Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Cario - ORDENANZA MUNICIPAL DE PROTECCIN DO MEDIO NATURAL

Publicación provisional : 18-06-1998 BOP N 138 -- Publicación definitiva : 18-06-1998 BOP N 138
Redacción Aplicable desde 19-06-1998

Redacciones Redacciones
 - CAPTULO I. DISPOSICINS XERAIS Artigo 1.
 - Artigo 2.
 - Artigo 3.
 - CAPTULO II. CREACIN DE NOVAS ZONAS VERDES Artigo 4.
 - Artigo 5.
 - CAPTULO III. CONSERVACIN DE ZONAS VERDES Artigo 6.
 - Artigo 7.
 - Artigo 8.
 - Artigo 9.
 - CAPTULO IV. O USO DAS ZONAS VERDES Artigo 10.
 - Artigo 11.
 - Artigo 12.
 - Artigo 13.
 - Artigo 14.
 - CAPTULO V. DA PROTECCIN DO MEDIO NATURAL FORESTAL Artigo 15.
 - Artigo 16.
 - Artigo 17.
 - Artigo 18
 - Artigo 19.
 - Artigo 20.
 - CAPTULO VI. OUTRAS MEDIDAS DE PROTECCIN AMBIENTAL Artigo 21.
 - Artigo 23.
 - Artigo 24
 - CAPTULO VII. DEREITO SANCIONADOR Artigo 25.
 - Artigo 26.
 - Artigo 27.
 - Artigo 28.
 - Artigo 29.
 - Artigo 30.
 - Artigo 31.
 - DISPOSICIN FINAL
   
  CAPTULO I. DISPOSICINS XERAIS Artigo 1.  
 

Esta ordenanza ten por obxecto a regulacin das medidas de proteccin do medio natural, de defensa do medio natural, das zonas verdes urbanas, das rbores e das especies vexetais existentes nas ras, nas prazas e nos demais bens integrantes do dominio pblico municipal.

   
  Artigo 2.  
 

Entndese por zonas verdes urbanas os solos de titularidade pblica destinados a parque, xardn ou arboredo. Para os efectos deste regulamento tamn se entenden como zona verde os pequenos xardns sitos arredor dos monumentos ou nas illas viarias, as lias de rbores das beirarras e dos paseos e dos demais elementos de xardinera da rede viaria ou dos outros bens municipais de uso ou servicio pblico.

   
  Artigo 3.  
 

Tdalas persoas teen dereito uso e goce, en condicins de igualdade, dos espacios naturais e das zonas verdes pblicas do municipio de conformidade coas normas contidas neste regulamento e nas leis aplicables.

   
  CAPTULO II. CREACIN DE NOVAS ZONAS VERDES Artigo 4.  
 

A localizacin das zonas verdes urbanas axustarase que dispoan as normas de planeamento xeral e o seu deseo s regras sobre a normalizacin de elementos constructivos.

   
  Artigo 5.  
 

O tratamento das zonas verdes aterase s seguintes regras:

A) Manteranse os elementos naturais, como vexetacin orixinaria, cursos de auga, a confirmacin topogrfica do terreo e calquera outro que sexa conforme coas caractersticas ecolxicas do lugar.

B) Utilzase especies vexetais que sexan propias do contorno e compatibles coa tradicin, actitude do terreo e co clima do pas.

C) As plantas deberanse atopar en bo estado sanitario e o tamao deber se-lo axeitado para o seu desenvolvemento ptimo.

D) Cando as rbores estean preto das edificacins, elixiranse especies que, polo seu tamao ou volume, non orixinen unha perda de iluminacin e soleamento ou impidan a vista das mesmas nin causen danos nos solos ou infraestructuras.

   
  CAPTULO III. CONSERVACIN DE ZONAS VERDES Artigo 6.  
 

As zonas verdes deberanse atopar sempre en boas condicins estticas e de limpeza, e libres de malezas que poidan ser orixe de lume ou infeccin

   
  Artigo 7.  
 

As redes de servicios (elctricas, telefnicas, de sumidoiros ou distribucin de auga, etc.) que tean que atravesa-las zonas verdes, deber facelo de forma subterrnea.

   
  Artigo 8.  
 

Se con ocasin da realizacin dunha obra pblica ou privada se destre ou morre unha rbore, deberanse repoe-los vexetais estragados ou desaparecidos.

   
  Artigo 9.  
 

Os donos de inmobles que linden coa va pblica e tean rbores ou vexetais no seu interior estn obrigados a mantelos de xeito que non atranquen a utilizacin das ras e camios, nin impidan a visibilidade e a iluminacin en encrucilladas, interseccins e paseos, cumprindo as mesmo o disposto na ordenanza municipal de limpeza, ornato e recollida de residuos pblicos (BOP n. 282, do 10-12-90).

   
  CAPTULO IV. O USO DAS ZONAS VERDES Artigo 10.  
 

Con carcter xeral, nas zonas verdes pblicas est prohibido:

A) A manipulacin non autorizada sobre calquera clase de rbores e plantas.

B) Camiar por zonas axardinadas acoutadas.

C) Pisa-lo cspede de carcter ornamental, xogar ou repousar sobre el.

D) Coutar plas ou flores das rbores ou plantas.

E) Arrincar ou partir rbores e plantas, cravarlles puntas ou utilizalas como soporte para carteis de publicidade ou calquera outras instalacins.

F) Botar lixos, refugallos, cascallos plsticos, papeis ou calquera outro elemento ou substancia que poida dana-las plantacins.

G) Prender lume, non sendo nos lugares que estean expresamente adaptados e autorizados con esta finalidade.

   
  Artigo 11.  
 

Como norma xeral non se permitir poer tendas nin autombiles de acampada nas zonas verdes, fra dos lugares especialmente destinados a ditas finalidades.

   
  Artigo 12.  
 

Tampouco se poder poer carteis ou realizar calquera tipo de actividades publicitarias nas zonas verdes catalogadas. No resto delas soamente se autorizarn elementos publicitarios que estean homologados polo Concello.

   
  Artigo 13.  
 

A realizacin de xogos e a prctica de deportes nas zonas verdes deberanse desenvolver de xeito que non perturben as caractersticas ambientais de acougo e tranquilidade que lles son propias e non poan en perigo a integridade das rbores e plantacin nin a seguridade das persoas.

   
  Artigo 14.  
 

O mobiliario urbano e os xogos infants das zonas verdes debern ser utilizados adecuadamente e conforme sa finalidade. A persoa que os faga obxecto dun uso ou manipulacin inapropiados deber indemniza-los danos e perdas causados sen perxuzo das responsabilidades administrativas ou penais que sexan procedentes.

Os xogos infants soamente podern ser utilizados por nenos de idades menores de 16 anos. Estn excludas as persoas adultas ou maiores de 16 anos.

   
  CAPTULO V. DA PROTECCIN DO MEDIO NATURAL FORESTAL Artigo 15.  
 

En terreos forestais e agrcolas est prohibido botar:

1. ) Mistos prendidos ou cigarros sen apagar.

2. ) Lixos, cristais, restos industriais ou calquera clase de obxecto que comporte perigo de lume forestal.

3. ) Foguetes, globos ou calquera trebello que contea lume que poida orixinalo, non sendo nas festas locais coas debidas precaucins e con autorizacin municipal e comunicacin Servicio de Defensa contra Incendios.

   
  Artigo 16.  
 

1. .-Na poca de mximo perigo de lume forestal declarada pola Consellera de Agricultura, Gandera e Montes est prohibido prender lume aire libre en calquera clase de terreos forestais ou agrcolas.

2. .-Os excursionistas e grupos de acampadas soamente podern facer lume nas lareiras preparadas con esa finalidade ou en lugares sen risco de propagacin. Neste caso adoptarn as mximas precaucins e farn sempre a fogueira no centro dun crculo de 5 metros de radio espido de vexetacin. Aseguraranse da total extincin do lume denantes de abandona-lo lugar.

   
  Artigo 17.  
 

1. .-Fra da poca de mximo perigo, para a utilizacin do lume en traballos agrcolas e forestais ser obrigatorio:

a) A comunicacin previa servicio de defensa contra incendios forestais coa antelacin mnima dun da, cando se trate de residuos agrcolas amoreados.

b) A autorizacin previa do servicio de defensa contra incendios forestais, que se solicitara coa antelacin mnima de dous das, cando se trate de calquera outro tipo de queima (de residuos forestais, controladas de mato ou pasto, etc..)

2. .-As queimas autorizadas deberanse facer sempre con suxeicin s normas dictadas polo Servicio de Defensa contra Incendios Forestais, e, en concreto:

a) O lume non se poder iniciar antes de sai-lo sol e deber quedar totalmente extinguido das horas antes do solpor.

b) Denantes do inicio do lume, farase unha devasa mediante a eliminacin manual ou mecnica da totalidade do material combustible nunha faixa de, alomenos 5 metros de ancho arredor do permetro no que se vai queimar.

c) Non se poden facer queimas en das de vento e, se este levantase trala iniciacin da queima, suspenderase inmediatamente a operacin.

d) Non se pode deixa-la vixilancia da zona queimada ata que o lume estea totalmente apagado e transcorresen das horas sen que se rexistren lapas ou brasas.

e) Deberase contar con persoal e material abondo para o seu debido control.

   
  Artigo 18  
 

1. .-Calquera persoa que advirta a existencia ou a iniciacin dun lume forestal est obrigada a intentar apagalo coa mxima rapidez, se as condicins o permiten, e, en todo caso, a informa-lo mis lixeiro posible s axentes da autoridade mis prximas.

2. .-As persoas que requeridads para iso se negaren ou resistan sen causa xustificada a colaboraren coas autoridades e os seus axentes na extincin dun lume forestal, sern denunciadas e sancionadas de conformidade co que dispn a lei.

   
  Artigo 19.  
 

1. .-Se con motivo dos traballos de extincin de lumes forestais fose preciso, a xuzo da autoridade que os dirixa, entrar en terreos forestais e agrcolas ou utiliza-los camios existentes e realizar neles traballos, mesmo abrir devasas de urxencia ou anticipa-la queima, mediante corta-lumes, de determinadas reas que se xulgue van ser consumidas polo incendio, poderanse facer todas esas operacins anda cando non se poida contar coa autorizacin dos donos dos terreos. Neste casos informarase canto primeiro autoridade xudicial para os efectos legais procedentes.

2. .-Tamn se podern utiliza-las augas pblicas e privadas nas cantidades que sexan precisas para a extincin do lume, anda que se opoa o seu titular.

   
  Artigo 20.  
 

Cando se fagan operacins de corta ou poda de rbores en terreos lindantes cos cauces de auga que surten as distintivas redes de subministro municipais, deberanse adopta-las precaucins necesarias para que as plas, cortezas e outros restos da corta queden como mnimo a 2 metros da beira dos leitos, para mantelos limpos e en boas condicins de salubridade.

O Concello poder ordenar, de oficio ou por solicitude de calquera persoa interesada, a execucin dos traballos necesarios para repoer ou conservar aquelas condicins co sinalamento do prazo de realizacin e coa advertencia de execucin subsidiaria polo propio Concello por conta do obrigado.

   
  CAPTULO VI. OUTRAS MEDIDAS DE PROTECCIN AMBIENTAL Artigo 21.  
 

A actuacin municipal en materia de proteccin ambiental estar presidida polos principios de:

a) Coordinacin e colaboracin coas outras administracins pblicas e coas entidades que desenvolvan actividades en defensa do medio natural.

b) Promocin da educacin ambiental.

c) Informacin e participacin cidad.

   
  Artigo 23.  
 

O Concello de Cario promocionar a educacin ambiental dos cidadns, especialmente dos mis novos, para acadar un mellor achegamento natureza, cun enfoque interdisciplinario que abranga o conxunto dos niveis educativos e tea carcter prctico.

   
  Artigo 24  
 

1. .-As actuacins municipais en materia de medio natural rexeranse no libre acceso dos cidadns e das entidades e asociacins a unha informacin obxectiva, fiable e completa.

2. .-Darselle un especial relevo s tramites de informacin pblica e presentacins de alegacins, suxestins e proposicins alternativas.

   
  CAPTULO VII. DEREITO SANCIONADOR Artigo 25.  
 

Calquera persoa poder denunciar perante o Concello as infraccins contra o presente regulamento e as disposicins especficas sobre a materia.

   
  Artigo 26.  
 

Constiten infraccins administrativas os actos ou omisins que contravean as disposicins contidas neste regulamento. As infraccins clasificaranse en moi graves, graves e leves

   
  Artigo 27.  
 

1. .-Para impoer unha sancin derivada de infraccin moi grave ou grave deberase tramita-lo oportuno expediente sancionador de conformidade co disposto nos artigos 127 e seguintes da Lei de Rxime Xurdico das Administracins Pblicas e do Procedemento Administrativo Comn e a sa normativa complementaria.

2. .-A sancin de faltas leves tamn se impoer de acordo coa normativa sinalada no pargrafo anterior e con tramitacin dun procedemento abreviado no que se lle dar en todo caso audiencia interesado.

   
  Artigo 28.  
 

Constiten infraccins moi graves.

1. .-A reincidencia na comisin de tres faltas graves.

2. .-Obstrur ou impedi-lo labor inspector do Concello.

   
  Artigo 29.  
 

Constiten infraccins graves:

1. .-A reincidencia na comisin de tres faltas leves no perodo de dous anos.

2. .-A colocacin de carteis e realizacin de inscricins e pintadas en lugares non permitidos.

   
  Artigo 30.  
 

Constiten infraccins leves calquera outro incumprimento das disposicins deste regulamento que non estean cualificados como moi graves ou graves

   
  Artigo 31.  
 

As infraccins leves podern ser sancionadas con apercibimento e multa de ata 15.000 pesetas. As infraccins graves sern sancionadas con multa de 15.001 a 50.000 pesetas. As infraccins moi graves sern sancionadas con multa de 50.001 a 70.000 pesetas. Todo isto sen prexuzo de esixirlles s responsables da infraccin, se fose o caso, a que indemnicen os danos causados.

   
  DISPOSICIN FINAL  
 

A presente ordenanza municipal de proteccin do medio natural consta de 31 artigos e unha disposicin final, e entrar en vigor logo da sa publicacin ntegra no Boletn Oficial da Provincia, de conformidade co disposto no artigo 70.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das Bases do Rxime Local, e unha vez transcorrido o prazo previsto no artigo 65.2 da citada Lei, permanecendo en vigor ata a sa modificacin ou derrogacin expresa.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios