Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Vedra - Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola expedicin de licencias urbansticas

Publicación provisional : 30-12-2004 BOP N 299 -- Publicación definitiva : 30-12-2004 BOP N 299
Aplicable desde 01-01-2005

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1. Fundamento e natureza
 - Artigo 2.Feito imponible
 - Artigo 3. Supostos de non suxeicin
 - Artigo 4. Suxeito pasivo
 - Artigo 5. Responsables solidarios e subsidiarios
 - Artculo 6.-Cota tributaria
 - Artculo 7.-Tarifa
 - Artculo 8.-Devengo
 - Artculo 9.-Beneficios Fiscais
 - Artculo 10.-Normas de Xestin
 - Artculo 11.-Liquidacin, Notificacin e Ingreso
 - Artigo 12.Caducidade e duracin das licencias
 - Artgo 13. Infraccins e sancins
 - Disposicin Final
   
  Artigo 1. Fundamento e natureza  
 

No uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin Espaola, polo artigo 106 de da Lei 7/85, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Rxime Local e de conformidade c disposto nos artigos 15 a 19 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, o Concello de Vedra establece a Taxa pola expedicin de Licencias Urbansticas, a que se refire o artigo 20.4 h) do Texto Refundido aprobado polo RDLex. 2/2004, que se rexir pla presente Ordenanza Fiscal, atendendo as sas normas ao previsto no artigo 58 do citado Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais.

   
  Artigo 2.Feito imponible  
 

Constite o feito imponible da taxa a actividade municipal, tcnica e administrativa, dirixida a verificar se os actos de ocupacin, construccin, edificacin e uso do solo e do subsolo que vaian realizarse no termo municipal, axstanse ao ordenamento urbanstico vixente e se renen as condicins esixibles de seguridade, salubridade, habitabilidade e accesibilidade, todo elo de conformidade c establecido no artigo 194 da Lei 9/2002, de 30 de decembro, de Ordenacin urbanstica e proteccin do medio rural de Galicia e a sua normativa de desenrolo.

   
  Artigo 3. Supostos de non suxeicin   redacciones
 

Non estarn suxeitos pagamento da taxa, pero si da obriga de solicita-la oportuna licencia:

a) As obras que deban efectua-los particulares nas vas pblicas ou na fachada dos pisos baixos e que sexan consecuencia directa das modificacins de aliacins ou rasantes, canalizacins ou sumidoiros que faga o Concello.

b) O branqueo, pintado ou revestimento das fachadas e muros.

c) As derrubas ou demolicins que se produzan como consecuencia de declaracins de runa inminente e que fosen ordenados polo Concello.

d) As derrubas ou demolicins daqueles inmobles que de acordo coa actual regulamentacin urbanstica do Concello se atopen fra de ordenacin e fosen ordenadas por este ltimo.

e) As obras necesarias para a eliminacin de barreiras arquitectnicas, sempre e cando non impliquen incremento de volume da edificacin nin cambio de uso de ela.

   
  Artigo 4. Suxeito pasivo   redacciones
 

1. Son suxeitos pasivos contribuntes as personas fsicas ou xurdicas e as entidades a que se refire o artigo 35.4 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria, que sexan solicitantes dunha licencia ou que executen as instalacins, obras ou construccins sen ter obtido a preceptiva licencia.

2. En todo caso, tern a condicin de substitutos do contribunte os constructores e contratistas das obras, de conformidade co previsto no artigo 23.2.b) do RDLex. 2/2004, de 5 de marzo.

   
  Artigo 5. Responsables solidarios e subsidiarios  
 

1. Respondern solidariamente das obligacins tributarias do suxeito pasivo, as persoas fsicas e xurdicas a que se refieren os artigos 41 e 42 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria.

2. Sern responsables subsidiarios os administradores de feito e de dereito das perosas xurdicas, os integrantes da administracin concursal e os liquidadores de sociedades i entidades en xeral, nos supostos e coa extensin que sinala o artigo 43 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria.

   
  Artculo 6.-Cota tributaria   redacciones
 

1. A cota tributaria determinarase por unha cota fixa que, segundo a natureza do expediente a tramitar, se lle sumar outra cantidade en funcin da superficie, lonxitude ou unidade, de acordo coa tarifa que contn o artigo seguinte.

2. Para determinar a superficie das obras e instalacins terase en conta a totalidade das sas plantas e espacios construdos.

   
  Artculo 7.-Tarifa   redacciones
 

1. Licencias de autorizacin para a segregacin de parcelas urbanas, por cada parcela resultante: 60,00 euros.

2. Licencias de primeira ocupacin de vivendas unifamiliares:

a) vivendas de ata 200 m2 de superficie construida: 60,00 euros.

b) vivendas de 2001 m2 a 400 m2 de superficie construida: 90,00 euros.

c) vivendas de mais de 400 m2 de superficie construida: 120,00 euros.

3. Licencias de primeira ocupacin de vivendas colectivas:

a) cota fixa por inmoble: 90,00 euros.

b) por cada unidade de vivenda e por cada 100m2 ou fraccin comercial ou industrial: 15,00 euros.

c) por cada 100 m2 ou fraccin de garaxes, trasteiros e demais dependencias auxiliares: 10,00 euros.

4. Licencias de primeira ocupacin de naves e instalacins industriais e comerciais:

a) cota fixa por unidade: 90,00 euros.

b) por cada 200m2 ou fraccin: 12,00 euros.

5. Instalacin de tanques, depsitos de almacenamento de auga, piscinas, etc., as como outros depsitos de almacenamento de gas, petrleos, gasleos e similares: 60,00 euros.

6. Instalacin de quioscos en va pblica:

a) cota fixa por unidade: 60,00 euros.

b) por cada metro cadrado: 30,00 euros.

7. Instalacin de carteis publicitarios:

a) cota fixa por unidade: 60,00 euros.

b) por cada metro cadrado: 30,00 euros.

8. Fixacin de lias e rasantes de edificacins:

a) Cota fixa por unidade: 60,00 euros.

b) por cada metro: 1,50 euros.

9. Construccin de edificacins:

a) Os primeiros 200 metros cadrados construidos: 0,30 euros por metro cadrado.

b) Dos 200 aos 1.000 metros cadrados construidos: 1,50 euros por cada metro cadrado deste tramo.

c) A partir de 1.000 metros cadrados construidos: 2,16 por cada metro cadrado deste tramo.

d) Cando non se acade esta conta, a taxa mnima a cobrar ser de 60,00 euros.

10. Demolicin de edificacins:

a) Os primeiros 1.000 metros cadrados: 0,15 euros por metro cadrado.

b) A partir de 1.000 metros cadrados: 0,30 euros por metro cadrado deste tramo.

c) cando non se acade esta conta, a taxa mnima a cobrar ser de 60,00 euros.

11.No caso de obras mayores: expedicin e subministro do cartel de obra normalizado segundo o modelo establecido na normativa urbanstica: 120,00 euros.

12.Por toda aquela actividade municipal que se axuste ao feito imponible desta ordenanza en no apareza especificada nos epgrafes destas tarifas, esixirase unha taxa mnima de 60,00 euros.

13.No caso de desestimento formulado polo solicitante con anterioridade concesin da licencia, as cotas a liquidar sern do 25% e en todo caso de 25 euros.

   
  Artculo 8.-Devengo   redacciones
 

1. Devengase a tasa e xurde a obriga de contribuir cando se comenze a actividade municipal que constite o seu feito imponible. A estos efectos, entenderase comenzada a devandita actividade na data de presentacin da oportuna solicitude, se o suxeito pasivo formulase expresamente sta.

2. Cando as obras se iniciaran ou executaran sen ter obtido a oportuna licencia, a taxa devengarase cando se comence a actividade municipal conducente a determinar se a obra en cuestin ou non autorizable.

3. A obriga de contribuir, unha vez xurdida, non se ver afectada en modo algunho pola denegacin da licencia solicitada nin pola renuncia ou desestimento do solicitante unha vez concedida a licencia.

   
  Artculo 9.-Beneficios Fiscais  
 

Non sern aplicables outros beneficios fiscais que os expresamente previstos nas normas con rango de lei ou os derivados da aplicacin dos Tratados Internacionais.

   
  Artculo 10.-Normas de Xestin   redacciones
 

1.- Os interesados na obtencin dunha licencia de obras ou urbanstica virn obrigados a presentar no Registro Xeral do Concello a oportuna solicitude, acompaando proxecto visado polo Colexio Oficial respectivo, especificando a natureza da obra, lugar de emplazamento, importe estimado da mesma, medicins e destino.

2.-Cando se trate de licencia para aqueles actos nos que, de conformidade coa normativa estatal, autonmica e local aplicable, non sexa esixible a formulacin de proxecto subscrito por tcnico competente, acompaarase solicitude un presuposto das obras a realizar as como unha descripcin precisa da superficie afectada, materiais a empregar, i en xeral, das caractersticas da obra ou acto, dos cales os seus datos permitan comprobar o seu coste.

3.-Se despois de formulada a solicitude de licencia se modificase ou ampliase o proxecto, deber poerse en coecemento da administracin municipal, acompaando o novo presuposto ou o reformado e, no seu caso, planos e memorias da modificacin ou ampliacin.

   
  Artculo 11.-Liquidacin, Notificacin e Ingreso  
 

1.- vista da documentacin presentada polos interesados, previo estudio e valoracin da mesma pola oficina tcnica municipal, practicarase liquidacin provisional tomando como base imponible para esta liquidacin o presuposto presentado polos interesados, sempre que o mesmo estivera visado polo Colexio Oficial corrrespondente cando elo constita un requisito preceptivo. Noutro caso, a base imponible ser determinada pola oficina tcnica municipal en funcin do presuposto, memoria ou datos suministrados polo suxeito pasivo, si elo fora posible, ou en funcin dos mdulos previstos na presente ordenanza, e que figuran como anexo da mesma.

2.- vista das construccins, instalacins ou obras efectivamente realizadas e do coste real efectivo das mesmas, o Concello, mediante a oportuna comprobacin administrativa, poder modificar, no seu caso, a base imponible a que se refire o artigo 5 da presente ordenanza, practicando a correspondente liquidacin definitiva, i esixindo do suxeito pasivo ou reintegrndolle, no seu caso, a cantidade que corresponda.

3.-O ingreso realizarase nos prazos establecidos no artigo 62.2 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria.

   
  Artigo 12.Caducidade e duracin das licencias  
 

1.-Consideranse caducadas as licencias si despois de ser concedidas transcorren mais de seis meses sen dar comenzo s obras, ou cando, unha vez comenzadas, foran interrompidas durante o devandito prazo, excepto nos casos de forza maior, que deber ser alegada polo titular da licencia antes de que expire o referido prazo para a sa resolucin posterior polo organismo concedente.

2.-Transcorrido o prazo de caducidade, quedar sen valor nin efecto algunho a autorizacin obtida, salvo que anticipadamente se solicite e se obtea a prrroga regulamentaria, que ter como prazo mximo o da licencia orixinaria.

   
  Artgo 13. Infraccins e sancins  
 

En materia de infraccins e sancins ser aplicable, segundo dispn o artculo 11 do RDLexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, a regulacin contida nos artigos 178 e seguientes da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria, e nas disposicins que a complementen e desenrolen.

   
  Disposicin Final  
 

1.A presente ordenanza fiscal comenzar a aplicarse a partires do da 1 de xaneiro do 2005, mantenendo a sa vixencia ata a sa modificacin ou derogacin expresas.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios