Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Valdovio - Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre o incremento do valor dos terreos de natureza urbana

Publicación provisional : 16-12-2003 BOP N 287 -- Publicación definitiva : 07-04-2004 BOP N 80
Redacción Aplicable desde 01-01-2004

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1.
 - Artigo 2.-Feito impoible
 - Artigo 3.
 - Artigo 4.
 - Artigo 5.
 - Artigo 6.
 - Artigo 7.
 - Artigo 8.
 - Artigo 9.
 - Artigo 10.
 - Artigo 11
 - Artigo 12
 - Artigo 13
 - Artigo 14
 - Artigo 15
 - Artigo 16
 - Artigo 17.
 - Artigo 18
 - Artigo 19
 - Artigo 20
 - Artigo 21
 - Artigo 22
 - Artigo 23
 - Disposicin final
   
  Artigo 1.  
 

En cumprimento do disposto polos artigos 15.1 e o 60.2 da Lei 39/1988, de facendas locais, e de conformidade co previsto no artigo 17.1 desta, acrdase o establecemento do imposto sobre o incremento do valor dos terreos de natureza urbana nos termos regulados na presente ordenanza fiscal.

   
  Artigo 2.-Feito impoible  
 

2.1.-O feito impoible do imposto est constitudo polo incremento de valor que experimenten os terreos de consecuencia da transmisin da sa propiedade por calquera ttulo ou da constitucin ou transmisin de calquera dereito real de goce limitativo de dominio sobre os referidos bens.

O ttulo a que se refire a alnea anterior poder consistir en:

a) Negocio Xurdico "mortis causa".

b) Declaracin formal de herdeiro, "ab intestado".

c) Negocio Xurdico "inter vivos", sexa de carcter gratuto ou oneroso.

d) Alleamento en subhastas pblicas, e

e) Expropiacin forzosa.

2.2.-Non se esixir este imposto nas transmisins de terreos de natureza urbana derivadas de operacins s cales resulte aplicable o rxime especial de fusins, escisins, aportacins de ramas de actividade ou aportacin non dieirada especial coa excepcin dos terreos que se aporten abeiro do que prev o art. 108 da Lei 43/1995, do 27 de decembro, do imposto sobre sociedades, cando non estean integrados nunha rama de actividade.

2.3.-Tampouco se esixir o imposto con ocasin das transmisins de terreos de natureza urbana que se realicen como consecuencia das operacins relativas s procesos de adscricin a unha sociedade annima deportiva de nova creacin, sempre que se axusten s normas da Lei 20/1990, de 15 de outubro, do deporte, e o Real decreto 1084/1991, do 15 de xullo, sobre sociedades annimas deportivas.

2.4.-Na posterior transmisin dos mencionados terreos entenderase que o nmero de anos a travs dos cales pxose de manifesto o incremento de valor non se interrompeu por mor da transmisin das operacins citadas nas alneas 21 e 31 deste artigo.

   
  Artigo 3.  
 

Estn suxeitos ao incremento de valor que experimenten os terreos que deban ter a consideracin de urbanos, para os efectos do dito imposto sobre bens inmobles, con independencia de que estean ou non contemplados como tales no catastro ou no padrn daquel. Para os efectos deste imposto estar as mesmo suxeito a el o incremento de valor que experimenten os terreos integrados nos bens inmobles, clasificados como de caractersticas especiais para os efectos do imposto sobre bens inmobles.

   
  Artigo 4.  
 

1.-Non estn suxeitos a este imposto o incremento de valor que experimenten os terreos que tean a consideracin de rsticos para os efectos do imposto sobre bens inmobles. Segundo isto, est suxeito o incremento de valor que experimenten os terreos que deban te-la consideracin de urbanos, para os efectos do devandito imposto sobre Bens Inmobles, con independencia de que estean ou non contemplados como tales no catastro ou padrn daquel. Para os efectos do imposto de Bens Inmobles, estar as mesmo suxeito o incremento de valor que experimenten os terreos integrados nos bens inmobles clasificados como de caractersticas especiais.

2.-Non se producir a suxeicin imposto nos supostos de aportacins de bens e dereitos realizadas polos cnxuxes sociedade conxugal, adxudicacins que no seu favor e pagamento delas verifiquen e transmisins que se fagan s cnxuxes en pago dos seus haberes comns.

3.-Tampouco se producir a suxeicin imposto nos supostos de transmisins de bens inmobles entre cnxuxes ou a favor dos fillos, como consecuencia do cumprimento de sentencias nos casos de nulidade, separacin ou divorcio matrimonial, sexa cal sexa o rxime econmico matrimonial.

   
  Artigo 5.  
 

Estarn exentos deste imposto os incrementos de valor que se produzan como consecuencia de:

Exencins obxectivas:

a) A constitucin e transmisin de calquera dereito de servidume.

b) As transmisins de bens que se atopen dentro do permetro delimitado como conxunto histrico artstico, ou fosen declarados individualmente de interese cultural segundo o establecido na Lei 16/1985, do 25 de xuo, cando os seus propietarios ou titulares de dereitos reais acrediten ter realizado seu cargo obras de conservacin, mellora ou rehabilitacin dos devanditos inmobles. Para que proceda a aplicacin desta exencin cmpre a concorrencia das seguintes circunstancias:

1.-Que o importe das obras executadas polos ltimos cinco anos sexa superior 30 por cento do valor catastral do inmoble, no momento da esixibilidade do imposto.

2.-Que as devanditas obras fosen financiadas polo suxeito pasivo ou os seus ascendentes ou descendentes en primeiro grao.

3.-Para os efectos establecidos no nmero 1 desta alnea, o importe das obras executadas considerarse coa base impoible liquidada do ICIO e aplicarase a exencin despois da xustificacin do seu pagamento.

Exencins subxectivas:

Os incrementos de valor que correspondan cando a condicin de suxeito pasivo recaia sobre as persoas ou entidades que a continuacin se relacionan:

a) O Estado, a comunidade autnoma de Galicia, a Deputacin Provincial da Corua, o Concello de Valdovio.

b) As institucins que tean a cualificacin de benficas ou benfico-docentes.

c) As entidades xestoras da Seguridade Social e as mutualidades de previsin social reguladas pola Lei 30/1995, do 8 de novembro, de ordenacin e supervisin dos seguros privados.

d) As persoas ou entidades a cuxo favor se recoecese a exencin en tratados ou convenios internacionais.

e) Os titulares de concesins administrativas revertibles respecto dos terreos afectos a estas.

f) A Cruz Vermella Espaola.

   
  Artigo 6.  
 

suxeito pasivo do imposto:

6.1.-Contribunte:

a) Nas transmisins de terreos ou na constitucin ou transmisin de dereitos reais de goce limitativos do dominio a ttulo lucrativo, o adquirente do terreo ou a persoa a cuxo favor se constita ou transmita o dereito real de que se trate.

b) Nas transmisins de terreos ou na constitucin ou transmisin de dereitos reais de goce limitativos do dominio a ttulo oneroso, o transmitente do terreo ou a persoa que constita ou transmita o dereito real de que se trate. Non obstante cando o transmitente sexa persoa fsica non residente en Espaa, o adquirente ter a consideracin de substituto do contribunte.

6.2.-Responsables.

Respondern solidariamente das obrigacins tributarias do suxeito pasivo tdalas persoas que sexan causantes ou colaboren na realizacin dunha infraccin tributaria.

Os coparticipantes ou cotitulares das entidades xurdicas a que se refire o artigo 33 da Lei xeral tributaria respondern solidariamente en proporcin s sas respectivas participacins das obrigacins tributarias das devanditas entidades.

No caso de sociedades ou entidades disoltas e liquidadas, as sas obrigacins tributarias pendentes transmitiranse s socios ou partcipes no capital, que respondern delas solidariamente e ata o lmite do valor da cota de liquidacin que se lles adxudicase.

Os administradores de persoas xurdicas que non realicen os actos da sa incumbencia para o cumprimento das sas obrigacins tributarias respondern subsidiariamente das dbedas seguintes:

a) Cando se cometeu unha infraccin tributaria simple, do importe da sancin.

b) Cando se cometeu unha infraccin tributaria grave, da totalidade da dbeda esixible.

c) No suposto de cesamento das actividades da sociedade, do importe das obrigacins tributarias pendentes na data de cesamento.

A responsabilidade esixirase en calquera caso nos termos e con arranxo s procedementos previstos na Lei xeral tributaria.

   
  Artigo 7.  
 

A base impoible deste imposto est constituda polo incremento real do valor dos terreos posto de manifesto no momento da esixibilidade do imposto e experimentado longo dun perodo mximo de 20 anos.

Para determina-lo importe do incremento real a que se refire a alnea anterior aplicarase sobre o valor do terreo no momento da esixibilidade a porcentaxe anual que resulte do cadro seguinte:

Incrementos xerados ata anos Porcentaxe anual
5 1,3
10 1,1
15 1
20 0,9

A porcentaxe a aplicar sobre o valor do terreo no momento da aplicacin do imposto ser o resultante de multiplicar a porcentaxe anual aplicable a cada caso concreto polo nmero de anos longo dos cales se puxese de manifesto o valor.

   
  Artigo 8.  
 

Para os efectos de determina-lo perodo de tempo en que se xere o incremento do valor, tomaranse tan s os anos completos transcorridos entre a data da anterior adquisicin do terreo de se trate ou da constitucin ou transmisin igualmente anterior dun dereito real de goce limitativo do dominio sobre este e a produccin do feito impoible deste imposto, sen ter en consideracin as fraccins de ano. En ningn caso o perodo de xeracin poder ser superior a 20 anos e inferior a 1 ano.

   
  Artigo 9.  
 

Nas transmisins de terreos, o valor destes no momento da aplicacin ser o que tea fixado no devandito momento a efectos do imposto sobre bens inmobles.

   
  Artigo 10.  
 

Na constitucin e transmisin de dereitos reais de goce limitativos do dominio sobre terreos, a porcentaxe correspondente aplicarase sobre a parte de valor definido no artigo anterior que represente, respecto deste, o valor dos referidos dereitos calculado segundo as seguintes regras:

A) No caso de constiturse un dereito de usufructo temporal, o seu valor equivaler a un 2 por cento do valor catastral do terreo por cada ao de duracin deste, sen que poida exceder do 70 por cento do antedito valor catastral.

B) Se o usufructo fose vitalicio, o seu valor, no caso de que o usufructuario tivese menos de 20 anos, ser equivalente 70 por cento do valor catastral do terreo; diminundose esta cantidade en un 1 por cento por cada ano que exceda da devandita idade ata o lmite mnimo do 10 por cento do expresado valor catastral.

C) Cando se transmita un dereito de usufructo xa existente, as porcentaxes expresadas nas letras A, B e C anteriores aplicaranse sobre o valor catastral do terreo mesmo tempo c devandita transmisin.

D) Cando se transmita o dereito de nula propiedade, o seu valor ser igual diferencia entre o valor catastral do terreo e o valor do usufructo, calculado este ltimo segundo as regras anteriores.

F) O valor dos dereitos de uso e habitacin ser o que resulte de aplicar 75 por cento do valor catastral dos terreos sobre os que se constitan tales dereitos as regras correspondentes valoracin dos usufructos temporais ou vitalicios segundo os casos.

G) Na constitucin ou transmisin de calquera outro dereito real de goce limitativo do dominio distinto dos enumerados nas alneas anteriores deste artigo, considerase como valor deste para os efectos deste imposto:

a) O capital, prezo ou valor pactado constitulo se fosen igual ou maior c resultado da capitalizacin interese bsico do Banco de Espaa da sa renda ou pensin anual.

b) A capitalizacin a interese bsico do Banco de Espaa da sa renda ou pensin se esta fose menor.

   
  Artigo 11  
 

Na constitucin ou transmisin do dereito a elevar unha ou mis plantas sobre un edificio ou terreo ou do dereito a realiza-la construccin baixo solo, sen implica-la existencia dun dereito real de superficie, a porcentaxe correspondente aplicarase sobre a parte do valor catastral que represente respecto deste o mdulo de proporcionalidade fixado na escritura de transmisin ou, no seu defecto, o que resulte de establece-la proporcin entre a superficie ou volume das plantas a construr en voo ou en subsolo e a total superficie ou volume edificado unha vez construdas aquelas.

   
  Artigo 12  
 

1.-Nos supostos de expropiacin forzosa, as porcentaxes anuais, contidas no artigo 8 desta ordenanza, aplicaranse sobre a parte do prezo xusto que corresponda valor do terreo, ags que o valor catastral no momento da aplicacin das porcentaxes fose inferior en cuxo caso prevalecer este ltimo sobre o xusto prezo.

2.-Cando o valor do terreo no momento da esixibilidade do imposto, sexa consecuencia dun relatorio de valores que non reflicte modificacins de planeamento aprobadas con posterioridade probacin do antedito relatorio, poderase liquidar provisionalmente este imposto de acordo con este. Nestes casos, na liquidacin definitiva aplicarase o valor do terreo unha vez se obtivese conforme s procedementos de valoracin colectiva que se instra referido data da esixibilidade do imposto. Cando esta data non coincida coa efectividade dos novos valores catastrais estes se corrixirn aplicando os coeficientes de actualizacin que correspondan, establecidos para o efecto nas leis de orzamentos xerais do Estado.

3.-Cando o terreo, anda sendo de natureza urbana ou integrado nun ben inmoble de caractersticas especiais, no momento en que se empece a aplica-lo imposto non tea determinado o valor catastral , determinarase o antedito valor no momento da aplicacin do imposto.

4.-Cando existan modificacins de valores catastrais por procedementos de valoracin colectiva, tomarase como valor do terreo o importe que resulte de aplica-los novos valores catastrais a reduccin do 40 por cento durante cinco anos de aplicacin. A referida reduccin non ser de aplicacin nos supostos en que os valores catastrais resultantes do procedemento de valoracin colectiva sexan inferiores ata os entn vixentes. En calquera caso, o valor catastral reducido ser inferior s efectos deste imposto valor catastral do terreo antes do procedemento de valoracin colectiva.

   
  Artigo 13  
 

1.-A cota deste imposto ser a resultante de aplicar base impoible os tipos correspondentes da seguinte escala de gravame:

Perodos Tipos
1 - 5 anos 29%
6 - 10 anos 29%
11 - 15 anos 29%
16 - 20 anos 29%

Sobre a cota resultante aplicaranse as bonificacins seguintes nas transmisins de terreo e en transmisin ou constitucin de dereitos reais de goce limitativo de dominio realizadas a ttulo lucrativo a favor de descendentes, adoptados, cnxuxes e ascendentes e adoptantes.

Parentesco Base impoible
Ata 3.000.000 valor catastral
Descendentes menores de 18 anos 70%
Descendentes menores de 21 anos 65%
Descendentes menores de 23 anos 60%
Cnxuxe 55%
Ascendente primeiro grao 10%

Por cada exceso de 1.000.000 ptas ou fraccin reducirase a bonificacin nun 3 por cento.

   
  Artigo 14  
 

Gozarn dunha bonificacin de ata o 99 por cento as cotas que se perciban nas transmisins que se realicen con ocasin das operacins de fusin ou escisin de empresas a que se refire a Lei 76/1980, do 26 de decembro, sempre que as o acorde o Concello. A referida bonificacin condicinase, consonte o establecido no artigo 13.1 da referida lei, obtencin por parte dos orzamentos xerais do Estado da compensacin correspondente.

Se os bens cuxa transmisin deu lugar referida bonificacin fosen alleados dentro dos cinco anos seguintes data da fusin ou escisin, o importe da bonificacin deber ser satisfeito; isto sen prexuzo do pago do imposto que corresponda polo antedito alleamento.

Tal obrigacin recaer sobre a persoa ou entidade que adquiriu os bens a consecuencia da operacin de fusin ou de escisin.

   
  Artigo 15  
 

O imposto aplcase:

A) Cando se transmita a propiedade do terreo, xa sexa a ttulo lucrativo ou oneroso, entre vivos ou por causa de morte.

B) Cando se constita ou transmita calquera dereito real de goce limitativo do dominio.

Para os efectos do disposto nas alneas anteriores considerase como data de transmisin ou constitucin:

A) Nos actos ou contratos entre vivos, a do outorgamento do documento pblico; e cando se trate de documento privado, de conformidade co artigo 1227 do Cdigo civil, a de incorporacin ou inscricin nun rexistro pblico ou a da sa entrega a un funcionario por razn do seu oficio.

B) Nas transmisins por mor de morte, a do falecemento do causante.

   
  Artigo 16  
 

Cando se declare ou se recoeza xudicial ou administrativamente por sentencia ou resolucin firme haber tido lugar a rescisin, resolucin ou nulidade do acto ou contrato determinante da transmisin do terreo ou da constitucin ou transmisin de dereito real, o suxeito pasivo ter dereito devolucin do imposto satisfeito sempre que os ditos actos ou contratos non lle producisen efectos lucrativos e que reclamen a devolucin no prazo de cinco anos desde que a sentencia fose firme; entenderase que existen efectos lucrativos cando non se xustifique que os interesados deban efectua-las recprocas devolucins que establece o artigo 1295 do Cdigo civil.

Malia que o acto ou contrato non producisen efectos lucrativos, se a rescisin ou resolucin se declarase por incumprimento das obrigacins do suxeito pasivo do imposto, non proceder ningunha devolucin.

Se o contrato queda sen efecto por mutuo acordo das partes contratantes, non proceder a devolucin do imposto satisfeito e considerarase como un acto novo suxeito a tributacin. Como tal mutuo acordo, estimarase a advertencia en acto de conciliacin e o simple aplanamento demanda.

Nos actos ou contratos nos que medie algunha condicin, a sa cualificacin farase con arranxo s prescricins contidas no Cdigo civil. Se fose suspensiva non se liquidar o imposto ata que esta se cumpra. Se a condicin fose resolutoria, esixirase o imposto desde logo, en reserva, cando a condicin se cumpra, de face-la oportuna devolucin segundo a regra da alnea anterior.

   
  Artigo 17.  
 

Os suxeitos pasivos estarn obrigados a presentar perante o Concello declaracin segundo o modelo que determine este e que conter os elementos da relacin tributaria imprescindibles para practica-la liquidacin procedente.

A devandita declaracin deber ser presentada nos seguintes prazos, que comezar a contar desde a data na que se produza a aplicacin do imposto:

a) Cando se trate de actos inter-vivos, o prazo ser de 30 das hbiles.

b) Cando se trate de actos por causa de morte, o prazo ser de seis meses prorrogables ata un (1) ano por solicitude do suxeito pasivo.

A declaracin ir acompaada do documento no que conste os actos ou contratos que orixinan a imposicin.

A presentacin das declaracins transcorridos os prazos s que se refire a alnea a) e b) deste artigo, incrementarn as cotas resultantes da liquidacin que proceda nas seguintes recargas:

Atrasos de declaracin Recargas
No prazo de 3 meses 5%
Entre 3 e 6 meses 10%
Entre 6 e 12 meses 15%
Despois de 12 meses 20%

Nas declaracins presentadas despois de 12 meses, esixirase ademais da recarga anterior o dos xuros legais de mora.

   
  Artigo 18  
 

As liquidacins do imposto notificaranse integramente s suxeitos pasivos con indicacin do prazo de ingreso e expresin dos recursos procedentes.

   
  Artigo 19  
 

Independentemente dos dispostos no artigo 17 da presente Ordenanza, estn obrigados a comunicar Concello a realizacin do feito impoible nos mesmos prazos que os suxeitos pasivos:

a) Nos supostos contemplados na alnea A do artigo 6 desta Ordenanza, sempre que se producisen por negocio xurdico inter-vivos, o doador ou a persoa que constita ou transmita o dereito real de que se trate.

b) Nos supostos contemplados na alnea B do mesmo artigo, o adquirente a cuxo favor se constita ou transmita o dereito real de que se trate.

   
  Artigo 20  
 

De conformidade co artigo 154 da Lei hipotecaria e 414 do seu regulamento, ningunha inscricin farase no Rexistro da Propiedade sen que se acredite previamente o pagamento do imposto sobre o incremento do valor dos terreos de natureza urbana causado polo acto ou contrato que se solicita inscribir.

Malia o pargrafo anterior, procederase de conformidade co establecido nos artigos 255 e seguintes da Lei hipotecaria.

   
  Artigo 21  
 

As mesmo, os notarios estarn obrigados a remitir Concello, dentro da primeira quincena de cada trimestre, relacin ou ndice compresivo de tdolos documentos por eles autorizados no trimestre anterior nos que se contemplen feitos, actos ou negocios xurdicos que poan de manifesto a realizacin do feito impoible deste imposto con excepcin dos actos da derradeira vontade. Tamn estarn obrigados a remitir, dentro do mesmo prazo, relacin dos documentos privados compresivos dos mesmos feitos, actos ou negocios xurdicos que lles fosen presentados para coecemento ou lexitimacin da sinatura. O previsto nesta alnea entndese sen prexuzo do deber xeral de colaboracin establecido na Lei xeral tributaria.

   
  Artigo 22  
 

A inspeccin e recadacin do imposto realizaranse de acordo co previsto na Lei xeral tributaria e nas demais leis do Estado reguladoras da materia, as como nas disposicins dictadas para o seu desenvolvemento.

   
  Artigo 23  
 

En todo o relativo cualificacin das infraccins tributarias as como determinacin de sancins que por estas correspondan en cada caso, aplicarase o rxime regulado na Lei xeral tributaria e nas disposicins que a contemplen e desenvolvan.

   
  Disposicin final  
 

Esta ordenanza entrar en vigor o da 1 de xaneiro do ano 2004 e continuar aplicndose ata que se acorde a sa modificacin ou derrogacin.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios