Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Boimorto - Ordenanza fiscal n 14, reguladora da licencia pola posesin de animais potencialmente perigosos, do seu rexistro, da seccin local do rexistro de animais de compaa e das taxas pola prestacin de tales servicios.

Publicación provisional : 25-10-2003 BOP N 246 -- Publicación definitiva : 20-12-2003 BOP N 291
Redacción Aplicable desde 01-01-2004

Redacciones Redacciones
 - Captulo 1.-Disposicins xerais
 - Artigo 1 .-Obxecto
 - Artigo 2 .-Definicin de animal potencialmente perigoso
 - Captulo II.-Da licencia municipal
 - Artigo 3 .-Licencia municipal
 - Artigo 4 .-Requisitos para a obtencin da licencia
 - Artigo 5 .-Vixencia das licencias
 - Artigo 6 .-Acreditacin
 - Artigo 7 .-Documentacin
 - Artigo 8 .-rgano competente para a concesin das licencias municipais.
 - Artigo 9 .-Revisin, perda de licencias e depsito de animais.
 - Captulo III.-Do rexistro municipal
 - Artigo 10 .-Rexistro municipal de animais potencialmente perigosos.
 - Artigo 11 .-Inscricin no rexistro
 - Artigo 12 .-Baixa no rexistro municipal de animais potencialmente perigosos.
 - Artigo 13 .-Seccin local do rexistro galego de identificacin de animais de compaa.
 - Artigo 14 .-Circulacin e permanencia do can en vas pblicas e locais.
 - Captulo IV.-Infraccins e sancins
 - Artigo 15 .-Infraccins
 - Artigo 16 .-Sancins.
 - Artigo 17 .-Responsable
 - Artigo 18 .-Procedemento sancionador.
 - Artigo 19 .-Exercicio da potestade sancionadora
 - Captulo V.-Da taxa por expedicin de licencia, renovacin, inscricins rexistrais e as sas modificacins e cancelacins.
 - Artigo 20 .-Obxecto.
 - Artigo 21 .-Feito impoible.
 - Artigo 22 .-Suxeito pasivo
 - Artigo 23 .-Responsables.
 - Artigo 24 .-Devengo
 - Artigo 25 .-Tarifas.
 - Artigo 26 .-Ingreso da taxa
 - Artigo 27 .-Infraccins e sancins
 - Disposicin adicional nica.
 - Disposicion final
   
  Captulo 1.-Disposicins xerais  
 

   
  Artigo 1 .-Obxecto  
 

1.- obxecto da presente Ordenanza, a regulacin da concesin e renovacin da licencias administrativas para a tenencia de calquera dos animais clasificados como potencialmente perigosos, s que se refire o Decreto 90/2002, de 28 de febreiro, polo que se regula a posesin de animais potencialmente perigosos, na Comunidade Autnoma de Galicia, as como a regulacin do rexistro municipal de animais potencialmente perigosos e a inscricin na seccin local do rexistro galego de animais de compaa e das taxas pola concesin e renovacin das licencias e inscricins indicadas.

2.-Quedan excludos da aplicacin da presente Ordenanza os cans e animais pertencentes s forzas armadas, forzas e corpos de seguridade do Estado, corpos da polica das comunidades autnomas, polica local e empresas de seguridade con autorizacin oficial.

   
  Artigo 2 .-Definicin de animal potencialmente perigoso  
 

1.-Considranse animais potencialmente perigosos, tdolos que, pertencendo fauna salvaxe, sendo utilizados como animais domsticos, ou de compaa, con independencia da sa agresividade, pertencen a especies ou razas que tean capacidade de causa-la morte ou lesins s persoas ou a outros animais e danos a cousas.

2.-En particular tern a cualificacin de potencialmente perigosos, os animais domsticos ou de compaa que regulamentariamente se determinen pola Comunidade Autnoma de Galicia, particularmente os pertencentes especie canina definidos no artigo 2.2 do Decreto 90/2002, de 28 de febreiro, polo que se regula a posesin de animais potencialmente perigosos na Comunidade Autnoma de Galicia e se crean os rexistros galegos de identificacin de animais de compaa e potencialmente perigosos e de adestradores caninos.

3.-En todo caso, aqueles cans que manifesten unha marcada agresividade natural ou inducida mediante adestramento, malos tratos ou calquera outro medio. Esta agresividade ser apreciada pola autoridade competente, de oficio, ou previa notificacin ou denuncia, e despois dun informe dun adestrador ou veterinario designado para tal efecto.

   
  Captulo II.-Da licencia municipal  
 

   
  Artigo 3 .-Licencia municipal  
 

1.-A posesin no municipio de animais clasificados como potencialmente perigosos requirir a obtencin, con carcter previo adquisicin do animal, da correspondente licencia municipal.

2.-Estn obrigados obtencin de licencia municipal para a posesin de animais clasificados como potencialmente perigosos os propietarios ou posuidores dos mesmos includos no padrn de habitantes, as como os establecementos ou asociacins, con sede neste municipio, que alberguen animais potencialmente perigosos s que se refire o Decreto 90/2002 de 28 de febreiro da Comunidade Autnoma Galega e se dediquen a sa explotacin, cra, comercializacin ou adestramento, criadeiros, centro de recollida, residencia, centros recreativos e establecementos de venda colocados neste municipio.

3.-Os propietarios de animais potencialmente perigosos non aveciados neste municipio debern acreditar, cando se encontren residindo temporalmente no mesmo e mentres permaneza o animal no termo municipal, a posesin da licencia no municipio de orixe.

4.-Nos casos de inscricin de animais como consecuencia de ter efectuado anteriores ataques a persoas, animais ou cousas, no Concello, unha vez coecida a resolucin ou sentencia, de oficio ou a instancia de calquera interesado directo, e previa tramitacin de expediente administrativo con audiencia do interesado, requirir propietario mediante Resolucin da Alcalda, obxecto de que no prazo dun (1) mes proceda solicitude de licencia, efectundose no caso contrario a retirada e depsito do animal consonte o establecido no artigo 9 desta Ordenanza.

   
  Artigo 4 .-Requisitos para a obtencin da licencia  
 

1.-Para a obtencin da licencia administrativa con destino posesin de calquera animal clasificado como potencialmente perigoso ser necesario o cumprimento dos seguintes requisitos:

a) Ser maior de idade e non estar incapacitado para proporciona-los coidados necesarios animal.

b) Non ter sido condenados por delictos de homicidio, lesins, torturas contra liberdade ou contra integridade moral, liberdade sexual e a sade pblica, de asociacin con banda armada ou de narcotrfico, as como non estar privado por resolucin xudicial do dereito posesin de animais potencialmente perigosos.

c) Non ter sido sancionado por infraccins graves ou moi graves con algunha das sancins accesorias das previstas no apartado 3 do artigo 13 da Lei 50/1999 de 23 de decembro, sobre o rxime xurdico de animais potencialmente perigosos. Non obstante, non ser impedimento para a obtencin ou, no seu caso, renovacin da licencia, ter sido sancionado coa suspensin temporal da mesma, sempre que, no momento da solicitude, a sancin de suspensin anteriormente imposta fora cumprida integramente.

d) Dispor de certificado de aptitude psicolxica e capacidade fsica para a posesin de animais potencialmente perigosos.

e) Acredita-la formalizacin dun seguro de responsabilidade civil por danos a terceiros que poidan causa-los seus animais na conta mnima de 125.000 euros.

2.-Os requisitos esixidos debern manterse vixentes durante todo o perodo da posesin do animal; a perda destes dar lugar revisin da licencia nos termos recollidos no artigo 9 desta Ordenanza.

   
  Artigo 5 .-Vixencia das licencias  
 

1.-As licencias tern unha vixencia de cinco anos, finalizacin da que debern ser obxecto de renovacin, debendo acreditarse en cada exercicio, para o seu mantemento:

a) A subscricin do seguro de responsabilidade civil por danos a terceiros.

b) A expedicin do certificado de sanidade animal, expedido pola autoridade competente, que acredite con periodicidade anual, a situacin sanitaria do animal e a inexistencia de enfermidades ou trastornos que o fagan especialmente perigosos.

2.-A condena por calquera dos delictos recollidos no apartado b) do artigo anterior dar lugar revisin da licencia polo Concello.

   
  Artigo 6 .-Acreditacin  
 

1.-A identificacin da posesin da licencia municipal de animais potencialmente perigosos acreditarase mediante entrega de certificacin relativa mesma.

2.-Por cada can que se posa, expedirase unha tarxeta identificativa na que se farn consta-los seguintes datos:

a) Nmero de licencia municipal.

b) Cdigo de identificacin do can.

c) Raza.

d) Titular da licencia e DNI.

e) Nmero de rexistro municipal.

No dorso, faranse consta-las persoas autorizadas polo titular da licencia para uso temporal e transporte do animal.

   
  Artigo 7 .-Documentacin  
 

1.-Para a expedicin da tarxeta identificativa de cada can requirirase a aportacin dos seguintes datos:

a) Raza e sexo do animal.

b) Ano de nacemento.

c)Domicilio habitual do animal.

d) Especificacin se est destinado a convivir cos seres humanos ou se pola contra, ten facultades distintas coma a garda, proteccin ou outra que se indica.

e) Nome do propietario.

f) Domicilio do propietario.

g) DNI do propietario.

h) Nome ou razn social e domicilio do vendedor ou cedente.

i) Pliza de seguro de responsabilidade civil.

j) Certificado de aptitude psicolxica e fsica nos termos recollidos nos artigos 4 e 5 do RD 287/2002 de 22 de marzo.

k) Certificado de penais.

l) Certificado de sanidade animal expedido pola autoridade competente, que acredite, con periodicidade anual, a situacin sanitaria do animal e a inexistencia de enfermidades ou transtornos que o fagan especialmente perigosos.

m) Xustificante do aboamento da taxa por expedicin da licencia municipal para a posesin de animais potencialmente perigosos.

n) Certificado sanitario de esterilizacin se se efectuou a mesma.

o) Memoria descritiva das instalacins e medidas de seguridade utilizadas para impedi-la fuxida dos animais conforme o artigo 3.4 do Decreto 90/2002 no seu caso.

p) Facturas e xustificantes de adquisicin.

Os citados datos e, no seu caso, a documentacin oportuna, deber facilitala o adquirinte do animal no prazo de quince das a contar dende a sa posesin efectiva.

2.-O certificado de sanidade animal deber ser expedido polos servicios sanitarios da Comunidade Autnoma de Galicia ou por un veterinario colexiado.

3.-Para a renovacin da licencia municipal deber aportase a seguinte documentacin:

a) Solicitude de renovacin

b) Copia compulsada da renovacin do seguro de responsabilidade civil.

c) Copia compulsada do certificado mdico de sanidade animal efectuado nunha data non anterior a dous meses da renovacin da licencia.

d) Xustificante do abono da taxa municipal.

e) Certificado de capacidade fsica.

f) Certificado de aptitude psicolxica.

   
  Artigo 8 .-rgano competente para a concesin das licencias municipais.  
 

1.-As licencias municipais para a posesin de animais potencialmente perigosos, concederanse mediante resolucin do rgano que tea atribuda a competencia en materia de licencias, previa acreditacin da incorporacin da documentacin esixida na presente Ordenanza.

   
  Artigo 9 .-Revisin, perda de licencias e depsito de animais.  
 

1.-A perda de calquera dos requisitos esixidos no artigo 4 desta Ordenanza, dar lugar revisin das licencias municipais concedidas e sa retirada previa tramitacin de expediente contradictorio.

2.-A retirada da licencia dar lugar perda do dereito posesin do animal e obriga do interesado de proceder, no prazo mximo de dez das a contar dende a recepcin do requirimento, sa entrega e depsito no establecemento adecuado efecto ata a obtencin desta, salvo que o animal sexa obxecto de entrega a outro propietario ou sacrificio nos termos establecidos nos artigos 58,59 e 60 do Decreto 153/1998 da Comunidade Autnoma de Galicia.

3.-En caso de incumprimento da obriga de depsito procederase sa execucin subsidiaria polo Concello,ou a Comunidade Autnoma, a travs dos seus servicios ou mediante empresa contratada, sendo os gastos que tal actuacin conleva a cargo e conta do antigo titular da licencia.

4.-O Concello poder retirar dos espacios pblicos e depositar de oficio en establecemento adecuado, sen necesidade de requirimento previo, a aqueles animais potencialmente perigosos nos que se aprecie unha situacin de abandono ou perigosidade para os usuarios das vas e espacios de uso comn ou circulen por estes sen a debida proteccin ou control do seu propietario ou tecedor.

5.-Igualmente o Concello poder retirar e depositar en establecemento adecuado aqueles animais potencialmente perigosos que non dispoan da correspondente tarxeta de identificacin no municipio de orixe ata tanto se acredite tal circunstancia polo titular do mesmo.

6.-A falta de licencia municipal para a posesin de animais potencialmente perigosos dar lugar a un nico requirimento municipal para a sa obtencin no prazo de dez das e retirada e depsito dos animais, nos termos establecidos neste artigo.

   
  Captulo III.-Do rexistro municipal  
 

   
  Artigo 10 .-Rexistro municipal de animais potencialmente perigosos.  
 

1.-Crase o rexistro municipal de animais potencialmente perigosos, cun tratamento informatizado, no que se far constar con carcter obrigatorio de acordo co Decreto 90/2000 de 28 de febreiro, da Comunidade Autnoma de Galicia, a seguinte documentacin:

a) Cdigo identificador do animal.

b) Zona de aplicacin.

c) Especie.

d) Raza. No cruzamento da primeira xeracin especificaranse as razas de procedencia.

e) Sexo.

f) Descricin da capa.

g) Data de nacemento do animal.

h) Direccin habitual do animal

i) Outros signos identificativos non definitivos (tales como un tatuaxe ou un nmero de chapa se o animal foi censado nun censo municipal anteriormente).

j) Especificacin de se o animal est destinado a convivir con seres humanos ou se teen finalidades distintas como a garda, defensa ou outra que se indique.

k) Nome e apelidos do propietario do animal.

l) Direccin do propietario do animal.

m) Telfonos de contacto do propietario do animal.

n) DNI do propietario do animal.

o) Nome, enderezo, nmero de colexiado do veterinario colaborador que realiza a marcaxe.

p) Data na que se realiza a implantacin de identificacin e a entrega de documento propietario.

q) Data de alta no rexistro.

r) Certificado sanitario, expedido por un veterinario, que acredite con periodicidade anual, a situacin sanitaria do animal e a inexistencia de enfermidades ou sntomas que o poidan facer potencialmente perigoso, as como unha certificacin de que o animal carece de lesins ou cicatrices que puideran estar relacionadas coa utilizacin do animal en pelexas ou outras actividades prohibidas.

s) Libreta sanitaria actualizada nos tratamentos preceptivos e preventivos propios da especie e idade. Na libreta sanitaria figurar a catalogacin de animal potencialmente perigoso.

t) Copia da licencia municipal de posesin de animais potencialmente perigosos, a nome do propietario.

Acompaarase de copia da pliza que xustifique ter formalizado o seguro de responsabilidade civil.

u) Datos do centro de adestramento, se fose o caso.

v) Incidentes de agresin, se fose o caso.

2.-Os propietarios dos animais sern os responsables de identifica-los animais e de sufraga-los gastos que esto ocasione, independentemente do lugar de residencia de ditas persoas. A identificacin definitiva supor un requisito previo e obrigatorio para realizar calquera transaccin do animal.

3.-O Rexistro municipal un rexistro de carcter pblico, que tern acceso as administracins pblicas e autoridades competentes, as como aquelas persoas fsicas ou xurdicas que acrediten ter interese lextimo no coecemento dos datos obrantes no mesmo. Para estes efectos considerarase, en todo caso, interese lextimo o que ten calquera persoa fsica ou xurdica que desexe adquirir un animal destas caracterstica, as como aquelas que sufriran calquera tipo de agresin polo animal e desexen exerce-las accins correspondentes en calquera va xurisdiccional, para o que debern acreditar previamente a interposicin da correspondente denuncia.

4.-En todo caso, o uso e tratamento dos datos contidos no rexistro ser de acordo co disposto na Lei Orgnica 15/1999, de proteccin de datos persoais.

   
  Artigo 11 .-Inscricin no rexistro  
 

1.-A inscricin no rexistro de animais potencialmente perigosos efectuarase de oficio polo Concello trala concesin da licencia municipal reguladora no artigo 3 . da presente Ordenanza.

2.-Non obstante, ser igualmente obrigatoria a instancia do interesado, a inscricin no rexistro municipal, en seccin aberta efecto, cando se efecte o traslado dun animal potencialmente perigoso a este municipio, sexa con carcter permanente ou por perodo superior a tres meses, debendo proceder inscricin no prazo mximo de dez das a contar dende o inicio da residencia no Municipio.

3.-Estimarase que se efectuou un traslado de animal potencialmente perigoso, salvo acreditacin expresa en contrario polo interesado, nos casos de cambio de residencia do titular do mesmo no caso no cal ser preciso a acreditacin da obtencin da licencia no municipio de orixe anterior, procedendo a renovacin da licencia nos casos previstos na presente Ordenanza.

4.-Das inscricins que se efecten no rexistro municipal de animais potencialmente perigosos darase traslado a rgano correspondente da Comunidade Autnoma de Galicia.

5.-Igualmente nos casos de cambio de residencia dende o municipio sen prexuzo da obriga do interesado de dar conta do traslado do animal, notificarase Concello do municipio de nova residencia a titularidade por parte do interesado dun animal potencialmente perigoso.

   
  Artigo 12 .-Baixa no rexistro municipal de animais potencialmente perigosos.  
 

1.-A baixa no rexistro municipal de animais potencialmente perigosos efectuarase a instancia do interesado, previa acreditacin da venda, traspaso, cesin ou morte do animal.

2.-Igualmente procederase baixa no rexistro no caso de traslado da residencia do titular do animal a municipio distinto e as quede acreditado xa sexa a instancia do interesado ou de oficio polo Concello.

3.-Farase figurar no rexistro como de titularidade municipal aqueles animais depositados nas sas instalacins como consecuencia de recollida dos mesmos da va pblica ou por perda da licencia do seu anterior titular.

   
  Artigo 13 .-Seccin local do rexistro galego de identificacin de animais de compaa.  
 

1.- amparo dos principios de lealdade institucional, cooperacin e colaboracin previstos no artigo 4 da Lei 30/1992, establcese unha seccin local da seccin do rexistro de identificacin de animais de compaa, limitada s cans residentes no termo municipal, que se formarn cos datos que efecto se remitan polo rexistro galego. Cos datos contidos na Seccin do Rexistro, formarase en data 31-12 de cada ano, o censo que refire o artigo 27 do Decreto 153/1998.

2.-Neste rexistro farase constar a informacin contida no apartado 5 do artigo 5 do Decreto 90/202, de 28 de febreiro, da Comunidade Autnoma de Galicia, e que se recollen tamn nas letras do a) s) do apartado 1 do artigo 10 da presente ordenanza.

   
  Artigo 14 .-Circulacin e permanencia do can en vas pblicas e locais.  
 

1.-Nas vas pblicas e os espacios naturais protexidos os cans irn suxeitos con cadea ou correa.

2.-Os cans gua podern circular libremente nos transportes pblicos urbanos, sempre que vaian acompaados polo seu dono e cumpran as condicins hixinicas, sanitarias e de seguridade que prevn as ordenanzas.

3.-Queda expresamente prohibida a entrada ou estada de animais domsticos en toda clase de locais destinados fabricacin, almacenamento, transporte, venda ou manipulacin de alimentos.

4.-Queda asemade prohibida a entrada ou estada de animais domsticos en restaurantes, bares, cafeteras e similares.

5.-Prohbese a circulacin ou a estada de cans e outros animais nas piscinas pblicas e locais de espectculos pblicos, deportivos e culturais e nos recintos escolares.

6.-Os titulares destes locais debern colocar na entrada dos establecementos e en lugar visible o sinal identificativo desta prohibicin.

7.-Quedan exentos das prohibicins anteriores os cans gua que acompaen a persoas invidentes.

8.-Queda prohibido deixa-las deposicins fecais dos cans nas vas pblicas. Os propietarios de cans son responsables de recoller convenientemente os excrementos e depositalos ou ben en bolsas de lixo domiciliario ou ben naqueles lugares que a autoridade municipal destine expresamente a esta finalidade.

9.-Queda expresamente prohibido que os cans accedan s zonas de xogo infantil das prazas e parques do municipio.

10.-Prohbese lavar animais na va pblica e fontes, as como darlles de beber amourados s billas das fontes pblicas.

11.-Consonte establecido no artigo 112 apartado 5 do Decreto 90/2002, de 28 de febreiro da Comunidade Autnoma de Galicia, os cans catalogados como potencialmente perigosos tern que circular polas vas pblicas e en lugares e espacio de uso pblico en xeral, atados con cadea ou correa non extensible de lonxitude non superior a dous metros, provistos da correspondente buceira homologada e axeitada para a sa raza, e en ningn caso, podern ser conducidos por un menor de 16 anos.

   
  Captulo IV.-Infraccins e sancins  
 

   
  Artigo 15 .-Infraccins  
 

1.-As infraccins que se cometan contra o disposto nesta Ordenanza clasifcanse en moi graves, graves e leves.

2.-Tern a consideracin de infraccins administrativas moi graves, as previstas no artigo 13.1 da Lei 50/1999, de 23 de decembro, do Estado, as como as establecidas no artigo 21 da Lei 1/1993, de 13 de abril, da Comunidade Autnoma de Galicia.

3.-Tern a consideracin de infraccins administrativas graves, as previstas no artigo 13.2 da Lei 50/1999, de 23 de decembro, do Estado, as como as establecidas no artigo 21 da Lei 1/1993, de 13 de abril, da Comunidade Autnoma de Galicia.

4.-Son infraccins administrativas leves o incumprimento de calquera das obrigas establecidas nesta Ordenanza, na Lei 50/1999, de 23 decembro do Estado e na Lei 1/1993, de 13 de abril, da Comunidade Autnoma de Galicia non comprendidas nos pargrafos anteriores e cuia competencia corresponda Concello, consonte previsto no artigo 20.3 a) do Decreto 90/2002, de 28 de febreiro, da Comunidade Autnoma de Galicia, e en particular dos seguintes:

a) A non presentacin no prazo requirido da documentacin complementaria esixida no artigo 6.2 desta Ordenanza.

b) A non renovacin no prazo dun (1) mes da licencia concedida para a posesin de animais potencialmente perigosos.

c) A non presentacin cando lle sexa requirida da licencia do municipio de orixe de animais potencialmente perigosos polos propietarios non aveciados deste municipio.

   
  Artigo 16 .-Sancins.  
 

1.-As infraccins tipificadas no artigo anterior sern sancionadas con multas de conta fixadas de acordo co artigo 13.5 da Lei 50/1999 do Estado e no artigo 24 da Lei 1/1993 da Comunidade Autnoma de Galicia.

2.-En todo caso, as infraccins graves e moi graves tipificadas no artigo anterior desta ordenanza, podern levar aparelladas como sancins accesorias a confiscacin, decomiso, esterilizacin ou sacrificio dos animais potencialmente perigosos, e clausura do establecemento e a suspensin temporal ou definitiva da licencia para tenencia de animais potencialmente perigosos ou do certificado de capacitacin do adestrador.

   
  Artigo 17 .-Responsable  
 

1.-Considranse responsables das infraccins os que por accin ou omisin participaran na comisin das mesmas, propietario ou tecedor dos animais, ou no seu caso, titular do establecemento, local ou medio de transporte no que se produzan os feitos, e neste ltimo suposto, asemade, o encargado do transporte.

   
  Artigo 18 .-Procedemento sancionador.  
 

1.-O procedemento sancionador aplicable rexerase polo establecido na Lei 50/1999, de 23 de decembro, as como na Lei 30/92 de 26 de novembro e normas de desenvolvemento.

   
  Artigo 19 .-Exercicio da potestade sancionadora  
 

1.-Os rganos competentes para sancionar, de acordo cos artigos 24.2 da Lei 1/1993, de 13 de abril, da Comunidade Autnoma de Galicia sern:

a) Por infraccins leves, o Alcalde

b) Por infraccins graves, o Director Xeral de Conservacin da Natureza da Consellera de Medio Ambiente.

c) Por infraccins moi graves, o Conselleiro de Medio Ambiente.

2.-A incoacin e tramitacin dos expedientes polas infraccins tipificadas correspondelle Concello.

Non obstante, o Alcalde por en coecemento de xeito fidedigno, do Director Xeral de Conservacin da Natureza da Consellera de Medio Ambiente, toda accin ou omisin que poida ser tipificable como infraccin grave ou moi grave.

3.-Cando as circunstancias de perigo as o aconsellen, o Alcalde poder proceder retirada ou custodia dun animal potencialmente perigoso, a cargo do propietario, como medida de carcter provisional durante a tramitacin dun expediente sancionador.

   
  Captulo V.-Da taxa por expedicin de licencia, renovacin, inscricins rexistrais e as sas modificacins e cancelacins.  
 

   
  Artigo 20 .-Obxecto.  
 

1.-De conformidade co disposto nos artigos 15 19 en relacin co artigo 20 da Lei 39/88, de 28 de decembro, do Estado, reguladora das facendas locais, establcese a taxa por prestacin de servicios especiais de expedicin de licencia, as sas renovacins, inscricins rexistrais e as sas modificacins e cancelacins.

   
  Artigo 21 .-Feito impoible.  
 

1.-O feito impoible da taxa a actividade municipal conducente verificacin do cumprimento das condicins reguladas nesta Ordenanza para a concesin da licencia indicada, a actividade de control que se efectuar nas renovacins que da mesma deban verificarse, a tramitacin, control e custodia que dela se establece e aqueloutros servicios que se recollen nas tarifas desta Ordenanza.

   
  Artigo 22 .-Suxeito pasivo  
 

1.-Son suxeitos pasivos da taxa os propietarios de animais que soliciten a inscricin no rexistro municipal e que estn obrigados sa renovacin.

2.-En particular sern suxeitos pasivos os titulares dos establecementos ou asociacins que alberguen animais potencialmente perigosos e se dediquen a sa explotacin, cra, comercializacin ou adestramento, includos os centros de adestramento, criadeiros, centros de recollidas, residencias, centros recreativos e establecementos de venda.

   
  Artigo 23 .-Responsables.  
 

1.-Respondern solidariamente das obrigas tributarias do suxeito pasivo as persoas fsicas e xurdicas a que se refiren os artigos 38.1 e 39 da Lei xeral tributaria

2.-Sern responsables subsidiarios os administradores das sociedades e os sndicos, interventores ou liquidadores de quebras, concursos, sociedade e entidades en xeral, nos supostos e co alcance que sinala no artigo 40 da Lei xeral tributaria.

   
  Artigo 24 .-Devengo  
 

1.-O devengo da taxa producirase coa solicitude de calquera dos actos s que se refire o feito impoible.

2.-A non concesin de licencia, cando non sexa debido a incumprimentos formais do suxeito pasivo, dar lugar devolucin das cantidades autoliquidadas.

   
  Artigo 25 .-Tarifas.  
 

1.-Licencia de cans potencialmente perigosos: 18 euros

2.-Ficha identificativa individual: 6 euros

3.-Renovacin de licencias: 9 euros

4.-Inscricin no rexistro A.P.P.: 12 euros

5.-Inscricin no censo de animais de compaa: 8 euros

6.-Modificacins rexistrais: 3 euros

7.-Cancelacin rexistral: 6 euros

8.-Os actos s que se refiren os epgrafes 1, 3, 4 e 7, cando se soliciten polos suxeitos pasivos a que se refire o nmero 2 do artigo 22, tern un recargo do 30 por cento.

   
  Artigo 26 .-Ingreso da taxa  
 

1.-O ingreso da taxa efectuarase en rxime de autoliquidacin e con carcter previo acto que se motiva.

   
  Artigo 27 .-Infraccins e sancins  
 

1.-En todo o relativo cualificacin de infraccins tributarias, as como das sancins que as mesmas corresponden en cada caso, estarase disposto nos artigos, 77 e seguintes da Lei xeral tributaria.

   
  Disposicin adicional nica.  
 

1.-Quedan excludos da obriga de obtencin de licencia municipal, aqueles exemplares caninos que fosen obxecto de adestramento baixo a supervisin directa da ONCE e sexan destinados gua de persoas invidentes.

   
  Disposicion final  
 

A presente ordenanza entrar en vigor coa sa publicacin ntegra no Diario Oficial correspondente e comezar a aplicarse a partir do da seguinte, continuando en vigor ata a sa derrogacin expresa polo Concello.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios