Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Mesa - ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA EXPEDICIN DE LICENCIAS URBANSTICAS

Publicación provisional : 21-12-2004 BOP N 292 -- Publicación definitiva : 16-02-2005 BOP N 37
Redacción Aplicable desde 01-01-2005

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1. Fundamento e natureza.
 - Artigo 2. Feito imponible.
 - Artigo 3. Supostos de non suxeicin.
 - Artigo 4. Suxeito pasivo.
 - Artigo 5. Responsables solidarios e subsidiarios
 - Artculo 6.-Cota tributaria.
 - Artculo 7.-Tarifa
 - Artculo 8.-Devengo.
 - Artculo 9.-Beneficios Fiscais.
 - Artculo 10.-Normas de Xestin
 - Artculo 11.-Liquidacin, Notificacin e Ingreso
 - Artigo 12.Caducidade e duracin das licencias.
 - Artgo 13. Infraccins e sancins.
 - Disposicin Final.
   
  Artigo 1. Fundamento e natureza.  
 

No uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin Espaola, polo artigo 106 de da Lei 7/85, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Rxime Local e de conformidade c disposto nos artigos 15 a 19 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, o Concello de Mesa establece a Taxa pola expedicin de Licencias Urbansticas, a que se refire o artigo 20.4 h) do Texto Refundido aprobado polo RDLex. 2/2004, que se rexir pola presente Ordenanza Fiscal, atendendo as sas normas ao previsto no artigo 58 do citado Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais.

   
  Artigo 2. Feito imponible.  
 

Constite o feito imponible da taxa a actividade municipal, tcnica e administrativa, dirixida a verificar se os actos de ocupacin, construccin, edificacin e uso do solo e do subsolo que vaian realizarse no termo municipal, axstanse ao ordenamento urbanstico vixente e se renen as condicins esixibles de seguridade, salubridade, habitabilidade e accesibilidade, todo elo de conformidade c establecido no artigo 194 da Lei 9/2002, de 30 de decembro, de Ordenacin urbanstica e proteccin do medio rural de Galicia e a sa normativa de desenrolo.

   
  Artigo 3. Supostos de non suxeicin.  
 

Non estarn suxeitos pagamento da taxa, pero si da obriga de solicita-la oportuna licencia:

a) As obras que deban efectua-los particulares nas vas pblicas ou na fachada dos pisos baixos e que sexan consecuencia directa das modificacins de aliacins ou rasantes, canalizacins ou sumidoiros que faga o Concello.

b) O branqueo, pintado ou revestimento das fachadas e muros.

c) As derrubas ou demolicins que se produzan como consecuencia de declaracins de runa inminente e que fosen ordenados polo Concello.

d) As derrubas ou demolicins daqueles inmobles que de acordo coa actual regulamentacin urbanstica do Concello se atopen fra de ordenacin e fosen ordenadas por este ltimo.

e) As obras necesarias para a eliminacin de barreiras arquitectnicas, sempre e cando non impliquen incremento de volume da edificacin nin cambio de uso de ela.

f) As instalacins, construccins e obras promovidas directamente por outras administracins pblicas que estiveran suxeitas a licencia urbanstica municipal ou a calquera outra actividade municipal tcnica e administrativa de verificacin que constita o feito imponible de este imposto, de conformidade co establecido no artigo 2 da presente ordenanza.

   
  Artigo 4. Suxeito pasivo.  
 

1. Son suxeitos pasivos contribuntes as personas fsicas ou xurdicas e as entidades a que se refire o artigo 35.4 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria, que sexan solicitantes dunha licencia ou que executen as instalacins, obras ou construccins sen ter obtido a preceptiva licencia.

2. En todo caso, tern a condicin de substitutos do contribunte os constructores e contratistas das obras, de conformidade co previsto no artigo 23.2.b) do RDLex. 2/2004, de 5 de marzo.

   
  Artigo 5. Responsables solidarios e subsidiarios  
 

1. Respondern solidariamente das obligacins tributarias do suxeito pasivo, as persoas fsicas e xurdicas a que se refieren os artigos 41 e 42 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria.

2. Sern responsables subsidiarios os administradores de feito e de dereito das perosas xurdicas, os integrantes da administracin concursal e os liquidadores de sociedades i entidades en xeral, nos supostos e coa extensin que sinala o artigo 43 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria.

   
  Artculo 6.-Cota tributaria.  
 

1. A cota tributaria determinarase por unha cota fixa que, segundo a natureza do expediente a tramitar, se lle sumar outra cantidade en funcin da superficie, lonxitude ou unidade, de acordo coa tarifa que contn o artigo seguinte.

2. Para determinar a superficie das obras e instalacins terase en conta a totalidade das sas plantas e espacios construdos.

   
  Artculo 7.-Tarifa  
 

1. Instalacin de tanques, depsitos de almacenamento de auga, piscinas, etc., as como outros depsitos de almacenamento de gas, petrleos, gasleos e similares: 60,00 euros.

 

2. Instalacin de quioscos en va pblica:

a. Cota fixa por unidade: 60,00 euros.

b. Por cada metro cadrado: 30,00 euros.

 

3. Instalacin de carteis publicitarios:

a. cota fixa por unidade: 60,00 euros.

b. por cada metro cadrado: 30,00 euros.

 

4. Construccin de edificacins:

a. Os primeiros 200 metros cadrados construidos: 0,20 euros por metro cadrado.

b. Dos 200 aos 1.000 metros cadrados construidos: 0,30 euros por cada metro cadrado deste tramo.

c. A partir de 1.000 metros cadrados construidos: 1,00 euros por cada metro cadrado deste tramo.

 

5. Demolicin de edificacins:

a. Os primeiros 1.000 metros cadrados: 0,15 euros por metro cadrado.

b. A partir de 1.000 metros cadrados: 0,30 euros por metro cadrado deste tramo.

c. Cando non se acade esta conta, a taxa mnima a cobrar ser de 60,00 euros.

 

6. Por toda aquela actividade municipal que se axuste ao feito imponible desta ordenanza e non apareza especificada nos epgrafes destas tarifas, esixirase unha taxa mnima de 20,00 euros.

   
  Artculo 8.-Devengo.  
 

1. Devengase a taxa e xurde a obriga de contribuir cando se comenze a actividade municipal que constite o seu feito imponible. A estos efectos, entenderase comenzada a devandita actividade na data de presentacin da oportuna solicitude, se o suxeito pasivo formulase expresamente sta.

2. Cando as obras se iniciaran ou executaran sen ter obtido a oportuna licencia, a taxa devengarase cando se comence a actividade municipal conducente a determinar se a obra en cuestin ou non autorizable.

3. A obriga de contribuir, unha vez xurdida, non se ver afectada en modo algunho pola denegacin da licencia solicitada nin pola renuncia ou desestimento do solicitante unha vez concedida a licencia.

   
  Artculo 9.-Beneficios Fiscais.  
 

Non sern aplicables outros beneficios fiscais que os expresamente previstos nas normas con rango de lei ou os derivados da aplicacin dos Tratados Internacionais.

   
  Artculo 10.-Normas de Xestin  
 

1. Os interesados na obtencin dunha licencia de obras ou urbanstica virn obrigados a presentar no Registro Xeral do Concello a oportuna solicitude, acompaando proxecto visado polo Colexio Oficial respectivo, especificando a natureza da obra, lugar de emplazamento, importe estimado da mesma, medicins e destino.

2. Cando se trate de licencia para aqueles actos nos que, de conformidade coa normativa estatal, autonmica e local aplicable, non sexa esixible a formulacin de proxecto subscrito por tcnico competente, acompaarase solicitude un presuposto das obras a realizar as como unha descripcin precisa da superficie afectada, materiais a empregar, e en xeral, das caractersticas da obra ou acto, dos cales os seus datos permitan comprobar o seu coste.

3. Se despois de formulada a solicitude de licencia se modificase ou ampliase o proxecto, deber poerse en coecemento da administracin municipal, acompaando o novo presuposto ou o reformado e, no seu caso, planos e memorias da modificacin ou ampliacin.

   
  Artculo 11.-Liquidacin, Notificacin e Ingreso  
 

1. Finalizada a actividade municipal e unha vez dictada a Resolucin municipal que proceda sobre a licencia, practicarase a liquidacin correspondente pola Taxa, que se notificar suxeito pasivo para o seu ingreso directo nas Arcas Municipais utilizando os medios de pago e os prazos que sinala o Regulamento Xeral de Recaudacin.

2. vista das construccins, instalacins ou obras efectivamente realizadas e do coste real efectivo das mesmas, o Concello, mediante a oportuna comprobacin administrativa, poder modificar, no seu caso, a base imponible a que se refire o artigo 5 da presente ordenanza, practicando a correspondente liquidacin definitiva, e esixindo do suxeito pasivo ou reintegrndolle, no seu caso, a cantidade que corresponda.

3. O ingreso realizarase nos prazos establecidos no artigo 62.2 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria.

   
  Artigo 12.Caducidade e duracin das licencias.  
 

1. Consideranse caducadas as licencias si despois de ser concedidas transcorren mais de seis meses sen dar comenzo s obras, ou cando, unha vez comenzadas, foran interrompidas durante o devandito prazo, excepto nos casos de forza maior, que deber ser alegada polo titular da licencia antes de que expire o referido prazo para a sa resolucin posterior polo organismo concedente.

2. Transcorrido o prazo de caducidade, quedar sen valor nin efecto algunho a autorizacin obtida, salvo que anticipadamente se solicite e se obtea a prrroga regulamentaria, que ter como prazo mximo o da licencia orixinaria.

   
  Artgo 13. Infraccins e sancins.  
 

En materia de infraccins e sancins ser aplicable, segundo dispn o artculo 11 do RDLexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, a regulacin contida nos artigos 178 e seguientes da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria, e nas disposicins que a complementen e desenrolen.

   
  Disposicin Final.  
 

A presente ordenanza fiscal, da que a sa modificacin foi aprobada polo Pleno do Concello de Mesa en sesin celebrada o da 26 de Novembro de 2004, unha vez publicado o seu texto ntegro no BOP, logo da aprobacin definitiva, comezar a aplicarse a partires do da 1 de xaneiro do 2005, mantenendo a sa vixencia ata a sa modificacin ou derogacin expresas."

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios