Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Coristanco - ORDENANZA REGULADORA NMERO 11, DA TAXA POR UTILIZACIN DOS PAVILLN POLIDEPORTIVOS

Publicación provisional : 15-11-2003 BOP N 263 -- Publicación definitiva : 20-12-2003 BOP N 291
Redacción Aplicable desde 21-12-2003

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1.-Fundamento de natureza
 - Artigo 2.-Feito impoible
 - Artigo 3.-Suxeitos pasivos
 - Artigo 4.-Responsables
 - Artigo 5.-Cota tributaria
 - Epgrafe 1 - Pavillns Polideportivos cubertos, para actividades deportivas:
 - Epgrafe 2 - Pavillns Polideportivos cubertos, para actividades non deportivas:
 - Artigo 6.-Beneficios fiscais
 - Artigo 7.-Devengo
 - Artigo 8.-Declaracin e ingreso
 - Artigo 9.-Infraccins e sancins
 - Disposicin final
   
  Artigo 1.-Fundamento de natureza  
 

No uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin, polo artigo 106 da Lei 7/85, do 2 de Abril, reguladora das bases de rxime local, e os artigos 20 a 27 da Lei 39/88, do 28 de decembro, e de conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 da Lei 39/88, do 28 de decembro, este Concello acorda a imposicin e ordenacin da Taxa pola utilizacin dos pavillns polideportivos, na que as sas normas atenden prevido no artigo 58 da citada lei 39/88, na sa nova redaccin da pola Lei 25/1998 de 13 de xullo.

   
  Artigo 2.-Feito impoible  
 

Constite o feito impoible da taxa a dos pavillns municipais para a realizacin de actividades deportivas principalmente; as como tamn para manifestacins artsticas, culturais ou actos pblicos que sexan compatibles con aquelas.

   
  Artigo 3.-Suxeitos pasivos  
 

Sern suxeitos pasivos desta taxa as persoas fsicas ou xurdicas e as entidades s que se refire o artigo 33 da Lei Xeral Tributaria que soliciten a utilizacin das instalacins.

   
  Artigo 4.-Responsables  
 

1.-Sern responsables solidarias das obrigas tributarias dos suxeitos pasivos as persoas fsicas ou xurdicas s que se refire os artigos 38.1 e 39 da Lei Xeral Tributaria.

2.-Sern responsables subsidiarios os administradores das sociedades e os sndicos, interventores ou liquidadores de quebras, concursos, sociedades e entidades en xeral, nos supostos e co alcance que sinala o artigo 40 da Lei Xeral Tributaria.

   
  Artigo 5.-Cota tributaria  
 

A cota desta taxa ser a resultante de aplicar as seguintes tarifas:

   
  Epgrafe 1 - Pavillns Polideportivos cubertos, para actividades deportivas:  
 

- sen emprego de alumeado pblico: 6,00 euros/hora

- con emprego de alumeado pblico: 7,20 euros/hora

(Se fose con venda de entradas, previa autorizacin do alcalde, ou do concelleiro de deportes se comprendese este cometido entre as delegacins efectuadas en favor do mesmo: 18,00 euros/hora)

   
  Epgrafe 2 - Pavillns Polideportivos cubertos, para actividades non deportivas:  
 

- sen emprego de alumeado pblico: 20,00 euros/hora, independentemente que haia venda de entradas ou non.

- con emprego de alumeado pblico: 30,00 euros/hora, independentemente que haia venda de entradas ou non.

   
  Artigo 6.-Beneficios fiscais  
 

S se admitirn os beneficios que vean establecidos nas normas con rango Lei ou deriven de tratados ou acordos internacionais.

   
  Artigo 7.-Devengo  
 

Devngase a taxa e nace a obriga de contribur cando se inicie a utilizacin dos pavilln municipais, anda que se poder esixi-lo depsito previo.

   
  Artigo 8.-Declaracin e ingreso  
 

1.-A taxa se esixir en rxime de autoliquidacin, previa solicitude da utilizacin dos pavillns municipais polo interesado, realizndose o ingreso antes da prestacin do servicio ou da realizacin da actividade na Tesourera Municipal ou directamente nas entidades bancarias colaboradoras deste Concello.

2.-Se se realiza a prestacin do servicio da piscina municipal sen mediar solicitude, liquidarase e notificarase a taxa tan axia como se detecte esta situacin, esixndose o ingreso nos prazos previstos no Regulamento Xeral de Recadacin para a liquidacin de contrado previo, sen prexuzo de abri-lo oportuno expediente sancionador por infraccin tributaria.

   
  Artigo 9.-Infraccins e sancins  
 

Nesta materia estarase disposto na Lei xeral Tributaria e na normativa de desenvolvemento.

   
  Disposicin final  
 

A presente ordenanza fiscal, cuia redaccin definitiva aprobada polo Pleno da Corporacin,en sesin celebrada o da 10 de novembro de 2003, entrar en vigor o mesmo da da sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia e ser de aplicacin o da seguinte da publicacin do texto ntegro da Ordenanza no Boletn Oficial da Provincia,permanecendo vixente ata que se acorde a sa modificacin ou derrogacin expresa.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios