Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Carballo - ORDENANZA XERAL REGULADORA DO OUTORGAMENTO DE LICENCIAS DE PRIMEIRA UTILIZACIN OU OCUPACIN DE EDIFICACINS NO CONCELLO DE CARBALLO

Publicación provisional : 06-06-2002 BOP N 128 -- Publicación definitiva : 06-06-2002 BOP N 128
Redacción Aplicable desde 06-06-2002

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1. .-Obxecto.
 - Artigo 2. .-Edificios.
 - Artigo 3. .-Fins.
 - Artigo 4. .-Solicitude de licencia.
 - Artigo 5. .-rgano competente para o outorgamento da licencia.
 - Artigo 6. .-Procedemento.
 - Artigo 7. .-Obriga de resolver.
 - Artigo 8. .-Taxa municipal.
 - Artigo 9. .-Obriga dos titulares do edificio.
 - Artigo 10. .-Obriga das empresas subministradoras de enerxa elctrica, auga, gas e telefona e demais servicios de subministro mediante redes.
 - Artigo 11. .-Infraccins.
 - Artigo 12. .-Sancins.
 - Artigo 13. .-Persoas responsables.
 - Artigo 14. .-rgano competente para a imposicin de sancins.
 - Artigo 15. .-Rxime do procedemento sancionador.
 - Anexo I
 - Anexo II
 - Anexo III
 - Anexo IV
   
  Artigo 1. .-Obxecto.  
 

A presente ordenanza ten por obxecto establece-los requisitos e o procedemento para o outorgamento da licencia de primeira utilizacin ou ocupacin dos edificios, en desenvolvemento das previsins contidas na Lei 7/1985, do 2 de abril, de bases do rxime local; Lei 1/1997, do 24 de marzo, do solo de Galicia; Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, do Regulamento de disciplina urbanstica para o desenvolvemento e aplicacin da Lei do solo de Galicia; Decreto 311/1992, do 12 de novembro, sobre supresin da cdula de habitabilidade; Lei 8/1997, do 20 de agosto, de accesibilidade e supresin de barreiras na Comunidade Autnoma de Galicia, e o Decreto 35/2000, do 28 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento e execucin da Lei de accesibilidade e supresin de barreiras na Comunidade Autnoma de Galicia. Estas normas rexern en todo aquelo non previsto nesta ordenanza.

   
  Artigo 2. .-Edificios.  
 

Teen a natureza de edificios as obras de nova planta e os edificios resultantes da ampliacin ou reforma de estructuras dos xa existentes, que se tivesen realizado abeiro dunha licencia urbanstica.

   
  Artigo 3. .-Fins.  
 

A licencia de primeira utilizacin ou ocupacin ten coma fin exclusivo:

a) Comprobar que o edificio construdo e a urbanizacin realizada tempo, no seu caso, se realizaron de acordo co proxecto tcnico e a licencia urbanstica que no seu da se concedese.

b) Verificar que o construdo rene tdalas condicins tcnicas de habitabilidade, seguridade, accesibilidade, ornato pblico, salubridade e hixiene.

c) Confirmar que o edificio poida destinarse a un uso determinado.

d) Asegurarse de que o constructor repuxo, no caso de telos danado, os elementos e os equipamentos urbansticos afectados.

   
  Artigo 4. .-Solicitude de licencia.  
 

1. Os interesados en obter unha licencia de primeira utilizacin ou ocupacin dun edificio presentarn unha solicitude dirixida alcalde-presidente que deber conter, como mnimo, os seguintes datos:

a) Nome e apelidos do interesado ou, de habelo, do seu representante, as coma a identificacin do lugar elixido para os efectos de notificacin.

b) Identificacin do edificio respecto do que se solicita a licencia, que deber aparecer con toda claridade, as como do expediente que se refire.

c) Lugar, data e sinatura do solicitante ou do seu representante.

2. Os interesados debern xuntar instancia os seguintes documentos:

a) Fotocopia compulsada da preceptiva licencia de obras de nova planta, e dos edificios resultantes da ampliacin, rehabilitacin, reconstruccin ou reforma de estructuras dos xa existentes realizadas abeiro dunha licencia urbanstica.

b) Certificacin de finalizacin de obra, e, no seu caso, da urbanizacin conforme proxecto tcnico aprobado, expedido polos directores de obra, visado polo correspondente colexio, coa indicacin expresa de que a obra se axusta proxecto para o que se ten licencia, e normativa sectorial sobre seguridade, habitabilidade, salubridade e accesibilidade que resulte aplicable.

c) No seu caso, xustificantes -abonda copia compulsada da solicitude- de ter solicitado a alta no imposto sobre bens inmobles de natureza urbana.

d) Catro fotografas do edificio e do seu contorno e das dos viais adxacentes.

e) Certificacin tcnica de non ter causado deterioro no dominio pblico ou de se ter reparado este.

f) No seu caso, proxecto visado no que se represente o estado final da obra.

g) Xustificante de ter aboado as taxas relativas concesin da licencia orixinal de obra e demais que se retriban coa realizacin destas, as como o imposto sobre construccins, instalacins e obras, no seu caso.

h) Plano de situacin dixitalizado en soporte informtico de uso estendido.

3. No anexo I desta ordenanza figura o modelo de solicitude que deber ser presentado polos interesados. No seu reverso constarn, sucintamente, as instruccins de cumprimentacin deste, que figuran no anexo II desta ordenanza. As mesmo, no anexo III figura un modelo da certificacin sinalada no b) do pargrafo 2. deste artigo, en tanto no anexo IV inclese un modelo da certificacin de non deterioro do dominio pblico local na execucin da obra ou reparacins efectuadas sobre deste. O modelo oficial ser de uso voluntario, podendo realizarse a solicitude en calquera outro impreso, sempre que contea os requisitos mnimos sinalados nesta ordenanza respecto do contido indispensable e da documentacin acompaante.

4. O alcalde, mediante decreto, poder modifica-los modelos oficiais cando, por calquera circunstancia, sexa preciso realizar tal labor.

   
  Artigo 5. .-rgano competente para o outorgamento da licencia.  
 

Compete outorga-la licencia alcalde, sen prexuzo da posibilidade de delegar esta competencia noutros rganos segundo estableza a lexislacin do rxime local.

   
  Artigo 6. .-Procedemento.  
 

1. Iniciado o procedemento a instancia de persoa interesada, impulsarase de oficio en tdolos seus trmites, recabando o instructor os informes tcnicos que legalmente resulten esixibles e cantos outros estime necesarios.

2. O informe dos servicios tcnicos far constar se a obra se fixo segundo o proxecto tcnico e/ou licencia urbanstica concedida; se foron debidamente restaurados os elementos urbansticos e o equipamento urbano que puidesen quedar afectados coma consecuencia das obras; se rene as condicins de habitabilidade, accesibilidade, ornato pblico, seguridade, salubridade e hixiene e se o edificio apto para o uso que se destina.

3. O informe de Intervencin versar sobre as obrigas de contido econmico.

   
  Artigo 7. .-Obriga de resolver.  
 

1. O alcalde ou, no seu caso, a Comisin de Goberno, est obrigado a dictar resolucin expresa no prazo mximo de dous meses.

2. A aceptacin dos informes e dictames servir automaticamente de motivacin resolucin cando se incorporen texto desta.

   
  Artigo 8. .-Taxa municipal.  
 

A taxa municipal polo outorgamento da licencia rexerase polo disposto na Ordenanza fiscal nmero 7 deste Concello.

   
  Artigo 9. .-Obriga dos titulares do edificio.  
 

1. Queda prohibida s titulares do edificio construdo a sa primeira ocupacin previa obtencin da licencia de primeira utilizacin ou ocupacin.

2. Nas transmisins ou alleamentos totais ou parciais farase consta-la carencia da licencia de primeira ocupacin ou utilizacin, pasando a se-los adquirentes responsables da dita carencia, se esta non se obtivo tempo da transmisin ou alleamento.

   
  Artigo 10. .-Obriga das empresas subministradoras de enerxa elctrica, auga, gas e telefona e demais servicios de subministro mediante redes.  
 

1. En virtude do previsto no artigo 17.5 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de disciplina urbanstica para o desenvolvemento e aplicacin da Lei do solo de Galicia, as empresas ou entidades subministradoras de enerxa elctrica, auga, gas e telefona esixirn s contratantes e conservarn para a contratacin dos respectivos servicios copia da licencia de ocupacin dos edificios e instalacins xerais suxeitos sa obtencin.

2. O incumprimento desta esixencia por parte das empresas subministradoras dar lugar a que a Administracin impoa unha multa do tanto quntuplo do importe da acometida sen prexuzo doutras sancins que resulten procedentes.

   
  Artigo 11. .-Infraccins.  
 

Constite infraccin urbanstica a primeira ocupacin dos edificios sen a preceptiva licencia de primeira utilizacin ou ocupacin, conforme disposto no art. 181 da Lei 1/1997, do 24 de marzo, do solo de Galicia, en relacin co artigo 168 desta norma, e os artigos 69 e 10 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de disciplina urbanstica para o desenvolvemento e aplicacin da Lei do solo de Galicia.

   
  Artigo 12. .-Sancins.  
 

1. A infraccin que se refire o artigo anterior ser sancionada con multa pecuniaria dun cinco por cento (5%) do valor da obra realizada ata un mximo de duascentas cincuenta mil (250.000) pesetas (1.502,53 euros), se a actuacin fose legalizable, conforme sinalado no art. 97 do Decreto 28/1999 en relacin cos artigos 182.4 e 185.1 da Lei 1/1887, do solo de Galicia.

2. Cando a actividade sinalada no artigo anterior non fose legalizable, ser sancionada conforme corresponda, en funcin da tipificacin, segundo se establece nos artigos 82 103 do Decreto 28/1999.

3. As infraccins de ndole tributaria rexeranse polo disposto na Lei 230/1963, e demais normativa aplicable, segundo sinala a ordenanza fiscal respectiva.

4. En ningn caso poder o Concello deixar de adopta-las medidas tendentes a restaura-la orde urbanstica vulnerada, dispoendo a cesacin inmediata da actividade de ocupacin como medida cautelar.

   
  Artigo 13. .-Persoas responsables.  
 

Na primeira ocupacin dos edificios sen licencia, sern responsables o promotor das obras e o que realice a ocupacin se fosen persoas distintas, tendo a multa que se impoa carcter independente.

   
  Artigo 14. .-rgano competente para a imposicin de sancins.  
 

O rgano competente para a resolucin do procedemento sancionador o alcalde, quen poder delegar esta atribucin na Comisin de Goberno.

   
  Artigo 15. .-Rxime do procedemento sancionador.  
 

A potestade sancionadora exercerase mediante o procedemento establecido no Regulamento do procedemento para o exercicio da postestade sancionador, aprobado por RD 1398/1993, do 4 de agosto.

   
  Anexo I  
 

   
  Anexo II  
 

   
  Anexo III  
 

   
  Anexo IV  
 

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios