Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Paderne - Ordenanza fiscal reguladora da taxa por subministro e utilizacin de auga potable

Publicación provisional : 18-11-2003 BOP N 265 -- Publicación definitiva : 30-12-2003 BOP N 298
Redacción Aplicable desde 01-01-2004

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1. Fundamento e obxecto.
 - Artigo 2. Feito imponible.
 - Artigo 3. Beneficios fiscais.
 - Artigo 4. Suxeitos pasivos.
 - Artigo 5. Base imponible.
 - Artigo 6. Tarifas.
 - Artigo 7. Devengo.
 - Artigo 8. Normas de xestin.
 - Artigo 9. Infraccins e sancins tributarias.
 - Disposicin final
   
  Artigo 1. Fundamento e obxecto.  
 

En uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 144 da Constitucin e polo artigo 106 da Lei 7/85, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Rxime Local, e de conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 da Lei 39/88, do 28 de decembro, reguladora das facendas locais, o Concello de Paderne establece a taxa por distribucin de auga, colocacin e utilizacin de contadores e instalacins anlogas, a que se refire o artigo 20.3.t) da citada Lei 39/88, que se rexer pola presente Ordenanza Fiscal, e de acordo co artigo 58 da citada Lei reguladora das facendas locais.

   
  Artigo 2. Feito imponible.  
 

Constite o feito imponible desta taxa a prestacin dos servicios de subministro de auga potable polo Concello de Paderne.

   
  Artigo 3. Beneficios fiscais.  
 

Aplicaranse os beneficios fiscais previstos en normas con rango de lei e nos tratados internacionais.

   
  Artigo 4. Suxeitos pasivos.  
 

1. suxeito pasivo, en concepto de contribunte, a persoa fsica ou xurdica e as entidades as que se refire o artigo 33 da Lei Xeral Tributaria que sexan usuarias ou que se beneficien dos servicios prestados por este Concello.

2. Respondern solidariamente das obrigacins tributarias do suxeito pasivo, as persoas fsicas e xurdicas as que se refiren os artigos 38.1 e 39 da Lei Xeral Tributaria.

3. Sern responsables subsidiarios os administradores das sociedades e os sndicos, interventores e liquidadores de quebras, concursos, sociedades e entidades en xeral, nos supostos e co alcance que sinala o artigo 40 da Lei Xeral Tributaria.

   
  Artigo 5. Base imponible.  
 

A cota determinarase en funcin dos seguintes elementos que se determinan nas tarifas:

1. Por acometida rede.

2. Cota variable en funcin do consumo realmente efectuado.

   
  Artigo 6. Tarifas.  
 

1.-Por acometida rede
Todo abonado, por acometida rede, por unha soa vez satisfar a tarifa que a continuacin se sinala, en funcin do uso a que se destine o subministro
1. A acometida rede de auga potable, por vivenda unifamiliar, establecemento comercial ou finca agrcola que sexa autorizado para utilizar o servicio, gravarase con 1.352,28
2. A acometida rede de auga potable por industria que sexa autorizada a utilizar o servicio gravarase con 1.803,04
3. A acometida da rede de auga potable, por obra que sexa autorizada -con unha duracin mxima de 12 meses- para utilizar o servicio gravarase con 300,51
2.-Consumo
1. Tarifa fixa por establecemento do servicio de auga potable, mantenemento da rede, man de obra de conservacin de contadores, ano 18,00
2. Tarifa de consumo de abonados domsticos, comerciais e agrcolas, por metro cbico
2.1. Ata 438 m3/ano 0,00
2.2. Mis de 438 m3/ano e ata 876 m3/ano 0,20
2.3. Mis de 876 m3/ano 1,00
3. Tarifa de abonados industriais, por metro cbico
3.1. Industrias con superficie cuberta de 300 m2 (pagarn idntica tarifa que a domstica)
3.2. Industrias con superficie cuberta a partir de 300 m2 (por cada 100 m2 que excedan da tarifa anterior, ampliaranse os lmites e/ou cantidades de consumo nun 10% a efectos de determinar o precio por m3)
4. Tarifa de consumos de obras e outros usuarios,
4.1. Ata 30 m3/ano 0,85
4.2. Mis de 30 m3/ano 1,00

 

   
  Artigo 7. Devengo.  
 

Devngase a Taxa e nace a obriga de contribur polos conceptos fixos, includas tarifas mnimas, dende que se solicita a prestacin do servicio ou dende que se utiliza o mesmo sen estar debidamente autorizado, e en consecuencia, dende que se inicie a posibilidade, por parte do usuario, de utilizacin do servicio. O perodo impositivo das cotas sucesivas e polos consumos de auga coincidir co mes natural, devengndose o primeiro da do mes seguinte, salvo en caso de baixa, en que se devengar a taxa o da da ltima lectura de consumo.

   
  Artigo 8. Normas de xestin.  
 

1. A xestin e recadacin desta taxa corresponder s servicios do Concello de Paderne.

2. A formalizacin do contrato de abono supn a alta na Taxa. O cobro das cotas realizarase como mximo en doce liquidacins anuais, podendo agruparse perodos bimensuais, trimestrais ou anuais, sen que sexa necesaria a notificacin das cotas sucesivas que se deriven da sa declaracin de alta, sen prexuzo da remisin do recibo correspondente cs detalles da sa facturacin.

3. Para o non previsto nesta ordenanza, aplicarase a Ordenanza Reguladora do Servicio.

   
  Artigo 9. Infraccins e sancins tributarias.  
 

Para a cualificacin das infraccins tributarias, as como das sancins que s mesmas corresponden en cada caso, estarase disposto nos artigos 77 e seguintes da Lei Xeral Tributaria e na Ordenanza Xeral de Xestin

   
  Disposicin final  
 

A presente Ordenanza, aprobouse definitivamente con data 26 de decembro de 2003, comenzar a rexer con efectos do da 1 de xaneiro de 2004 e surtir efectos en tanto non se acorden a sa modificacin ou derrogacin.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios