Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Paderne - Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre construccins, instalacin e obras

Publicación provisional : 12-11-2005 BOP N 259 -- Publicación definitiva : 28-12-2005 BOP N 296
Aplicable desde 01-01-2006

Redacciones Redacciones
 - I NORMATIVA APLICABLE
 - Artigo 1
 - II FEITO IMPOIBLE
 - Artigo 2.
 - III EXENCINS E BONIFICACINS
 - Artigo 3
 - IV SUXEITOS PASIVOS
 - Artigo 4
 - V BASE IMPOIBLE, COTA E DEVENGO
 - Artigo 5
 - VI XESTIN
 - Artigo 6
 - VII RECADACIN E INSPECCIN
 - Artigo 7
 - VIII INFRACCINS E SANCINS TRIBUTARIAS
 - Artigo 8
 - XIX COMPROBACIN E INVESTIGACIN
 - Artigo 9
 - Disposicin final
   
  I NORMATIVA APLICABLE  
 


   
  Artigo 1  
 

Por medio da presente Ordenanza fiscal, reglase neste termo municipal o Imposto sobre construccins, instalacins e obras, de conformidade co establecido no RDLEG 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da lei reguladora das Facendas Locais.

   
  II FEITO IMPOIBLE  
 


   
  Artigo 2.  
 

1. Constite o feito impoible do imposto, a realizacin, dentro do termo municipal, de calquera construccin, instalacin ou obra para a que se esixe obtencin da correspondente licenza de obras ou urbanstica, obtivrase ou non dita licencia, sempre que a sa expedicin corresponda a este Municipio.

2. Son construccins, instalacins e obras suxeitas imposto todas aquelas cuxa execucin implique a realizacin do feito impoible definido no artigo anterior e en particular as seguintes:

a) As obras de nova planta e de ampliacin de edificios, ou necesarias para implantacin, ampliacin, modificacin ou reforma de instalacins de calquera tipo.

b) As obras de modificacin ou de reforma que afecten estructura en aspecto exterior ou a disposicin interior dos edificios, ou que incidan en calquera clase de instalacins existentes.

c) As obras provisionais.

d) A construccin de vaos para a entrada e sada de vehculos das fincas na va pblica.

e) As construccins, instalacins e obras realizadas na va pblica por particulares ou polas empresas subministradoras de servizos pblicos, que correspondern tanto s obras necesarias para a apertura de calas e pozos, colocacin de postes de soporte, canalizacins, conexins e, en xeral, calquera remocin do pavimento ou beirarras, como as necesarias para a reposicin, reconstruccin ou amao do que poidera estragarse coas calas mencionadas.

f) Os movementos de terra tales como desmontes, explanacins, escavacins, aterraplenados, salvo que estes actos estean detallados e programados como obras a executar nun proxecto de urbanizacin ou edificacin aprobado ou autorizado.

g) As obras de peche dos solares ou dos terreos e das valas, os andamios e os andamiaxes de precaucin.

h) A nova implantacin, a ampliacin, a modificacin, a substitucin ou o cambio de emprazamento de todo tipo de instalacins tcnicas dos servizos pblicos, calquera que sexa o seu emprazamento.

i) Os usos ou instalacins de carcter provisional.

j) A instalacin, reforma ou calquera outra modificacin dos soportes ou valas que tean publicidade ou propaganda.

k) As instalacins subterrneas dedicadas s aparcamentos, s actividades industriais, mercants ou profesionais, s servicios pblicos ou a calquera outro uso a que se destine o subsolo.

l) A realizacin de calesquera outras actuacins establecidas polos plans de ordenacin ou polas ordenanzas que lle sexan aplicables como suxeitas a licenza municipal, sempre que se trate de construccins, instalacins ou obras.

   
  III EXENCINS E BONIFICACINS  
 


   
  Artigo 3  
 

Est exenta do pago do imposto a realizacin de calquera construccin, instalacin ou obra da que sexa dono o Estado, as Comunidades Autnomas ou as Entidades locais que estando suxeitas mesmo, vaia ser directamente destinada a estradas, ferrocarrs, portos, aeroportos, obras hidrulicas, saneamento de poboacins, e das sas augas residuais, anda que a sa xestin se leve a cabo por Organismos Autnomos, tanto se se trata de obras de investimento novo como de conservacin.

   
  IV SUXEITOS PASIVOS  
 


   
  Artigo 4  
 

1. Son suxeitos pasivos deste imposto, a ttulo de contribunte, as persoas fsicas ou xurdicas e as entidades a que se refire o artigo 33 da Lei Xeral Tributaria, propietarios dos inmobles sobre os que se realicen as construccins, instalacins ou obras sempre que sexan donos das obras; nos demais casos considerarase contribunte a quen ostente a condicin de dono da obra.

2. Teen a consideracin de suxeitos pasivos substitutos do contribunte quenes soliciten as correspondentes licenzas ou realicen as construccins, instalacins ou obras, se non fosen os propios contribuntes.

   
  V BASE IMPOIBLE, COTA E DEVENGO  
 


   
  Artigo 5  
 

A base impoible deste imposto est constituda polo custo real e efectivo da construccin, instalacin ou obra, do que non forman parte, en ningn caso, o Imposto sobre o Valor Engadido e demais impostos anlogos propios de rximes especiais, nin tampouco as taxas, prezos pblicos e demais prestacins patrimoniais de carcter pblico local relacionadas con ditas construccins, instalacins ou obras.

A cota do imposto ser o resultado de aplicar base impoible o tipo de gravames.

O tipo de gravame ser do 2% nas vivendas nifamiliares que sexan primeira residencia, e o 2,5% nas restantes obras.

O imposto devngase no momento de iniciarse a construccin, instalacin ou obra, anda cando non se obtivera a correspondente licencia.

   
  VI XESTIN  
 


   
  Artigo 6  
 

1. Cando se conceda licenza preceptiva practicarase unha liquidacin provisional, determinndose a base impoible en funcin do orzamento presentado polos interesados, sempre que o mesmo fose visado polo colexio Oficial correspondente; noutro caso, a base impoible ser determinada polos tcnicos municipais, de acordo co custo estimado do proxecto.

2. vista das construccins, instalacins e obras efectivamente realizadas e do custe real efectivo das mesmas, o Concello, mediante a oportuna comprobacin administrativa, poder modificar, no seu caso, a base impoible a que se refire o apartado anterior, practicando a correspondente liquidacin definitiva, e esixindo do suxeito pasivo ou reintegrndolle, no seu caso, a cantidade que corresponda.

   
  VII RECADACIN E INSPECCIN  
 


   
  Artigo 7  
 

A recadacin de inspeccin do tributo realizarase de acordo co previsto na Lei Xeral Tributaria, Regulamento Xeral de Recadacin, demais leis do Estado reguladoras da materia e disposicins dictadas para o seu desenrolo.

   
  VIII INFRACCINS E SANCINS TRIBUTARIAS  
 


   
  Artigo 8  
 

En todo o relativo cualificacin das infraccins tributarias, as como determinacin das sanciones que polas mesmas correspondan en cada caso, aplicarase a Lei Xeral Tributaria e disposicins dictadas para o seu desenrolo, as como as normas do Ttulo Sexto da Ordenanza Xeral de Xestin, Recadacin e Inspeccin.

   
  XIX COMPROBACIN E INVESTIGACIN  
 


   
  Artigo 9  
 

A Administracin Municipal poder, por calquera dos medios previstos na Lei Xeral Tributaria, comproba-lo valor dos elementos do feito impoible.

   
  Disposicin final  
 

Primeira

A presente Ordenanza, aprobada polo Pleno da Corporacin na sesin celebrada o da 27 de outubro de 2005 entrar en vigor o da seguinte da sa publicacin no Boletn Oficial da provincia e comezar a aplicarse a partir do da primeiro de xaneiro de 2006, permanecendo en vigor ata a sa modificacin ou derrogacin expresa.

Segunda.- En todo o non especificamente regulado nesta Ordenanza, rexern os preceptos contidos na Subseccin 5, da Seccin 3, do Captulo II, do Ttulo II da referida RDLEG 2/2004, de 5 de marzo, concordantes e complementarios da mesma, e nas demais leis do Estado reguladoras da materia, as como nas disposicins dictadas para o seu desenrolo.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios