Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Padrn - Ordenanza reguladora de la tasa por apertura de establecimientos.

Publicación provisional : 11-03-2003 BOP N 57 -- Publicación definitiva : 02-05-2003 BOP N 99
Redacción Aplicable desde 02-05-2003

Redacciones Redacciones
 - Artculo 4. .
 - Artigo 1.- FUNDAMENTO E NATUREZA
 - Artigo 2.- FEITO IMPONIBLE
 - Artigo 3.- SUXEITOS PASIVOS
 - Artigo 5.- OBRIGA DE CONTRIBUIR
 - Artigo 6.- NORMAS DE XESTION
 - Artigo 7.- 1NFRACCIONS E SANCIONS
 - DISPOSICIN FINAL
   
  Artculo 4. .  
 

Los derechos objeto de esta ordenanza, devengarn como tasa el equivalente al cien por cien de la tarifa del impuesto de actividades econmicas que le sea de aplicacin."

Igualmente se procede a publicar la derogacin total de la ordenanza sobre utilizacin de dominio pblico local, mediante anuncios publicitarios.

   
  Artigo 1.- FUNDAMENTO E NATUREZA  
 

No uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin e polo art. 106 da Lei 7/85 reguladora das Bases de Rxime Local, este Concedo establece a taxa por licencias de apertura de establecementos a que se retire o art. 20.4 i) da Lei 39/88, do 28 de Decembro, reguladora das Facendas Locis, modificada pola Lei 25/98, do 13 de Xullo, de modificacin do rxime local das taxas estatais e locis e de reordenacin das prestacins patrimoniais de carcter pblico, que se rexer pola presente Ordenanza Fiscal.

   
  Artigo 2.- FEITO IMPONIBLE  
 

1) Constite o feito imponible da taxa a actividade municipal tendente a
verificar si os establecementos industriis e mercantis renen as condicins de
seguridade, salubndade e calquera outra esixida polas correspondentes ordenanzas
e regulamentos para o seu normal funcionamento.

2) A tal efecto, considerase apertura:

a) A instalacin por primera vez do establece ment.

b) A variacin ou ampliacin da actividade realizada.

c) A ampliacin do establecemento ou calquera modificacin do
mesmo que afecte s condicins sinaladas neste artigo.

d) O cambio de titularidade ou razn social.

3) Entenderase por establecemento industrial ou mercantil toda edificacin,
aberta ou non pblico, que non se destine exclusivamente a vivenda e que se
dedique exercicio de algunha actividade empresarial, comercial ou calquera outra
suxeita imposto de actividades econmicas ou ben sexa complementaria de
algunha das anteriores.

   
  Artigo 3.- SUXEITOS PASIVOS  
 

Son suxeitos pasivos da taxa en concepto de contribuntes as persoas naturais ou xurdicas e as Entidades s que se retire o art. 33 da Lei Xeral Tributaria

titulares das actividades a desenrolar en calquera establcemelo industrial ou mercantil.

   
  Artigo 5.- OBRIGA DE CONTRIBUIR  
 

A taxa devengarase polo inicio da actividade municipal que constite o feito imponible. A tales efectos, entenderase iniciada dita actividade na data de presentacin da solicitude de licenza de apertura.

De realizarse a apertura sen licenza previa, o devengo producirase iniciarse a actividade municipal tendente a determinar si o establecemento rene ou non as condicins esixibles.

En todo caso, a obliga de contribuir non se ver afectada pola denegacin da licenza ou polo seu outorgamento condicionado.

   
  Artigo 6.- NORMAS DE XESTION  
 

As persoas interesadas na obtencin dunha licencia de apertura presentarn a correspondente solicitude no Rexistro da Corporacin, especificando as actividades a desenrolar no local.

Si con posterioridade se varia ou ampla o local ou as actividades realizadas no mesmo, estas modificacins debern comunicarse a Administracin Municipal.

   
  Artigo 7.- 1NFRACCIONS E SANCIONS  
 

Para todo o relativo cualificacin das infraccins tributarias e a imposicin das sancins correspondentes, rexer o disposto nos art.s. 77 e seguintes da L.X.T.

   
  DISPOSICIN FINAL  
 

A presente Ordenanza fiscal, na que a redaccin definitiva foi aprobada polo Pleno da Corporacin na sesin celebrada o dia 27 de Febreiro de 2003, entrar en vigor o mesmo da da sa publicacin no B.O.P., permanecendo en vigor ata a sa modificacin ou denegacin expresa.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios