin de terras e escombros establecidos polos servicios municipais cando o volume librado diariamente non sobrepase os 120 litros e sexa efectuado polos vecios do Concello a quenes, a efectos estadsticos, se lles poder esixir identificacin.

   
  Artigo 98.  
 

Prohbese a evacuacin de toda clase de desfeitos e residuos mesturados coas terras e escombros con excepcin do disposto no apartado a) do nmero 1 do Artigo 98.

   
  Artigo 99.  
 

1.-No que respecta o libramento e verquido de terras e escombros, prohbese:

a) Depositar nos contenedores de obra, residuos que contean materiais inflamables, explosivos, nocivos ou perigosos; susceptibles de putrefaccin ou de producir olores desagradables, e toda clase de materiais residuais que por calquera causa poidan causar molestias os vecios ou usuarios da va pblica.

b) Depositar mobles, enseres, trastos vellos e calquera material residual similar nos contenedores de

obras.

c) Verte-los en terreos de dominio pblico municipal que non houbera sido expresamente autorizado polo Concello para tal finalidade.

d) Verte-los en terreos de propiedade particular ou pblica excepto cando se dispoa de autorizacin expresa do titular do dominio, que deber acreditarse ante a Autoridade Municipal.

2.-Nos terreos de propiedade particular ou pblica a que fai referencia o apartado d) anterior prohibirase o verquido anda que se dispoa de autorizacin do titular cando:

a) Poidan producir alteracins substanciais da topografa do terreo, salvo que se outorgara previa licencia municipal.

b) Poidan producirse danos a terceiros ou o medio natural, ou ben afecte a hixiene pblica ou ornato do Concello, a consecuencia das operacins de descarga ou verquido de ditos materiais.

3.-Sern sancionados quenes infrinxan o disposto nos nmeros 1 e 2 anteriores.

   
  Artigo 100.  
 

O libramento de terras e escombros polos servicios municipais, as como o verquido en zonas pblicas especialmente acondicionadas para elo, estar sometido a prezo pblico ou taxa, que virn fixados pola ordenanza fiscal correspondente.

   
  Captulo IV.-Do transporte de terras e escombros.  
 

   
  Artigo 101.  
 

1.-O Concello, para casos especiais de volume ou caractersticas particulares, poden establecer horarios e itinerarios para o transporte de terras e escombros polas vas urbanas.

2.-O disposto nas presentes Ordenanzas entendese sen prexuzo do deber dos transportistas de dar cumprimento o disposto polo Cdigo da Circulacin e Lei do Solo.

   
  Artigo 102.  
 

1.-Os vehculos en que se efecte o transporte de terras e escombros reunirn as debidas condicins para evitar o verquido do seu contido sobre a va pblica.

2.-Na carga dos vehculos adoptaranse as precaucins necesarias para impedir que se ensucie a va pblica.

3.-Non se permite que os materiais transportados sobrepasen os extremos superiores. Non se permite tampouco a utilizacin de complementos adicionais non autorizados para aumentar as dimensins ou a capacidade de carga dos vehculos e contenedores.

4.-Os materiais transportados debern ser cubertos e protexidos de modo que non se desprenda p nin se produzan verquidos de materiais residuais.

   
  Artigo 103.  
 

1.-Os transportistas de terras e cascallos obrganse a proceder a limpeza inmediata do tramo de va afectada, no suposto de que a va pblica se ensuciara a consecuencia das operacins de carga e transporte.

2.-Tamn quedan obrigados a retirar en calquera momento e sempre que sexan requeridos pola Autoridade municipal, as terras e escombros verquidos en lugares non autorizados.

3.-Os servicios municipais podern proceder a limpeza da va pblica afectada e a retirada dos materiais verquidos a que fan referencia os nmeros 1 e 2 anteriores, sendo imputados os responsables os costos correspondentes, sen prexuzo da sancin oportuna.

4.-En canto disposto no nmero 3 anterior sern responsables solidarios os empresarios e promotores das obras e traballos que houbesen orixinado transporte de terras e escombros.

   
  Captulo V.-Das licencias de obras, no que concirne a limpeza.  
 

   
  Artigo 104.  
 

A concesin de licencia de obras levar aparellada en canto se refire a produccin de terras e escombros, a autorizacin correspondente para:

a) Producir escombros.

b) Transportar terras e escombros polo Concello nas condicins establecidas nos Artigos 100, 101 e 102 da presente Ordenanza.

c) Descargar ditos materiais no lugar de acumulacin ou verquidos final de residuos que efecto indicarse polos servicios municipais.

   
  Captulo VI.-Horario.  
 

   
  Artigo 105.  
 

1.-O libramento de terras e escombros s servicios de recollida domiciliario a que se refire o nmero 1 do Artigo 98, farase dentro do horario establecido para dito servicio.

2.-A deposicin de terras e escombros nos contenedores farase durante as horas en que non cause molestias o vecindario.

3.-Prohbese permanencia na ra dos contenedores para obras dende o medioda do sbado ata as sete horas do Luns seguinte.

4.-Sern sancionados os infractores no disposto no nmero 3 anterior, salvo que, ante circunstancias excepcionais houbesen obtido autorizacin expresa dos servicios municipais correspondentes.

   
  Ttulo VI.-Da recollida e transporte dos residuos industriais e especiais.  
 

   
  Captulo I.-Condicins xerais e mbito de aplicacin.  
 

   
  Artigo 106.  
 

1.-De acordo co disposto no nmero 4 do Artigo 1 desta Ordenanza, o presente Ttulo regular as condicins nas que se levara a cabo no Concello de Narn a recollida e transporte dos residuos industriais e especiais, sexan estas operacins efectuadas polos servicios municipais ou realizadas polos particulares.

2.-Os efectos de aplicacin da Ordenanza, entenderse por recollida e transporte, o conxunto das operacins seguintes:

a) O libramento de residuos na va pblica.

b) A carga dos residuos sobre o vehculo de transporte, efectuada no interior do establecemento librador ou na va pblica. A carga entenderase igualmente tanto si mediante o baleirado do elemento contenedor dos residuos no camin como si se procede a sa carga directa.

c) O transporte de residuos propiamente ditos ata o punto de destino autorizado.

d) No seu caso as operacins correspondentes o trasvase dos resduos.

3.-Tern a categora de residuos industriais os que se sinalan nos nmeros 1, 2 e 7 do Artigo 50 desta Ordenanza.

4.-Tamn tern a categora de residuos industriais os residuos urbanos cando, polas condicins da sa presentacin, volume, peso, cantidade de libramento diario, contido de humidade e outras, resulta que a xuzo dos servicios municipais no poden ser obxecto de recollida de residuos urbanos.

5.-Toda empresa, industria, hospital, clnica ou calquera establecemento productor de residuos non asimilables a os RSU deber presentar conxuntamente coa solicitude da Licencia de apertura ou actividade unha relacin cuantificada dos residuos, e un Plan de reutilizacin reciclado, ou eliminacin non contaminante dos mesmos.

   
  Artigo 107.  
 

1.-Tern a categora de residuos especiais ou perigosos tdolos que presenten caractersticas de toxicidade, velenosos, inflamables, explosivos, corrosivos, cancerxenos ou calquera outra que comporte perigo para o home ou o medio ambiente.

2.-Os residuos radioactivos non son obxecto da presente Ordenanza.

   
  Artigo 108.  
 

1.-O libramento e transporte de residuos industriais e especiais na va pblica farase sempre mediante elementos de contencin ou de transporte perfectamente pechados de maneira que non se produzan verquidos nin dispersins de po o exterior. No caso de producirse tales verquidos os responsables obrganse a limpar o espacio cidadn que se houbera visto afectado, sen prexuzo da imposicin da sancin que corresponda nin da responsabilidade civil ou penal a que houbera lugar.

2.-No caso de presunta responsabilidade criminal, o Concello interpor a correspondente accin penal ante a Xurisdiccin competente.

   
  Artigo 109.  
 

1.-Para o transporte, a carga dos residuos industriais e especiais sobre o vehculo farase no interior do establecemento librador. Soamente nos casos de manifesta imposibilidade poder efectuarse na va pblica.

2.-Tratndose de residuos perigosos, a carga na va pblica esixir previa autorizacin municipal.

3.-Non se permitir a permanencia de residuos industriais e especiais na va pblica por tempo superior a unha hora. Os libradores estn obrigados a sa custodia ata que se houbera producido a recollida.

4.-Unha vez vacos os elementos de contencin de residuos industriais e especiais debern retirarse inmediatamente da va pblica.

   
  Artigo 110.  
 

1.-Os productores poseedores e terceiros autorizados que produzan, manipulen ou transporten residuos industriais e especiais obriganse a facilitar o Concello canta informacin lles sexa requirida sobre o orixe, natureza,composicin, caractersticas, cantidade, forma de evacuacin, sistemas de pretratamento ou tratamento definitivo o destino final dos residuos de que se trate.

2.-As persoas as que obriga o nmero 1 anterior, estn as mesmo obrigadas en todo momento a facilitar o Concello as actuacins de inspeccin, vixilancia e control que este tea por convinte realizar.

   
  Artigo 111.  
 

1.-Para mellorar a xestin dos residuos industriais e especiais, as como aqueloutros, en especial comerciais, que se produzan en cantidades superiores a vinte litros diarios, e permitir a posible integracin en procesos de reciclaxe ou a cesin a bolsas de residuos, se crea un rexistro de residuos, no que figurara:

a)Persoa fsica ou xurdica productora dos residuos.

b)Persoa fsica responsable da xestin.

c)Enderezo do centro ou centros productores de residuos.

d)Tipoloxa, cantidade e cadencia de produccin dos residuos.

e)Sistema de eliminacin empregado.

f)Destino final dos residuos.

2.-A inscricin rexistral realizarase, en calquera caso, previamente a iniciacin das actividades, no caso de industrias ou actividades de nova apertura.

3.-No prazo mximo de un ano, contado dende a data de aprobacin de esta ordenanza, debern inscribirse no rexistro de residuos industriais e especiais as industrias e establecementos comerciais que estean a realizar a sa actividade no Concello de Narn.

4.-Os productores de residuos sometidos a inscricin rexistral quedarn obrigados a comunicar, no prazo mximo de un mes, calquera variacin substancial que se produza nas cantidades ou caractersticas dos residuos producidos.

   
  Artigo 112.  
 

1.-Asumirn o carcter de propiedade municipal os residuos industriais e especiais que houberen sido librados e recollidos polos servicios municipais correspondentes.

2.-Os efectos de responsabilidade civil ou penal, os residuos industriais ou especiais recollidos e transportados por terceiros non tern en ningn caso carcter de propiedade municipal.

   
  Captulo III.-Da recollida e transporte de residuos industriais e especiais, efectuada polos particulares.  
 

   
  Artigo 113.  
 

1.-A recollida e transporte de residuos industriais e especiais levada a cabo polos particulares est suxeita a licencia municipal, excepto no caso de que sexa realizado por empresas baixo o control de outros organismos pblicos de carcter supramunicipal.

2.-Asemade, os particulares que recollan ou transporten residuos industriais e especiais quedan obrigados a facilitar o Concello a relacin e as caractersticas dos vehculos afectos a ditas operacins.

3.-Os elementos de carga, recollida e transporte para residuos industriais e especiais dos particulares, debern cumprir toda-las condicins esixidas pola lexislacin vixente para o transporte e circulacin, en particular o Regulamento do Transporte de Mercancas Perigosas por Estrada.

   
  Artigo 114.  
 

Os productores e poseedores de residuos industriais e especiais que os librasen a terceiros que non houberan obtido a licencia municipal de recollida a que fai referencia o Artigo 119, respondern solidariamente con aquel de calquera dano que puidera producirse a causada dos residuos. Tamn sern solidarios da sancin que se derivase do incumprimento do prescrito.

   
  Captulo IV.-Dos residuos perigosos.  
 

   
  Ttulo VII.-Infraccins. Sancins. Procedimento sancionador.  
 

   
  Artigo 115.  
 

A vulneracin do disposto na presente Ordenanza pode dar lugar a:

1.-A adopcin por parte da Administracin Municipal das medidas precisas para que se proceda a restauracin da realidade fsica alterada ou transformada como consecuencia das citadas actuacins, utilizndose no seu caso a execucin subsidiaria de conformidade co disposto na Lei de Procedimento Administrativo.

2.-As sancins unicamente podern impoerse previa tramitacin do correspondente expediente sancionador.

3.-A obriga de indemnizar os danos e prexuzos ser a cargo dos responsables.

   
  Artigo 116.  
 

Constituir infraccin toda vulneracin das prescripcins contidas na presente -Ordenanza. A sancin administrativa se impor, no seu caso, con independencia da valoracin penal do feito polos Tribunais de Xustiza, as como as medidas que adopten en orde a reparacin dos danos e prexuzos causados pola infraccin cometida.

   
  Artigo 117.  
 

1.-As infraccins cualificanse en moi graves, graves e leves, para a sa graduacin valoraranse as circunstancias seguintes:

- Grado de intencionalidade e efectos contaminantes producidos.

- A natureza da infraccin.

- A capacidade econmica do titular da actividade.

- A gravidade do dano producido.

- O grado de malicia, participacin e beneficio obtido.

- A irreversibilidade do dano producido.

- A categora do recurso afectado.

- Os factores atenuantes ou agravantes.

- A reincidencia.

2.-Tern o carcter de moi graves aqueles actos que afecten negativamente o medio natural, e a reincidencia na comisin de fallas graves.

3.-Tern carcter grave as accins e omisins que quebrantando o preceptuado nesta Ordenanza, supoan non s o que se poder cualificar como comportamento incvico, senn que afecta os bens do servicio e uso pblico municipal, causndolles un dano directo e de importancia ou cando exista un risco certo e igualmente importante. As mesmo, ter carcter grave a reincidencia e reiteracin nas fallas leves.

4.-Tern o carcter de leves, as infraccins cuia comisin supoan comportamentos contrarios os usos e costumes e a boa educacin, sen que causen un dano directo e de importancia os bens de dominio pblico.

   
  Artigo 118.  
 

Considerarase reincidente o titular da actividade que houbera sido sancionado anteriormente unha ou mais veces, polo mesmo concepto nos doce meses anteriores.

Captulo II.-Procedemento Sancionador. Competencias.

   
  Artigo 119.  
 

O procedemento sancionador poder iniciarse:

1.-De oficio por parte dos servicios municipais competentes como consecuencia no seu caso, do exercicio dos seus deberes de inspeccin e vixilancia.

2.-A instancia de parte afectada polo feito, ou a instancia de calquera cidadn ou entidade. A tais efectos, os particulares que inicien accins neste senso, sern recoecidos como "interesados" no procedemento os efectos previstos na Lei de Procedemento Administrativo.

   
  Artigo 120.  
 

A Polica Local, no exercicio das sas funcins, deber denunciar as infraccins que desta Ordenanza observen. Na denuncia deber constar a identidade do denunciado, a suposta infraccin cometida, con expresin do lugar, data e hora e demais datos que conduzan a unha maior clarificacin da infraccin. Como norma xeral, as denuncias formuladas pola Polica Local, notificaranse no acto o denunciado, facendo constar nas mesmas os datos esxense no pargrafo anterior. Por razns xustificadas, que debern figurar na propia denuncia, poder notificarse con posterioridade.

   
  Artigo 121.  
 

As infraccins o establecido no presente regulamento sern sancionadas segundo o disposto nos artigos seguintes, coa apertura do preceptivo expediente, en aplicacin do R.D. 1398/1993 do 4 de agosto, polo que se aproba o procedemento para o exercicio da potestade sancionadora.

   
  Captulo III.-Das infraccins e sancins.  
 

   
  Artigo 122.  
 

1.-As sancins por infraccin da presente Ordenanza podern aplicarse de forma independente ou conxunta.

2.-Para a exaccin de sancins por infraccin as prescripcins desta Ordenanza en defecto de pago voluntario ou acatamento de sancin imposta, seguirase o procedemento administrativo de constrinximento.

3.-Cando para a proteccin dos distintos aspectos contemplados nesta Ordenanza concorran outras normas de rango superior, as infraccins sancionarnse con arreglo as maiores contas e severas medidas establecidas.

   
  Artigo 123.  
 

O incumprimento do preceptuado no Ttulo II da presente Ordenanza, sancionarse con multa dunha conta que vai de 5.000 a 15.000 pesetas, en base a seguinte escala:

- Infraccins leves: 5.000 pesetas.

- Infraccins graves: dobre da multa leve.

- Infraccins moi graves: triple da multa leve.

   
  Artigo 124.  
 

O incumprimento do determinado no Ttulo III sancionarase con multa dunha conta que vai de 10.000 a 30.000 pesetas, segn a seguinte escala:

- Infraccins leves: 10.000 pesetas.

- Infraccins graves: dobre da multa leve.

- Infraccins moi graves: triple da multa leve.

Ter o carcter grave o suposto de reincidencia.

Tern o carcter de infraccins moi graves, cando como consecuencia das mesmas se infrinxan danos nos bens de dominio pblico municipal, tendo sempre este carcter as conductas que supoan unha infraccin establecido, a ttulo enunciativo, nos seguintes artigos:

- Art. 40 n. 2 e 3 (colocacin de carteis e pancartas).

- Art. 37 n. 4 (das pintadas e inscricins manuais).

- Arts. 46 e 47 (danos a mobiliario urbano).

   
  Artigo 125.  
 

O incumprimento do determinado no Ttulo IV, sancionarase cunha multa dunha conta que vai desde 5.000 ata as 10.000 ptas., polas seguintes infraccins:

- Infraccins leves: 5.000 ptas.

Tern este carcter as infraccins establecido no Art. 53, Art. 58, Art. 66 n. 2 e Art. 82.

- Infraccins graves: dobre da multa leve.

Tern este carcter as infraccins antes citadas nos supostos de reincidencia e o incumprimento do establecido no art. 66 n. 1 (obstaculizacin das operacins correspondentes a carga, descarga e traslado da recollida do lixo).

- Infraccins moi graves: triple da multa leve.

   
  Artigo 126.  
 

O incumprimento do determinado no Ttulo V, sancionarase cunha multa dunha conta que vai desde 10.000 ptas. ata 100.000 ptas., con arreglo seguinte graduacin:

- Infraccins leves: 10.000 ptas.

Tern este carcter:

- As conductas que vulneren o establecido no Ttulo V desta Ordenanza, non xeneren situacins de perigo para os cidadns, nin danos o medio ambiente.

- O incumprimento do establecido no art. 89, por colocacin de contenedores, sen a previa autorizacin municipal e por verquido nos contenedores de obras, sen a correspondente autorizacin.

- Infraccins graves: 20.000 ptas.

Tern este carcter:

- As conductas que vulneren o establecido no Ttulo V desta Ordenanza, cando xeneren situacins de perigo para o cidadn, ou ben supoan desobediencia requirimento dos axente Municipais, ou cando ocasionen suciedade na va pblica, non procedendo de inmediato limpeza da mesma.

- O incumprimento do establecido nos art. 89, 96, 97 n. 2 e 98 n. 2 e 105.

- Infraccins moi graves: Estas infraccins sancionaranse con multas de 25.000 ata 100.000 ptas., segundo intensidade do verquido, as consecuencias medioambientais producidas ou o perigos xerados para os cidadns.

Tern este carcter:

- As conductas que vulneren o disposto respecto depsito de materiais inflamables, explosivos, nocivos e perigosos.

- A creacin de vertedeiros nos terreos de propiedade particular ou pblico, cando os verquidos podan producir danos a terceiros ou medio natural, ou ben afecten a hixiene pblica ou de ornato do Concello.

- O incumprimento do establecido no art. 101.

   
  Artigo 127.  
 

O incumprimento do establecido no Ttulo VI da Ordenanza, dar lugar imposicin de multas dunha conta que vai desde 10.000 ata 50.000 ptas., segundo o carcter de leve, grave ou moi grave da infraccin.

Tern carcter grave, as conductas reincidentes.

   
  Disposicins finais.  
 

Primeira.-En todo o non establecido nesta ordenanza, ser de aplicacin as Normativas e Disposicins promulgadas o respecto pola Xunta de Galicia e Lexislacin do Estado.

Segunda.-Facultase Alcalda para dictar as normas tcnicas ou regulamentarias necesarias para o desenrolo e aplicacin desta Ordenanza.

(La presente ordenanza general de limpieza, integrada por 127 artculos y dos disposciones finales, fue aprobada por el Pleno municipal de Valdovio en sesin de 12 de marzo de 1999, y entrar en vigor, al da siguiente de su ntegra publicacin en el BOP.)

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios