Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Coristanco - ORDENANZA FISCAL NMERO 3, REGULADORA DA TAXA POR LICENCIA URBANSTICAS

Publicación provisional : 15-11-2003 BOP N 263 -- Publicación definitiva : 20-12-2003 BOP N 291
Aplicable desde 01-01-2004

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1.-Fundamento e natureza
 - Artigo 2.-Feito Imponible
 - Artigo 3.-Suxeito pasivo
 - Artigo 4.-Base impoible
 - Artigo 5.-Responsables
 - Artigo 6.-Cota tributaria
 - Artigo 7.-Exencins e bonificacins
 - Artigo 8.-Devengo
 - Artigo 9.-Declaracin.
 - Artigo 10 .-Liquidacin e ingreso.
 - Artigo 11.-Infraccins e sancins
 - Disposicin final
   
  Artigo 1.-Fundamento e natureza  
 

No uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin e polo artigo 106 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases de Rxime Local, e de conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 da Lei 39/1988, de 28 de decembro, reguladora das Facendas Locais, este Concello establece a Taxa por licencias urbansticas , que se rexer pola presente Ordenanza Fiscal, cuias normas atenden prevenido no artigo 58 da citada Lei 39/1988.

   
  Artigo 2.-Feito Imponible  
 

1.-Constite o feito imponible desta taxa a actividade municipal, tcnica e administrativa, tendente a verificar se os actos de edificacin e uso do solo a que se refire o artigo 242 do Texto refundido da Lei sobre o Rxime do Solo e Ordenacin Urbana, aprobado por RD Lexislativo 1/1992, de 26 de Xuo, e que se realicen no termo municipal, se axustan s normas urbansticas, de edificacin e polica previstas na citada Lei do Solo.

2.-Non estar suxeitas a esta taxa as obras de mero ornato, conservacin e reparacin que se realicen no interior das vivendas.

   
  Artigo 3.-Suxeito pasivo  
 

1.-Son suxeitos pasivos contribuntes as persoas fsicas e xurdicas e as entidades a que se refire o artigo 33 da Lei Xeral Tributaria, que sexan propietarios dos inmobles nos que se realicen as construccins, instalacins ou se executen as obras.

2.-En todo caso, tern a condicin de substitutos do contribunte os constructores e os contratistas das obras.

   
  Artigo 4.-Base impoible  
 

1.-Constite a base impoible da taxa:

A) O coste real e efectivo da obra civil, cando se trate de movementos de terra, obras de nova pranta e modificacin de estracturas ou aspecto exterior das edificacins existentes.

B) O coste real e efectivo da vivenda, local ou instalacin, cando se trate da primeira utilizacin dos edificios e a modificacin de uso dos mesmos.

C) O valor que tean sinalados os terreos e construccins s efectos do Imposto sobre Bens Inmobles, cando se trate de parcelacins urbanas e de demolicin de construcccins.

D) A superficie dos carteis de propaganda colocados en forma visible dende a va pblica.

2.- Do coste sinalado nas letras a) y b) del nmero anterior excluense o correspondente maquinaria e instalacins industriais e mecnicas.

   
  Artigo 5.-Responsables   redacciones
 

1.-Respondern solidariamente das obrigas tributarias do suxeito pasivo as persoas fsicas e xurdicas s que se refiren os artigos 38.1 e 39 da Lei Xeral Tributaria.

2.-Sern responsables subsidiarios os Administradores das sociedades e os sndicos, interventores ou liquidadores de quebras, concursos, sociedades e entidades en xeral, nos supostos e co alcance que sinala o artigo 40 da Lei Xeral Tributaria.

   
  Artigo 6.-Cota tributaria   redacciones
 

1.-A cota tributaria resultar de aplicar base impoible os seguintes tipos de gravame:

A) O 0,75 por 100, no suposto 1.a) do artigo anterior.

B) O 0,75 por 100, no suposto 1.b) do artigo anterior.

C) O 0,75 por 100, nas parcelacins urbanas.

D) 24,00 euros por m2 de cartel, no suposto 1.d) do artigo anterior.

2.-No caso de desestimento formulado polo solicitante con anterioridade concesin da licencia, as cotas a liquidar sern o 20 por 100 das sinaladas no nmero anterior, sempre que a actividade municipal iniciarase efectivamente.

   
  Artigo 7.-Exencins e bonificacins   redacciones
 

Non se conceder exencin nen bonificacin algunha na exaccin da Taxa.

   
  Artigo 8.-Devengo   redacciones
 

1.-Devengar a taxa e nace a obriga de contribur, cando se inicie a actividade municipal que constite o feito imponible. A estes efectos, entenderase iniciada dita actividade na data da presentacin da oportuna solicitude da licencia de apertura, se o suxeito pasivo formulase expresamente esta.

2.-Cando as obras se iniciaran ou se executran sin obterse a oportuna licencia, a Taxa devengarase cando se inicie efectivamente a actividade municipal conducente a determinar se a obra en cuestin ou non autorizable, con independencia da iniciacin do expediente administrativo que poida instruirse para a autorizacin desas obras ou a sa demolicin se non foran autorizables.

3.-A obriga de contribur, unha vez nacida, non se ver afectada, en modo algn, pola denegacin da licencia solicitada ou pola concesin desta condicionada modificacin do proxecto presentado, nin pola renuncia ou desestimento do solicitante unha vez concedida a licencia.

   
  Artigo 9.-Declaracin.   redacciones
 

1.-As persoas interesadas na obtencin dunha licencia de obra presentarn previamente no Rexistro Xeral, a oportuna solicitude, acompaando certificado visado polo Colexio Oficial respectivo, con especificacin da natureza da obra e o lugar de emprazamento, na que far constar o importe estimado da obra, medicins e destino do edificio.

2.-Cando se trate de licencia para aqueles actos nos que non sexa esixible a formulacin de proxecto suscrito por Tcnico competente, solicitude acompaarase un presuposto das obras a realizar, as como unha descricin detallada da superficie afectada, nmero de departamentos, materiais a utilizar e en xeral das caractersticas da obra ou acto cuios datos permitan comprobar o custo de aqueles.

3.-Se despois de formulada a solicitude de licencia se modificase ou ampliase o proxecto deber poerse en coecemento da Administracin Municipal, acompaando o novo presuposto ou o reformado e, no seu caso, planos e memorias da modificacin ou ampliacin.

   
  Artigo 10 .-Liquidacin e ingreso.   redacciones
 

1.-Cando se trate de obras e actos a que se refire o artigo 5 .1 a), b) e c):

A) Unha vez concedida a licencia urbanstica, practicarase liquidacin provisional sobre a base declarada polo solicitante.

B) A Administracin Municipal poder comprobar o custo real e efectivo unha vez terminadas as obras, e a superficie dos carteis declarada polo solicitante, e vista do resultado de tal comprobacin, practicar a liquidacin definitiva que proceda, con deduccin do, no seu caso, ingresado en provisional.

2.-No caso de parcelacins urbanas e demolicin de construccins, a liquidacin que se practique, unha vez concedida a licencia, sobre a base impoible que lle corresponda, ter carcter definitivo salvo que o valor sinalado no Imposto sobre Bens Inmobles non tea este carcter.

3.-Tdalas liquidacins que se practiquen sern notificadas suxeito pasivo substituto do contribunte para o seu ingreso directo nas arcas municipais utilizando os medios de pago e os prazos que sinala o Regulamento Xeral de Recadacin.

   
  Artigo 11.-Infraccins e sancins   redacciones
 

En todo o relativo cualificacin de infraccins tributarias, as como das sancins que s mesmas corresponda en cada caso, estarase disposto nos artigos 77 e seguintes da Lei Xeral Tributaria.

   
  Disposicin final  
 

A presente Ordenanza Fiscal, cuia redaccin definitiva foi aprobada polo Pleno da Corporacin en sesin celebrada o 10 de novembro de 2003, entrar en vigor o mesmo da da sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia e ser de aplicacin a partir do da un de xaneiro de 2004, permanecendo en vigor ata a sa modificacin ou derrogacin expresa.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios