Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Carballo - REGULAMENTO DO SERVICIO DE VERQUIDOS SANEAMENTO, E USO DESTE

Publicación provisional : 13-02-2003 BOP N 32 -- Publicación definitiva : 30-04-2003 BOP N 98
Redacción Aplicable desde 21-05-2003

Redacciones Redacciones
 - TTULO I
 - Disposicins xerais
 - Captulo I.-Definicins e conceptos
 - Artigo 1. .
 - Artigo 2. .
 - Artigo 3. .
 - Artigo 4. .
 - TTULO II
 - Descarga de verquidos lquidos residuais
 - Captulo I.-Das autorizacins de verquidos residuais
 - Artigo 5. .
 - Artigo 6. .
 - Artigo 7. .
 - Artigo 8. .
 - Artigo 9. .
 - Artigo 10. .
 - Captulo II.-Control da contaminacin de orixe
 - Artigo 11. .
 - Captulo III.-Verquidos prohibidos e limitados
 - Artigo 12. .
 - Artigo 13. .-Verquidos limitados
 - Artigo 14. .
 - Artigo 15. .
 - Artigo 16. .
 - Artigo 17. .
 - Captulo V.-Situacins de emerxencia
 - Artigo 18. .
 - Artigo 19. .
 - TTULO III
 - Medidas e determinacin dos verquidos
 - Artigo 20. .
 - Artigo 21. .
 - Artigo 22. .
 - Artigo 23. .
 - Artigo 24. .
 - TTULO IV
 - Inspeccin e vixiancia
 - Artigo 25. .
 - Artigo 26. .
 - Artigo 27. .
 - TTULO V
 - Instruccins sobre o uso e acometidas da rede de sumidoiros
 - Captulo I.-Disposicins xerais
 - Artigo 28. .
 - Captulo II.-Uso obrigado da rede de sumidoiros
 - Artigo 29. .
 - Artigo 30. .
 - Artigo 31. .
 - Artigo 32. .
 - Captulo III.-Acometidas e acometidas lonxitudinais
 - Artigo 33. .
 - Artigo 34. .
 - Artigo 35. .
 - Artigo 36. .
 - Artigo 37. .
 - Artigo 38. .
 - Artigo 39. .
 - Artigo 40. .
 - Artigo 41. .
 - Artigo 42. .
 - Artigo 43. .
 - TTULO VI
 - Infraccins, sancins e medidas correctoras
 - Artigo 45. .
 - Artigo 46. .
 - Artigo 47. .
 - Artigo 48. .
 - Artigo 49. .
 - Disposicins transitorias
 - Primeira.
 - Segunda.
 - Terceira.
 - Cuarta.
 - Disposicin final
 - ANEXO I
 - Documentacin necesaria para obte-lo permiso de verquido s instalacins municipais de saneamento.
 - ANEXO II
 - Disposicins sobre actividades que supoan produccin de residuos radioactivos.
 - ANEXO III
 - Lista de sustancias e materias txicas e perigosas
 - ANEXO IV
 - ANEXO V
   
  TTULO I  
 

   
  Disposicins xerais  
 

   
  Captulo I.-Definicins e conceptos  
 

   
  Artigo 1. .  
 

O presente regulamento establece as condicins s que deber axustarse o uso da rede de sumidoiros e das sas instalacins complementarias do Concello de Carballo.

   
  Artigo 2. .  
 

Para os efectos deste Regulamento, entenderase:

- Por verquidos residuais: toda materia residual slida, lquida ou gaseosa, includas as augas de refrixeracin, resultante dunha actividade manufactureira ou industrial, ou de desenvolvemento, recuperacin ou procesamento de recursos naturais.

- Por actividade industrial: calquera establecemento ou instalacin que efecte verquidos industriais s instalacins de saneamento.

- Por augas residuais: as augas utilizadas que, procedentes de vivendas e instalacins comerciais, industrias, sanitarias, comunitarias ou pblicas, son admitidas nas instalacins pblicas de saneamento.

- Por augas residuais domsticas: as que estn formadas polos restos lquidos procedentes da preparacin, coccin e manipulacin de alimentos, as como excrementos humanos ou materias semellantes verquidas a travs das instalacins sanitarias das vivendas, ou calquera outra instalacin mencionada no pargrafo anterior.

- Por augas residuais industriais: as procedentes das instalacins xa mencionadas e que son debidas s procesos propios da actividade do establecemento, comportando presencia de restos, como consecuencia destes, e, en xeral, diferentes dos mencionados no pargrafo anterior.

- Por augas industriais non contaminadas: as procedentes das instalacins xa mencionadas, que foron utilizadas unicamente para refrixeracin de mquinas ou que foron depuradas e cumpran en mbolos casos co presente Regulamento.

- Por augas pluviais: as producidas simultaneamente ou inmediatamente a continuacin de calquera forma de precipitacin natural e como resultado desta.

- Por rede de sumidoiros: o conxunto de conductos e instalacins que, no subsolo dos municipios, serven para a evacuacin de augas residuais e pluviais.

- Por saneamento pblico: todo conxunto de infraestructuras construdo ou aceptado polos Concellos para servicio xeral dos seus territorios ou parte destes, dos que a sa limpeza e conservacin pertencenlle s Concellos ou, por adxudicacin dos mesmos, empresa adxudicataria. Este conxunto est formado, entre outras posibles infraestructuras, pola rede de sumidoiros, colectores, estacins depuradoras de augas residuais, rede de sumidoiros e rede de pluviais.

- Por acometida o desaugue: aquel conducto subterrneo, colocado transversalmente va pblica, que sirva para conduci-las augas residuais ou pluviais dende un edificio a un sumidoiro pblico.

- Por desaugue interior: a rede interior de saneamento dun edificio.

- Por sumidoiro: toda instalacin composta de boca e dispositivo de cada e conduccin ata a rede de sumidoiros, destinado a recoller e conducir rede de saneamento pblico as augas superficiais dunha va pblica.

- Por informe de verquido: o informe obrigatorio que deber emiti-lo Servicio, en tdalas solicitudes de conexin rede de sumidoiros.

- Por permiso de verquido: a licencia expedida pola Administracin previa a autorizacin do correspondente expediente de verquido, autorizando este sumidoiro pblico.

- Por estacin depuradora: aquela instalacin na que se someten as augas residuais a un tratamento de depuracin fsica, biolxica ou qumica, tal que permita a sa posterior reutilizacin para diversos fins ou a sa reincorporacin medio natural.

- Por verquidos perigosos: todo verquido non fortuto, voluntario ou involuntario, que pola sa neglixencia ou mala fe poida ocasionar unha emerxencia real ou potencial s persoas, instalacins ou propio cauce receptor.

- Por verquidos limitados: todo verquido que polo seu potencial contaminador e baixo certas limitacins poida tolerarse nas Instalacins Municipais e no seu cauce receptor.

- Por verquidos permitidos: calquera verquido tolerable ou inofensivo que tea concedida a correspondente autorizacin de verquido.

- Por verquidos prohibidos: aqueles verquidos que pola sa natureza e perigosidade son totalmente inadmisibles nas instalacins de sumidoiros e depuracin, ou aqueles que excedan dos parmetros establecidos no artigo 13 deste Regulamento.

- Por usuario: aquela persoa fsica ou xurdica que solicite e que se lle conceda a perceptiva licencia municipal para verquidos de augas residuais rede de sumidoiros.

   
  Artigo 3. .  
 

A Entidade que ten encomendada a administracin e explotacin do Servicio de Sumidoiros e Estacin Depuradora "Aquagest, SA", empresa adxudicataria dos servicios que se contrae este Regulamento, denominndose neste, en adiante, o Servicio ou Servicio de Saneamento.

   
  Artigo 4. .  
 

Sen prexuzo do establecido no presente Regulamento, a construccin de calquera elemento da rede de sumidoiros, acometidas, sumidoiros, etc., axustarase disposto pola normativa urbanstica dos Concellos atinxidos, as como s normas tecnolxicas da edificacin (NTE-ISS).

   
  TTULO II  
 

   
  Descarga de verquidos lquidos residuais  
 

   
  Captulo I.-Das autorizacins de verquidos residuais  
 

   
  Artigo 5. .  
 

Tdolos edificios, tanto de vivendas como industrias, debern cumpri-las disposicins e normativa do presente Regulamento.

Tdalas instalacins, tanto existentes como futuras, deberanse conectar rede de sumidoiros a travs da correspondente acometida.

Non se permitirn verquidos a ceo aberto, nin a sumidoiros alleos servicio, ni a eliminacin de augas residuais por inxeccin subsolo.

S xustificadamente poderan-se autorizar verquidos a cauces pblicos ou outros sistemas de eliminacin destes, debendo axustarse en tal caso establecido na Lei de Augas e Disposicins complementarias ou outra normativa que resulte de aplicacin.

Os usuarios domsticos non precisarn, para obter a Licencia de Conexin rede de sumidoiros, do Permiso de Verquido.

As instalacins responsables de calquera descarga de augas residuais non domesticas rede de sumidoiros, debern remitir a documentacin que se fai referencia no Anexo n 1 do presente Regulamento, para a obtencin do correspondente Permiso de Verquido, nas oficinas do Servicio.

   
  Artigo 6. .  
 

O Servicio estudiar a documentacin aportada polos usuarios non domsticos para a concesin do Permiso de Verquido, realizar unha anlise da composicin do verquido para comprobar que cumpre as condicin impostas neste Regulamento con cargo ao peticionario, e informar ao respecto ao Concello para a sa aprobacin ou denegacin.

Para a concesin da Licencia de Conexin rede de sumidoiros para os usuarios domsticos e os non domsticos con Permiso de Verquido concedido, o Servicio realizar un presuposto das obras e instalacins a realizar para a dita conexin, segundo o Cadro de Prezos vixente aprobado polo Concello quen ser o que aprobe a Licencia.

Unha vez sexa aboado o presuposto da acometida nas oficinas do Servicio, esta ser realizada quedando esta en propiedade do Servicio.

A concesin da licencia de primeira ocupacin nos edificios de vivendas obrigar obtencin da Licencia de Conexin, e para a obtencin do permiso de apertura, ampliacin ou modificacin tanto na sa estructura como no seu uso, das instalacins comerciais e industriais ser precisa a obtencin do Permiso de Verquido e da Licencia de Conexin.

   
  Artigo 7. .  
 

Os usuarios que dispoendo de Permiso de Verquido efecten modificacins nas sas instalacins ou no uso desta que causen variacins no efluinte, debern solicitar un novo permiso de verquido rede de sumidoiros.

Os usuarios da rede de sumidoiros debern efectua-lo pretratamento necesario das sas augas residuais para adecualas s esixencias do presente Regulamento. As ditas instalacins debern ser construdas e explotadas polo propio usuario, totalmente seu cargo.

As instalacins de pretratamento s que se refire o pargrafo anterior, podern ser realizadas por un solo usuario ou unha agrupacin deles, sempre que esta ltima estea legalmente constituda. Previa construccin presentarase o correspondente proxecto da instalacin de pretratamento ou depuradora especfica, que incluia informacin complementaria para o seu estudio e aprobacin.

   
  Artigo 8. .  
 

O Concello, naqueles casos que se coide procedente, en funcin dos datos de que se dispoa, e/ou do informe de verquido, podern esixi-la adopcin de medidas especiais de seguridade a fin de evitar accidentes que puidesen supoer un verquido incontrolado rede xeral, de productos almacenados de carcter perigoso. As mesmo, poder esixirse a instalacin de medidores de caudal vertido e outros instrumentos e medidas de control da contaminacin.

   
  Artigo 9. .  
 

As instalacins existentes no momento de entrada en vigor do presente Regulamento, e que vertan augas residuais rede de sumidoiros debern solicitar o Permiso de Verquido segundo o disposto na Ordenanza e no prazo e forma que se fixa nas disposicins transitorias do Regulamento.

   
  Artigo 10. .  
 

Os usuarios da rede de sumidoiros e instalacins complementarias de depuracin, debern satisface-las taxas, e no seu caso, cnones que polos ditos feitos lles corresponda. O importe destas ser fixado na correspondente Ordenanza Municipal.

Os Permisos de Verquido outorgaranse por un perodo de tempo non inferior a cinco anos e se expiracin destos, o titular non recibe aviso ou notificacin da Administracin no senso contrario, considrase prorrogado ata que a Administracin se pronuncie sobre o particular.

O perodo de tempo do Permiso de Verquido estar suxeito a modificacin, se hai variacins pola banda do propio verquido (segundo o artigo 7), ou ben por necesidades do Concello. O usuario ser informado con antelacin das posibles modificacins e dispoer de tempo abondo para a adaptacin seu cumprimento.

O permiso poder inclu-los seguintes extremos:

a) Valores mximos e medios permitidos en concentracin e en caractersticas das augas residuais verquidas.

b) Limitacins en relacin co caudal e co horario das descargas.

c) Esixencias referentes mantemento, informes tcnicos e rexistros en relacin cos verquidos.

d) Programas de cumprimento, en relacin coas posibilidades do servicio.

e) Condicins complementarias que aseguren o cumprimento deste Regulamento.

   
  Captulo II.-Control da contaminacin de orixe  
 

   
  Artigo 11. .  
 

A regulacin da contaminacin na orixe, mediante prohibicins e limitacins nas descargas de verquidos, establcese cos seguintes fins:

1. ) Protexe-la cunca receptora, eliminando calquera efecto txico, crnico ou agudo, tanto para o home coma para os seus recursos naturais e preserva-la calidade do medio receptor tendo en conta os tipos de depuracin.

2. ) Salvagarda-la integridade e seguridade das persoas e instalacins de saneamento.

3. ) Previr de toda anomala os procesos de depuracin empregados.

   
  Captulo III.-Verquidos prohibidos e limitados  
 

   
  Artigo 12. .  
 

Con carcter xeral queda totalmente prohibido verquer directa ou indirectamente rede de sumidoiros calquera dos seguintes productos:

1. .-Mezclas explosivas.-Entenderase como tales, aqueles slidos, lquidos, gases ou vapores que por razn da sa natureza ou cantidade sexan ou poidan ser suficientes por si mesmos, ou en presencia doutras sustancias, de provocar ignicins ou explosins. En ningn momento, medicins sucesivas efectuadas con un explosmetro no punto de descarga do verquido rede xeral, debern indicar valores superiores 5% do lmite inferior de explosividade, as como unha medida realizada de forma illada non deber superar nun 10% citado lmite.

Prohbense expresamente: os gases procedentes de motores de explosin, gasolina, queroseno, nafta, benceno, tolueno, xileno, teres, tricloroetileno, aldehidos, cetonas, perxidos, cloratos, percloratos, bromuros, carburos, hidruros, nitruros, sulfuros, disolventes orgnicos inmiscibles en auga, e aceites voltiles.

2. .-Residuos slidos ou viscosos.-Entendernse como tales aqueles residuos que provoquen ou poidan provocar obstruccins no fluxo da rede xeral, ou que poidan interferir no transporte das augas residuais. Inclense os seguintes: graxas, tripas, tecidos animais, estercos, osos, pelos, peles, carnazas, entraas, sangue, plumas, cinzas, escorias, areas, cal apagada, residuos de formigns, leitadas de cemento, aglomerantes hidrulicos, fragmentos de pedras, mrmol, metais, vidro, palla, labras, recortes de cspede, trapos, lpulos, sobrantes de papel, madeiras, plsticos, alquitrn, as como residuos e productos alquitranados procedentes de operacins de refino e destilacin, residuos asflticos e de procesos de combustin, aceites lubricantes usados (minerais ou sintticos), inclundo auga-aceite, emulsins, axentes espumantes, e, en xeral, todos aqueles slidos de calquera procedencia con tamao superior a 1,5 centmetros en calquera das sas tres dimensins.

3. .-Materiais colorantes.-Entenderanse por materiais colorantes aqueles slidos, lquidos ou gases tales como: tintas, barnices, lacas, pinturas, pigmentos, e demais productos afns, que incorporados s augas residuais coloranas de tal xeito que non se poden eliminar con ningn dos procedementos de tratamento usuais empregados na Estacin Depuradora.

4. .-Residuos corrosivos.-Entenderanse por tales aqueles slidos, lquidos, gases ou vapores que provoquen corrosins na rede xeral, tanto nos equipos como nas instalacins, e que sexan capaces de reducir, considerablemente, a vida til destas, ou de producir avaras. Inclense entre outros os seguintes: cidos clorhdrico, ntrico, sulfrico, carbnico, frmico, actico, lctico, butlico, lixivias de sosa ou potasa, hidrxido amnico, carbonato sdico, augas de moi alta salinidade, e gases como sulfuro de hidrxeno, cloro, fluoruro de hidrxeno, dixido de carbono, dixido de azufre, e, en xeral, todas aquelas sustancias que reaccionando coa auga dean lugar a solucins corrosivas como sulfatos, cloruros, etc.

5. .-Residuos que produzan gases nocivos.-Entenderanse como tales os residuos que produzan gases nocivos na atmosfera da rede de sumidoiros, colectores, e/ou emisarios, en concentracins superiores s lmites seguintes:

Monxido de carbono (CO): 50 cc/m3 de ar

Cloro (Cl2): 1 cc/m3 de ar

Sulfdrico (SH2): 20 cc/m3 de ar

Ciandrico (CNH): 5 cc/m3 de ar

Amonaco: 100 cc/m3 de ar

Bromo: 1 cc/m3 de ar

Sulfuroso: 10 cc/m3 de ar

Anhidrido Carbnico: 5000 cc/m3 de ar

6. .-Restos radioactivos ou istopos de vida media.-Aquelas concentracins tales que poidan provocar danos nas instalacins e/ou perigo para o persoal de mantenemento destas. Nesto estarase disposto no Anexo II do presente Regulamento.

7. .-Sustancias non admitidas.-En xeral, son aquelas sustancias que poidan perturbar a boa marcha das instalacins da rede e de depuracin de augas residuais, inhibindo ou dificultando o proceso biolxico de depuracin.

Pdense resumir como tales aquelas comprendidas nas seguintes disposicins:

- Lei 20/86, de 14 de maio, Bsica de Residuos Txicos e Perigosos.

- Real Decreto 833/88, de 20 de xullo, que aproba o Regulamento da Lei Bsica de Residuos Txicos e Perigosos.

- Orde de 12 de novembro de 1987, sobre normativa aplicada a novas sustancias nocivas e perigosas que poden formar parte de determinados verquidos de augas residuais.

- Orde de 31 de outubro de 1989 do Ministerio de Obras Pblicas e Urbanismo sobre verquidos de sustancias perigosas; e,

- Orde de 13 de marzo de 1989 (Anexos 9 12).

das cales dase relacin non exhaustiva no Anexo III do presente Regulamento.

   
  Artigo 13. .-Verquidos limitados  
 

Queda prohibido verquer directa ou indirectamente s instalacins do sumidoiro, verquidos coas caractersticas ou con concentracins de contaminantes iguais ou superiores en todo momento s expresados na seguinte relacin:

Tabla

   
  Artigo 14. .  
 

As relacins establecidas nos dous artigos precedentes sern revisadas periodicamente e non se considerarn exhaustivas se non simplemente enumerativas.

Nos casos en que o verquido por si s, ou conxuntamente con outros verquidos autorizados con anterioridade, supere no seu caudal/horario punta, de 15 minutos, o 5% do caudal medio horario da Estacin Depuradora de Augas Residuais, realizarase un estudio especfico con valores lmite dos elementos detallados que podern ser mis estrictos que os especificados con anterioridade.

   
  Artigo 15. .  
 

Sen prexuzo das sancins e responsabilidades s que houbese lugar, calquera verquido saneamento pblico que posa algunha das caractersticas definidas nos artigos anteriores, e que poida causar efectos perniciosos nos procesos de depuracin, e nas obras de fbrica dos sumidoiros e instalacins anexas, perigo para o persoal servicio da rede, ou algunha molestia pblica, dar lugar a que a Administracin adopte algunha das seguintes medidas:

a) Prohibir totalmente o verquido cando se trate de materias non correxibles a travs do oportuno tratamento.

b) Esixir un tratamento previo que permita concentracins comprendidas dentro dos lmites tolerados.

c) Impoe-la vixiancia e sistemtica comprobacin das cantidades e proporcins do verquido.

d) Esixi-lo pago anticipado de danos e custos adicionais que esixan a proteccin das obras de fbrica e instalacins, e do persoal.

   
  Artigo 16. .  
 

Tdalas industrias, calquera que sexa a sa actividade, que estean autorizadas para verquer, e incluso aquelas que realicen pretratamento, debern colocar unha reixa de desvaste de 50 mm., antes do verquido sumidoiro.

Os caudais punta verquidos rede non podern exceder do quintuplo (5 veces) nun intervalo de quince (15) minutos ou de das veces e media (25) nunha hora o valor promedio da.

Deber controlarse, especialmente o caudal e calidade do efluinte no caso de limpeza de tanques, peche vacacional con valeirado destes ou circunstancias anlogas.

Queda terminantemente prohibido, salvo nos casos previstos no captulo IV (situacin de emerxencia ou perigo), o emprego de auga de dilucin nos verquidos.

Cando exista rede de augas pluviais non podern verquerse rede de sumidoiros de augas residuais, augas non contaminadas sen autorizacin especial.

Non se permitirn os vertidos de lquidos que contean productos susceptibles de precipitar ou depositarse na rede de sumidoiros ou reaccionar coas augas residuais, producindo sustancias das enumeradas nestas normas.

Quedan rigurosamente prohibidos os vertidos rede de sumidoiros ou nalgns dos seus elementos dos residuos procedentes da limpeza de acometidas domiciliarias, embornais, rede de sumidoiros, pozos cegos, instalacins depuradoras particulais, etc. Estes vertidos realizaranse nos lugares que determine o Servicio.

No suposto de que os efluintes non cumpran coas condicins e limitacins que se establecen no presente Captulo, o usuario queda obrigado construccin, explotacin e mantemento seu cargo de todas aquelas instalacins de pretratamento, homoxeneizacin ou tratamento que sexan necesarios.

Queda prohibido o verquido rede de sumidoiros, tanto por parte das industrias farmacuticas, como dos centros sanitarios, daqueles frmacos obsoletos ou caducos que anda que non se tean citado de xeito expreso antes, poidan producir graves alteracins na Estacin Depuradora, anda en pequenas concentracins, como por exemplo os antibiticos.

   
  Artigo 17. .  
 

Calquera verquido rede de sumidoiros que non cumpra coas limitacins ou prohibicins que se especifican na presente normativa, dar lugar a adopcin das medidas e sancins que se establecen no ttulo VI deste Regulamento.

   
  Captulo V.-Situacins de emerxencia  
 

   
  Artigo 18. .  
 

Entenderase que existe unha situacin de emerxencia ou perigo cando, debido a un accidente nas instalacins do usuario, se produza, ou exista risco inminente de producirse un verquido inusual rede de sumidoiros, que poida ser potencialmente perigoso para a seguridade fsica das persoas, instalacins, estacin depuradora ou ben a propia rede.

Ante unha situacin de emerxencia ou perigo, o usuario deber comunicar urxentemente Servicio que xestiona a rede de sumidoiros a situacin producida, co obxecto de evitar ou reducir mnimo os danos que puidesen ocasionarse.

O usuario deber tamn, e maior brevidade, usar de todas aquelas medidas de que dispoa, a fin de conseguir que os productos verquidos se efecten na mnima cantidade posible, ou reducir mximo a sa perigosidade.

Nun prazo mximo de sete das o interesado deber remitir Servicio que xestiona a rede de sumidoiros, un informe detallado do sucedido. Deber figurar nel, como mnimo, os seguintes datos: nome e identificacin da empresa; ubicacin desta; caudal; materias vertidas; causa do accidente; hora na que se produciu; correccins efectuadas "in situ" polo usuario; hora e forma en que se comunicou a incidencia Servicio, e, en xeral, todos aqueles datos que permitan a dito Servicio unha correcta interpretacin do imprevisto e unha adecuada valoracin das consecuencias.

   
  Artigo 19. .  
 

O Servicio que xestiona a rede de sumidoiros e saneamento, facilitar s usuarios un modelo das instruccins a seguir nunha situacin de emerxencia ou perigo.

No dito modelo figurarn, en primeiro lugar, os nmeros telefnicos s que o usuario poder comunica-la emerxencia, sendo o primeiro deles o da Estacin Depuradora, receptora do efluinte anmalo ou perigoso. No suposto de non poder comunicar coa dita estacin, poder efectualo s seguintes e pola orde en que estean colocados. Establecida a pertinente comunicacin do usuario, este deber indica-lo tipo de productos e cantidade destes que se verqueron rede.

Nas instruccins incluiranse polo propio usuario as medidas a tomar por parte deste para contrarrestar ou reducir mnimo os efectos nocivos que puidesen producirse. Nestas instruccins particulares de cada usuario, preveranse os accidentes mis perigosos que puidesen producirse, en funcin das caractersticas dos seus propios procesos industriais.

As instruccins redactaranse de xeito que sexan doadamente comprensibles por persoal pouco cualificado, e situaranse en tdolos puntos estratxicos do local e, especialmente, nos lugares nos que os operarios deban actuar para levar a cabo as medidas correctoras.

A necesidade de dispoer das instruccins de emerxencia por un usuario determinado fixaranse na autorizacin de conexin rede de sumidoiros, ou por resolucin posterior. Na mesma autorizacin ou resolucin establecerase, as mesmo, o texto das instruccins e os lugares mnimos nos que deban colocarse sendo mbolos dous aspectos obxecto de comprobacin e inspeccin en calquera momento por parte dos servicios tcnicos do Concello ou persoal da empresa xestora do servicio de saneamento.

   
  TTULO III  
 

   
  Medidas e determinacin dos verquidos  
 

   
  Artigo 20. .  
 

1. ) Para o caso de que se autorice un tratamento previo dos verquidos, ou ben un control de cantidades, o proxecto das instalacins precisas para elo deber ser aprobado pola Administracin Municipal otorga-la licencia correspondente.

2. ) Os aparellos de rexistro, medida, control e toma de mostras esixidos, debern situarse en lugar accesible e seguro, sinalado previamente nos planos do Proxecto.

3. ) Os establecementos industriais, potencialmente contaminantes, debern instalar e poer a disposicin dos Servicios Tcnicos s efectos de determinacin da carga contaminadora, as seguintes instalacins:

a) Pozo de rexistro.-Cada industria colocar na zona de descarga dos seus verquidos residuais, un pozo de mostras, de fcil acceso, libre de calquera interferencia e localizable augas abaixo antes da descarga e, a ser posible, fra da propiedade; deber remitir administracin planos de situacin dos pozos e aparellos complementarios para a sa identificacin e censo.

b) Aforo de caudais.-Cada pozo de rexistro deber conter un verquedeiro aforador, tipo Parshall, ou semellante, cun rexistro totalizador para a determinacin exacta do caudal residual. Se os volumes de auga consumida e os volumes de auga de verquido fosen aproximadamente estes, a medicin da lectura do caudal de auga por contador poder ser utilizada como aforo de caudal residual. Igualmente, se a procedencia da auga de captacin dun pozo ou doutras fontes, poder habilitarse unha frmula indirecta de medida de caudais residuais.

c) Mostras.-A tcnica na toma de mostras variar segundo a determinacin a realizar. Para concentracins mximas que non poidan ser superadas en ningn momento, a medida ser instantnea e efectuada a calquera hora do da. Para concentracins medianamente representativas de valores de cargas residuais contaminadoras, as medidas sern horarias, integradas proporcionalmente caudal e tomadas durante o perodo de verquidos. Os requerimentos mnimos para calcula-la conta representativas dos verquidos sern concretadas pola Administracin de acordo coa industria interesada e podern revisarse cando se estime oportuno. Aquelas industrias que pola sa dimensin e/ou contaminacin sexan significativas resulten significativas polas sas augas residuais e/ou volumenes de verquido, necesitarn un aparello de toma de mostras automtico, proporcional caudal e con anlise durante todo o ano.

d) Pretratamentos.-En caso de existir pretratamentos individuais ou colectivos, legalmente autorizados, e que particular ou colectivamente realicen tratamentos dos verquidos residuais, deberanse instalar sada dos efluintes depurados, un pozo de mostras coas mesmas condicins e requisitos que os mencionados no apartado a) deste artigo.

4. ) A construccin, instalacin e mantenemento das instalacins e tratamentos, corrern coidado do propietario e podern ser revisados periodicamente pola Administracin Municipal.

   
  Artigo 21. .  
 

Os danos e prexuzos que puidesen derivarse dun verquido prohibido, definido no artigo 13 , sern imputados totalmente causante deste.

   
  Artigo 22. .  
 

As anlises e probas para comproba-las caractersticas dos verquidos efectuaranse de acordo cos mtodos standard adoptados polo laboratorio do Servicio Municipal.

En tdolos casos, ben sexa para a concesin do Permiso de Verquido ou por accins de inspeccin ou comprobacin, as ditas anlises realizaranse con cargo responsable do verquido, segundo as Tarifas aprobadas polo Concello.

   
  Artigo 23. .  
 

A Administracin Municipal poder aprobar tipos normalizados para os casos mis frecuentes de homoxeneizacin, neutralizacin, almacenamento de lquidos e verquidos absolutamente prohibidos, para separadores de graxas e aceites, e para decantadores de slidos, podendo, nembargantes, o interesado propoer outro sistema distinto que deber, en todo caso, ser obxecto de aprobacin municipal.

   
  Artigo 24. .  
 

Sen prexuzo do cumprimento en todo caso do disposto nos artigos 15 e 19, en relacin coas caractersticas e tratamento particular dos verquidos, o Concello poder proceder instalacin de estacins para o servicio de depuracin e tratamento xeral de aqueles pola que tal prestacin poder dar lugar a imposicin das correspondentes exaccins.

   
  TTULO IV  
 

   
  Inspeccin e vixiancia  
 

   
  Artigo 25. .  
 

1. ) A fin de poder realiza-lo seu cometido, en orde conservacin, medida, toma de mostras, exame de verquidos, e cumprimento do establecido neste Regulamento, a Inspeccin tcnica do Servicio de Saneamento ter libre acceso s locais nos que se produzan verquidos.

A Inspeccin non poder investigar, nembargantes, os procesos de fabricacin, salvo aqueles particulares destes que tean unha relacin directa co tipo e causa do verquido, ou co sistema de tratamento deste.

2. ) A propia Inspeccin poder tamn penetrar naquelas propiedades privadas sobre as que o Concello mantea algunha servidume de paso de augas, a fin de levar a cabo os servicios de inspeccin, observacin, medicin, toma de mostras, reparacin, limpeza e mantemento de calquera parte da instalacin de saneamento que estea situada dentro dos lmites da dita servidume.

Os propietarios das ditas fincas mantern sempre expedita a entrada s puntos de acceso rede de sumidoiros

   
  Artigo 26. .  
 

1. ) En tdolos actos de inspeccin os funcionarios encargados desta, debern ir provistos e exhibi-lo documento que os acredite para a prctica de ditos actos.

2. ) Do resultado da inspeccin levantarse acta por duplicado, que firmarn o inspector e a persoa responsable da instalacin, entregndolle un exemplar a dita persoa.

Notificarase titular da instalacin para que persoalmente, ou mediante persoa delegada, presencie a inspeccin e firme a acta que se levante.

   
  Artigo 27. .  
 

1. ) O titular da instalacin que produza verquidos industriais, potencialmente contaminantes, estar obrigado diante do persoal facultativo, debidamente acreditado, a:

a) Facilitar s Inspectores, sen necesidade de comunicacin previa, o acceso a aquelas partes da instalacin que coide necesarias para o cumprimento da sa misin.

b) Facilita-la montaxe dun equipo ou dos instrumentos que se precisen, para realiza-las medidas determinantes, ensaios, e comprobacins necesarias.

c) Permitir s Inspectores a utilizacin dos instrumentos que a empresa utilice con fins de autocontrol, en especial aqueles para o aforamento de caudais e toma de mostras, para realiza-las anlises e comprobacins.

d) Facilitar Inspeccin cantos datos precise para o exercicio e cumprimento das sas funcins.

2. ) O resultado da inspeccin constar en acta, levantada por triplicado, que deber, en todo caso, conter:

a) O resume do historial dos verquidos dende a ltima inspeccin, consignando o xuzo do inspector sobre se a empresa mantn baixo un control eficaz a descarga dos seus verquidos.

b) As tomas e tipos de mostras realizadas.

c) As modificacins introducidas e as medidas adoptadas pola industria para correxi-las eventuais deficiencias sinaladas pola inspeccin en visitas anteriores, cunha valoracin da eficacia das mesmas.

d) As posibles novas anomalas detectadas na inspeccin, e cantas observacins adicionais se estimen oportunas.

3. ) En caso de que a empresa estea disconforme cos dictames, apreciacins e xuzos formulados pola inspeccin, poder presenta-las oportunas alegacins diante da Administracin, co fin de que esta, previo informe dos Servicios Tcnicos correspondentes dicte a resolucin que estime procedente.

Cando o usuario ou agrupacin de usuarios deba construr unha planta de tratamento para poder satisface-los lmites fixados verquido de augas rede de sumidoiros, procederase a unha inspeccin previa concesin da autorizacin definitiva dos verquidos.

   
  TTULO V  
 

   
  Instruccins sobre o uso e acometidas da rede de sumidoiros  
 

   
  Captulo I.-Disposicins xerais  
 

   
  Artigo 28. .  
 

En toda va pblica, a construccin do saneamento deber preceder ou, cando menos executarse simultaneamente pavimentacin definitiva da va pblica atinxida.

Poder autorizarse s particulares a execucin, por si mesmos, de tramos de sumidoiros en vas pblicas. En tal suposto, o interesado presentar un proxecto propio, que deber ser informado favorablemente polos Servicios Tcnicos.

   
  Captulo II.-Uso obrigado da rede de sumidoiros  
 

   
  Artigo 29. .  
 

1) Os edificios existentes ou os que se constran con fachada a vial no que exista rede de sumidoiros pblico, debern verquer a este as sas augas residuais a travs da correspondente acometida, sempre que as ditas augas renan as condicins fsico-qumicas esixidas neste Regulamento, e, unha vez tea obtido a preceptiva licencia municipal previa que se lle poder esixir faga constar a natureza dos efluintes e as medidas de pretratamento que sexan esixibles no seu caso.

2) Se a edificacin tivese fachada a mis dunha va pblica, o propietario poder escolle-lo sumidoiro pblico que vai verte-las sas augas, salvo que existan razns tcnicas que o impidan.

3) A obrigatoriedade de verquido rede de sumidoiros pblico ven regulada no correspondente artigo da O.O.M.M. sobre saneamentos.

   
  Artigo 30. .  
 

Cando non exista sumidoiro pblico fronte solar, en solo urbano, o propietario deber conduci-las augas ata o sumidoiro mis prximo existente, mediante a construccin dunha prolongacin deste saneamento, a que poder construrse mancomunadamente por tdolos propietarios de fincas situadas en dito tramo.

Esta prolongacin deber axustarse s aliacins e rasantes dos viais previstos no planeamento vixente, sendo admisible, en casos debidamente xustificados, a sa execucin con carcter provisional para ser substituda pola instalacin definitiva, sen dereito algn de indemnizacin para o particular.

   
  Artigo 31. .  
 

1) Os propietarios daqueles edificios xa construdos na data de entrada en vigor deste Regulamento, debern axustarse s seguintes condicins:

- Se tivesen desaugue por medio de pozo negro ou foxa sptica, e sexa tecnicamente posible a sa conexin rede de sumidoiros, os propietarios veen obrigados a enlazar dito desaugue con esta, a travs da acometida correspondente, e a modifica-la rede interior da finca para conectala coa referida acometida se fose preciso, debendo cega-lo antigo sistema.

En tal caso, transcorrido o prazo dun mes a partir do requerimento que efecto deber dirixirlles s interesados a Administracin Municipal, ben de oficio ou, pola sa indicacin, o Servicio de Saneamento, cando aqueles non houbesen solicitado a conexin, o Concello proceder sa construccin con cargo a aquel, ata a lia de fachada do edificio e aplicar o arbitrio con fin non fiscal sobre pozos absorbentes cos recargos que procedan, en tanto non se modifique a rede interior e se cegue o sistema antigo, de xeito que o desaugue do sumidoiro sexa correcto.

- Se tales edificios tivesen desaugue a ceo aberto, directa ou indirectamente, sen tratamento previo, ou con calquera sistema de tratamento incorrecto que produza un verquido anmalo, os interesados veranse obrigados a enlazar o dito desaugue coa rede de sumidoiros, salvo que se trate do suposto do pargrafo 2 do artigo 32. no que se admita un tratamento previo.

Transcorrido o prazo de quince das dende o requirimento que o efecto dirixiralle a Administracin Municipal ou o Servicio de Saneamento propietario interesado, sen que este tea eliminado o verquido anmalo, ou solicitase a acometida de desaugue, o Concello ou o Servicio, proceder sa construccin, con cargo interesado, sen prexuzo de aplicacin das sancins procedentes ata tanto non modifique a rede interior para o enlace correcto acometida, independentemente daquelas s que houbese lugar por verquido a ceo aberto.

2) A obriga establecida neste artigo s ser esixible cando na va pblica que tea fachada a parcela edificada exista sumidoiro pblico ou cando a houbese a unha distancia inferior a 100 m., no cal suposto a conduccin das augas ao sumidoiro deber efectuarse a travs da correspondente prolongacin a que se refire o artigo anterior.

   
  Artigo 32. .  
 

1. Cando a distancia dende a arista do edificio sumidoiro, sexa superior a 100 m., non se autorizar a edificacin do solar, non sendo que o propietario previamente ou mesmo tempo que a solicitude da licencia de edificacin, presente proxecto de desaugue que deber ser aprobado polo Concello.

2. No caso de vivendas unifamiliares en zonas carentes de sumidoiros e noutros casos excepcionais, o Concello poder autoriza-la depuracin completa individual das augas residuais ou o verquido a ceo aberto das augas pluviais, sen prexuzo da obriga de enlazar c sumidoiro pblico cando se constran, tal e como se dispn no artigo 39. . Nembargantes estarase disposto na normativa do Plan Xeral vixente.

   
  Captulo III.-Acometidas e acometidas lonxitudinais  
 

   
  Artigo 33. .  
 

As augas residuais dun edificio conduciranse rede de sumidoiros pblicos a travs da denominada acometida, que constar, basicamente, dunha arqueta de rexistro adosada lia de fachada, e construda sempre na va pblica, e dun conducto transversal ra, dende a dita arqueta ata o sumidoiro propiamente dito. Como regra xeral, os conductos de augas residuais descorrern por unha franxa distinta daquela que sirva para os conductos de abastecemento de auga, e ilo de acordo coas Normas Tcnicas Municipais.

   
  Artigo 34. .  
 

Con carcter xeral, as acometidas sern construdas a cargo do interesado, previo permiso e inspeccin do Servicio.

Sern condicins previas, e esixibles en todo caso, para a concesin do permiso de construccin dunha acometida, ou dunha prolongacin da rede do sumidoiro:

1. Que o efluinte previsto rena as condicins fsico-qumicas que se especifican neste Regulamento.

2. Que o sumidoiro estea en servicio e sexa de propiedade municipal.

   
  Artigo 35. .  
 

1. O solicitante da licencia de acometida, presentar un plano da rede de desaugue interior do edificio en planta e alzado a escalas de 1:100 ou 1:50, detallando expresamente os sifns xerais e a ventilacin area.

2. Ademais de cumprirse na construccin de acometidas as disposicins e dimensins adecuadas para un desaugue correcto, debern cumprir, as mesmo, as seguintes prevencins:

a) A instalacin de desaugue interior ata a arqueta de rexistro debera efectuar o propietario, que vir obrigado a axustarse disposto nas normas tcnicas municipais e nas Ordenanzas Municipais da Construccin. Dun xeito especial asegurarase a ventilacin area e o illamento sifnico das baixantes, as como facilitar o desaugue a travs das arquetas interiores cunha construccin axeitada e que impida o estancamento de flotantes ou decantacin de slidos.

b) Nas instalacins hoteleiras, obradoiros, obras de edificacins, e outros edificios singulares, estacins de servicio, talleres automovilsticos, garaxes e similares, antes da acometida, e no interior da propiedade, construirase unha arqueta separadora-decantadora de graxas e slidos, cun dimensionado xustificado axeitadamente.

c) Nas instalacins industriais, a rede de desaugue interior completarase cun pretratamento que asegure que o efluinte rene as condicins que se esixen neste Regulamento. O Concello poder esixi-la construccin de depsito de retencin ou almacenamento do efluinte con capacidade suficiente para recollelo durante vintecatro horas, para os efectos de toma de mostras e anlises.

d) A arqueta deber ser dun deseo e forma que permita a toma de mostras do efluinte.

e) Nas novas construccins para hoteis, industrias, ou calquera outra instalacin que, a xuzo do Servicio de Saneamento, as o requira polas sas especiais caractersticas, esixirase que as acometidas enlacen rede nun pozo de rexistro.

Se non existise ningn pozo de rexistro fronte punto en que se desexa efectua-la acometida, e aquel fose preceptivo, construirase xunto coa acometida a cargo do propietario, sen que este adquira sobre el dereito algn.

   
  Artigo 36. .  
 

1. Sen prexuzo do disposto no pargrafo 3 do artigo 39 , para o suposto a que se refire, o Servicio de Saneamento construir as acometidas no traxecto existente entre o sumidoiro pblico e a fachada da finca, e proceder, no seu caso reposicin do pavimento, todo elo con cargo propietario que deba efectuar verquidos, con suxeicin s prezos unitarios aprobados polo Concello.

2. As obras darn comenzo dentro dos quince das seguintes da xustificacin de ter feito os ingresos previstos nas ordeanzas fiscais polos dereitos de licencia e como depsito do custo de obra, nas oficinas do Servicio.

   
  Artigo 37. .  
 

A construccin da parte da acometida no interior da finca, ata o paramento externo da fachada, deberase efectuar polo peticionario o que vir obrigado a observa-las indicacins que a tal efecto lle formule o Servicio, para que se poida realizar debidamente a conexin coa acometida exterior e se cumpran as prevencins do artigo 35 deste Regulamento.

   
  Artigo 38. .  
 

1) Quen tea obtido licencia municipal para a construccin dunha prolongacin do sumidoiro, en terreo de dominio pblico, vn obrigado a entregar a obra Concello quen a incorporar seu patrimonio para uso xeral.

2) O Concello varia-la disposicin das vas pblicas poder ordenar a modificacin ou variacin do emprazamento das acometidas, sen dereito por parte dos interesados a indemnizacin algunha. As ditas obras sern por conta do Concello, conservando sempre as mesmas condicins de evacuacin do edificio.

   
  Artigo 39. .  
 

O levarse a cabo obras de construccin de novos sumidoiros pblicos anularanse tdolos desaugues que con carcter provisional (prolongacins ou empalmes s mesmos) se houbesen autorizado para as fincas situadas frente a aquelas, sendo obrigatorio o enlace directo s novos sumidoiros.

As obras precisas para as acometidas s novos sumidoiros, longo do perodo de construccin destas, levaranse a cabo polo contratista adxudicatario da construccin dos ditos sumidoiros. A tal fin solicitarase nas oficinas do Servicio e valorase independentemente cada acometida, ca obriga de ingresar no Servicio o importe de aquelas para o seu abono Contratista adxudicatario.

   
  Artigo 40. .  
 

Cando o nivel de desaugue interior non permita a conduccin rede de sumidoiros por gravidade, a elevacin deber ser realizada polo propietario da finca.

Non se permitir a conexin de stanos sen elevacin nin a conexin de instalacins por gravidade que, por diferencia de cotas das arquetas pblicas cas privadas, permitan a sada das augas pola instalacin interior antes que polas arquetas da va pblica, en caso de entrada en carga das canalizacins.

Non se poder esixir Concello responsabilidades polo feito de que a travs do desaugue poida penetrar nunha finca particular augas procedentes do sumidoiro pblico, cando a instalacin estea feita contravindo o presente artigo sen autorizacin expresa.

   
  Artigo 41. .  
 

1. A limpeza e reparacin dos desaugues interiores levarase a cabo polos seus propietarios, trala obtencin da oportuna licencia municipal. Non obstante, podern solicitar que os ditos os traballos sexan realizados polo Concello a travs da empresa concesionaria con gastos a cargo do solicitante.

2. Cando se observase algunha anomala ou desperfecto que fixese preciso algunha obra de reparacin ou limpeza de acometidas de calquera clase, requirirase propietario que a execute, previa licencia no prazo que se sinale, pasado o cal sen terse feito, a Administracin Municipal poder proceder a dita limpeza ou reparacin con cargo ao propietario titular da acometida.

3. De tratarse dunha prolongacin na que existise mis dun empalme, o responsable perante o Concello da limpeza e conservacin ser, nica e exclusivamente o propietario titular da dita acometida, sen prexuzo do seu dereito a repartir entre tdolos usuarios os gastos que lle ocasione.

4. A reparacin ou limpeza pola Administracin municipal a que se refire os pargrafos anteriores, comprender s o tramo de desaugue situado na va pblica, debndose levar a cabo polo propietario as do tramo correspondente interior da finca.

   
  Artigo 42. .  
 

O Concello reservase o dereito de realizar na va pblica por s ou a travs de empresas adxudicatarias, calquera traballo de construccin, reparacin ou limpeza de acometidas, o de remocin ou reposicin de pavimento afectado por aqueles.

   
  Artigo 43. .  
 

As instalacins industriais quedarn suxeitas s seguintes condicins:

a) As conexins rede debern ser independentes para cada industria, salvo o indicado no artigo 7.

b) Toda instalacin de verquido de augas industriais, dispoer dunha arqueta de rexistro, non inferior a un por un metro, con partes de acceso e soleira situada a un metro por debaixo do sumidoiro situado augas abaixo da instalacin de homoxeneizacin e/ou depuracin propia se existise, e, en todo caso, o mis prxima posible sada da instalacin. Deber, as mesmo situarse como mnimo a un metro de calquera accidente (reixas, reduccins, curvas, etc.), que poidan altera-lo fluxo normal do efluinte.

c) O rexistro deber ser accesible en todo momento s Servicios Tcnicos competentes para a obtencin de mostras.

d) No suposto de existir Agrupacins de Industrias, legalmente constitudas, que conxunta ou exclusivamente leven a cabo actuacins de mellora dos efluintes deber instalarse sada das correspondentes depuradoras, unha arqueta de rexistro como a indicada no pargrafo anterior. Das mostras obtidas nela, deducirase a idoneidade ou a falla de calidade do efluinte.

   
  TTULO VI  
 

   
  Infraccins, sancins e medidas correctoras  
 

   
  Artigo 45. .  
 

Consideraranse infraccins administrativas, en relacin co presente Regulamento, aquelas accins ou omisins contrarias establecido neste.

As infraccins clasifcanse en leves, graves e moi graves, conforme se determina no artigo seguinte.

   
  Artigo 46. .  
 

1) Infraccins leves.-Consideraranse infraccins leves:

a) A obstaculizacin illada funcin inspectora dos Servicios Municipais.

b) Omitir informacin servicio de saneamento sobre as caractersticas da descarga do verquido ou sobre os cambios que afecten natureza destes.

c) A posta en funcionamento de aparellos ou instalacins non autorizadas, ou distintas s aprobadas para o Permiso de Verquido, as como o desprecintado ou anulacin dos que fosen colocados polos Servicios Municipais.

d) Calquera incumprimento do disposto neste Regulamento e non includo expresamente neste artigo.

2) Infraccins graves.-Consideraranse infraccins graves:

a) A reincidencia nalgunha das faltas leves.

b) A construccin e modificacin de sumidoiros, acometidas ou conexins rede, ou de instalacins anexas mesma, anque uns e outros fosen de propiedade particular, sen obte-la previa licencia municipal de conexin s sumidoiros, ou sen axustarse s condicins sinaladas na licencia concedida ou s disposicins deste Regulamento, as como sen o Permiso de Verquido, no caso preciso.

c) O uso da rede de sumidoiros, acometidas, conexins ou instalacins anexas sen previa Licencia municipal de conexin rede de sumidoiros ou sen axustarse s condicins sinaladas na licencia concedida ou s disposicins deste Regulamento, as como sen o Permiso de Verquido, no caso preciso.

d) Os danos rede de sumidoiros, s sas acometidas, obras ou instalacins anexas de toda clase, xa sexan causados maliciosamente ou por neglixencia.

e) A falta de comunicacin da situacin de emerxencia e/ou a infraccin de calquera das prescricins dictadas como consecuencia de declarase a dita situacin recollidas neste Regulamento.

f) A omisin ou demora na instalacin dos tratamentos depuradores esixidos polos Servicios Municipais, as como a falla da instalacins, funcionamento e mantemento de tdolos seus equipos, en especial os dispositivos fixos de aforamento de caudais, toma de mostras e aparellos de medicin s que se fai referencia neste Regulamento.

f) Realizar verquidos afectados por limitacins sen respectar estas.

3) Faltas moi graves.-Consideraranse faltas moi graves:

a) A reincidencia nalgunha das faltas graves.

b) Realizar verquidos prohibidos segundo o establecido nos artigos deste regulamento.

c) A produccin de danos moi graves rede de sumidoiros, s sas acometidas, ou instalacins de toda clase, xa sexan causados maliciosamente ou por neglixencia.

   
  Artigo 47. .  
 

As infraccins sern sancionadas da forma seguinte:

a) As leves, con multas de ata 150 euros

b) As graves, con multas de ata 300 euros

c) As moi graves, con multas de ata 450 euros

Estas multas impoeranse sen mingua, nin prexuzo das sancins superiores autorizadas legalmente, e sen detrimento de esixir, cando proceda, as correspondentes indemnizacins por danos e prexuzos e responsabilidades civil ou penal.

Para gradua-la conta da sancin terase en conta a natureza da infraccin, a gravidade do dano producido, a intencionalidade, a reincidencia, e demais circunstancias concorrentes.

   
  Artigo 48. .  
 

1) A potestade sancionadora e correctora correspndelle seor alcalde-presidente do Concello ou Autoridade en que delegue.

   
  Artigo 49. .  
 

No caso de vulneracin das disposicins do presente Regulamento, e con independencia da imposicin das sancins procedentes, o Concello, coa finalidade de suprimi-los efectos da infraccin, e restaura-la situacin de legalidade, poder adoptar algunha das seguintes disposicins:

a) A suspensin dos traballos de execucin das obras de acometida ou de instalacin de pretratamento indebidamente realizadas.

b) Requirir infractor para que no termo que efecto se sinale, introduza nas obras e instalacins realizadas as rectificacins precisas para axusta-las s condicins do Permiso ou s disposicins deste Regulamento e/ou, no seu caso, proceder reposicin das obras e instalacins indebidamente efectuadas seu estado anterior produccin dos danos que tiveran ocasionado.

c) A imposicin usuario das medidas tcnicas necesarias que garantan o cumprimento das limitacins consignadas na licencia de verquido, evitando o efluinte anmalo.

d) A introduccin de medidas correctoras concretas nas instalacins con tal de evita-lo incumprimento das prescricins deste Regulamento e a redaccin, no seu caso, do Proxecto correspondente, dentro do prazo que fixe a Administracin.

e) A clausura ou precinto das instalacins no caso de que sexa posible tcnica ou economicamente, evita-la infraccin mediante as oportunas medidas correctoras.

f) A caducidade do Permiso de Verquido rede de sumidoiros, no caso de contumacia no incumprimento das condicins deste Regulamento.

g) A reposicin dos danos e prexuzos ocasionados s instalacins, obras anexas ou calquera outro ben que resultase danado ou prexudicado.

   
  Disposicins transitorias  
 

   
  Primeira.  
 

As instalacins xa existentes no momento da entrada en vigor do presente Regulamento debern adopta-las medidas necesarias para o seu cumprimento na forma e termos que a continuacin se indican:

1.-Nos doce meses naturais seguintes entrada en vigor, tdolos establecementos industriais debern remitir Servicio de Saneamento a documentacin que se indica no Anexo I para obte-lo correspondente permiso provisional de verquido.

2.-No termo de dous anos naturais contados dende a entrada en vigor deste Regulamento, tdolos usuarios ou agrupacins de usuarios debern de ter construda a arqueta de medida e control.

3.-Nos seis meses seguintes aprobacin deste Regulamento, a calidade dos efluintes industriais deberase adaptar s condicins e lmites establecidos no presente Regulamento. En canto se inicie o perodo anteriormente mencionado, os verquidos debern cumpri-las prescricins fixadas pola vixente lexislacin que fose de aplicacin.

   
  Segunda.  
 

1.-Transcorrido-los prazos mencionados, a Administracin adoptar as medidas necesarias para a comprobacin de datos e da existencia de arquetas, sendo motivo de sancin a inexactitude nas primeiras ou a falta nas segundas.

2.-No suposto de que se superen os valores admitidos, a Administracin informar usuario das medidas correctoras a establecer e do tempo de que dispn para facelo. Transcorrido este adoptaranse as medidas e as sancins que se contemplan neste Regulamento.

   
  Terceira.  
 

longo do perodo de transitoriedade, a Administracin poder conceder autorizacins de verquidos de carcter provisional que entren nos prazos a que fai referencia a anterior Disposicin Primeira. Transcorrido este prazo, o usuario deber solicita-la autorizacin de verquidos definitiva ou ben unha ampliacin das sas instalacins, tendo que xustificar documentalmente neste caso os motivos do incumprimento ou as causas dos atrasos producidos.

   
  Cuarta.  
 

As arquetas de rexistro s que se refire o artigo 43, se executaran nun prazo de dous anos e sern postas da coa frecuencia que os Servicios Tcnicos competentes establezan.

   
  Disposicin final  
 

O presente regulamento ser de aplicacin, unha vez sexa aprobado definitivamente, entrar en vigor logo da publicacin do seu texto ntegro e cando transcorrese o prazo previsto no artigo 65.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril.

   
  ANEXO I  
 

   
  Documentacin necesaria para obte-lo permiso de verquido s instalacins municipais de saneamento.  
 

As instalacins industriais e comerciais, para obte-lo tanto Permiso de Verquido a rede como a autorizacin, debern aporta-los datos e documentacin que se detallan de seguido:

1.-Nome e domicilio social do titular do establecemento ou actividade.

2.-Ubicacin e caractersticas do establecemento ou actividade.

3.-Abastecemento de auga: procedencia, tratamento previo, caudais e usos.

4.-Materias primas e auxiliares ou productos semielaborados, caudais e usos.

5.-Memoria explicativa do proceso industrial, con diagramas de fluxo.

6.-Descricin dos procesos e operacins causantes dos verquidos, rxime e caractersticas dos verquidos resultantes (caractersticas previas a calquera pretratamento).

7.-Descricin dos pretratamentos adoptados, alcance e efectividade prevista destes. Conductos e tramos da rede de sumidoiros onde conecta ou pretende conectar.

8.-Verquidos finais sumidoiro, para cada conducto de evacuacin, descricin do rxime de verquido, volume e caudal, pocas e horarios de verquido. Composicin final do verquido cos resultados das anlises de posta en marcha realizados no seu caso.

9.-Dispositivos de seguridade adoptados para prever accidentes nos elementos de almacenamento de materias primas ou productos elaborados lquidos susceptibles de ser verquidos rede de sumidoiros.

10.-Planos de situacin. Planos de rede interior de recollida e instalacins de pretratamento. Planos de detalle das obras de conexin, dos pozos de mostras e dos dispositivos de seguridade.

11.-Todos aqueles datos precisos para a determinacin e as caractersticas do verquido industrial e do sumidoiro de conexin.

   
  ANEXO II  
 

   
  Disposicins sobre actividades que supoan produccin de residuos radioactivos.  
 

As actividades de calquera tipo que supoan produccin de residuos radioactivos, para conserva-los, disporn de dispositivos protectores das radiacins que abranguern tdalas esixencias establecidas pola normativa de rango superior, tanto autnoma coma nacional ou internacional. A sa evacuacin realizarase cando se tea disminuido convenientemente a sa "intensidade de actividade radioactiva", mediante os sistemas de evacuacin de residuos radioactivos que resulten de obrigada instalacin.

O Concello deber ter coecemento de tdalas actividades relacionadas coa evacuacin de augas residuais, co fin de poder adoptar cantas medidas sexan precisas para garanti-la salubridade dos servicios de saneamento das augas residuais e da propia rede de sumidoiros.

Cando o residuo radioactivo tea unha concentracin de intensidade da actividade radioactiva superior s lmites sinalados pola Orde de 22.12.59, non estar permitida a dilucin para consegui-los niveis de concentracin que permitan a sa liberacin medio ambiental, senn que haber de evacuarse polo procedemento legalmente establecido

   
  ANEXO III  
 

   
  Lista de sustancias e materias txicas e perigosas  
 

1.-Acenafteno

2.-Acrilonitrilo

3.-Acrolena (Acroln)

4.-Aldrina (Aldrn)

5.-Antimonio e compostos

6.-Asbestos

7.-Benceno

8.-Bencidina

9.-Berilio e compostos

10.-Carbono, tetracloruro

11.-Clordn (Chlordane)

12.-Crurobenceno

13.-Cloroetano

14.-Clorofenoles

15.-Cloroformo

16.-Cloronaftaleno

17.-Cobalto e compostos

18.-Dibenzofuranos policlorados

19.-Diclorodifeniltricloroetano e metabolitos (DDT)

20.-Diclorobencenos

21.-Diclorobencidina

22.-Dicloroetilenos

23.-2.4-Diclorofenol

24.-Dicloropropano

25.-Dicloropropeno

26.-Dieldrina (Dieldrn)

27.-2.4-Dimetilfenoles ou Xilenoles

28.-Dinitrotolueno

29.-Endosulfn e metabolitos

30.-Endrina (Endrn) e metabolitos

31.-Eteres haloxenados

32.-Etilbenceno

33.-Fluoranteno

34.-Ftalatos de eteres

35.-Halometanos

36.-Heptacloro e metabolitos

37.-Hexaclorobenceno (HCB)

38.-Hexaclorobutadieno (HCBD)

39.-Hexaclorocicloexano (HTB, HCCH, HCH, HBT)

40.-Hexaclorociclopentadieno

41.-Hidrazobenceno (Diphenylhidrazine)

42.-Hidrocarburos aromticos polinucleares (PAH)

43.-Isoforona (Isophorone)

44.-Molibdeno e compostos

45.-Naftaleno

46.-Nitrobenceno

47.-Nitrosaminas

48.-Pentaclorofenol (PCP)

49.-Policlorado, bifenilos (PCBs)

50.-Policlorado, trifenilos (PCTs)

51.-2,3,7,8-Tetraclorodibenzo-p-dioxina (TCDD)

52.-Tetracloroetileno

53.-Talio e compostos

54.-Teluro e compostos

55.-Titanio e compostos

56.-Totueno

57.-Toxafeno

58.-Tricloroetileno

59.-Uranio e compostos

60.-Vanadio e compostos

61.-Vinilo, cloruro de

62.-As sustancias qumicas de laboratorio e compostos farmacuticos ou veterinarios novos, identificables ou non, e dos que os seus efectos poidan supoer risco para o medio ambiente ou a sade humana.

O anterior listado non debe considerarse exhaustivo, podendo ser revisado e ampliado de acordo coas circunstancias do desenvolvemento do Plan de Saneamento.

   
  ANEXO IV  
 

Esquema bsico de instalacin interior de saneamento

   
  ANEXO V  
 

Esquema bsico de arqueta de medida e control

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios