Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Valdovio - Ordenanza reguladora do prezo pblico pola utilizacin dos servizos da aula de informtica do concello de Valdovio

Publicación provisional : 18-01-2003 BOP N 14 -- Publicación definitiva : 18-01-2003 BOP N 14
Redacción Aplicable desde 19-01-2003 hasta 29-06-2004 - Derogada

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1. .-Concepto
 - Artigo 2. .-Suxeitos obrigados pago
 - Artigo 3. .-Actividades gravadas
 - Artigo 4. .-Conta das actividades gravadas
 - Artigo 5. .-Obriga de pagamento
 - Artigo 6. .-Normas de xestin: pagamento
 - Artigo 7. .-Outras obrigas
 - Disposicin final
   
  Artigo 1. .-Concepto  
 

A) De acordo co disposto no artigo 129 en relacin co artigo 41 mbolos dous da Lei 39/88, do 20 de decembro, reguladora das facendas locais, na sa nova redaccin dada pola Lei 25/1998, do 13 de xullo, de modificacin do rxime legal das taxas estatais e locais e de reordenacin das prestacins patrimoniais de carcter pblico, este Concello establece o prezo pblico por utilizacin dos servicios da aula de informtica do Concello de Valdovio, que se rexer polo que dispn esta ordenanza.

B) Podern ser usuarios da aula informtica tdalas persoas fsicas ou xurdicas que soliciten a utilizacin do Servicio e as entidades que desenvolven actividades de interese municipal ou de clara relevancia cultural.

   
  Artigo 2. .-Suxeitos obrigados pago  
 

Son suxeitos obrigados pago as persoas fsicas ou xurdicas que soliciten a utilizacin do servicio ou as que resulten beneficiadas por este.

Non estarn obrigados pago as persoas fsicas ou xurdicas cando utilicen o dito servicio para realizar actividades patrocinadas polo Concello de Valdovio.

   
  Artigo 3. .-Actividades gravadas  
 

Constite servicio ou actividade gravada por este prezo pblico a prestacin de servicios da Aula Informtica do Concello de Valdovio, consistentes en:

1.-Cursos ou actividades de informtica programados e impartidos por profesores que implique conexin rede telefnica (Internet, correo electrnico), ou non impliquen conexin rede informtica (ofimtica, xogos ...).

2.-Utilizacin dos ordenadores, por horas, por parte de persoas fsicas.

3.-Cesin temporal da aula de informtica e sas instalacins s persoas xurdicas e/ou empresarios individuais para realizar cursos ou actividades, non organizadas polo mesmo Concello.

   
  Artigo 4. .-Conta das actividades gravadas  
 

1.-O importe do prezo pblico fixado cubrir, como mnimo, o custo do servicio prestado, podendo as fixarse un prezo pblico por debaixo do custo cando existan razns sociais benficas, culturais ou de interese pblico que as o aconsexen. Especialmente nos casos enunciados no artigo sexto da presente ordenanza.

2.-A conta do prezo pblico determinarase aplicando as tarifas seguintes:

Tarifa primeira: cursos ou actividades programadas de informtica.

- Que non impliquen conexin rede telefnica: 1,5 euros/hora de curso ou actividade.

- Que implique conexin rede telefnica: 2,00 euros/hora.

Tarifa segunda: utilizacin persoal dos ordenadores:

- 0,6 euros/hora/usuario

- Cota mnima 0,3 euros

Tarifa terceira: cesin da aula informtica e as sas instalacins.

- Para entidades con nimo de lucro: 15 euros/hora

O Concello de Valdovio resrvase o dereito de programar cursos ou actividades de carcter gratuto ou cunha reduccin de contas de ata unha porcentaxe do 50% para determinados, colectivos que se consideren desfavorecidos, previo informe da rea de Servicios Sociais, e/ou que sexa necesaria a sa formalizacin neste campo, previo informe da rea de Educacin ou Persoal do Concello. As mesmo as entidades sen nimo de lucro aplicarselles unha reduccin do 20% na denominada tarifa terceira referente cesin da Aula Informtica.

Para persoas que acrediten formar parte de familia numerosa, para cursos ou actividades programadas, a conta verase reducida nun 50%.

Cando se inscriban en cursos ou actividades programadas mis dun membro da unidade familiar, que non formen familia numerosa, primeiro cobraraselle o 100%, e os seguintes o 50% da cota. En todo caso, o desconto aplicarase sempre s contas menores.

   
  Artigo 5. .-Obriga de pagamento  
 

A obriga de pagamento nace sempre dende que se inicia a prestacin do servicio.

   
  Artigo 6. .-Normas de xestin: pagamento  
 

As solicitudes para a admisin en cursos ou/e actividades de informtica programadas ou para a utilizacin por cesin da Aula de Informtica e as sas instalacins, dirixiranse alcalde-presidente do Concello de Valdovio, sendo informadas e tramitadas polo servicio responsable da Aula de Informtica do Concello. As utilizacins por cesin da Aula de informtica e instalacins, as como a admisin s cursos ou/e actividades de informtica programados ser concedida polo alcalde-presidente do Concello de Valdovio e notificadas interesado.

Dende a data de recepcin da notificacin, o importe do prezo pblico farase efectivo por ingreso directo nas entidades bancarias colaboradoras deste Concello e sempre antes de iniciar la utilizacin das aulas informticas.

Para a utilizacin dos ordenadores por horas, por parte de persoas fsicas, estenderanse "Talonarios de Uso", por importe de 3 euros (10 talns de 0,3 euros cada un). Pagarase o prezo pblico na entidade bancaria e co comprobante de pago recollerase o "Talonario de Uso" nas dependencias do concello que para isto se determinen.

As dbedas non satisfeitas nos termos deste artigo esixiranse por va de constrinximento de acordo co que dispn o Regulamento xeral de recadacin.

   
  Artigo 7. .-Outras obrigas  
 

Os solicitantes do Servicio da Aula Informtica debern estar corrente do pago das dbedas contradas co Concello de Valdovio.

Nos supostos en que o servicio ou actividade a desenvolver na Aula de Informtica, previa autorizacin, non se encontre tarifada na presente ordenanza ou resulte necesaria a modificacin ou actualizacin das contas, delgase na Comisin de Goberno, conforme o artigo 23.2 b) da Lei 7/85, do 2 de abril, o establecemento da tarifa a proposta do servicio tcnico co previo informe de la intervencin municipal.

   
  Disposicin final  
 

A presente ordenanza entrar en vigor e comezar a aplicarse da seguinte da sa publicacin ntegra no Boletn Oficial da provincia da Corua, permanecendo vixente ata que se acorde a sa modificacin ou derrogacin expresa.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios