Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Coristanco - ORDENANZA FISCAL NMERO 9, REGULADORA DA TAXA POR ENTRADA DE VEHCULOS A TRAVS DAS BEIRARRAS E RESERVAS DA RA PBLICA PARA APARCAMENTO EXCLUSIVO, PARADA DE VEHCULOS, CARGA E DESCARGA DE MERCADORAS DE CALQUERA CLASE

Publicación provisional : 15-11-2003 BOP N 263 -- Publicación definitiva : 20-12-2003 BOP N 291
Redacción Aplicable desde 01-01-2004

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1.-Fundamento e natureza
 - Artigo 2.-Feito imponible
 - Artigo 3.-Suxeito pasivo
 - Artigo 4.-Responsables
 - Artigo 5.-Cota tributaria
 - Artigo 6.-Exencins e bonificacins.
 - Artigo 7.-Devengo
 - Artigo 8.-Perodo impositivo
 - Artigo 9.-Declaracin.
 - Artigo 10 .-Liquidacin e ingreso
 - Artigo 11.-Infraccins e sancins
 - Disposicin final
   
  Artigo 1.-Fundamento e natureza  
 

No uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin e polo artigo 106 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases de Rxime Local, e de conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 da Lei 39/1988, de 28 de decembro, reguladora das Facendas Locais, este Concello establece a Taxa por entrada de vehculos a travs das beirarras e a reserva da ra pblica para aparcamento exclusivo, parada de vehculos, carga e descarga de mercancas de calquera clase, que se rexer pola presente Ordenanza Fiscal, cuias normas atenden prevenido no artigo 58 da citada Lei 39/1988.

   
  Artigo 2.-Feito imponible  
 

Constite o feito imponible desta taxa a utilizacin privativa ou o aproveitamento especial do dominio pblico local que ten lugar pola entrada de vehculos a travs das beirarras e a reserva de va pblica para aparcamentos exclusivos, parada de vehculos, carga e descarga de mercancas de calquera clase, especificada nas tarifas contidas no artigo 6 deste Ordenanza.

   
  Artigo 3.-Suxeito pasivo  
 

1.-Son suxeitos pasivos da taxa, en concepto de contribuntes, as persoas fsicas e xurdicas e as entidades a que se refire o artigo 33 da Lei Xeral Tributaria, a favor das cales se outorguen as licencias para gozar do aproveitamento especial, ou os que se beneficien do aproveitamento, se se producise o goce sen a oportuna autorizacin.

2.-Nas taxas establecidas por entradas de vehculos ou carruaxes a travs das beirarras, tern a condicin de substitutos do contribunte os propietarios das fincas e locais a que dean acceso estas entradas de vehculos, quenes podern repercutir, no seu caso, as cotas sobre os respectivos beneficiarios.

   
  Artigo 4.-Responsables  
 

1.-Respondern solidariamente das obrigas tributarias do suxeito pasivo as persoas fsicas e xurdicas a que se refiren os artigos 38.1 e 39 da Lei Xeral Tributaria.

2.-Sern responsables subsidiarios os Administradores das sociedades e os sndicos, interventores ou liquidadores de quebras, concursos, sociedades e entidades en xeral, nos supostos e co alcance que sinala o artigo 40 da Lei Xeral Tributaria.

   
  Artigo 5.-Cota tributaria  
 

A conta da taxa regulada nesta Ordenanza ser a fixada nas Tarifas contidas no apartado seguinte:

Epigrafe Euros
Tarifa primeira. Por cada metro lineal ou fraccin da entrada ou paso de vehculos e carruaxes, ano:
Nmero 1.-Trtase de garaxes pblicos ou para establecementos industriais ou comerciais, metro lineal 5,409109
Nmero 2.-Para garaxes de uso ou servicio particular 5,409109
Tarifa segunda. Por cada metro lineal ou fraccin de calzada a que alcance a reserva do espacio, ano:
Nmero 1.-Reservas permanentes durante todo o da:
A) Para lneas de viaxeiros, metro lineal a 5,409109
B) Para outros usos ou destinos, metro lineal a 5,409109
Nmero 2.-Reservas permanentes, durante catro horas diarias como mximo:
A) Para lneas de viaxeiros, metro lineal a 0,901518
B) Para outros usos ou destinos, metro lineal a 0,901518
Tarifa terceira. Reservas de espacio para usos diversos, provocados por necesidades ocasionais, para cada metro lineal e da a que alcance a reserva 1,202024

   
  Artigo 6.-Exencins e bonificacins.  
 

1.-O Estado, as comunidades autnomas e as entidades locais non estarn obrigadas pago da taxa cando soliciten licencia para goce dos aproveitamentos especiais referidos no artigo 2 desta Ordenanza, sempre que sexan necesarios para os servicios pblicos de comunicacins que exploten directamente e para outros usos que de maneira inmediata afecten seguridade cidadn ou defensa nacional.

2.-Non se aplicar bonificacin nin reduccin algunha na exaccin da Taxa.

   
  Artigo 7.-Devengo  
 

1.-A taxa devengarase cando se inicie o aproveitamento especial, momento que a estes efectos, entndese que coincide co da concesin da licencia, se a mesma foi solicitada.

2.-Cando se producise o aproveitamento especial sen solicitar licencia, ou devengo da taxa ter lugar no momento do inicio de aquel aproveitamento.

   
  Artigo 8.-Perodo impositivo  
 

1.-Cando o aproveitamento especial haia de durar menos dun ano, o perodo impositivo coincidir con aquel determinado na licencia municipal, que entenderase con carcter indefinido se non se sinala outro prazo inferior.

2.-Cando se inicie a actividade no primeiro semestre, abonarase en concepto de taxa correspondente a aquel exercicio a cota ntegra. Se o inicio da actividade ten lugar no segundo semestre do exercicio liquidarase a metade da cota anual.

3.-Cando a duracin temporal do aproveitamento especial se estenda a varios exercicios o devengo ter lugar o 1 de xaneiro de cada ano, e o perodo impositivo comprender o ano natural, excepto no suposto de que o cese na utilizacin privativa ou aproveitamento especial, tea lugar con anterioridade comenzo do segundo semestre de cada ano, en que se liquidar a taxa tomando por referencia s o primeiro semestre.

4.-Cando por causas non imputables o suxeito pasivo, non poda ter lugar o goce na utilizacin ou aproveitamento especial, proceder a devolucin do importe satisfeito.

   
  Artigo 9.-Declaracin.  
 

As persoas ou entidades interesadas na concesin de aproveitamentos regulados nesta Ordenanza, debern presentar previamente, no Rexistro Xeral, a oportuna solicitude, con especificacin dos elementos tributarios que utilicen, especificando as caractersticas dos mesmos, e comunicarn calquera variacin que deba repercutir na cuanta da tarifa.

2.-Rematada a actividade municipal e unha vez dictada a Resolucin Municipal que proceda sobre a licencia, o Concello levar a cabo a sa inclusin de oficio no padrn municipal.

   
  Artigo 10 .-Liquidacin e ingreso  
 

1.-Tratndose de concesins de novos aproveitamentos, practicarase a liquidacin correspondente pola Taxa, que ser notificada o suxeito pasivo para o seu ingreso directo nas arcas municipais utilizando os medios de pago e os prazos que sinala o Regulamento Xeral de Recadacin.

2.-Tratndose de concesins de aproveitamentos xa autorizados e prorrogados, unha vez includos no padrn municipal, sern obxecto liquidacin de ingreso por recibo, nas oficinas da Recadacin municipal ou entidades colaboradoras sinaladas efecto e durante o prazo establecido polo Concello no seu calendario fiscal.

   
  Artigo 11.-Infraccins e sancins  
 

En todo o relativo cualificacin de infraccins tributarias, as como das sancins que s mesmas corresponda en cada caso, estarase disposto nos artigos 77 e seguintes da Lei Xeral Tributaria.

   
  Disposicin final  
 

A presente Ordenanza Fiscal, cuia redaccin definitiva foi aprobada polo Pleno da Corporacin en sesin celebrada o 10 de novembro de 2003, entrar en vigor o mesmo da da sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia e ser de aplicacin a partir do da un de xaneiro de 2004, permanecendo en vigor ata a sa modificacin ou derrogacin expresa.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios