Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Dodro - Ordenanza fiscal reguladora da taxa por recepcin de atencins do servizo de axuda a domicilio

Publicación provisional : 28-01-2004 BOP N 22 -- Publicación definitiva : 24-03-2004 BOP N 68
Redacción Aplicable desde 25-03-2004

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1: natureza e fundamento.
 - Artigo 2: concepto do servicio.
 - Artigo 3: destinatarios.
 - Artigo 4: prestacins.
 - Artigo 5: obxectivos xerais.
 - Artigo 6: normas do servicio.
 - Artigo 7: causas de extincin do servicio:
 - Artigo 8: persoal.
 - Artigo 9: tramitacin de acceso servicio.
 - Artigo 10: requisitos para a posta en funcionamento.
 - Artigo 11: tarifas.
 - Artigo 12: criterios para a contabilizacin dos recursos econmicos.
 - Artigo 13: revisin anual.
 - ANEXO I:
 - Modelo de solicitude:
 - ANEXO II:
 - Criterios de puntuacin:
 - Baremo de puntuacin:
 - Autonoma persoal:
 - Situacin socio-familiar:
 - ANEXO III:
 - ANEXO IV:
   
  Artigo 1: natureza e fundamento.  
 

No uso das facultades concedidas polos artigos 132.2 e 142 da Constitucin, polo artigo 106 da Lei 7/85, do 2 de abril, reguladora das bases do rxime local, e cos artigos 20 e 58 da Lei 39/88, do 28 de decembro; e de conformidade co disposto nos artigos 15 e 19 da Lei 39/88 citada, na sa nova redaccin dada pola Lei 25/98, do 13 de xullo, de modificacin do rxime xeral das taxas estatais e locais e reordenacin das prestacins patrimoniais de carcter pblico, este Concello acorda a imposicin e ordenacin da taxa por recepcin de atencins do servicio de axuda a domicilio.

Faise expresa referencia Lei galega de servicios sociais 4/1993, do 14 de abril, e a Orde do 22 de xullo de 1996, pola que se regula o servicio de axuda no fogar (DOG do 22 de agosto de 1996, nmero 163).

   
  Artigo 2: concepto do servicio.  
 

Segundo o artigo 2 da Orde do 22 de xullo de 1996, o servicio de axuda no fogar un servicio pblico, polivalente e social, que presta axudas a individuos e familias no seu domicilio cando se atopen incapacitados, temporal ou permanentemente, por motivos de ndole fsico, psquico ou social, para realiza-las tarefas esenciais da vida diaria, mantndoos no seu fogar e integrndoos no seu contorno, vez que mellorando a sa calidade de vida.

   
  Artigo 3: destinatarios.  
 

Este servicio ofertarase e prestarase s vecios de Dodro que se atopen nun marco de problemticas concretas como:

* Persoas con incapacidade para valerse por si mesmas.

* Persoas que teen ancins, minusvlidos ou enfermos crnicos seu cargo, e que necesitan axuda para atendelos.

* Familias con problemas transitorios ou sobrecargas.

* Familias con risco de desestructuracin ou afectadas nas sas relacins persoais ou sociais.

   
  Artigo 4: prestacins.  
 

As prestacins que se poden ofertar a travs do servicio de axuda a domicilio son as seguintes:

1. .-Atencins asistenciais.

- Limpeza bsica do fogar.

- Compra de artigos de primeira necesidade.

- Lavado de roupa.

- Elaboracin de comidas.

- Atencin no aseo e coidado persoal.

- Axuda no vestido.

- Control do rxime alimentario.

- Administracin de medicamentos baixo prescripcin mdica.

- Axuda para tomar alimentos e bebidas.

- Axuda para erguerse e desprazarse.

- Apoio en situacins de emerxencia.

2. .-Atencins psicosociais e educativas:

- Favorecer hbitos de hixiene persoal e domstica.

- Organizacin domstica.

- Apoio e orientacin en cambios de dinmica familiar e en estructuracin familiar.

- Facilitacin de actividades de ocio no mesmo fogar.

- Axudas para a relacin co contorno.

- Acompaamento a centros mdicos, sociais, etc.

- Axuda para o manexo da correspondencia, telfono, etc.

- Conversacin e compaa.

- Integracin e socializacin do usuario.

Na actualidade establcese como prestacin complementaria do servicio de axuda a domicilio a teleasistencia domiciliaria, prestacin que no futuro poder ser obxecto de regulacin especfica.

   
  Artigo 5: obxectivos xerais.  
 

Expense como obxectivos xerais dentro do servicio de axuda a domicilio os seguintes:

1. Previr situacins de crise individual e/ou familiar prestando apoio persoal e social.

2. Ofrecer apoio individualizado que favoreza a autonoma persoal e social s vecios que se atopen nas situacins mis desprotexidas.

3. Propoe-la axuda a domicilio como unha prestacin de apoio temporal.

4. Potenciar que os beneficiarios da axuda a domicilio utilicen positivamente os recursos do contorno.

5. Fomentar cambios favorables na dinmica familiar.

6. Evita-la desvinculacin da familia, vecios, etc., dndolle apoio e diminundo a sobrecarga.

7. Apoiar familia cando esta, por calquera razn non poida realiza-las funcins propias de integracin ou coidado dos seus membros.

8. Retrasar mximo o ingreso en centros asistenciais, sempre que as condicins persoais e as do contorno o fagan posible.

9. Implicar s propios destinatarios do servicio na resolucin da sa problemtica persoal e/ou familiar.

   
  Artigo 6: normas do servicio.  
 

O Servicio de Axuda a Domicilio estar regulado polas seguintes normas que atinxen tanto s traballadores como s usuarios do servicio.

Formalizarase o correspondente contrato, o cal supn a aceptacin das seguintes normas:

1. O Servicio de Axuda a Domicilio consiste na prestacin dunha serie de atencins bsicas s individuos e s familias no seu propio fogar cando se atopen en situacins nas que as sas capacidades fsicas ou mentais estean minguadas.

2. A auxiliar non traballar no fogar do usuario en ausencia deste.

3. A actuacin da traballadora familiar deber axustarse proxecto tecnicamente establecido. O seu xefe non o usuario , senn o Concello.

4. Calquera queixa ou suxerencia do usuario respecto da axuda a domicilio, deber poela en coecemento do tcnico responsable e non ser dirimida entre a traballadora familiar e o usuario.

5. Cando por calquera circunstancia fose necesario realizar un cambio no horario ou unha substitucin da traballadora familiar, poder realizarse sen ningunha mediacin co usuario, estando igualmente vixente o contrato.

6. Os usuarios quedan obrigados a comunicar calquera cambio de domicilio, telfono ou outros datos de interese.

7. A atencin establecida non pode interferir nin limita-lo dereito do beneficiario sa intimidade. En consecuencia, a traballadora familiar non poder acompaarse de ningun alleo Servicio de Axuda a Domicilio cando accede seu traballo, e nunca far comentarios sobre os casos que est levando fora do fogar do usuario que atenten contra o seu dereito.

8. O usuario correr cos gastos de limpeza, aseo, comida, etc.; s nos casos especiais detectados pola traballadora familiar ou tcnico responsable, estimarase a xestin dunha axuda econmica por este concepto.

9. A traballadora familiar non pode permitir que sexa o usuario quen oriente o servicio. Esxese o control por parte dun responsable tcnico do servicio.

10. A traballadora de axuda a domicilio manter un equilibrio afectivo axustado co usuario. Tratar de controla-lo traballo racional co emocional, acatando as normas propostas.

11. traballadora familiar non lle est permitido recibir en custodia dieiro, xoias nin obxecto ningn.

12. A traballadora familiar non poder realizar visitas fogar do usuario fra do horario establecido.

13. A traballadora familiar non dar o seu nmero de telfono usuario, nin chamar por telfono usuario fra do horario de traballo. Os avisos realizaranse a travs do tcnico responsable.

14. A traballadora familiar non dispor das chaves de ningn domicilio.

15. Os usuario absteranse en todo momento de facer comentario algn acerca da vida persoal ou modo de actuar da traballadora familiar (ou da sa familia), fra do horario laboral no que se lle atende, podendo ser este motivo suficiente para causarlle a baixa inmediata no Servicio. Cando suceda unha situacin deste tipo que derive nunha desacreditacin da traballadora familiar, a persoa responsable do Servicio comunicaralle a baixa persoalmente.

16. Queda a criterio do persoal tcnico do servicio o reforzar con persoal de apoio (outra traballadora mis, obxectores de conciencia, voluntariado, etc.) traballadora familiar asignada para o caso nese momento.

17. Cando o usuario non se atopa no seu domicilio no horario fixado para a sa atencin, a traballadora familiar non ten obriga de permanecer espera.

18. A traballadora familiar axustar as sas tarefas exclusivamente s detalladas no contrato asinado polo usuario.

19. Cando o usuario queira modificar algn aspecto do seu contrato deber acudir responsable do Servicio de Axuda a Domicilio, de cara a formular un contrato novo.

20. De xeito xeral, o Servicio de Axuda a Domicilio non realizar tarefas de:

- Limpeza de portais e escaleiras do edificio, cando non sexa unha vivenda unifamiliar.

- Labores de xardn ou horta.

- Alimentacin ou aseo de animais.

- Todas aquelas que non sexan de verdadeira necesidade para as persoas atendidas.

Esta estimacin realizarase sempre individualmente atendendo s circunstancias persoais do usuario.

21. Cada usuario estar suxeito, no caso de non estar exento de pagamento, a unha tarifa que deber aboar mensualmente. Esta tarifa calcularase en funcin dos ingresos econmicos familiares. Para o pagamento o usuario asinar a correspondente autorizacin bancaria.

22. As tarifas sufrirn unha revisin anual , estando obrigado o usuario a actualiza-la documentacin pertinente que se lle solicitar.

23. Cando ocorra que a traballadora familiar que atende regularmente o caso non poida asistir traballo polas razns que sexan (baixa por enfermidade, motivos persoais, etc.), cubrirase a ser posible a atencin con outro persoal do Servicio, ou con profesionais contratados para o momento.

Nembargantes, cando a substitucin non poida realizarse polas causas que fosen e, por tanto, non se lle atenda, descontarselle da mensualidade en curso as horas que non se cubriron.

24. mesmo tempo, cando sexa o usuario quen decida non cubri-la atencin nos casos de ausencia da traballadora familiar asignada, pasarselle a mensualidade sen modificacin ningunha.

25. Se con anterioridade 15 de xuo se comunica o desexo de suspensin do servicio durante o perodo vacacional (xullo, agosto, ou mbolos dous meses), reservarase a praza ata o mes de setembro, sen custo ningn. Se o usuario se ausentase do domicilio por calquera motivo deber avisar responsable tcnico alomenos con dous das de antelacin.

   
  Artigo 7: causas de extincin do servicio:  
 

a) Falta de colaboracin da persoa ou familiar atendida para levar a bo fin as tarefas propostas.

b) Ingreso hospitalario ou residencia.

c) Por falecemento.

d) Cando o usuario se ausente do domicilio (ingreso en residencia, vacacins, visita a algn familiar, ...), estar obrigado a comunicarllo no prazo de dous das responsable tcnico do Servicio; en caso contrario a mensualidade pasarselle con normalidade sen repercurir ningn tipo de desconto sobre a tarifa habitual.

e) Cando a baixa no Servicio sexa voluntaria deber asina-lo cesamento, quedando invalidada a vinculacin entre o usuario e o Concello.

f) Por incumprimento das condicins do contrato.

g) Ser baixa obrigada e inmediata aquel usuario que, tendo amosada a sa desconfianza, denuncie infundadamente a unha traballadora familiar por usurpacin de bens.

As baixas sern comunicadas, para a sa aprobacin, Comisin de Goberno Municipal.

   
  Artigo 8: persoal.  
 

Para a posta en marcha deste Servicio ser imprescindible a intervencin do tcnico responsable do Servicio Social de Atencin Primaria do Concello, que realizar o labor de diagnstico, seguimento e avaliacin da casustica presentada. Nun segundo momento entrar a participar na intervencin a traballadora familiar de axuda a domicilio, que se encargar da execucin do proxecto individual exposto para cada caso na parte que o tcnico responsable determine.

Contarase co voluntariado social como prestador de determinadas tarefas de apoio dentro do servicio de axuda a domicilio.

   
  Artigo 9: tramitacin de acceso servicio.  
 

O acceso servicio tramitarase desde o servicio social de atencin primaria do Concello, desde onde se proceder a:

- Recepciona-la demanda por parte do programa de informacin e orientacin.

- Facilitarase a solicitude (anexo I).

- Axuntarase mesma a seguinte documentacin:

* Fotocopia do DNI.

* Xustificante de ingresos econmicos: copia da ltima declaracin da renda ou certificado negativo de Facenda, certificado da pensin, ltimas nminas, tarxeta de demanda de emprego, ltimos recibos de imposto de bens inmobles, certificado dos intereses bancarios, etc.

* Certificado de empadroamento.

* Fotocopia de cartilla da Seguridade Social.

* Informe mdico.

O tcnico responsable do servicio emitir o informe de valoracin baseado nos criterios de acceso que se recollen no anexo II. Segundo este, adxudicarase o servicio, ou un lugar na lista de espera.

A resolucin ser comunicada interesado.

Os usuarios do servicio de axuda a domicilio estarn obrigados a comunicar servicio social de atencin primaria calquera modificacin que se produza respecto s circunstancias inicialmente declaradas.

   
  Artigo 10: requisitos para a posta en funcionamento.  
 

Unha vez sexa resolta favorablemente a solicitude de axuda a domicilio pola Comisin de Goberno, ser requisito imprescindible que o usuario interesado asine un contrato interno, a modo de compromiso de respecto s normas do Servicio, inclundo as tarefas que se van realizar, horarios, das e contribucin econmica correspondente.

As mesmo asinar o impreso de domiciliacin bancaria para que lle sexa efectuado o cobramento mensual do servicio prestado.

   
  Artigo 11: tarifas.  
 

As tarifas desta taxa, tendo en conta o nivel de ingresos familiares, e distinguindo unidades familiares de "1 membro" ou de " 2 ou mis", son os seguintes:

Tarifas do servicio municipal de axuda domicilio
Ingresos mes. Renda per cpita (euros) Unidade econmica.
1 membro
Unidade econmica.
2 ou mis
% Custo hora % Custo hora
Menos de 451,20 0% 0 0% 0
Entre 451,21 e 511,31 0% 0 20% 1,06
Entre 511,32 e 571,42 25% 1,33 40% 2,12
Entre 571,43 e 631,53 50% 2,65 60% 3,18
Entre 631,54 e 691,64 75% 3,98 80% 4,24
Mais de 691,65 100% 5,3 100% 5,3

* Custo hora para o ano 2003 calculado en 5,3088603 euros.

A obriga de pagar nace desde que se inicia a prestacin do servicio, e o pagamento farase efectivo nos primeiros cinco das de cada mes.

   
  Artigo 12: criterios para a contabilizacin dos recursos econmicos.  
 

a) Criterios para a contabilizacin dos recursos:

Para a estimacin da renda per cpita mensual, base para a asignacin da tarifa que tern que pagar os usuarios do Servicio, no seu caso.

1. Cuanta lquida de pensins, exclundo pagas extra.

2. Non se contabiliza valor da vivenda habitual.

3. Contabilizarase o 2% do valor catastral (mensual) doutros bens urbanos e rsticos (recibos de pago).

4. Intereses bancarios netos, dividindo entre 12 mensualidades e entre o nmero de titulares.

5. Declaracins IRPF: base impoible.

6. Importe lquido das nminas.

7. Estimacin -declaracin xurada-, no caso de ingresos irregulares.

8. Suma de tdolos ingresos, contabilizados do xeito anterior, e divisin entre o nmero de membros da unidade econmica de convivencia, para clculo da renda per cpita.

9. Os xustificantes de ingresos solicitaranse de oficio en xaneiro de cada ano, e os usuarios debern comunicar calquera variacin sobrevida na sa situacin econmica.

10. As mesmo, os casos de nova alta, e os antigos en cada actualizacin, asinarn unha declaracin xurada conforme os datos que aportan son fieis realidade.

b) Aplicacin de deduccin de gastos fixos:

Considrase procedente deducir dos ingresos mensuais, computados do xeito anterior, todos aqueles gastos que polo seu concepto, periodicidade e cuanta, impliquen unha diminucin importante da renda dispoible, especialmente os seguintes: gastos pola recepcin de servicios domsticos, gastos farmacuticos, alugueiros de vivenda e prstamos para a rehabilitacin/adquisicin de vivenda habitual.

c) Estimacin de circunstancias especiais:

Polos Servicios Sociais Municipais valoraranse todas aquelas circunstancias que poidan afectar capacidade econmica dos usuarios, como por exemplo emerxencias provocadas por sinistros, acollementos temporais e forzosos noutras unidades familiares, problemas de relacin que motiven a non colaboracin econmica dos membros da familia, etc. Estas circunstancias s se tern en conta de xeito excepcional, debendo ser xustificadas polo usuario.

   
  Artigo 13: revisin anual.  
 

Os parmetros econmicos que rexen o novo ordenamento debern revisarse anualmente en base seguinte:

- Anualmente actualizarase a tboa de tarifas, sempre en funcin da cantidade de referencia: 100% do SMIV para cada ano.

- O custo hora aplicable incrementarase anualmente na mesma porcentaxe de incremento do SMIV.

- Os datos econmicos dos usuarios actualizaranse solicitndolles documentacin xustificativa e facendo as correspondentes comprobacins de oficio, no mes de xaneiro de cada ano.

- As tarifas actualizadas empezarn a aplicarse no mes de febreiro de cada ano.

   
  ANEXO I:  
 

   
  Modelo de solicitude:  
 

Seor alcalde-presidente do Concello de Dodro.

Don/D. ........., con domicilio en ........, telfono ......, DNI ......, ante V.S.,

Expn: que se atopa en situacin de necesidade de atencin domiciliaria polas seguintes circunstancias .........., polo que,

Solicita: praza no servicio de axuda a domicilio.

En Dodro, (data)

Asinado.

   
  ANEXO II:  
 

   
  Criterios de puntuacin:  
 

Os criterios de seleccin basanse no baremo de puntuacins que de seguido se especifica, na urxencia do caso, e na dispoibilidade do Servicio.

   
  Baremo de puntuacin:  
 

Situacin econmica: 30 puntos.

Autonoma persoal: 35 puntos.

Situacin sociofamiliar: 35 puntos.

Situacin econmica: renda per cpita mensual:

Ingresos
(Renda per cpita mensual)
Puntos
Menos de 451,20 30
Entre 451,21 e 481,25 25
Entre 481,26 e 511,30 20
Entre 511,31 e 571,40 15
Entre 571,41 e 631,50 10
Entre 631,51 e 691,60 5
Mis de 691,51 0

   
  Autonoma persoal:  
 

Descricin de 14 actuacins cualificadas do seguinte xeito:

0 puntos: normalmente.

1 punto: con algunha dificultade.

2 puntos: con moitas dificultades.

3 puntos: non pode.

a) Pode barrer e frega-la casa. 0 1 2 3

b) Pode limpa-lo polvo dos mobles, limpa-lo cuarto de bao. 0 1 2 3

c) Pode vestirse e desvestirse. 0 1 2 3

d) Pode lavar man, tender e prancha-la roupa. 0 1 2 3

e) Pode levantarse e deitarse na cama, levantarse e sentarse nunha cadeira. 0 1 2 3

f) Pode face-las compras. 0 1 2 3

g) Pode realizar xestin, ir mdico, banco, etc. 0 1 2 3

h) Pode cociar e lava-los pratos. 0 1 2 3

i) Pode asearse e baarse. 0 1 2 3

j) Pode procurarse os coidados sociosanitarios bsicos. 0 1 2 3

k) Fai as sas necesidades sen axuda, non presenta incontinencia. 0 1 2 3

l) Pode manexa-los aparatos de calefaccin, auga quente, interruptores de luz, gas, etc. 0 1 2 3

m) Posee orientacin tempo-espacial. 0 1 2 3

n) Posee actitude coherente. 0 1 2 3

O mximo de puntos que se poden obter neste apartado son 35, valorados entre estas e outras capacidades de autonoma.

   
  Situacin socio-familiar:  
 

1. Abandono absoluto. Ningunha relacin co contorno. Non hai familia nin vecios: 35 puntos.

2. Abandono. Non ten familia. S se relaciona con vecios. Atencin moi deficiente: 30 puntos.

3. Abandono familiar. Ten familia pero non recibe atencins axeitadas. Van ocasionalmente. Os vecios atndenlle "se fai falla": 25 puntos.

4. Atencin familiar e/ou vecial peridica, acoden varias veces por semana: 20 puntos.

5. Atencin familiar e/ou vecial continuada, pero non cubre tdalas necesidades: 15 puntos.

6. Servicio practicamente cuberto por familiares e/ou vecios. Necesita unicamente servicio mnimo para completa-lo realizado: 10 puntos.

   
  ANEXO III:  
 

Contrato interno.

D./D. ........, DNI nmero ........, con domicilio en .........., outros datos ........, etc.

Acepta os servicios da traballadora familiar dona ......., que realizar as tarefas de ........; durante os das ........, horas/da ......., por un tempo de ......... (semanas, meses, anos, indefinido, e compromtese a aboa-la cantidade de ......... euros/hora, de acordo cos recursos econmicos familiares que xustifica documentalmente, comprometndose a respecta-las normas regulamentarias do servicio.

Asinado, o usuario, a traballadora familiar, a traballadora social.

   
  ANEXO IV:  
 

Autorizacin bancaria.

Seor director do banco/caixa:

Agradeceralle tome nota de adebedar na conta abaixo detallada, os recibos que a nome de ....... presentaranlle para o seu cobro de forma mensual desde o servicio de axuda a domicilio do Concello de Dodro.

Nmero da conta:

Titular:

NIF:

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios